Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 27.2.2020.
Meniny má Alexander, zajtra Zlatica.

logo

Dotazník k rozvoju mesta Bytča

Vážení občania,
 
máte pocit, že na smerovaní rozvoja mesta Bytča treba niečo zmeniť alebo vylepšiť? Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do aktualizácie strategického dokumentu mesta na roky 2016 až 2023. Váš názor môžete jednoducho vyjadriť prostredníctvom dotazníka.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základným dokumentom, ktorý na úseku regionálneho rozvoja Mesto Bytča má podľa zákona mať. Na jeho základe mesto usmerňuje svoje rozvojové aktivity. V súčasnosti pristupujeme k jeho aktualizácii. Dokument je tiež dôležitou oporou pri predkladaní žiadostí o nenávratné finančné príspevky EÚ na projekty samosprávy a iných subjektov pôsobiacich na území nášho mesta.
Aby bolo možné pri tvorbe dokumentu pracovať aj s Vašimi postrehmi, pripravili sme Vám nenáročný dotazník. V elektronickej podobe ho nájdete na internetovej stránke tu: DOTAZNÍK. Formulár dotazníka v tlačenej podobe nájdete na nasledovnom mieste: MsÚ Bytča, Námestie SR1, (vestibul). Na tomto mieste ho môžete aj odovzdať. Na vyplnenie dotazníka máte čas do 19.03.2018.
Za čas a ochotu, ktoré mu venujete, vopred ďakujeme!  

Bc. Miroslav Minárčik
primátor mesta


5.3.2018
 

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že z titulu blížiaceho sa termínu predkladania daňových priznaní za rok 2017  budú pracovníci Daňového  úradu  Žilina k dispozícii k ich preberaniu počas nasledujúcich dní:

28.03.2018 streda od  8.00 - 16.00 hod.
29.03.2018 štvrtok od 8.00 - 16.00 hod.
03.04.2018 utorok po Veľkej noci od 8.00 - 16. 00 hod.
v priestoroch Domu kultúry v Bytči.

icopdf Podávanie daňových priznaní (PDF, 2 MB)


2.3.2018
 

Gesto pre mesto – HLASUJTE, PROSÍM


Základná škola, Ulica mieru 1235 - 

S radosťou Vám oznamujeme, že náš projekt „Relaxačná miestnosť“, o podporu ktorého sa uchádzame v rámci programu Gesto pre mesto nadácie Raiffeisen bank, postúpil do druhého kola. Finančnú podporu 1000 € na vybavenie oddychovej miestnosti pre deti našej školy získame, ak sa nám podarí nazbierať dostatočný počet hlasov.

Každý môže odovzdať hlas len raz a len za jeden projekt na stránke:

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/zilina/1701

Ďakujeme vopred za Vašu podporu! » čítaj viac »


Oznam

Spevácky zbor Gloria Deo prosí a pozýva všetkých, ktorí majú čo len troška chuť a talent spievať a nájdu si čas, aby prišli rozšíriť rady speváckeho zboru a urobili svojim spevom radosť sebe aj ostatným.
Nácviky sú v Mestskej knižnici Bytča, každý štvrtok o 18.00 hod. Neváhajte a príďte!
Tel. kontakt:  0907 986 545, príp. 0905 736 219
Ďakujeme!

Viac info: bytca.sk/gloriadeo


20.2.2018
 

O z n á m e n i e

Mesto Bytča, ako orgán verejnej moci, je povinné v zmysle ustanovenia § 17 ods.1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) uplatňovať  výkon verejnej moci elektronicky.
V zmysle ustanovenia § 60e zákona o e-Governmente  boli ku dňu 01.07.2017 aktivované elektronické schránky na doručovanie všetkým právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri. V súlade s ustanovením § 31a ods. 1 zákona o e-Governmente sú orgány verejnej moci povinné doručovať úradné dokumenty do elektronickej schránky adresáta.
Dovoľujeme si teda upozorniť všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, že Mesto Bytča už doručuje všetky rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľností na rok 2018, ako aj rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 výhradne do elektronickej schránky adresáta na portáli www.slovensko.sk.


19.2.2018
 

HALOVÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ MLADÝCH HASIČOV V BYTČI

HALOVÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ MLADÝCH HASIČOV V BYTČI

 Dobrovoľní hasiči z Hliníka nad Váhom využili sobotu 27. januára 2018 na to, aby v telocvični na ZŠ Mierová v Bytči usporiadali halovú hasičskú súťaž pre kolektívy mladých hasičov. Súťaž pozostávala z plnenia 3 disciplín – štafeta dvojíc, štafeta 5 x 30m a uzlová štafeta. Súťaž svojou prítomnosťou prišiel podporiť pán primátor Miroslav Minarčík, ktorý všetkým deťom poprial veľa úspechov a  tajomníčka Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bytči, pani Eva Hladenová, ktorá rovnako podporila deti svojimi povzbudivými slovami. Jednalo sa o prvú súťaž takéhoto formátu, ktorá bola usporiadaná v našom okrese Bytča... » čítaj viac »


Projekt Záchrana som Ja

Projekt Záchrana som Ja

Život je to najcennejšie, čo máme. Jeho hodnotu vštepujeme žiakom už od útleho veku. Žiaci 2. B triedy zo ZŠ na Ul. E. Lániho v Bytči sa pod vedením Mgr. Ohrádkovej zapojili do projektu Nadácie Allianz a neziskovej organizácie Falck - Záchrana som Ja. Vďaka úspešne napísanej a ilustrovanej publikácii o záchranárskom koníkovi Falkovi sa žiaci hravou formou učili poskytovať prvú pomoc ... » čítaj viac »


Upozornenie - daň z nehnuteľnosti

Mesto Bytča, ako správca dane z nehnuteľností, upozorňuje občanov na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, vyplývajúcu zo zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov.
Daňovníkom dane z nehnuteľností je: vlastník... pozemku, vlastník... stavby, vlastník...bytu.
Podľa § 99a ods. 1/ zákona priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, alebo mu nastali zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane, podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Zmena rozhodujúca pre vyrubenie dane z pozemkov je napr.:  nadobudnutie pozemku do osobného vlastníctva, zmena druhu pozemku, zmena výmery pozemku, vydanie stavebného povolenia na pozemok.
Zmena rozhodujúca pre vyrubenie dane zo stavieb je napr.: nadobudnutie stavby do osobného vlastníctva, zmena rozmerov a podlaží stavby (t.j. skolaudovanie prístavby alebo nadstavby stavby), skolaudovanie novostavby, zmena účelu užívania stavby (t.j.napr. využívanie časti rodinného domu na podnikanie).
Zmena rozhodujúca pre vyrubenie dane z bytov je napr.: nadobudnutie bytu alebo nebytového priestoru do osobného vlastníctva, zmena využitia bytu, prípadne garáže v bytovom dome na iný účel ako na bývanie a garážovanie.
Podľa § 99b ods.1 zákona čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti má povinnosť podať aj daňovník, ktorému zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností (napr. predal, alebo daroval nehnuteľnosť).
Posledný deň na podanie daňového priznania v zákonnej lehote je 31. január 2018.


12.1.2018