Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 2.10.2023.
Meniny má Levoslav, zajtra Stela.

logo

Štatút združených klubov na území mesta Bytča

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení ďalších predpisov, z ktorého okrem iného vyplýva právo občanov mesta na používanie majetku mesta slúžiacemu pre verejné účely a úloha mesta pri utváraní podmienok pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport - poskytuje Mesto Bytča priestory v Dome kultúry na ul. Treskoňovej pri dodržaní nasledovných podmienok.

Článok l.
Úvodné ustanovenia


1. Štatút a prevádzkový poriadok združených klubov Mesta Bytča (ďalej len klubov) upravuje postavenie a poslanie klubov zásady prevádzkovania klubov a nakladania s majetkom mesta.
2. Štatút a prevádzkový poriadok je rámcovým právnym dokumentom.
3. Zriaďovateľom klubov je mesto Bytča. Klub je účelovým zariadením mesta Bytča. Poslaním klubu je uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov občanov vo vymedzených oblastiach.
4. Pre činnosť klubu slúžia priestory pridelené mestom Bytča.

Článok II.
Klubové priestory


Klubovými priestormi sa rozumejú priestory budovy nachádzajúcej sa v Bytči na Treskoňovej ulici - Dom kultúry. Ich prevádzku zabezpečuje mesto Bytča prostredníctvom referátu kultúry Mestského úradu Bytča z rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok.

Článok III.
Využívanie klubových priestorov

Klubové priestory využíva pre svoju činnosť:
a) mesto Bytča
b) organizácie, združenia (aj neformálne skupiny občanov) a kluby (ďalej len organizácie), pôsobiace na území mesta Bytča, pri pravidelnom využívaní na základe žiadosti a dohody schválenej po predložení stanov (alebo, ak ich nemajú, plánu činnosti) primátorom mesta, pri jednorazovom využívaní na základe žiadostí a súhlasu primátora mesta.
c) Organizácie využívajú klubové priestory vo vymedzenom čase na vlastnú činnosť v zmysle ich stanov.
d) Užívatelia pri svojej činnosti využívajú inventár klubových priestorov po dohode s kompetentnými pracovníkmi mesta, pričom sú všetci členovia užívateľskej organizácie povinní inventár chrániť pred poškodením, zničením a stratou.
e) Užívatelia v plnom rozsahu zodpovedajú za škody spôsobené na majetku mesta ich členmi a sú povinné vzniknuté škody uhradiť. Pri využívaní klubových priestorov je každý povinný dodržiavať požiarno - bezpečnostné predpisy.

Článok IV.
Zameranie činnosti klubov


1. Činnosť organizácii, resp. iných občianskych zoskupení, má byť orientovaná na uspokojovanie a rozvíjanie kultúrnych záujmov všetkých kategórií obyvateľstva v meste Bytča a musí byť v súlade so základnými všeľudskými hodnotami a princípmi v oblasti:
- záujmovo-umeleckej,
- záujmovo-vzdelávacej,
- kultúrno-výchovnej,
- zábavno-rekreačnej,
- činnosti politických strán a hnutí, iných komunálnych aktivít.
2. Prenájom priestorov sa nepovolí organizáciám, resp. iným občianskym zoskupeniam:
a) ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony,
b) ktorých činnosť je v rozpore s dobrými mravmi,
c) ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi.

Článok V.
Prenájom priestorov


1. Klubové priestory pre vlastnú klubovú činnosť organizácií sa poskytujú na základe dohody, spravidla zdarma.
2. Ak užívateľ porušuje dohodnuté podmienky na využívanie priestorov, alebo tento Štatút a prevádzkový poriadok, je to dôvodom na zrušenie užívateľského práva.

Článok VI.
Povinnosti zriaďovateľa a prevádzkovateľa


1. Zriaďovateľ poskytuje priestory.
2. Prostredníctvom správcu zabezpečuje nerušený chod zariadenia.
3. Zabezpečuje základnú údržbu priestorov a upratovanie.
4. Poskytuje základný inventár.
5. Zabezpečuje vykurovanie objektu.
6. Prostredníctvom odborného pracovníka bezpečnosti práce a technika požiarnej ochrany zabezpečuje odborný dohľad v oblasti bezpečnostnej a protipožiarnej.
7. Zriaďovateľ si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch prerušiť prevádzkovanie klubu. Ak k takej situácií dôjde, budú o nej užívatelia informovaní.

Článok VII.
Povinnosti užívateľa


1. Užívateľ priestorov klubov je povinný.
a) neodkladne nahlásiť správcovi objektu čas jeho využívania (pravidelného, i nepravidelného)
b) príchod a odchod do priestorov evidovať v príslušnej knihe
c) v plnom rozsahu dodržiavať požiarne a bezpečnostné predpisy
d) zistené nedostatky a poruchy hlásiť správcovi objektu
e) dbať na šetrné zaobchádzanie s inventárom
f) škody vzniknuté zavinením užívateľa v plnom rozsahu uhradiť
g) zanechať po sebe poriadok
h) pred ich opustením skontrolovať a zabezpečiť uzatvorenie okien, vypnutie svetla, elektrospotrebičov, poriadok
i) zamedziť prístup nepovolaným osobám.

2. Užívatelia sú povinní v objekte klubu rešpektovať zákaz:
a) fajčiť, používať omamné látky, hrať hazardné hry
b) premiestňovať inventár bez súhlasu správcu objektu
c) vynášať inventár mimo priestorov klubu
d) vetrať priestory bez dozoru
e) požívať alkoholické nápoje okrem obmedzeného požitia pri slávnostných príležitostiach
f) na nedospelých sa zákaz požívať alkoholické nápoje vzťahuje bez výnimky.

Článok VIII.
Poskytovanie finančných prostriedkov


1. O poskytnutí finančných prostriedkov rozhoduje Mestské zastupiteľstvo na návrh Mestskej rady.
Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté:
- účelovo
- jednorázovo
- opakovane v určených obdobiach

2. Opakovanosť nie je viazaná na už poskytnutý finančný objem, ale na mieru potrebnosti príspevku. V prípade poskytnutia účelových finančných prostriedkov mesto zabezpečí kontrolu a dodržiavanie podmienok vo vzťahu k prijímateľovi finančných prostriedkov.
Základnými kritériami pre poskytnutie finančných prostriedkov sú:
a) miera /naliehavosť/ potreby
b) vplyv na rozvoj mesta
c) plnenie záväzkov voči mestu
d) ochotu spolupracovať s mestom

3. Podmienky vyplácania finančných prostriedkov
Finančné prostriedky možno poskytovať len na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
a) kto žiada o finančné prostriedky
b) zdôvodnenie naliehavosti poskytnutia finančných prostriedkov a ostatných kritérií uvedených vyššie
c) aké ďalšie možnosti - súbežne využil žiadateľ
d) požadovanú sumu finančných prostriedkov

4. Pokiaľ sa klubu poskytujú priestory na organizovanie podujatí pre verejnosť, ktoré sú spojené s predajom vstupeniek, klub je povinný uhradiť náklady súvisiace s používaním priestorov.

5. Pridelené finančné prostriedky nesmú byť použité:
a) na úhradu občerstvenia a stravného
b) na úhradu nákladov spojených s činnosťou klubu nečlenom (napr. rodinní príslušníci, známi)

Článok IX.
Záverečné ustanovenia


1. Návrh tohto štatútu a prevádzkového poriadku bol zverejnený 15 dní pred rokovaním Mestského zastupiteľstva Bytča, t.j. 10. februára 2009 na uplatnenie pripomienok k jeho ustanoveniam.
2. Tento štatút a prevádzkový poriadok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bytči, 26. februára 2009 uznesením č. 3.
3. Vedenie klubu je povinné vypracovať a predložiť:
a) žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov najneskôr do 30.9. bežného roka spolu s plánom činnosti
b) správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok
4. Štatút a prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť 26. februára 2009.


Ing. Peter Korec
primátor mesta


18.5.2011