Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 25.9.2023.
Meniny má Vladislav, zajtra Edita.

logo

Otázky a odpovede zverejnené 17.4.2013

 

Branislav Hvorečný:
Prečo na web. stránke nemáme územný plán?

Odpoveď:
Schválený a platný územný plán obce (ÚPO príp. ÚPN SÚ) Mesto Bytča nemá vyhotovený v digitálnej podobe, ktorá by umožnila sprístupnenie tejto územnoplánovacej dokumentácie na internetovej stránke mesta.
ÚPO Bytča je spracované a vyhotovené predpísaným spôsobom stanoveným vyhl. č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií.
ÚPO je vyhotovený v obvyklej „papierovej“ podobe, uložený na Meste Bytča  (MsÚ v Bytči – oddelení výstavby a životného prostredia a Mesto Bytča – stavebný úrad)  a Obvodnom úrade – odbore výstavby a bytovej politiky, A. Kmeťa 17, 010 01Žilina. Na týchto stavebným zákonom určených miestach, je ÚPO prístupne verejnosti.
Stavebný zákon, vyhl. č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacej .... a s týmito právnymi normami súvisiace predpisy neukladajú orgánu územného plánovania povinnosť spracovania a vyhotovenia ÚPO v digitálnym spôsobom (digitálnej podobe).

----------------------------------------------------

 

Branislav Hvorečný:
Kto je správca komunikácie v obci Hrabové?

Odpoveď:
Na túto otázku, vzhľadom na chýbajúcu konkrétnosť, je možné odpovedať len všeobecne.
Výkon správy pozemných komunikácií určuje § 3d ods. 5 písm. a) až g) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách („cestný zákon“) v znení neskorších predpisov.
V prípade katastrálneho územia Hrabové môže isť o výkon správy na:
a) diaľnici ( NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ)
b) štátnej ceste I. triedy /najmä cesta I. triedy 61 Bytča – Bratislava/ - (SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST)
c) miestnych komunikáciách prípadne účelových komunikáciách vo vlastníctve  Mesta Bytča (TECHNICKE SLUŽBY MESTA BYTČA)
d) účelových komunikácií vo vlastníctve štátu  (právnické osoby, ktorým celkom alebo prevažne slúžia).

----------------------------------------------------

 

Branislav Hvorečný:
Prečo mi na životnom prostredí nevedia poradiť, kde môžem dať ekologicky zlikvidovať nebezpečný odpad ako sú napr. staré farby a neznáme chemické látky.

Odpoveď:
Zber nebezpečného odpadu - elektroodpadu, autobatérií, žiariviek, farieb, riedidiel a pod., zabezpečuje pre obyvateľov mesta Bytča T+T, a. s. Žilina, A Kmeťa 18, ktorá tento odpad odovzdáva organizáciám oprávneným na spracovanie nebezpečného odpadu. Jedná sa o systém jednorazového odvozu odpadu, keď mesto zabezpečí informovanie občanov o mieste, čase a druhu zbieraného odpadu. V tomto roku je takýto zber naplánovaný na mesiac jún. O presnom dátume a druhoch odovzdávaného odpadu budú občania včas informovaní.


17.4.2013