Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 21.9.2023.
Meniny má Matúš, zajtra Móric.

logo

Opatrovateľská služba

Sociálny referát Mesta Bytča:

- zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách ,
- vykonáva terénnu sociálnu prácu v domácom prostredí žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby
- žiadateľom poskytuje základné sociálne poradenstvo,
- vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
- vyhotovuje rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
- v zmysle uzavretej zmluvy o zabezpečení lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s príslušným posudzujúcim zdravotným pracovníkom – lekárom (zákon č. 448/2008 Z. z.),
- priebežne kontroluje predložený zoznam posúdených žiadateľov o sociálnu službu,
- rozhoduje o zániku odkázanosti na sociálnu službu,
- pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi prijímateľom sociálnej služby a mestom v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
- administratívne/organizačne zabezpečuje poskytovanie sociálnej – opatrovateľskej služby,
- priebežne kontroluje úroveň poskytovania sociálnej – opatrovateľskej služby v domácom prostredí prijímateľa,
- vedie evidenciu rozhodnutí a prijímateľov sociálnej – opatrovateľskej služieb,
- vedie spisovú dokumentáciu prijímateľov sociálnej – opatrovateľskej služby vo svojom územnom obvode,
- prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov /opatrovateliek/ poskytuje sociálnu – opatrovateľskú službu v domácom prostredí prijímateľa na území mesta a jeho spádových oblastí (Pšurnovice, Malá Bytča, Hrabové, Mikšová, Hliník nad Váhom/ pre fyzické osoby v zmysle interných predpisov mesta a zákona č. 448/2008 Z. z.

Mesto Bytča v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje Mesto v hodinách.  Mesto Bytča zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby vo všetkých prímestských častiach. Súčasťou žiadosti je doklad preukazujúci výšku príjmu (napr. rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou) . Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby.
Úhrada za opatrovateľskú službu s trvalým pobytom v meste Bytča: 1,20 €/hod.
Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ podľa skutočného rozsahu poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Tlačivá:

icopdf Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (PDF, 30 KB)

icopdf Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (PDF, 34 KB)

icopdf Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (PDF, 30 KB)

icopdf Vyhlásenie o majetku (PDF, 17 KB)

icopdf Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu v roku 2018 (PDF, 38 KB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na Mesto - Mestský úrad v Bytči na sociálny referát. Mesto Bytča v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, na základe sociálneho a lekárskeho posudku vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

 

Opatrovateľská služba zahŕňa nasledujúce:

1. Sebaobslužné úkony:
- Pomoc pri osobnej hygiene (Sprchovanie, kúpeľ, umývanie vlasov, osobná hygiena (holenie, strihanie nechtov, starostlivosť o zuby, česanie))
- Stravovanie, pitný režim (Porciovanie jedla, kŕmenie, pomoc pri pití)
- Vyprázdňovanie (Sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením pomôcok, nasadenie a výmena plienky)
- Obliekanie a vyzliekanie (Obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie)Mobilita, motorika (Sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

2. Úkony starostlivosti o domácnosť:
- Nákup potravín, drogérie a iného drobného spotrebného tovaru
- Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
- Donáška jedla do domu
- Umývanie riadu
- Bežné upratovanie domácnosti
- Obsluha domácich spotrebičov
- Pranie, žehlenie
- Starostlivosť o lôžko
- Vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
- Iné jednoduché úkony spojené s chodom domácnosti

3. Základné sociálne aktivity:
- Sprievod
- Na lekárske vyšetrenie
- Pri vybavovaní úradných záležitostí
- Pri záujmových činnostiach
- Na nákup, prechádzky
- Predčítanie pre osobu slabo vidiacu alebo nevidiacu pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní

Opatrovanie nezahŕňa ošetrovateľskú starostlivosť. Opatrovateľka nemôže:
- Ošetrovať rany
- Cievkovať a vykonávať klystír
- Merať krvný tlak a pulz
- Odoberať krv, podávať infúzie, podávať injekcie
- Ošetrovať dekubity, vredy, preväzovať
- Vyživovať pacienta sondou
- Vymieňať permanentný katéter

Podmienky na výkon práce opatrovateľky:
V ustanovení § 84 ods. 9 sa upravuje, že opatrovateľom môže byť fyzická osoba, ktorá:
- má úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
- absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.


16.2.2017