Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Sobota 21.7.2018.
Meniny má Daniel, zajtra Magdaléna.

logo

Úradná tabuľa


> EKONOMICKÉ INFORMÁCIE <   > PETÍCIE <   > VÝRUBY DREVÍN <   > OZNÁMENIA O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ <   > STAVEBNÉ KONANIA <

 

Komunálne voľby 2018

13.07.2018 icopdf Volebné okrsky (PDF, 35 KB)

11.07.2018 icopdf Počet voličov (PDF, 23 KB)

10.07.2018 icopdf Informácie pre voliča (PDF, 33 KB)

25.06.2018 icopdf Určenie počtu poslancov (PDF, 20 KB)

 

14.06.2018 icopdf Oznámenie - POH Žilinského kraja na roky 2016-2020 (PDF, 211 KB)

04.06.2018 icopdf Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia - Bytové domy Bytča (PDF, 148 KB)

18.04.2018 icopdf Záverečné stanovisko - Bytové domy Bytča (PDF, 2 MB)

10.04.2018 icopdf Predbežné termíny pristavenia veľkoplošných kontajnerov - jar 2018 (PDF, 240 KB)

09.04.2018 icopdf Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (PDF, 56 KB)

07.03.2018 icopdf Žiadosť o predloženie architektonických návrhov - Bytča-Úvažie (PDF, 435 KB)

20.02.2018 icopdf Oznámenie - Územný plán obce Dolný Hričov (PDF, 771 KB)

10.01.2018 icopdf Oznámenie o verejnom prerokovani - Bytové domy Bytča (PDF, 51 KB)

02.01.2018 icopdf Harmonogram vývozu separovaného odpadu v r. 2018 (PDF, 282 KB)

29.12.2017 icopdf Informovanie verejnosti o doručení správy o hodnotení činnosti na ŽP - Bytové domy Bytča (PDF, 810 KB)

29.09.2017 icopdf VZN č. 7/2017 o záväznej časti zmeny a doplnku č. 5 ÚP SÚ Bytča (PDF, 56 KB)

26.09.2017 icopdf Informovanie verejnosti o zámere - Bytové domy Bytča (PDF, 45 KB)

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

31.10.2017 -Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená. Takúto požiadavku je možné nahlásiť na Mestskom úrade, miestnosť č. 22, ohlasovňa pobytu v stránkových dňoch do 3. novembra 2017, alebo dňa 4. novembra 2017 priamo v sídle okrskovej volebnej komisie

17.08.2017 - Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017: eva.samankova@bytca.sk

22.09.2017 icopdf Zoznam kandidátov pre voľby predsedu ŽSK (PDF, 26 KB)

22.09.2017 icopdf Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK (PDF, 25 KB)

09.08.2017 icopdf Informácia pre občanov (PDF, 33 KB)

09.08.2017 icopdf Určenie volebných okrskov a volebných miestností (PDF, 26 KB)

30.06.2017 icopdf Informácia pre volliča (PDF, 34 KB)

 

03.08.2016 icopdf Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bytča (PDF, 285 KB)

 

13.07.2016 Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Bytča

Mesto Bytča ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. ( Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu sídelného útvaru Bytča (ďalej len ÚPN–SÚ Bytča) obstarávaním Zmeny a Doplnku č.5 ÚPN–SÚ Bytča.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona predkladá mesto Bytča Návrh Zmeny a Doplnku č. 5 ÚPN–SÚ Bytča na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu Bytča v dňoch pondelok, utorok a piatok v čase od 7ºº hod. do 15ºº hod. a v stredu od 7ºº hod. do 16ºº hod., ako aj na oficiálnej stránke mesta www.bytca.sk po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 5 ÚPN–SÚ Bytča na adresu Mestského úradu Bytči v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

icopdf Informovanie verejnosti (PDF, 49 KB)

 

12.07.2016 icopdf Oznam SPP - sprísnenie postihov (PDF, 55 KB)

30.06.2016 icopdf Upozornenie SSE na podomových predajcov (PDF, 193 KB)

29.06.2016 icopdf Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami (PDF, 49 KB)

 

01.04.2015 Oznámenie o pokračovaní obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Týmto oznamujeme, že Mestské zastupiteľstvo v Bytči, na zasadnutí dňa 26.03.2015, schválilo pokračovanie začatého v r. 2013 procesu prípravy a obstarávania územnoplánovacej dokumentácie – Zmena a doplnok č. 5 ÚPN SÚ /ÚPO/ Bytča, s možnosťou predkladania doplňujúcich návrhov, podnetov a podkladov od tretích osôb (vrátane mesta Bytča) do 31. mája 2015.
V nadväznosti na rozhodnutie poslancov MZ, verejnosť – fyzické osoby, právnické osoby, dotknuté orgány, dotknutý samosprávny kraj a dotknuté obce, majú možnosť:
- aktualizovať v roku 2013, 2014, 2015 predložené podania súvisiace so zverejneným oznámením o začatí obstarávania ÚPD zo dňa 03.06.2013,
- predkladať nové podnety, návrhy a podklady súvisiace s obstarávaním ÚPD – Zmena a doplnok č.5 ÚPN SÚ /ÚPO/ Bytča, Mestu Bytča prostredníctvom Mestského úradu v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č.1, 014 01 Bytča,  v termíne najneskôr do 31. mája 2015.
Na aktualizácie a návrhy podané po tomto termíne orgán územného plánovania nemusí prihliadať.

icopdf Oznámenie o pokračovaní obstarávania územnoplánovacej dokumentácie (PDF, 94 KB)

 

OZNAM MATRIČNÉHO ÚRADU V BYTČI

Matričný úrad Mesta Bytča oznamuje verejnosti zmeny v sobášnych dňoch Mesta Bytča, ktoré stanovuje primátor mesta p. Miroslav Minárčik nasledovne:
- každý pracovný štvrtok od 8,00 hodiny do 14,00 hodiny,
- každú párnu sobotu od 13,00 hodiny do 16,30 hodiny.
Sobášne dni sú stanovené s účinnosťou od 1.1.2014.

icopdf Kalendár sobášnych dní (PDF, 39 KB)

 

22.08.2013  Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu mesta Bytča

Mesto Bytča ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu sídelného útvaru Bytča (ďalej len ÚPN-SÚ Bytča) obstarávaním Zmeny a Doplnku č.3 ÚPN-SÚ Bytča.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona predkladá mesto Bytča Návrh Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-SÚ Bytča na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu Bytča v dňoch pondelok, utorok a piatok v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. a v stredu od 7,00 hod. do 16,00 hod., ako aj na oficiálnej stránke mesta www.bytca.sk/uzemny-plan-mesta po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-SÚ Bytča na adresu Mestského úradu Bytči v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

 

05.06.2013 icopdf Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie (PDF, 30 KB)

 

OZNAM - osvedčovanie

Podľa zákona č. 599/2001 Z. z. podľa  § 3 – sa  osvedčovanie vykonáva v úradnej miestnosti mesta. Ak žiada o osvedčenie podpisu  osoba, ktorá sa zo závažných zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti mesta, možno osvedčenie vykonať aj v domácnosti. Túto službu poskytuje aj  Mesto Bytča  a to v nestránkový deň ŠTVRTOK. V neodkladných prípadoch po  predložení všetkých dokladov a po dohode s pracovníčkou vykonávajúcou túto agendu, je možné osvedčenie aj mimo uvedeného dňa. V prípade zneužitia tejto služby je možné udeliť poriadkovú pokutu.

 

Informácia pre verejnosť

V súvislosti s posudzovaním opodstatnenosti žiadosti o odlov medveďa hnedého, Správa CHKO Strážovské vrchy oznamujeme, že v prípade akýchkoľvek stretov alebo konfliktov ľudí s medveďom na území Mesta Bytča a v jeho blízkom okolí, najmä takých pri ktorých dôjde ku škode na majetku, živote a zdraví osôb, je takúto skutočnosť potrebné bezprostredne ohlásiť Správe CHKO. Je možné tak urobiť na kontaktné telefónne čísla: 042/432 28 02 (pevná linka) alebo 0907 622 685 (mobilné číslo), prípadne na kontakty uvedené na webovej stránka www.sopsr.sk (kontakty/pracovisko/ Strážovské vrchy – Správa CHKO).

V prípade, že sa tak nestane a takéto prípady nebudú prešetrené zamestnancami Správy CHKO Strážovské vrchy, táto organizácia nebude vo svojich stanoviskách ku vzniknutým škodám alebo odlovu medveďa hnedého na takéto skutočnosti prihliadať

 

Upozornenie:

Nepodpisujte zmluvy s podomovými predajcami (PDF, 348 KB)

 

Do pozornosti občanov dávame portál zameraný na vyhľadávanie lekárov s prístupom k databáze lekárov:
www.navstevalekara.sk

 

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku meteorol. javov (PDF, 44 KB)

 

Sprístupnenie areálu ihriska verejnosti
Mesto Bytča oznamuje občanom, že od pondelka 1. augusta 2011 bude pre občanov otvorený areál futbalového štadióna. K dispozícií bude bezplatne hádzanárske ihrisko a pomocné futbalové ihrisko od pondelka do piatka v čase od 8,00 do 19,00 hod. Touto cestou chceme vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu občanov mesta.

 

OZNAM:
Oznamujeme občanom, že úradné dni primátora  mesta Bytča sú pondelok, streda a piatok.
Utorok a štvrtok sú nestránkové dni určené na vybavovanie písomností, zabezpečenie investičných akcií mesta a miestne obhliadky.

 

INFORMÁCIE O POČTE NÁJOMNÝCH BYTOV SPRAVOVANÝCH MSÚ

Stav k 30.6.2014:

Počet bytov celkom:  81
Počet pridelených bytov: 77
Počet voľných bytov:  4

 20.5.2011