Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 25.9.2023.
Meniny má Vladislav, zajtra Edita.

logo

Legislatíva

Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča

č. 1/1992 zo dňa 24. januára 1992

v znení VZN č. 2/2011

o zriadení mestskej polícieMestské zastupiteľstvo v Bytči podľa § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2. ods. 2 zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1

Na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta sa zriaďuje mestská polícia ako poriadkový útvar mesta.

Čl. 2

Organizáciu mestskej polície, jej úlohy, postavenie, povinnosti a oprávnenia náčelníka a príslušníkov polície, vzťahy mestskej polície k orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi upravuje Organizačný poriadok, ktorý tvorí prílohu tohto nariadenia.

Čl. 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10. februára 1992.
VZN č. 2/2011 nadobudlo účinnosť dňa 15. júla 2011.
Miroslav Minárčik
primátor mesta
––––––––––––––-
Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bytča č. 1/1992 o zriadení mestskej polície


Organizačný poriadok Mestskej polície Bytča


§ 1

1. Mestská polícia je poriadkový útvar mesta pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.
2. Mestskú políciu riadi náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
3. Náčelník a príslušníci MsP sú v pracovnom pomere k mestu Bytča.

§ 2
Úlohy mestskej polície


1. Mestská polícia zabezpečuje mestské veci verejného poriadku, ochranu životného prostredia v meste, plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Mestská polícia slúži občanom mesta k ochrane ich práv a záujmov chránených zákonom.
2. Dozerá, ako občania a organizácie dodržiavajú predpisy o ochrane verejného poriadku, vykonávanie ktorých patrí do pôsobnosti MsZ. Upozorňuje občanov a organizácie na nedostatky.
3. Dozerá či sú riadne a hospodárne osvetlené ulice a verejné priestranstvá.
4. Dozerá na správne označenie nebezpečných miest, na včasné odstránenie porúch a závad na verejných priestranstvách.
5. Dozerá na dodržiavanie poriadku a čistoty, hygieny na uliciach, verejných priestranstvách a vo verejne prístupných objektoch.
6. Dozerá na dodržiavanie zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred alkoholom a inými toxikomániami.
7. Dozerá, či sa dodržiava otváracia a zatváracia hodina obchodov, prevádzkarni a pod. a na to, či tieto nie sú neoprávnene zatvorené. Zistené nedostatky oznámi MsÚ.
8. Dozerá, či sa dodržiava zákaz návštevy divadelných, filmových a iných verejných predstavení maloletými a mladistvými osobami.
9. Kontroluje, či občania a organizácie majú predpísané doklady o povolení obchodnej činnosti a ako dodržiavajú určené podmienky.
10. Kontroluje, či občania a organizácie majú predpísané doklady na skladanie a skladovanie materiálu, tovaru, obalov a pod. na verejných priestranstvách. Zisťuje, či sa dodržiavajú podmienky a lehoty určenia na tieto práce.
11. Kontroluje stav, údržbu a čistotu verejných chodníkov, vozoviek, verejných komunikácii a verejných priestranstiev.
12. Kontroluje, či sa nepoškodzujú a neničia verejnoprospešné zariadenia.
13. Kontroluje, či sú reklamné plagáty vyvesené len na priestoroch určených mestom.
14. Oznamuje kompetentným orgánom zistené nedostatky.
15. Dozerá na prípustnosť parkovania motorových vozidiel.
16. Na žiadosť fyzických alebo právnických osôb zabezpečuje ozbrojený doprovod finančných prostriedkov hromadnej povahy na základe dohody v súlade s platnými predpismi. Ozbrojený doprovod je poskytovaný za úplatu.

§ 3
Základné povinnosti MsP


1. Príslušníci MsP pri plnení úloh uplatňujú najmä preventívnu a výchovnú činnosť. Zákrok vykonajú len keď je nevyhnutne potrebný a vždy spôsobom zodpovedajúcim zákonu.
2. Príslušník MsP je pri plnení úloh povinný dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka a primátora.
3. Dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou MsP vznikla bezdôvodná ujma.
4. Zakročiť v medziach zákona o obecnej polícii, ak je dôvodné podozrenie, že je páchaný trestný čin, priestupok alebo právny delikt.
5. Zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku, nemusí tak urobiť, ak by sa tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo inej osoby.
6. Oznámiť, v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstup nepovolaných osôb na miesto činu.

§ 4
Všeobecné oprávnenia príslušníkov mestskej polície


Príslušníci mestskej polície sú pri plnení úloh oprávnení:
1. Vyzvať fyzickú alebo právnickú osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok.
2. Ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákona, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný zákon (372/1990 Zb. o priestupkoch).
3. Zadržať osobu, pristihnutú pri trestnom čine a urobiť úkony podľa osobitných predpisov (§ 76 ods. 2 trestného poriadku).
4. Presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú nie je ozbrojený alebo či nemá u seba inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, v prípade potreby môže takúto vec odobrať, odobratú zbraň alebo odobratú vec odovzdať príslušnému orgánu spolu so zadržanou osobou.
5. Vyzvať osobu pristihnutú pri spáchaní priestupku, ako i osobu, od ktorej bolo požadované vysvetlenie na objasnenie priestupku, požadovať, aby preukázala svoju totožnosť. Ak osoba odmietne alebo totožnosť nemôže preukázať, je príslušník MsP oprávnený predviesť takúto osobu na útvar policajného zboru za účelom zistenia jej totožnosti.
6. Príslušník MsP je oprávnený otvoriť byt a vstúpiť doň pri splnení podmienok stanovených v § 11 zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii.
7. Príslušník MsP je oprávnený odňať vec pri splnení podmienok stanovených v § 12 zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii.
8. Príslušník MsP v rovnošate je oprávnený podľa § 64 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách dávať pokym na zastavenie vozidla v blízkosti školy alebo predškolského zariadenia pri prechádzaní cez vozovku školskou mládežou alebo deťmi.

§ 5
Použitie donucovacích prostriedkov


Použiť donucovacie prostriedky, ktorými sú hmaty, chmaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, putá, a služobného psa, je príslušník MsP oprávnený len za podmienok stanovených v § 13 - 18 zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii.

§ 6
Podmienky nosenia a používania zbrane


1. Príslušník MsP nosí pri výkone služby zbraň. Za zbraň sa považuje krátka guľová zbraň, ktorej držiteľom je obec.
2. Príslušník mestskej polície je oprávnený používať zbraň:
a) v prípade nutnej obrany a krajnej núdze (§ 13 a 14 Tr. z.)
b) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený subjekt, objekt, alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo,
c) na ochranu života člena mestskej polície alebo života iného,
d) pri výkone zadržania, keď iné menej násilné spôsoby sú neupokojivé u osoby, ktorú člen MsP odôvodnene považuje za nebezpečnú,
e) na utratenie nebezpečného zvieraťa alebo zvieraťa, ktoré je tak ťažko zranené, že z hľadiska humánneho sa žiada oslobodiť ho od ďalšieho utrpenia,
f) na výstrahu, či zavolať pomoc v dôležitom alebo naliehavom prípade, ak žiadny iný použiteľný spôsob nie je účinný.
3. Vydávanie a odoberanie zbraní pri nástupe a po skončení výkonu práce členov MsP sa vykonáva v súlade zo zákonom SNR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona č. 284/1995 Z. z.
4. O každom použití donucovacích prostriedkov alebo služobnej zbrane sú príslušníci mestskej polície povinní bezodkladne informovať náčelníka MsP a primátora mesta.
5. Ak člen MsP úmyselne mimo streľby na terč alebo počas bežnej údržby zbrane vystrelí zo strelnej zbrane, je povinný informovať o udalosti náčelníka MsP a náčelník má okamžite vyšetriť okolnosti.
6. Ak použitie strelnej zbrane náčelníkom alebo iným členom MsP spôsobí smrť, poranenie alebo škodu na majetku, náčelník musí predložiť informáciu primátorovi a Krajskému veliteľstvu PZ Žilina - operačnému dôstojníkovi.
7. Primátor po obdržaní správy v čo najkratšom čase overí informáciu a vykoná také ďalšie vyšetrovanie ako považuje za nevyhnutné alebo účelné.

§ 7
Náhrada škody


1. Mesto zodpovedá za škodu spôsobenú príslušníkom mestskej polície a taktiež za škody spôsobené príslušníkmi MsP v súvislosti s plnením úloh stanovených zákonom 564/91 Zb. o obecnej polícii.
2. V ostatnom platia ustanovenia odseku 2, 3 a 4 § 20 zákona 564/91 Zb. o obecnej polícii.

§ 8
Riadenie mestskej polície


Činnosť MsP riadi jej náčelník za týmto účelom:
a) organizuje prácu príslušníkov MsP,
b) podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície. O závažných udalostiach ho okamžite vyrozumie,
c) spolupracuje s riediteľom príslušného útvaru PZ SR, orgánmi štátnej zdravotnej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi,
d) predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP a zodpovedá za hospodárne využitie zverených prostriedkov,
e) zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov MsP a vedie o tom príslušné záznamy,
f) podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov MsP,
g) zabezpečuje správny a včasný odvod a zúčtovanie blokových pokút,
h) prijíma a vybavuje sťažnosti občanov a organizácii na činnosť príslušníkov MsP,
i) plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora,
j) náčelníka MsP v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca náčelníka MsP.

§ 9
Príslušníci mestskej polície


1. MsP tvoria príslušníci MsP, ktorí sú pracovníkmi mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.
2. Príslušníkom MsP sa môže stať len bezúhonná osoba staršia ako 21 rokov s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh MsP.
3. Príslušníkov MsP prijíma do pracovného pomeru primátor mesta.
4. Príslušník MsP skladá sľub tohto znenia:
"Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy mesta a jeho obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecné záväzné predpisy".
5. Náčelník a príslušníci MsP skladajú sľub do rúk primátora. Svoje úlohy môžu začať plniť len po zložení sľubu.
6. Príslušník MsP preukazuje svoju príslušnosť k MsP rovnošatou s viditeľne umiestneným identifikačným číslom, preukazom príslušníka MsP, ako aj ústnym vyhlásením "mestská polícia".
7. Príslušník MsP je povinný pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť k MsP. Nemusí tak urobiť, keď to povaha a okolnosti zákroku neumožňujú.
8. Rovnošata a preukaz príslušníkov MsP musia byť v súlade s ustanoveniami § 22 a § 23 zákona 564/91 Zb. o obecnej polícii.
9. Preukaz príslušníka mestskej polície obsahuje fotografiu, meno a priezvisko, identifikačné číslo, názov Mestská polícia, názov Mesto Bytča a podpis primátora.
10. Preukaz príslušníka Mestskej polície sa môže používať len pri plnení úloh Mestskej polície.
11. Rovnošata je označená slovami Mestská polícia Bytča a identifikačným číslom, môže byť označená znakom (erbom) mesta.
12. Rovnošata môže byť používaná len pri plnení úloh Mestskej polície.

§ 10
Odborná spôsobilosť, výcvik a školenie príslušníkov MsP


1. Príslušník MsP môže plniť úlohy MsP iba vtedy, ak má na to odbornú spôsobilosť. Táto sa preukazuje vykonaním skúšky pred odbornou komisiou policajného zboru. Náklady skúšky znáša obec.
2. Výcvik a školenie príslušníkov MsP zabezpečuje mesto. Na základe žiadosti mesta môže výcvik vo veciach používania donucovacích prostriedkov vykonať policajný zbor SR.
3. Príslušníci MsP musia preukázať odbornú spôsobilosť.
4. Mestskú políciu tvoria:
- náčelník mestskej polície
- zástupca náčelníka
- mestskí policajti

§ 11
Dokumentácia mestskej polície


1. Mestská polícia vedie túto základnú dokumentáciu:
a) záznamy zo služieb
b) záznamy o pohybe a činnosti členov MsP
c) kniha výdajov zbraní
d) kniha o pohybe doporučenej pošty doručovanej príslušníkmi MsP
e) kniha príchodov a odchodov príslušníkov MsP
f) inventárny zoznam materiálu, DHIM a základných prostriedkov, ktoré používa MsP
g) záznamy o používaní motorových vozidiel
h) denník spisov (evidencia došlej a odoslanej pošty)
i) záznamy o odvádzaní finančných prostriedkov z blokových pokút
j) kniha evidencie streliva
2. Podľa potreby sa vedú aj iné záznamy a dokumentácie na základe nariadenia náčelníka MsP.

§ 12
Pracovná doba


1. Do pracovnej doby príslušníkov MsP sa započítava okrem času priameho výkonu zamestnania taktiež:
a) čas strávený odborným a fyzickým zdokonaľovaním organizovaným MsP na základe rozhodnutia náčelníka MsP,
b) čas strávený svedeckou výpoveďou alebo podávaním vysvetlenia na súde, prokuratúre, oddeleniach PZ SR, ak to súvisí s výkonom práce v MsP,
c) čas strávený na pracovných stretnutiach MsP na základe rozhodnutia náčelníka MsP,
d) čas strávený zabezpečovaním zvláštnych akcií na základe rozhodnutia náčelníka MsP.
2. Náčelník MsP môže nariadiť pracovnú pohotovosť ktorémukoľvek alebo všetkým členom MsP.

§ 13
Organizácia mestskej polície


Organizačná štruktúra MsP Bytča sa delí hlavne na tri časti:
1. Hliadková činnosť:
- je vykonávaná pešo alebo motorizovane tak, aby policajný výkon bol efektívny a zaručoval predchádzanie trestnej činnosti na území mesta (prevencia).
2. Vyhľadávacia činnosť:
- je vyhľadávanie čiastočne známych i neznámych príčin výskytu priestupkov a ich páchateľov za účelom ich zistenia a vyvodenia opatrení na udržanie verejného poriadku a ochranu občanov a ich majetku.
3. Zásahová činnosť:
- je vykonávaná v prípade zistenia, príp. podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu na základe oznámenia, prípadne vlastného zistenia.

§ 14
Pôsobnosť mestskej polície


Pôsobnosť mestskej polície je daná územím mesta Bytča a obcami patriacimi do okresu Bytča, s ktorými má mesto Bytča uzatvorenú zmluvu o spolupráci s mestskou políciou.

§ 15
Výstroj, výzbroj a technické prostriedky mestskej polície


1. Údržbu, drobné opravy a čistenie súčastí výstroje a výzbroje vykonáva každý člen MsP na vlastné náklady.
2. Poškodenie výstroje alebo výzbroje z nedbanlivosti je riešené opravou alebo náhradou na náklady člena MsP.
3. Rovnošata člena MsP je majetkom mesta.
4. Súčasti výstroje a výzbroje po uplynutí doby opotrebenia je možné odpredať po predchádzajúcom súhlase primátora mesta.
5. Doba opotrebenia jednotlivých súčastí výstroje a výzbroje je špecifikovaná v prílohe č. 1.
6. So zvláštnym povolením primátora mesta majú členovia MsP zapožičané zbrane na základe osobného zbrojného preukazu na nosenie i mimo služby.
7. V mimoriadnych prípadoch, ak to vyžaduje povaha a charakter vykonávanej činnosti, môže náčelník MsP nariadiť vo výkone služby používanie civilného odevu.
8. Každému členovi MsP, ktorý ukončil pracovný pomer v MsP, je umožnené odkúpiť jednotlivé súčasti výstroje za zostatkovú hodnotu (hodnota odvodená z nadobúdacej ceny s odpočítaním alikvótnej časti ceny podľa doby používania).

§ 16
Vybavenie členov mestskej polície


1. Súčasťou výstroje a výzbroje každého člena MsP je okrem policajnej rovnošaty:
a) prenosná rádiostanica
b) baterka
c) krátka guľová zbraň
d) náhradný zásobník nábojov
e) obušok (tonfa)
f) putá
g) vreckový nožík
h) záznamník a pero
i) gumené rukavice
j) resuscitačné rúško
k) pokutové bloky
l) obranný slzotvorný sprej
2. Členovia MsP vykonávajúci zásahovú činnosť na základe oznámenia alebo vlastného zistenia majú okrem základného vybavenia pridelené:
a) osobný automobil označený z troch strán znakom mesta a nápisom "Mestská polícia", vybavený automobilnou rádiostanicou, svetelným a zvukovým výstražným zariadením,
b) fotoaparát
c) ďalekohľad
d) nepriestrelné vesty
e) hasiaci prístroj
f) lekárnička
g) Dräger – kompletná súprava na zisťovanie alkoholu
h) D4D – detekcia 4 drog kompletná súprava na zisťovanie manipulácie s drogami a psychotropnými látkami
3. V prípadoch, keď to vyžaduje povaha zásahu pre dosiahnutie sledovaného cieľa môže byť MsP pridelené neoznačené osobné motorové vozidlo vybavené automobilnou rádiostanicou a snímateľným výstražným svetelným zariadením.
4. Podľa potreby môžu byť MsP pridelené aj ďalšie technické prostriedky.

§ 17
Spolupráca mestskej polície s PZ SR


Podľa § 24 ods. 1 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, sú príslušníci MsP Bytča oprávnení spolupracovať s oddelením PZ SR Bytča:
a) s krajským riaditeľstvom policajného zboru v Žiline a útvarmi v jeho pôsobnosti pri ochrane života, zdravia a majetku občanov ako i na úseku prevencie na území mesta Bytča,
b) s odborom dopravnej polície PZ SR Bytča spoločným výkonom služby na úseku verejného poriadku, dopravných priestupkov, kontrole motorových vozidiel a totožnosti osôb na území mesta Bytča a jej miestnych častiach.

§ 18

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 11.7.1997
17.5.2011