Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 4.3.2021.
Meniny má Kazimír, zajtra Fridrich.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 21.06.2012

 

Zápisnica (PDF, 177 KB)

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
7 MUDr. Vladimír Tvrdý prítomný(á)
8 Ing. Štefan Bučo prítomný(á)
9 Mgr. Ivan Kostelný prítomný(á)
10 Stanislav Struhal prítomný(á)
11 Michal Školek prítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
13 Július Lovás prítomný(á)
14 Július Kozák prítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
16 Ing. Milan Ovseník prítomný(á)
17 Mgr. František Garabík prítomný(á)

 

uznesenie č. 47/2012

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
- správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2012,
- následné finančné kontroly – ZUŠ a CVČ,
- prehľad plnenia uznesení MZ zo dňa 26.4.2012 a zo dňa 4.6.2012 predložené hlavnou kontrolórkou Mesta.
II. Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2012.

Hlasovanie poslancov číslo 47

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek neprítomný(á) - neprítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík neprítomný(á) - neprítomný(á)

 

uznesenie č. 48/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Plnenie rozpočtu Mesta Bytča k termínu 31.3.2012.

Hlasovanie poslancov číslo 48

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek neprítomný(á) - neprítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
17 Mgr. František Garabík nehlasoval(a) - nehlasoval(a)

 

uznesenie č. 49/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 1 v zmysle Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a EÚ do rozpočtu mesta k 31.3.2012.

Hlasovanie poslancov číslo 49

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek neprítomný(á) - neprítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 50/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie finančných prostriedkov už schválenej dotácie vo výške 500,- € FO Hliník nad Váhom na dokončenie úprav trávnatej plochy na futbalovom ihrisku.

Hlasovanie poslancov číslo 50

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek neprítomný(á) - neprítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník proti - proti
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 51/2012

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programovému rozpočtu Mesta Bytča na r. 2012 – Rozpočtové opatrenie č. 4.
II.Schvaľuje:
1/ Rozpočtové opatrenie č. 4, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 6. 2012 podľa priloženej tabuľky s nasledovnými úpravami:
- zrušenie položky „Propagácia činnosti MsÚ v médiách“  -  1.000,- €
- ZŠ E. Lániho – oprava a údržba sociálnych zariadení    + 46.300,- €
Na uvedený účel budú finančné prostriedky použité z rezervného fondu a položka v bežnom výdaji na uvedený účel vo výške 5.000,- € bude zrušená.  
- Údržba ihriska Hliník nad Váhom     +  2.000,- €
- FO Hliník nad Váhom – zvýšenie dotácie   +    500,- €
- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár dokončenie stavebných úprav na objekte  + 35.000,- €
2/ Presun finančných prostriedkov z položky - KD Hrabové -1.000,- €; DS Hrabové -2.000,- € a PZ Hrabové -2.000,- € na položku Mestský DVHZ Hrabové  + 5.000,- €.

Hlasovanie poslancov číslo 51

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek neprítomný(á) - neprítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík za - za

 

Hlasovanie poslancov číslo 51-II.2/

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

 

uznesenie č. 52/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v znení neskorších doplnkov.

Hlasovanie poslancov číslo 52

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek neprítomný(á) - neprítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 53/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2012 Trhový poriadok - Michalský jarmok v meste Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 53

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek neprítomný(á) - neprítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 54/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
I.Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Bytča – Domy smútkuVeľká Bytča, č.s. 392 na pozemku parc. CKN č. 1191/1, Malá Bytča č.s.169 na pozemku parc. CKN č. 294, Pšurnovice č.s. 154 na pozemku parc. CKN č. 409/2 a časti domov smútku Hrabové č.s. 289 na pozemku parc. CKN č. 633/2,  Mikšováč.s. 131 na pozemku parc. CKN č. 245/4 a Hliník nad Váhom č.s. 53 na pozemku parc. CKN č. 186/2,  7 cintorínov nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká Bytča  na pozemku parc. CKN č. 1202, ostatné plochy o výmere 6405 m2a parc. CKN č. 1191/1, ostatné plochy o výmere 15584 m2,v k.ú. Malá Bytča na pozemku parc. CKN č. 294, ostatné plochy o výmere 3040 m2, v k.ú. Hliník nad Váhom na pozemku parc. CKN č. 186/1, ostatné plochy o výmere 11105 m2, v k.ú. Pšurnovice na pozemku parc. CKN č. 409/1, ostatné plochy o výmere 4427 m2, v k.ú. Hrabové na pozemku parc. CKN č. 633/1, ostatné plochy o výmere 3980 m2, v k.ú. Mikšová na pozemku parc. CKN č. 498, ostatné plochy o výmere 2145 m2 a na pozemku parc. CKN č. 584, ostatné plochy o výmere 714 m2 (Beňov) a hnuteľný majetok mesta Bytča nachádzajúci sa v domoch smútku v obstarávacej cene spolu 26.381,31 € (viď zoznam) za prebytočný majetok mesta Bytča.
2/ Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, na dobu určitú 5 rokov, formou obchodnej verejnej súťaže a to za účelom prevádzkovania pohrebných služieb a pohrebísk, vrátane domov smútku na území mesta Bytča s ročným nájomným vo výške 1,- €.
3/ Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže zo dňa 25.5.2012 na prenájom majetku mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, s ich doplnením zo dňa 21.6.2012, tretej osobe, na dobu určitú 5 rokov, formou obchodnej verejnej súťaže a to za účelom prevádzkovania pohrebných služieb a pohrebísk, vrátane domov smútku na území mesta Bytča.
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, na dobu určitú 5 rokov, na vyššie uvedený účel prenájmu v zložení:
pp. Július Kozák, Stanislav Struhal, Ľubomír Hrobárik, Miloš Greguš a Michal Školek.
5/ Zapisovateľa komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov tejto obchodnej verejnej súťaže – p. Ing. Antona Kotešovského.
II. Poveruje:
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchodnú verejnú súťaž so schválenými súťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito podmienkami.

Hlasovanie poslancov číslo 54

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 55/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zrušenie predmetov podnikania, ktoré dlhšiu dobu nevykonávajú Technické služby mesta Bytča:
- predaj, údržba a oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov,
- piliarska výroba a impregnovanie dreva,
- výroba drevených obalov a drobných výrobkov z dreva,
- výroba produktov z betónu.

Hlasovanie poslancov číslo 55

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý neprítomný(á) - neprítomný(á)
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák neprítomný(á) - neprítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 56/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Neposkytnutie dotácie na podporu projektu „Symposion Bytča“ Partnerstvu sociálnej inklúzie Bytčianska kotlina.

Hlasovanie poslancov číslo 56

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý neprítomný(á) - neprítomný(á)
8 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 57/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zachovanie a podporu súčasného systému premietania kina a to predovšetkým v rámci existujúceho filmového klubu, t.z. v súčasnosti nepristúpiť k digitalizácii kina.

Hlasovanie poslancov číslo 57

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
7 MUDr. Vladimír Tvrdý neprítomný(á) - neprítomný(á)
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 58/2012

Mestské zastupiteľstvo
I.Ruší:
1/ Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 150/2009 zo dňa 17.12.2009.
2/ Bod 2/ uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči 192/2008 zo dňa 16.12.2008 v časti II. Schvaľuje.
II.Schvaľuje:
Ak v lehote do jedného roka t.z. do 30.6.2013 nebudú vysporiadané majetkoprávne vzťahy v lokalite radových garáží, pozemky odpredané kupujúcemu p. Miroslavovi Bachoríkovi – PRIM, Hlinkova 739/79, Bytča, IČO: 36959359, budú kupujúcim vrátené do vlastníctva mesta za rovnakú cenu 500,- Sk/m2 (16,60 €/m2)- právo spätnej kúpy a finančná zábezpeka vo výške 3.319,39 €  prepadne v prospech Mesta.

Hlasovanie poslancov číslo 58

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 59/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.8, písm.b), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí priamy predaj pozemku parc. CKN č. 12, zastavaná plocha o výmere 24 m2, v k.ú. Malá Bytča kupujúcemu p. Jaroslavovi Harvánkovi  a manž. Helene rod. Stískalovej, obaja bytom Malá Bytča č. 57, Bytča za kúpnu cenu 25,- €/m2 s tým, že kupujúci uhradia i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy.

Hlasovanie poslancov číslo 59

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 60/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí a §22, písm.c a §23, písm.b) VZN mesta Bytče č. 5/2010 schváliť zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov parc. CKN č. 2167/14, TTP o výmere 1146 m2 a parc. CKN č. 2167/3, zast. plocha o výmere 30 m2, k.ú. V. Bytča, v podieli ?, p. Ing. Róbertovi Gärtnerovi, Schweitzarova 76, Olomouc, ČR a to nájomnou zmluvou na dobu určitú 5 rokov (priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa) a s výškou nájomného pre mesto Bytča 150 €/rok. Dôvodom prenájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa je nájom pozemku zastavaného stavbou – chatou vo vlastníctve žiadateľa, resp. nájomcu, vrátane priľahlej plochy.

Hlasovanie poslancov číslo 60

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 61/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí a §22, písm.c) zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov o výmere 197 m2 nachádzajúcich sa v suteréne Tribúny mesta, S. Sakalovej č. 182, Bytča, Slovenskej asociácii KUNG FU, Mestský klub Škola Lam Ga Hung Kuen Slovakia v zast. p. Jánom Hrankayom, Javorová 1001/10, Bytča a to nájomnou zmluvou na dobu neurčitú (priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa) a s výškou nájomného 66,- €/mesiac paušálne. Dôvodom prenájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa je podpora športových aktivít občanov mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 61

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 62/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí a VZN mesta Bytče č. 5/2010 zverejnenie zámeru predaja pozemku parc. CKN č. 1410/11, ostatná plocha o výmere 58 m2, k.ú. V. Bytča (úradná tabuľa mesta, webové sídlo, regionálna tlač) tretej osobe a to formou priameho predaja za min. kúpnu cenu vo výške 33,- €/m2 a s 20-dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov s tým, že budúci kupujúci uhradí i náklady spojené s odvkladovaním zmluvy (správny poplatok, znalecký posudok).

Hlasovanie poslancov číslo 62

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus neprítomný(á) - neprítomný(á)
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
9 Mgr. Ivan Kostelný neprítomný(á) - neprítomný(á)
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 63/2012

Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Neodpredanie časti mestského pozemku z parc. CKN č. 140/24 o výmere cca 200 m2, k.ú. V. Bytča p. Alene Motyčíkovej.
II.Doporučuje:
Ponechanie časti mestského pozemku z parc. CKN č. 140/24 o výmere cca 200 m2, k.ú. V. Bytča vo vlastníctve Mesta Bytča.
63

Hlasovanie poslancov číslo 63

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 64/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zriadenie vecného bremena na pozemky Mesta Bytča parc. CKN č. 984/70, ostatná plocha o výmere 79 m2 a parc. CKN č. 981/20, TTP o výmere 135 m2, k.ú. V. Bytča  a to právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami cez tieto pozemky v celom rozsahu. Toto vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne a na dobu dobu neurčitú a v prospech vlastníkov pozemkov parc. CKN č. 984/61, ostatné plochy o výmere 1730 m2 a parc. CKN č. 984/72, ostatné plochy o výmere 380 m2 v k.ú. V. Bytča s tým, že terajší vlastníci pozemkov p. Alojz Kuchar, p. Miroslav Jágrik a PC –Plus, s.r.o., S. Sakalovej 1300, Bytča uhradia všetky náklady spojené s odvkladovaním predmetnej zmluvy.

Hlasovanie poslancov číslo 64

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 65/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Žiadosť spoločnosti KOODIS spol. s r.o., Pázmáya 49/3, Šaľa o vydanie kladného stanoviska Mesta k projektu stavby „Telekomunikačný prepoj bytových domov Bytča“.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania, návrhovou komisiou doporučený návrh uznesenia nebol schválený.
Mestské zastupiteľstvo sa bude zaoberať žiadosťou KOODIS spol. s r.o., Pázmáya 49/3, Šaľa až po odpredaji KTR, s. r. o., Bytča a televíznych káblových rozvodov Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 65

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa proti - proti
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
5 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Mgr. Martin Petrus zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
7 MUDr. Vladimír Tvrdý zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
8 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
9 Mgr. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Stanislav Struhal zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
11 Michal Školek nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

uznesenie č. 66/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vydanie kladného stanoviska Mesta Bytča k zámeru výstavby bytového domu – 6 b.j. na pozemku parc. č. KN 615 v k.ú. Veľká Bytča p. Miroslavovi Sedlákovi s tým, že parkovacie miesta budú riešené v alternatíve pri dome (z jeho severnej strany) a nie na pozemku jestvujúcej mestskej zelene.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania, mestskou radou doporučený návrh uznesenia nebol schválený.

Hlasovanie poslancov číslo 66

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Stanislav Struhal zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš proti - proti
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
16 Ing. Milan Ovseník proti - proti
17 Mgr. František Garabík proti - proti

 

uznesenie č. 67/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadostiam nájomníkov v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka o ubytovanie ich rodinných príslušníkov:
- p. Božene Papúchovej pre syna Petra v jej byte,
- P. Márii Tvrdej  pre syna Milana v jej byte,
- P. Imrichovi Miklúšovi pre invalidnú dcéru a presťahovanie.

Hlasovanie poslancov číslo 67

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 68/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Predĺženie ubytovania v sociálnych bytoch:
- p. Alene Mrenovej do 31.08.2013,
- p. Veronike Kremeňovej do 31.12.2012.
2/ Presťahovanie p. Martiny Mikolkovej do väčšieho bytu č. 22. 3/ Ubytovanie v sociálnych bytoch:
- p. Jozefovi Holáňovi do bytu č. 7 od 01.07.2012 do 30.06.2013,
- p. Margite Štefúnovej v zast. opatrovníčkou Janou Balážovou do bytu č. 9 od 01.07.2012 do 30.06.2013.

Hlasovanie poslancov číslo 68

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík neprítomný(á) - neprítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 69/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli ZŠ Mieru v Bytči – objekty č.s. 993, 1234 a 1336, prenajímateľ ZŠ Mieru, nájomca CVČ Bytča, za účelom záujmovej činnosti detí CVČ Bytča, s výškou nájmu spolu so službami 9.660,- € za dobu nájmu, doba nájmu od 1.9.2012 do 31.12.2012, a to ako prenájom nebytových priestorov podľa § 9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – osobitný zreteľ, dôvod osobitného zreteľa je podpora mimoškolských aktivít detí a mládeže.

Hlasovanie poslancov číslo 69

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 70/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte ZŠ E. Lániho v Bytči, č.s. 261/7, prenajímateľ ZŠ E. Lániho Bytča, nájomca CVČ Bytča, za účelom záujmovej činnosti detí CVČ Bytča, s výškou nájmu spolu so službami 6.000,- € za dobu nájmu, doba nájmu od 1.10.2012 do 31.12.2012, a to ako prenájom nebytových priestorov podľa § 9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – osobitný zreteľ, dôvod osobitného zreteľa je podpora mimoškolských aktivít detí a mládeže.

Hlasovanie poslancov číslo 70

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 71/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V zmysle § 3 a § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platobných pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat primátora Mesta Bytča vo výške 3.103,- € mesačne, s účinnosťou od 1.1.2012.

Hlasovanie poslancov číslo 71

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík nehlasoval(a) - nehlasoval(a)

 

uznesenie č. 72/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
1/ Informáciu o výsledku kontroly poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu Mesta Bytča vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR v čase od 26. 1. 2012 do 4. 4. 2012.
2/ Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly.

Hlasovanie poslancov číslo 72

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 73/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Návrh termínov zasadnutia MR a MZ na II. polrok 2012:
Mestská rada 4.9.2012,  6.11.2012,  4.12.2012
Mestské zastupiteľstvo 13.9.2012, 15.11.2012, 13.12.2012

Hlasovanie poslancov číslo 73

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 74/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v III. kole r. 2012 s výškou dotácie pre BENET LTC, Bytča 450,- €.

Hlasovanie poslancov číslo 74

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 75/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov – dotácie vo výške 400,- € žiadateľovi o grant p. Martinovi Ozánikovi na galavečer Thajského boxu na propagáciu a reklamu, materiálne náklady na organizáciu a ocenenia – poháre.

Hlasovanie poslancov číslo 75

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 76/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Bytča č.5/2010, priamy prenájom dvoch častí pozemkov z parc. CKN č. 1344 (západný trojuholník Nám. SR v Bytči), každý pozemok o výmere 70 m2, na účel umiestnenia letných terás s poskytovaním reštauračných služieb, v období od 1. apríla do 31. októbra počas roka,  nájomnou zmluvou uzatvorenou na dobu určitú 5 rokov (od 1.7.2012 do 31.10.2016) a to:
- prvý pozemok o výmere 70 m2 nájomcovi BABA, s.r.o., Treskoňova č. 816/1, Bytča s výškou nájomného 1.401,- € za obdobie od 1. apríla do 31. októbra kalendárneho roka
- druhý pozemok o výmere 70 m2 nájomcovi K&L, s.r.o., Hollého 371/31, Žilina s výškou nájomného 1.401,- € za obdobie od 1. apríla do 31. októbra kalendárneho roka
Alikvotné nájomné za rok 2012 bude za obdobie od 1.7.2012 do 31.10.2012.

Hlasovanie poslancov číslo 76

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 77/2012

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
1/ Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Bytča č. 6/2007 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Bytča, v zmysle § 22, ods. 1 písm. a/, bod 2 a § 25 Zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
2/ Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Bytča č. 2/2009 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach v zmysle § 22, ods. 1 písm. a/, bod 2 a § 25 Zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
II.Schvaľuje:
1/ V zmysle § 25 ods. 2 a 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 6/2007 zo dňa 12.12.2007 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Bytča, čím vyhovuje protestu Okresnej prokuratúry Žilina zo dňa 14.6.2012 – Pd 66/12.
2/ V zmysle § 25 ods. 2 a 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre zrušenie časti Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 2/2009 zo dňa 27.8.2009 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach, a to konkrétne čl. 3 ods. 4 písm. g/, i/ a q/, ods. 5, čl. 6 ods. 2, čl. 7 ods. 5, čím vyhovuje protestu Okresnej prokuratúry Žilina zo dňa 15.6.2012 – Pd 65/12.

Hlasovanie poslancov číslo 77

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek neprítomný(á) - neprítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík neprítomný(á) - neprítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
12 Ing. Miloš Greguš nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 78/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 5, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30.6.2012:
- presun z položky daň z príjmu fyzických osôb + 14.500,- € na položku
- vypracovanie odborného posudku KTR, s. r. o., Bytča a televíznych káblových rozvodov Bytča  + 14.500,- €.

Hlasovanie poslancov číslo 78

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný neprítomný(á) - neprítomný(á)
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
17 Mgr. František Garabík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

28.6.2012