Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 2.10.2023.
Meniny má Levoslav, zajtra Stela.

logo

Práva a povinnosti

Základné úlohy

Základné úlohy sú dané v zmysle zákona o obecnej polícii

1.    Obecná polícia

a)    Zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,

b)    Spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného mejektu v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a inách zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany)

c)    Dbá o ochranu životného prostredia v obci

d)    Dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,

e)    Vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutie starostu,

f)    Objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu, vyplyvajúceho:

  • Z dopravnej značky zákaz zastavenia, státia, vjazdu, odbočovania, otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná, pešia a školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
  • Zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel

g)    Oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,

h)    Plní úlohy na úsekuprevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom

2. Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Všeobecné oprávnenia

Podľa §8 je príslušník obecnej polície pri plnení úloh oprávnený:

1.
a)vyzvať osobu, aby opustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania

b)ukladať a vyberať  v blokovom konaní pokuty za priestupky (§3 ods. 1 písm.f) zistené pri plnení úloh

c)zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov,

d)presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou

e)prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžadujeúčinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce,

f)zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní (podľa §3 ods.1 písm.f), alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie

2. zbraňou podľa odseku 1 písm.d) sa rozumie strelná, bodná, sečná, rezná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti. Zbraňou sa ďalej rozumie všetko, čím je možné urobiť útok proti telu dôraznejším.


18.5.2011