Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 4.3.2021.
Meniny má Kazimír, zajtra Fridrich.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 04.06.2012

Zápisnica (PDF, 29 KB)

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
7 MUDr. Vladimír Tvrdý prítomný(á)
8 Ing. Štefan Bučo prítomný(á)
9 Mgr. Ivan Kostelný prítomný(á)
10 Stanislav Struhal prítomný(á)
11 Michal Školek prítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš ospravedlnený(á)
13 Július Lovás prítomný(á)
14 Július Kozák prítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
16 Ing. Milan Ovseník prítomný(á)
17 Mgr. František Garabík prítomný(á)

 

uznesenie č. 46/2012

Mestské zastupiteľstvo
I. Schvaľuje:
Odkúpenie podzemných rozvodov elektrickej energie, vody a odpadu nachádzajúcich sa na Námestí SR v Bytči, slúžiacich na prevádzku letných terás (západný trojuholník námestia – časť parc. CKN č. 1344, k.ú. V. Bytča), do majetku mesta Bytča, od vlastníka týchto rozvodov - spol. s r.o. BABA, Treskoňova ul. Č. 816/1, Bytča, IČO: 36409588 za kúpnu cenu vo výške 2.309,67 €.
II. Ruší:
Bod 2/ uznesenia MZ v Bytči č. 36/2012 zo dňa 26. 4. 2012.
III. Schvaľuje:
1/ V súlade s §9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Bytča č.5/2010 zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku mesta Bytča a to dvoch častí pozemku z parc. CKN č. 1344 k.ú. V. Bytča (západný trojuholník Nám. SR v Bytči), každá o výmere 70 m2, na účel umiestnenia letných terás v období od 1. apríla do 31. októbra počas roka, s min. cenou prenájmu vo výške 1347,50 € za obdobie od 1. apríla do 31. októbra kalendárneho roka a s nájomnou zmluvou uzatvorenou na dobu určitú 5 rokov (s podmienkou dodržania zákonných predpisov vzťahujúcich sa na prevádzkovanie letných terás). Zámer priameho prenájmu sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na webovom sídle mesta a v regionálnej tlači a to s 15-dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov o prenájom. Alikvotné nájomné za rok 2012 bude za obdobie od 1.7.2012 do 31.10.2012.
2/ Rozpočtové opatrenie č. 3, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 4. 6. 2012:
odkúpenie rozvodov (výdaj) + 2.309,67 €
výdavky budú kryté zo zvýšeného príjmu z videohier (príjem) + 2.309,67 €

 

Hlasovanie poslancov číslo 46-I.

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš - - -
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík za - za

 

Hlasovanie poslancov číslo 46-II.

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš - - -
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

Hlasovanie poslancov číslo 46-III.

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš - - -
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík za - za

5.6.2012