Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 2.2.2023.
Meniny má Erik, Erika, zajtra Blažej.

logo

Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „zákon o poplatkoch“) v znení neskorších predpisov a časti IV § 5 ods. 2 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 7/2008 zo dňa 16.12.2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „VZN o poplatkoch“) v znení neskorších zmien a doplnkov, prevádzkovatelia malých zdrojov, ktorými sú právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia, sú povinní:

- oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Bytča za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Malým zdrojom, podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, je ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.

Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.
Prevádzkovateľovi, ktorý si nesplnil uvedenú oznamovaciu povinnosť, v zmysle § 8 ods. 3 zákona o poplatkoch a časti VIII § 9 ods. 2 VZN o poplatkoch, Mesto Bytča uloží pokutu do výšky 663,87 €.

Tlačivo oznámenia je dostupné aj na webe mesta: www.bytca.sk/tlaciva

S prevádzkovateľmi, ktorí nevyužijú nedoručia zákonom stanovené oznámenie, bude začaté správne konanie vo veci porušenia príslušných ustanovení zákona o poplatkoch a VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZO a uloženia sankcie.


23.1.2023