Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 30.11.2023.
Meniny má Ondrej, Andrej, zajtra Edmund.

logo

Sociálne služby v meste Bytča

Register sociálnych služieb obsahuje zoznam sociálnych služieb a poskytovateľov v zmysle 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., ďalej len „zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov“ uverejnený na stránke MPSVaR SR v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb.

Sociálne služby v meste Bytča sa riadia podľa VZN č. 1/2014 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby (PDF, 32 KB)

KONTAKTY:

Sociálny referát:
Meno: Helena Danišová, Mgr. Mária Barková
Telefón: 041/507 39 28

icopdf Komunitný plán mesta Bytča na roky_2018 - 2025 - aktualizovaný k 22.6.2018 (PDF, 727 KB)

 

JESIENKA - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Nájomné bývanie

Opatrovateľská služba

Prepravná služba

Odľahčovacia služba

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa16.2.2017
 

Nájomné bývanie

Opatrovateľská služba

Sociálny referát Mesta Bytča:

- zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách ,
- vykonáva terénnu sociálnu prácu v domácom prostredí žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby
- žiadateľom poskytuje základné sociálne poradenstvo,
- vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
- vyhotovuje rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
- v zmysle uzavretej zmluvy o zabezpečení lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s príslušným posudzujúcim zdravotným pracovníkom – lekárom (zákon č. 448/2008 Z. z.),
- priebežne kontroluje predložený zoznam posúdených žiadateľov o sociálnu službu,
- rozhoduje o zániku odkázanosti na sociálnu službu,
- pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi prijímateľom sociálnej služby a mestom v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
- administratívne/organizačne zabezpečuje poskytovanie sociálnej – opatrovateľskej služby,
- priebežne kontroluje úroveň poskytovania sociálnej – opatrovateľskej služby v domácom prostredí prijímateľa,
- vedie evidenciu rozhodnutí a prijímateľov sociálnej – opatrovateľskej služieb,
- vedie spisovú dokumentáciu prijímateľov sociálnej – opatrovateľskej služby vo svojom územnom obvode,
- prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov /opatrovateliek/ poskytuje sociálnu – opatrovateľskú službu v domácom prostredí prijímateľa na území mesta a jeho spádových oblastí (Pšurnovice, Malá Bytča, Hrabové, Mikšová, Hliník nad Váhom/ pre fyzické osoby v zmysle interných predpisov mesta a zákona č. 448/2008 Z. z.

Mesto Bytča v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje Mesto v hodinách.  Mesto Bytča zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby vo všetkých prímestských častiach. Súčasťou žiadosti je doklad preukazujúci výšku príjmu (napr. rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou) . Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby.
Úhrada za opatrovateľskú službu s trvalým pobytom v meste Bytča: 1,20 €/hod.
Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ podľa skutočného rozsahu poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Tlačivá:

icopdf Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (PDF, 30 KB)

icopdf Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (PDF, 34 KB)

icopdf Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (PDF, 30 KB)

icopdf Vyhlásenie o majetku (PDF, 17 KB)

icopdf Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu v roku 2018 (PDF, 38 KB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na Mesto - Mestský úrad v Bytči na sociálny referát. Mesto Bytča v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, na základe sociálneho a lekárskeho posudku vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

 

Opatrovateľská služba zahŕňa nasledujúce:

1. Sebaobslužné úkony:
- Pomoc pri osobnej hygiene (Sprchovanie, kúpeľ, umývanie vlasov, osobná hygiena (holenie, strihanie nechtov, starostlivosť o zuby, česanie))
- Stravovanie, pitný režim (Porciovanie jedla, kŕmenie, pomoc pri pití)
- Vyprázdňovanie (Sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením pomôcok, nasadenie a výmena plienky)
- Obliekanie a vyzliekanie (Obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie)Mobilita, motorika (Sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

2. Úkony starostlivosti o domácnosť:
- Nákup potravín, drogérie a iného drobného spotrebného tovaru
- Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
- Donáška jedla do domu
- Umývanie riadu
- Bežné upratovanie domácnosti
- Obsluha domácich spotrebičov
- Pranie, žehlenie
- Starostlivosť o lôžko
- Vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
- Iné jednoduché úkony spojené s chodom domácnosti

3. Základné sociálne aktivity:
- Sprievod
- Na lekárske vyšetrenie
- Pri vybavovaní úradných záležitostí
- Pri záujmových činnostiach
- Na nákup, prechádzky
- Predčítanie pre osobu slabo vidiacu alebo nevidiacu pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní

Opatrovanie nezahŕňa ošetrovateľskú starostlivosť. Opatrovateľka nemôže:
- Ošetrovať rany
- Cievkovať a vykonávať klystír
- Merať krvný tlak a pulz
- Odoberať krv, podávať infúzie, podávať injekcie
- Ošetrovať dekubity, vredy, preväzovať
- Vyživovať pacienta sondou
- Vymieňať permanentný katéter

Podmienky na výkon práce opatrovateľky:
V ustanovení § 84 ods. 9 sa upravuje, že opatrovateľom môže byť fyzická osoba, ktorá:
- má úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
- absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.


16.2.2017
 

Prepravná služba

Prepravná služba sa poskytuje:

1. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.

3. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

4. Podmienky poskytovania prepravnej služby, výšku a spôsob úhrady za prepravnú službu upravuje zmluva o poskytovaní tejto sociálnej služby.

5. Úhrada za prepravnú službu sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti a výšky úhrady za 1 kilometer prepravnej vzdialenosti. Dĺžka prepravnej vzdialenosti sa ráta od miesta nástupu žiadateľa prepravnej služby.

6. Úhradu za prepravnú službu platí občan priamou platbou v deň poskytnutia služby vodičovi oproti potvrdenke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko, dátum poskytnutia služby a výška úhrady.

7. Ak je prepravovanou osobou občan, ktorý je držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutého občana s potrebou sprievodcu, jeho sprievodca neplatí žiadnu úhradu. Túto skutočnosť je nutné preukázať dokladom.


16.2.2017
 

Odľahčovacia služba

1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej služby mesto poskytne fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne a to terénnu sociálnu službu v prirodzenom rodinnom prostredí. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v ods. 1 považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

4. Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu dní uvedených v odseku 3. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň.

5. Úhrada za odľahčovaciu službu sa vykonáva na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí tejto sociálne služby .


16.2.2017
 

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Rodičia niekedy z vážnych dôvodov nedokážu sami zabezpečiť starostlivosť o svoje deti a potrebujú pri riešení svojej sociálnej situácie pomoc. V tejto agende sa dočítate o sociálnych službách na podporu rodiny s deťmi, ktorými sa takáto pomoc poskytuje.

§ 31 zákona 448/2008
1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je terénna sociálna služba poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.
2. Za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa odseku 1 sa považujú najmä bežné úkony starostlivosti o dieťa alebo domácnosť, úkony osobnej hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa.
3. Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo iná plnoletá fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zabezpečiť sama alebo za pomoci príbuznej fyzickej osoby osobnú starostlivosť o dieťa, sa považujú najmä
- choroba, úraz, kúpeľná liečba rodiča alebo rodičov alebo úmrtie jedného z rodičov alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
- pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
- narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí.
4. Pomoc pri osobnej starostlivosti sa poskytuje najviac v rozsahu 30 dní.
Výška úhrady za uvedenú službu činí 1,70 Eur/hod.


20.9.2017