Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Piatok 18.8.2017.
Meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia.

logo

Sociálne služby v meste Bytča

Register sociálnych služieb obsahuje zoznam sociálnych služieb a poskytovateľov v zmysle 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., ďalej len „zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov“ uverejnený na stránke MPSVaR SR v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb.

Sociálne služby v meste Bytča sa riadia podľa VZN č. 1/2014 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby (PDF, 32 KB)

KONTAKTY:

Sociálny referát:
Meno: Helena Danišová, Mgr. Mária Barková
Telefón: 041/507 39 28

 

JESIENKA - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Nájomné bývanie

Opatrovateľská služba

Prepravná služba

Odľahčovacia služba16.2.2017
 

Nájomné bývanie

Opatrovateľská služba

Sociálny referát Mesta Bytča:

- zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách ,
- vykonáva terénnu sociálnu prácu v domácom prostredí žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby
- žiadateľom poskytuje základné sociálne poradenstvo,
- vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
- vyhotovuje rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
- v zmysle uzavretej zmluvy o zabezpečení lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s príslušným posudzujúcim zdravotným pracovníkom – lekárom (zákon č. 448/2008 Z. z.),
- priebežne kontroluje predložený zoznam posúdených žiadateľov o sociálnu službu,
- rozhoduje o zániku odkázanosti na sociálnu službu,
- pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi prijímateľom sociálnej služby a mestom v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
- administratívne/organizačne zabezpečuje poskytovanie sociálnej – opatrovateľskej služby,
- priebežne kontroluje úroveň poskytovania sociálnej – opatrovateľskej služby v domácom prostredí prijímateľa,
- vedie evidenciu rozhodnutí a prijímateľov sociálnej – opatrovateľskej služieb,
- vedie spisovú dokumentáciu prijímateľov sociálnej – opatrovateľskej služby vo svojom územnom obvode,
- prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov /opatrovateliek/ poskytuje sociálnu – opatrovateľskú službu v domácom prostredí prijímateľa na území mesta a jeho spádových oblastí (Pšurnovice, Malá Bytča, Hrabové, Mikšová, Hliník nad Váhom/ pre fyzické osoby v zmysle interných predpisov mesta a zákona č. 448/2008 Z. z.

Mesto Bytča v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje Mesto v hodinách.  Mesto Bytča zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby vo všetkých prímestských častiach. Súčasťou žiadosti je doklad preukazujúci výšku príjmu (napr. rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou) . Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby.
Úhrada za opatrovateľskú službu s trvalým pobytom v meste Bytča: 1,20 €/hod.
Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ podľa skutočného rozsahu poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Tlačivá:

icopdf Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (PDF, 30 KB)

icopdf Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (PDF, 34 KB)

icopdf Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (PDF, 30 KB)

icopdf Vyhlásenie o majetku (PDF, 17 KB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na Mesto - Mestský úrad v Bytči na sociálny referát. Mesto Bytča v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, na základe sociálneho a lekárskeho posudku vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

 

Opatrovateľská služba zahŕňa nasledujúce:

1. Sebaobslužné úkony:
- Pomoc pri osobnej hygiene (Sprchovanie, kúpeľ, umývanie vlasov, osobná hygiena (holenie, strihanie nechtov, starostlivosť o zuby, česanie))
- Stravovanie, pitný režim (Porciovanie jedla, kŕmenie, pomoc pri pití)
- Vyprázdňovanie (Sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením pomôcok, nasadenie a výmena plienky)
- Obliekanie a vyzliekanie (Obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie)Mobilita, motorika (Sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

2. Úkony starostlivosti o domácnosť:
- Nákup potravín, drogérie a iného drobného spotrebného tovaru
- Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
- Donáška jedla do domu
- Umývanie riadu
- Bežné upratovanie domácnosti
- Obsluha domácich spotrebičov
- Pranie, žehlenie
- Starostlivosť o lôžko
- Vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
- Iné jednoduché úkony spojené s chodom domácnosti

3. Základné sociálne aktivity:
- Sprievod
- Na lekárske vyšetrenie
- Pri vybavovaní úradných záležitostí
- Pri záujmových činnostiach
- Na nákup, prechádzky
- Predčítanie pre osobu slabo vidiacu alebo nevidiacu pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní

Opatrovanie nezahŕňa ošetrovateľskú starostlivosť. Opatrovateľka nemôže:
- Ošetrovať rany
- Cievkovať a vykonávať klystír
- Merať krvný tlak a pulz
- Odoberať krv, podávať infúzie, podávať injekcie
- Ošetrovať dekubity, vredy, preväzovať
- Vyživovať pacienta sondou
- Vymieňať permanentný katéter

Podmienky na výkon práce opatrovateľky:
V ustanovení § 84 ods. 9 sa upravuje, že opatrovateľom môže byť fyzická osoba, ktorá:
- má úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
- absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.


16.2.2017
 

Prepravná služba

Prepravná služba sa poskytuje:

1. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.

3. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

4. Podmienky poskytovania prepravnej služby, výšku a spôsob úhrady za prepravnú službu upravuje zmluva o poskytovaní tejto sociálnej služby.

5. Úhrada za prepravnú službu sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti a výšky úhrady za 1 kilometer prepravnej vzdialenosti. Dĺžka prepravnej vzdialenosti sa ráta od miesta nástupu žiadateľa prepravnej služby.

6. Úhradu za prepravnú službu platí občan priamou platbou v deň poskytnutia služby vodičovi oproti potvrdenke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko, dátum poskytnutia služby a výška úhrady.

7. Ak je prepravovanou osobou občan, ktorý je držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutého občana s potrebou sprievodcu, jeho sprievodca neplatí žiadnu úhradu. Túto skutočnosť je nutné preukázať dokladom.


16.2.2017
 

Odľahčovacia služba

1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej služby mesto poskytne fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne a to terénnu sociálnu službu v prirodzenom rodinnom prostredí. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v ods. 1 považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

4. Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu dní uvedených v odseku 3. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň.

5. Úhrada za odľahčovaciu službu sa vykonáva na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí tejto sociálne služby .


16.2.2017