Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 25.9.2023.
Meniny má Vladislav, zajtra Edita.

logo

Štatút Mestskej knižnice v Bytči

Čl. I.
Základné ustanovenia

1. Mestská knižnica v Bytči je verejná univerzálna knižnica, ktorá zabezpečuje podľa Čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky slobodný prístup k informáciám šírením všetkých druhov nosičov a napomáha tak k uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb obyvateľov mesta.
2. Zriaďovateľom Mestskej knižnice v Bytči je Mesto Bytča. Sídlo knižnice je Spoločenský pavilón.

Čl. II.
Postavenie a predmet činnosti

Mestská knižnica :
1. poskytuje základné knižnično-informačné služby obyvateľom mesta,
2. buduje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu
3. organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity.

Čl. III.
Knižničný fond

1. Knižničný fond je súbor knižničných dokumentov vybraných, evidovaných, usporiadaných, odborne spracovaných, uchovávaných a sprístupňovaných v súlade s funkciami knižnice.
2. Utváranie knižničného fondu knižnice nesmie podliehať nijakej forme ideologickej, politickej ani náboženskej cenzúry.
3. Knižničný fond sa sústavne dopĺňa a obnovuje.
4. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

Čl. IV.
Knižnično-informačné služby

1. Knižnica poskytuje svoje služby záujemcom bez rozdielu ich politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu rasy, národnosti, spoločenského postavenia.
2. Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje knižnica v knižničnom a výpožičnom poriadku.

Čl. V.
Správa knižnice

1. Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu zriaďovateľ.
2. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom mesta zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných právnych noriem a podľa pokynov zriaďovateľa vedúca knižnice.

Čl. VI.
Hospodárenie knižnice

1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia mesta a je viazané na rozpočet mesta. V rozpočte mesta sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh a časopisov. O jej výške je vedúca knižnice informovaná.
2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom mesta.
3. Vedúca knižnice je povinná zaobchádzať so zverenými finančnými prostriedkami a majetkom podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie.
4. Finančné zdroje knižnice sú :
a) rozpočet mesta
b) príjmy z poplatkov vyinkasovaných v knižnici podľa knižničného a výpožičného poriadku (zápisné, upomienky, náhrada za stratené knihy)
c) sponzorské príspevky
d) príjmy z iných aktivít kultúrneho charakteru (zbierka na nákup kníh).
5. Sponzorské príspevky účelovo určené pre knižnicu musia byť zúčtované tak, aby bolo preukázateľné ich využitie.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia

Týmto sa ruší Štatút mestskej knižnice schválený 24.7.1991.
Tento štatút bol schválený uznesením MZ č. 148/2000 a nadobúda účinnosť dňa 17.12.2000.


18.5.2011