Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 25.9.2023.
Meniny má Vladislav, zajtra Edita.

logo

Profil príslušníka mestskej polície

Povolanie príslušníka Mestskej polície Bytča je veľmi náročné a to nie len po stránke profesionálnej, fyzickej a psychickej, ale kladie vysoké nároky aj na stránku mravnostnú. Preto sa Mestská polícia Bytča rozhodla vydať:

Etický kódex príslušníka Mestskej polície Bytča


Čl. 1
Obce v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení, a to hlavne pri plnení úloh pri zabezpečovaní miestnych záležitostí verejného poriadku, ale aj k plneniu ďalších úloh vyplývajúcich z právnych predpisov, zriaďujú obecnú políciu.

V tomto orgáne obce potom zamestnávajú obecných policajtov spravidla pochádzajúcich z radov občanov obce, ktorí potom v záujme občanov obce plnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zákonov Slovenskej republiky a Všeobecne záväzných nariadení obce. K plneniu úloh potom príslušníci obecných polícií využívajú oprávnenia ustanovené zákonom o obecnej polícii a svojou činnosťou vykonávajú službu verejnosti hlavne pre občanov svojej obce, lebo ich chránia proti negatívnym javom, ktoré podstatne ovplyvňujú ich kvalitu života. Za túto službu verejnosti sú potom platení z prostriedkov obce.

Všetci príslušníci obecnej polície si musia byť vedomí morálnej zodpovednosti, ktorá je daná ich postavením a musia sa stále snažiť žiť podľa najvyšších možných kritérií morálnych hodnôt a profesionálnej policajnej práce. K tomu je veľmi dôležité, aby policajti mali jasnú predstavu o týchto hodnotách a kritériách a vedeli ich používať pri výkone svojho povolania.

Čl.2
Základné hodnoty a zásady

Základnými hodnotami a zásadami príslušníkov Mestskej polície Bytča sú:

  • Profesionalita
  • Spravodlivosť
  • Čestnosť
  • Zodpovednosť
  • Nestrannosť a objektivita
  • Ohľaduplnosť a primeranosť


Čl.3
Poslanie príslušníka mestskej polície

Právomoci a základné pracovné povinnosti príslušníkov mestskej polície zahrňujú službu verejnosti, ochranu životov, majetku a dôstojnosti, udržiavanie verejného poriadku a ochrana práv občanov na slobodu, rovnosť a spravodlivosť.

Čl. 4
Zásada zákonitosti

1./ Príslušník mestskej polície vykonáva svoju prácu v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími právnymi predpismi / ďalej len právne predpisy /. Zároveň usiluje o urýchlenie a zjednodušenie služobných zákrokov a služobných úloh, dodržiavanie termínov a o maximálne skrátenie lehôt stanovených právnymi predpismi v prospech verejnosti.
2./ V prípade, že je príslušník mestskej polície požiadaný, aby jednal v rozpore s právnymi predpismi, alebo spôsobom, ktorý predstavuje možnosť zneužitia úradnej moci, je povinný túto skutočnosť neodkladne oznámiť svojmu nadriadenému.

Čl. 5
Zásada etiky práce

1./ Príslušník mestskej polície je povinný prácu vykonávať zodpovedne, čestne a svedomite v zhode s poslaním obecnej polície a mesta Bytča. Výkon práce musí byť spojený s najvyššou mierou slušnosti, porozumenia, ochoty a s dodržiavaním všeobecných pravidiel etickej komunikácie s občanmi, právnickými osobami a zamestnancami navzájom.
2./ Príslušník mestskej polície jedná voči verejnosti vždy zdvorilo a slušne, bez ohľadu na pohlavie, etnický alebo sociálny pôvod, sexuálnu orientáciu, národnosť, majetkové pomery, zdravotný stav, vek, manželský a rodinný stav, vieru a náboženstvo, členstvo alebo činnosť v politických stranách, odborových organizáciách a ich združeniach.

Čl. 6
Zásada kvality a efektivity

1./ Príslušník mestskej polície vykonáva svoju prácu na vysokej odbornej úrovni a svoje vedomosti, schopnosti a návyky si rozširuje, upevňuje a prehlbuje i v mimopracovnej dobe sebavzdelávaním či štúdiom na strednej a vysokej škole.
2./ Príslušník mestskej polície je povinný vynaložiť všetko svoje úsilie k maximálne efektívnemu a ekonomickému využívaniu ľudského potenciálu, finančných zdrojov a zariadení mu zverených. V prípade, že zistí stratu, alebo ujmu na verejnom majetku, podvodné či korupčné správanie, je povinný neodkladne oznámiť túto skutočnosť svojmu nadriadenému.

Čl. 7
Zásada nestrannosti

1./ Príslušník mestskej polície vydá rozhodnutie o riešení záležitosti  na základe jej  skutkovej podstaty, objektívne a transparentne a v procese rozhodovania venuje pozornosť odborným stanoviskám, výkladom, metodike odporučeniam orgánov štátnej správy.
2./ Pri rozhodovaní nesmie príslušník mestskej polície preferovať osobné či skupinové záujmy, ani byť ovplyvňovaný pozitívnymi či negatívnymi vzťahmi ku konkrétnym osobám.
3./ Všetky jednania musia byť zo strany príslušníka mestskej polície vedené slušne a nestranne. So všetkými občanmi jednať rovnako, so zdvorilosťou, porozumením a úctou. Snažiť sa o maximálnu spoluprácu s verejnosťou. Jednať a vystupovať tak, aby vzbudzoval dôveru a úctu.
4./ V prípade, že sa príslušník Mestskej polície Bytča dostane do situácie, kedy je na neho vykonávaný nátlak upovedomí o situácii okamžite nadriadeného.

Čl.8
Zásada primeranosti

1./ Pri všetkej svojej činnosti by mal príslušník mestskej polície dbať na to, aby realizované opatrenia bolo adekvátne a korešpondovalo s nebezpečenstvom hroziacim chránenému záujmu.
2./ Pri svojej činnosti príslušník mestskej polície vždy postupuje tak, aby pri zákroku nespôsobil neprimeranú ujmu na zdraví, živote či majetku osobe, proti ktorej zakročuje, ani nezúčastneným osobám.

Čl. 9
Zásada nepodplatiteľnosti a poctivosti

1./ Príslušník mestskej polície za výkon svojej práce neprijíma žiadne pozornosti alebo výhody, ktoré by mohli prípadne ovplyvniť jeho rozhodovanie, alebo narušiť poctivý prístup k pracovným úlohám. Neprijíma žiadne výhod, platby alebo služby pre seba, alebo pre svojich príbuzných. Príslušník mestskej polície sa priamo, ani nepriamo nezapojuje do žiadnej činnosti, ktorá by mohla byť vysvetľovaná ako požadovanie či prijímanie úplatku či výhod za účelom vlastného prospechu.
2./ Informácie získané pri výkone zamestnania nepoužíva k osobnému prospechu, ani k prospechu iných osôb. Nesnaží sa ovplyvniť pre súkromné účely žiadnu osobu tým, že by zneužil svojho úradného postavenia. Príslušník mestskej polície je povinný vyhnúť sa konfliktu záujmov
3./ Mestský policajt si pre svoju vlastnú potrebu neprivlastňuje žiadne finančné prostriedky, zdroje, alebo majetok Mestskej polície Bytča či verejnosti a vedome neprispieva k tomu, aby tak konal niekto iný.

Čl. 10
Zásada mlčanlivosti

Čokoľvek čo príslušník mestskej polície vidí, počuje, alebo pozná a mohlo by byť považované za dôverné vo vzťahu k ochrane osobností ďalších osôb, musí zabezpečiť svojou mlčanlivosťou s výnimkou tých prípadov kedy to vyžaduje verejný záujem, alebo pokiaľ nie je povinnosti mlčanlivosti zbavený.

Čl. 11
Dodržiavanie zásad

Etický kódex príslušníka Mestskej polície Bytča nadväzuje na základné práva a povinnosti zamestnanca Mestského úradu Bytča. Dodržiavanie zásad v ňom bude mať vplyv na hodnotenie príslušníka mestskej polície Bytča a zvyšovanie jeho profesionality.

Čl. 12

Každý príslušník Mestskej polície Bytča, ktorý koná v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a s Etickým kódexom Mestskej polície Bytča, si v plnej miere zaslúži úctu, rešpekt a podporu spoločnosti ktorej záujmy chráni a s nasadením vlastného života a zdravia.


V Bytči dňa 11. mája 2011


Náčelník Mestskej polície Bytča
Ing. František Posluch                                                        

Primátor mesta Bytča
Miroslav Minárčik


18.5.2011