Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 4.3.2021.
Meniny má Kazimír, zajtra Fridrich.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 26.04.2012

Zápisnica (PDF, 132 KB)

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa ospravedlnený(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
7 MUDr. Vladimír Tvrdý ospravedlnený(á)
8 Ing. Štefan Bučo ospravedlnený(á)
9 Bc. Ivan Kostelný prítomný(á)
10 Stanislav Struhal ospravedlnený(á)
11 Michal Školek prítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
13 Július Lovás prítomný(á)
14 Július Kozák prítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
16 Ing. Milan Ovseník prítomný(á)
17 Mgr. František Garabík prítomný(á)

 

uznesenie č. 24/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
- správu o plnení uznesení z MZ zo dňa 23. 2. 2012,
- správu o nesplnených uzneseniach za r. 2011
predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 24

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo neprítomný(á) - neprítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík neprítomný(á) - neprítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 25/2012

Mestské zastupiteľstvo:

I.Berie na vedomie:
1/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2011.
2/ Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta k 31. 12. 2011.

II.Schvaľuje:
1/ Záverečný  účet mesta a celoročné hospodárenie mesta za  r. 2011 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad.
2/ Usporiadanie schodku rozpočtu vo výške -216.451,63 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Schodok rozpočtu sa zvyšuje o nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  vo  výške  4.202,83 € a to na :
- ZŠ E. Lániho  - prepravné vo výške 2.432,00 €
- Dotačný účet – výnosy z prostr. ŠR 16,25 €
- Mesto Bytča osobitný príjemca - štátne dávky vo výške 1.750,35 €
- Mesto Bytča osobitný príjemca - štátne dávky vo výške 4,23 €,
Uvedené prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Schodok rozpočtu zvýšený o nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške -220.654,46 € sa vykryje finančnými prostriedkami z rezervného fondu vo výške 220.654,46 €.
Zostatok finančných operácii vo výške +628.986,55 €
a usporiadanie zostatku finančných operácií nasledovne:
-Úhrada schodku vo výške  220.654,46 €
-Zostatok finančných operácií, po usporiadaní, vo výške + 408.332,09 € bude použitý na tvorbu rezervného fondu.
3/ Použitie hospodárskeho výsledku Technických služieb Mesta Bytča za rok 2011 z hlavného predmetu činnosti vo výške 164,64 € na tvorbu rezervného fondu v zmysle zákona. 4/ Použitie hospodárskeho výsledku Technických služieb Mesta Bytča za rok 2011 z podnikateľskej činnosti vo výške 60.641,71 € na technický rozvoj (nákup strojov a techniky).

III.Ukladá:
Mestskej rade, aby na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva predložila návrhy opatrení, ktoré budú zohľadňovať odporúčania hlavnej kontrolórky uvedené v „Odbornom stanovisku hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rozpočtový rok 2011."

Hlasovanie poslancov číslo 25 (I.,II.)

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek neprítomný(á) - neprítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík za - za

 

Hlasovanie poslancov číslo 25 (III.)

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 26/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zaplatenie časti faktúry za vystúpenie p. Lucie Bílej so skupinou Arakain na VI. ročníku festivalu v Bytči vo výške 3.000,- € z rozpočtovej položky 13.1. organizovanie a podpora kultúrnych a filmových podujatí.

Hlasovanie poslancov číslo 26

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus neprítomný(á) - neprítomný(á)
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 27/2012

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programovému rozpočtu Mesta Bytča na r. 2012 – RO č. 2.
II.Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 2, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 4. 2012 podľa priloženej tabuľky s nasledovnými úpravami:
- presun z položky software programu 15.10 Jesienka zariadenie pre seniorov -600,- € na položku MŠ Pšurnovice rozbor vody +600,- €
- presun z položky oprava a údržba mestskej chaty – 1.000,- € na položku chata mesta–všeobecný materiál + 800,- € a chata mesta prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia + 200,- €
- presun z položky MŠ Pšurnovice – plyn – 100,- € na položky MŠ Pšurnovice – potraviny (pitná voda) + 80,- € a prenájom (nádoby na vodu) + 20,- €
- rekonštrukcia elektroinštalácie ŠJ E. Lániho  + 25.000,- z dôvodu negatívnych revíznych správ (havária) z rezervného fondu.
III.Ukladá:
1/ Mestskej rade – zabezpečiť realizáciu obstarania prác, tovarov a služieb formou elektronickej aukcie pri dodržaní § 5, ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení a opravy miestnych komunikácií obstarať ako jeden predmet zákazky.
2/ Mestskej rade, aby v prípade úspory finančných prostriedkov, po realizácii verejného obstarávania podľa jednotlivých rozpočtových položiek, zabezpečila ich vrátenie do rezervného fondu pri najbližšej rozpočtovej úprave.

Hlasovanie poslancov číslo 27

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 28/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.1/2012 Zásady udeľovania verejných uznaní Mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 28

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 29/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby v znení neskorších zmien a doplnkov.

Hlasovanie poslancov číslo 29

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 30/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Bytča č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 30

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 31/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Bytča č.4/2012 o poskytnutí sociálnych služieb a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Jesienka“.

Hlasovanie poslancov číslo 31

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

uznesenie č. 32/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zverenie majetku Mesta Bytča do správy rozpočtovej organizácie, ZŠ na Ul. E. Lániho v Bytči, v zmysle § 8 a § 9 Zásad hospodárenia s nakladania s majetkom Mesta Bytča (VZN Mesta Bytča č. 5/2010) dňom 1. 5. 2012. Určenie zvereného majetku, účel zverenia, hodnota a ostatné práva a záväzky sú uvedené v protokole č. 2/2012.

Hlasovanie poslancov číslo 32

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 33/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zverenie majetku Mesta Bytča do správy rozpočtovej organizácie, ZŠ na Ul. mieru v Bytči, v zmysle § 8 a § 9 Zásad hospodárenia s nakladania s majetkom Mesta Bytča (VZN Mesta Bytča č. 5/2010) dňom 1. 5. 2012. Určenie zvereného majetku, účel zverenia, hodnota a ostatné práva a záväzky sú uvedené v protokole č. 3/2012.

Hlasovanie poslancov číslo 33

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 34/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zverenie majetku Mesta Bytča do správy rozpočtovej organizácie, ZŠ na Ul. mieru v Bytči, v zmysle § 8 a § 9 Zásad hospodárenia s nakladania s majetkom Mesta Bytča (VZN Mesta Bytča č. 5/2010) dňom 1. 5. 2012. Určenie zvereného majetku, účel zverenia, hodnota a ostatné práva a záväzky sú uvedené v protokole č. 4/2012.

Hlasovanie poslancov číslo 34

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 35/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zaradenie Speváckeho zboru „GLÓRIA“ do klubov Mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 35

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 36/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ V súlade s §9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Bytča č. 5/2010 priamy prenájom častí pozemkov z parc. CKN č. 1344 (trojuholník na Námestí SR v Bytči), 2 pozemky - každý o výmere 70 m2, žiadateľom ponúkajúcim v súťaži najvyššie nájomné, t.j. prvý pozemok o výmere 70 m2 nájomcovi p. Lenke Ďurajkovej, Bottova 1949/8, Bytča, s výškou nájomného 40 €/m2/rok a druhý pozemok o výmere 70 m2 nájomcovi spol. s r.o. K&L, Hollého 371/31, Žilina, s výškou nájomného 35,11 €/m2/rok na dobu určitú 5 rokov, s účelom nájmu - zriadenie letných terás na prenajatých pozemkoch s  poskytovaním reštauračných služieb.
Za navrhované uznesenie hlasovali: pp. Július Lovás a Martin Petrus.
Proti navrhovanému uzneseniu hlasovali: pp. Július Kozák, Peter Solčanský a Michal Školek.
Hlasovania sa zdržali: pp. Miroslav Frolo, Ľubomír Hrobárik, Ján Melocík, František Garabík, Branislav Chúpek, Miloš Greguš a Ivan Kostelný.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania, mestskou radou doporučený návrh uznesenia nebol schválený.
2/ Opätovné vyhlásenie zverejnenia zámeru priameho prenájmu   častí pozemkov z parc. CKN č. 1344 za účelom nájmu - zriadenie letných terás so stanovením podmienok:
- doba nájmu – 5 rokov
- minimálna cena 33,- €/m2/rok,
- súhlasné stanovisko od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
- súhlasné stanovisko od Pamiatkového úradu,
- zabezpečenie skladových priestorov.
3/ Doriešenie vlastníctva elektrických rozvodov, vodovodných rozvodov a odpadu k terasám.

Hlasovanie poslancov číslo 36-1.

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
5 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek proti - proti
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák proti - proti
15 Ing. Peter Solčanský proti - proti
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

Hlasovanie poslancov číslo 36-2.,3.

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

uznesenie č. 37/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Bytča č. 5/2010 priamy prenájom nebytových priestorov o výmere 79 m2, nachádzajúcich sa v objekte č.s. 1020/3 na ul. Komenského v Bytči víťazovi vyhlásenej súťaže – MARKO PLUS, s.r.o., Súľov-Hradná č. 284, IČO:46666281 a to náj. zmluvou na dobu neurčitú s výškou nájomného 39 €/m2/rok a s 3-mesačnou výpovednou lehotou za účelom poskytovania reštauračných služieb.

Hlasovanie poslancov číslo 37

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník proti - proti
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 38/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Bytča č. 5/2010 priamy prenájom nebytových priestorov o výmere 974 m2 nachádzajúcich sa v objekte č.s. 182 na ul. S. Sakalovej v Bytči víťazovi vyhlásenej súťaže – Občianske združenie Vzdelávanie, S. Sakalovej č.1300, Bytča, IČO: 42144141 a to nájomnou zmluvou na dobu určitú 25 rokov, s výškou nájomného 1,- €/m2/rok + úhrada za služby. Účel nájmu je zriadenie Súkromnej strednej odbornej školy v prenajatých nebytových priestoroch. Ostatné podmienky nájmu sú: všetky stavebné a rekonštrukčné úpravy nebytových priestorov na ich uvedenie do prevádzkyschopného stavu vykoná a uhradí na vlastné náklady nájomca, nájomca sa vzdáva úhrady za vykonané rekonštrukčné práce v prípade predčasného ukončenia nájmu z jeho strany, nájomca sa zaväzuje, že počas celej doby nájmu bude udržiavať prenajaté nebytové priestory v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a to na vlastné náklady, t.j. nájomca bude vykonávať všetky opravy a akúkoľvek údržbu predmetu nájmu (a to aj v budúcnosti po vykonaní potrebných stavebných a rekonštrukčných prácach), nájomca bude na vlastné náklady vykonávať pravidelné revízne prehliadky hasičských zariadení ako aj ostatné odborné prehliadky uložené legislatívou a zabezpečiť odstránenie prípadných nedostatkov z nich vyplývajúcich.

Hlasovanie poslancov číslo 38

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik neprítomný(á) - neprítomný(á)
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 39/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Oznámenie p. Martinovi Gežovi a jeho  manželke Helene, že si Mesto Bytča uplatňuje predkupné právo na pozemky v k.ú. Veľká Bytča v zmysle uznesenia MZ č. 66/2004 zo dňa 10. 6. 2004 za kúpno-predajnú cenu vo výške 26,56 €/m2 (800,- Sk/m2).

Hlasovanie poslancov číslo 39

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 40/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Podľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. a §22, ods.c VZN Mesta Bytča č. 5/2010 prenájom nebytových priestorov o výmere 104 m2 nachádzajúcich sa na prízemí v Tribúne mesta, na ul. S. Sakalovej č.182 v Bytči, ako prípad osobitného zreteľa, nájomcovi p. Martinovi Ozánikovi, Hlinícka cesta č. 406/17, Bytča za účelom vykonávania športových aktivít - box, thaibox a pod., nájomnou zmluvou na dobu neurčitú, s výškou nájomného 300,- €/rok a s úhradou všetkých nákladov za spotrebované energie. Dôvodom zriadenia osobitného zreteľa je podpora športových aktivít občanov mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 40

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 41/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Ubytovanie p. Ladislava Urbana v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka v byte č. 66 na dobu určitú do 31.8.2012.

Hlasovanie poslancov číslo 41

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 42/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Ubytovanie p. Anny Petrovskej v byte č. 43 v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka na dobu určitú 1 rok, t.z. do 31. 5. 2013.

Hlasovanie poslancov číslo 42

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 43/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Ubytovanie v sociálnych bytoch na Ul. Treskoňovej č.s. 814/5 v Bytči nasledovne:
1/ Zdenka Chylová – predĺženie nájomnej zmluvy – do 30.6.2013
2/ Jana Hubocká  - predĺženie nájomnej zmluvy – do 30.6.2013
3/ Anna Čikotová - predĺženie nájomnej zmluvy – do 30.6.2013
4/ Ľubomíra Chylová – výmena bytu – byt č.6 do 30.6.2013
5/ Pavol Uhlárik – po uhradení dlhu na nájme v plnej výške do 31.5.2012 – predĺženie nájomnej zmluvy do 30.6.2013, ak dlh neuhradia - nepredĺženie
6/ Kvetoslava Begáňová, Erika Begáňová a Milan Begáň – po uhradení polovice dlhu do 20. 6. 2012 a druhej polovice dlhu do 31. 12. 2012 – predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 2 do 30.6.2013, ak dlh neuhradia – nepredĺženie
7/ Lenka Kosíkova a manžel Peter Kosík – pridelený byt č.7 do 30.6.2013
8/ František Reš a Alena Hrošová – pridelený byt č.16 do 30.6.2013
9/ Mária Burandová – pridelený byt č. 15 do 30.6.2013

Hlasovanie poslancov číslo 43

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 44/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Spracovanie a predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o NFP na realizáciu dopytovo orientovaných projektov „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií“, kód OPIS-2012/2.1/06-DP v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti za účelom realizácie projektu „Thurzove historické a kultúrne digitálne centrum“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
2/ Spolufinancovanie projektu vo výške rozdielu medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a požadovanou výškou NFP.

Hlasovanie poslancov číslo 44

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik neprítomný(á) - neprítomný(á)
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 45/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Rokovací poriadok grantovej komisie.
2/ Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v II. kole r. 2012.

Hlasovanie poslancov číslo 45

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa - - -
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal - - -
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

4.5.2012