Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 25.9.2023.
Meniny má Vladislav, zajtra Edita.

logo

Poskytovanie informácií

 

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má Mesto Bytča k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať.

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať :

1. písomnou formou
- na adresu: Mestský úrad  Bytča, Námestie Slovenskej republiky 1/1, 014 01 Bytča
- v podateľni Mestského úradu Bytča
- na e-mail: podatelna@bytca.sk

2. osobne - podľa obsahu podania na príslušných odborných útvaroch Mestského úradu Bytča v stránkové dni:

Pondelok: 7.30 - 15.30 hod.
Utorok: 7.30 - 15.30 hod.
Streda: 7.30 - 16.00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
zabezpečenie funkčnosti:
pokladňa: 7.30 - 11.30 hod.
podateľňa: 7.30 - 15.30 hod.
overovanie: 7.30 - 15.30 hod.
Piatok: 7.30 - 15.00 hod.
Prestávka na odpočinok a jedenie: 11.30 hod. - 12.00 hod.

3. telefonicky - podľa kontaktov

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradných tabuliach umiestnených pred budovou Mestského úradu Bytča, Námestie Slovenskej republiky 1/1, prípadne na internetovej stránke mesta: www.bytca.sk

Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvej vhodnej žiadateľom požadovanej forme - odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky.

Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov.

Proti rozhodnutiu Mestského úradu Bytča o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej veci sa týka, čo sa navrhuje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie nie je možné podať e-mailom, okrem prípadov, že žiadateľ disponuje zaručeným elektronickým podpisom. O odvolaní rozhoduje primátor mesta.


17.5.2011