Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 13.7.2020.
Meniny má Margita, zajtra Kamil.

logo

Mestská polícia Bytča sa v r. 2018 opäť úspešne zapojila do Výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality. 


„Na základe spracovaného projektu bola mestu Bytča poskytnutá dotácia vo výške 5 000 eur. Vďaka tomu bol rozšírený už jestvujúci kamerový systém o šesť nových bezpečnostných kamier. Tieto kamery sú umiestnené v parkoch a na miestach, kde sa vo väčšom počte zdržiavajú a hrajú hlavne maloleté deti, čím bude zaistená ich väčšia bezpečnosť,“ uviedol náčelník mestskej polície Marek Smetana. Kamery boli umiestnené... » čítaj viac »


Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)


Informujeme Vás, že dňa 15. februára 2019 uplynul zákonom č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „zákon o poplatkoch“) v znení neskorších predpisov termín stanovený prevádzkovateľom MZZO na oznámenie údajov súvisiacich s nimi prevádzkovanými MZZO a vznikom poplatkovej povinnosti ... » čítaj viac »


Oznam

Primátor mesta oznamuje občanom, že dňa 15. 3. 2019 o 15,00 hodine sa bude v Dome kultúry v sále na prízemí, konať obrad uvítania detí do života.
Obrad uvítania do života sa koná pre deti, nových občanov mesta Bytča, ktoré sa narodili od 10. 10. 2018 (ak sa ešte nezúčastnili obradu) do 28. 2. 2019.
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča sa bude na obrade odovzdávať aj finančná podpora vo výške 100,- €, ktorá je poskytnutá pre narodené dieťa, ak má trvalý pobyt na území mesta Bytča.
Ak sa príjemca finančnej podpory (rodič) nezúčastní na obrade, bez ohľadu na dôvod neúčasti, finančná podpora mu bude vyplatená v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Bytči, na základe neformálnej žiadosti.

Mgr. Mária Klučiarová
sekretariát primátora
č.t.: 041/507 3924, 0905 752 489


11.2.2019
 

Hlasujte za náš projekt

Vážení rodičia a priatelia školy,
kolektív MŠ na Ul. Dostojevského v Bytči Vás prosí o výpomoc pri hlasovaní za náš projekt“ Pieseň spája rodinu, ba aj celú dedinu“, ktorým chceme získať financie na zakúpenie detských hudobných nástrojov do našej MŠ. Hlasuje sa nasledovne:
- Otvoriť  web http://www.pre3generacie.sk/
- Nájsť projekt č. 9 – Pieseň spája rodinu, ba aj celú dedinu (klik na pridať hlas)
- Napísať svoju mail. adresu (klik na hlasovať za nápad)
- Otvoriť svoj mail a kliknuť na odkaz (link)
Ďakujeme za Váš hlas.

Kolektív MŠ Dostojevského


5.2.2019
 

DETSKÁ HALOVÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ V BYTČI

DETSKÁ HALOVÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ V BYTČI

V sobotu 26. januára 2019 sa v priestoroch telocvične na ZŠ Mierová v Bytči konal 2. ročník halovej hasičskej súťaže pre kolektívy mladých hasičov, ktorú usporiadali dobrovoľní hasiči z Hliníka nad Váhom. Súťaž pozostávala z plnenia 3 disciplín – štafeta dvojíc, štafeta 5 x 30 m a uzlová štafeta. Na otvorenie súťaže zavítal aj zástupca primátora pán Ing. Juraj Babušík, ktorý spolu s predstaviteľmi DHZ Hliník nad Váhom poprial všetkým deťom veľa úspechov. Súťaž mala široké regionálne zastúpenie. Zúčastnili sa jej kolektívy nielen z nášho okresu, ale i z oblasti Turca, Kysúc či Stredného Považia... » čítaj viac »


Podporte náš projekt

Vážení rodičia, priatelia školy a každý, kto rád pomáha a zapája sa do správnych vecí!

Touto cestou Vás my, pedagógovia a deti Materskej školy v Hliníku nad Váhom, Bytča, žiadame o podporu pri hlasovaní za náš projekt ŠKôLKARSKY VODIČÁK, pomocou ktorého chceme získať peniaze grantovej nadácie Slovenskej sporiteľne na vybudovanie školského dopravného ihriska.
Do hlasovania sa môže zapojiť každý, kto vlastní telefónne číslo, z ktorého je potrebné zaslať SMS v tvare: HLAS(medzera)911 na číslo 0902 020 292. Z jedného čísla sa dá poslať len jeden hlas a hlasovať je možné do 31.1.2019.
Prosíme Vás o Váš hlas, vopred ďakujeme za spoluprácu a veríme, že spoločnými silami to získame.

Mgr. Lenka Papánková
riaditeľka MŠ


23.1.2019
 

Oznam

Mesto Bytča, ako správca dane z nehnuteľností, upozorňuje občanov na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti v termíne do 31.1.2019. Podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov priznanie k dani z nehnuteľnosti, prípadne čiastkové priznanie k daniz nehnuteľnosti je daňovník povinný podať, ak v roku 2018 nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosti (pozemok, stavbu, byt) kúpou, darovaním, dedením .
Podať daňové priznanie do 31.1.2019 je povinný podať aj ten daňovník, ktorému zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti, t.j. predal, prípadne daroval pozemok, stavbu alebo byt, ktorý v r.2018 vlastnil. V prípade zániku vlastníctva k nehnuteľnosti daňovník podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.
Na základe vyššie uvedeného sú daňovníci povinní plniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytče č.9/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Bytča.


16.1.2019
 

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v roku 2019