Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 19.1.2021.
Meniny má Drahomíra, zajtra Dalibor.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 13.09.2012

Zápisnica (PDF, 201 KB)

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
7 Jozef Raždík
ospravedlnený(á)
8 Ing. Štefan Bučo prítomný(á)
9 Mgr. Ivan Kostelný prítomný(á)
10 Stanislav Struhal prítomný(á)
11 Michal Školek prítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
13 Július Lovás prítomný(á)
14 Július Kozák prítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
16 Ing. Milan Ovseník prítomný(á)
17 Mgr. František Garabík prítomný(á)

 

 

uznesenie č. 84/2012

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
- následné finančné kontroly – ZŠ na Ul. Lániho v Bytči a MsÚ Bytča,
- prehľad plnenia uznesení MZ zo dňa 21.6.2012   a 12.7.2012,
- prehľad nesplnených uznesení z r. 2011 a I. polroku 2012
predložené hlavnou kontrolórkou mesta.
II.Ukladá:
1/ Mestskej rade predložiť na nasledujúce zasadnutie MZ informáciu o dôvodoch nesplnenia uznesení MZ a návrhy na vyriešenie nesplnených uznesení, ktoré boli identifikované v správe hlavnej kontrolórky.
2/ Mestskej rade predkladať informáciu o stave rozpracovanosti priebežného plnenia uznesení MZ, ktoré neboli ku dňu konania príslušného MZ splnené s krátkym opisom stavu.
3/ Mestskej rade, v zmysle uznesenia č. 25/2012 zo dňa 26. 4. 2012 opätovne predložiť na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva návrhy opatrení, ktoré budú zohľadňovať odporúčania hlavnej kontrolórky:
- zreálniť v návrhu rozpočtu príjmovú časť a neschvaľovať schodkový rozpočet, zvyšovať rozpočet bežných výdavkov najmä po naplnení vyšších príjmov,
- riešiť narastajúcu stratu z TKO,
- prehodnotiť príjmy z majetku Mesta,
- prijať racionalizačné opatrenia na úseku materských škôl,
- centralizovať nákupy za všetky organizácie v zriaďo-vateľskej pôsobnosti Mesta, realizovať elektronickú aukciu na nákup všetkých komodít, dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní, dodržiavať § 5, ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. (nerozdeľovať predmet obstarávania),
- uvážlivo postupovať pri použití rezervného fondu, ktorý má slúžiť na rozvoj a používať tieto prostriedky na bežné výdavky v súlade s § 10, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.,
- pre využívanie najdôležitejších kvalít programového rozpočtu je potrebné pokračovať vo vzdelávaní, aby sme začali používať vhodné manažérske metódy merania a hodnotenia verejných služieb poskytovaných Mestom,
- riešiť negatívny jav vo vývoji daňových aj nedaňových pohľadávok, vypracovať analýzu pohľadávok a zhodnotiť ich súčasný stav, zverejniť zoznam dlžníkov na úradnej tabuli,
- riešiť záväzok voči Miroslavovi Bachoríkovi v súlade s kúpnou zmluvou zo dňa 18.12.2008,
- schváliť použitie zisku TS na nákup novej techniky, modernizáciu a obnovu vozového parku.

Hlasovanie poslancov číslo 84 I.

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

Hlasovanie poslancov číslo 84 II.

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
13 Július Lovás nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

 

uznesenie č. 85/2012

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
1/ Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 30.06.2012.
2/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k Monitorovacej správe.
II.Schvaľuje:
Monitorovaciu správu k 30.06.2012.

Hlasovanie poslancov číslo 85

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 86/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenia č. 3, 4, 5 a 6/2012 v zmysle § 13 písm. b) Štatútu mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 86

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 87/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 2 v zmysle Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a EÚ do rozpočtu mesta k 30.6.2012.

Hlasovanie poslancov číslo 87

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 88/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie finančných prostriedkov už schválenej dotácie vo výške 500,- € TJ Pšurnovice v oblasti športu – na zakúpenie dresov, futbalových lôpt a materiálne vybavenie.

Hlasovanie poslancov číslo 88

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 89/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Finančné prostriedky vo výške 2.000,- € Mestskému dobrovoľnému hasičskému zboru v Hliníku nad Váhom na zakúpenie nového motora do hasičskej striekačky.

Hlasovanie poslancov číslo 89

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 90/2012

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programovému rozpočtu Mesta Bytča na r. 2012 – Rozpočtové opatrenie č. 6.
II.Schvaľuje:
1/ Presun finančných prostriedkov v rozpočte pre m.č. Hliník nad Váhom podľa požiadavky poslanca za m.č. Hliník nad Váhom.
2/ Presun finančných prostriedkov z bežného rozpočtu m.č. Hrabové vo výške 1.000,- € na KD Hrabové – interiérové vybavenie a opravu mechanizmu opony a zakúpenie novej opony
3/ Presun finančných prostriedkov z položky oprava a údržba PZ Hliník nad Váhom na položku oprava a údržba parkoviska pri ihrisku v Hliníku nad Váhom vo výške  1.000,- €.
4/ Presun finančných prostriedkov m.č. Malá Bytča z položky DS Malá Bytča na položku KD Malá Bytča vo výške  2.000,- €.
5/ Rozpočtové opatrenie č. 6, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30.9.2012 podľa priloženej tabuľky s nasledovnými úpravami:
- Oprava hasičskej striekačky +2.000,- €
- TJ Pšurnovice +500,- €
- Výrobná hala (Rostar)-oprava a údržba -1.000,- €
- Bytový dom Ul. Kolárova-oprava a údržba -1.500,- €
- Požiarna zbrojnica Hl./V.opravy a údržby -500,- €
- Tribúna FK Hliník nad V.opravy a údržby -300,- €
- Dom smútku Hl./V.opravy a údržby -400,- €
- Údržba trávnatej plochy FK Hliník nad Váhom (dotácia pre FO Hliník nad Váhom) +1.200,- €
Jesienka – zariadenie pre seniorov a DS kapitálový transfér na software - 2.850,- €
Bežný výdaj – software +2.850,- €
KD Hrabové – oprava a údržba -1.000,- €
KD Hrabové – interiérové vybavenie +1.000,- €
oprava a údržba PZ Hliník nad Váhom -1.000,- €
oprava a údržba parkoviska pri ihrisku v Hliníku nad Váhom +1.000,- €
DS Malá Bytča -2.000,- €
KD Malá Bytča +2.000,- €

Hlasovanie poslancov číslo 90

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 91/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zaradenie vypracovania návrhu vhodného technického riešenia na odkanalizovanie povrchovej vody a zaasfaltovanie cesty „Záhumnie“ v m.č. Hliník nad Váhom s predložením cenovej kalkulácie tohto navrhovaného riešenia v návrhu rozpočtu Mesta na r. 2013.

Hlasovanie poslancov číslo 91

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák neprítomný(á) - neprítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 92/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Výsledok vyhodnotenia OVS na prenájom domov smútku,  cintorínov a hnuteľného majetku, nachádzajúcich sa na území Mesta Bytča, na dobu určitú 5 rokov a to za účelom prevádzkovania pohrebných služieb a pohrebísk, vrátane domov smútku na území  Mesta Bytča, uvedený v „Protokole“ o vyhodnotení  tejto OVS zo dňa 8.8.2012, t.j. uzatvorenie nájomnej zmluvy na vyššie uvedený majetok mesta s podstatnými náležitosťami tejto zmluvy schválenými v súťažných podmienkach OVS – uznesením MZ v Bytči č. 54/2012 zo dňa 21.6.2012, s nájomcom – p. Anna Lokajová, Hliník nad Váhom 17, Bytča, IČO: 10959017 a s výškou nájomného za predmet nájmu – 12.138 €/rok.

Hlasovanie poslancov číslo 92

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Stanislav Struhal zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
11 Michal Školek proti - proti
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 93/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o sociálnych službách a výške úhrady za sociálne služby.

Hlasovanie poslancov číslo 93

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo neprítomný(á) - neprítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 94/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári „Jesienka“, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012.

Hlasovanie poslancov číslo 94

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo neprítomný(á) - neprítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 95/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 9/2012 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území mesta Bytča spolu s návrhom cenovej kalkulácie služieb okrem bodu 16 a 17.

Hlasovanie poslancov číslo 95

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 96/2012

Mestské zastupiteľstvo
Doporučuje:
Žiadosti Obce Kotešová, COMP SHOP, s.r.o., S. Sakalovej 141, Bytča, Nelson Services, s.r.o., Konská 338, Rajecké Teplice prerokovať v orgánoch Mesta až po odpredaji KTR, s.r.o. Bytča a káblových rozvodov a ukončení platnosti zmluvy o prenájme všetkých stožiarov verejného osvetlenia mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 96

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 97/2012

Mestské zastupiteľstvo
Doporučuje:
Orgánom mesta zaoberať sa požiadavkou o zriadenie detského pieskoviska – ihriska na Ul. Hliníckej v Bytči pri tvorbe rozpočtu Mesta Bytča na rok 2013.

Hlasovanie poslancov číslo 97

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 98/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zámer zriadenia rekreačného rezortu pri rybníku v k.ú. Hrabové spoločnosťou MELMOTH s.r.o., Žilina.

Hlasovanie poslancov číslo 98

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

uznesenie č. 99/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zámer výstavby 8 b. j. na pozemku parc. č. KN 3007/29 a 3007/30 v k. ú. Veľká Bytča spoločnosťou DENDRA a. s., Žilina.

Hlasovanie poslancov číslo 99

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 100/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zámer výstavby IBV na pozemkoch parc. č. KN 3020/238 až 3020/249 v k. ú. Veľká Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 100

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 101/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Podľa § 9a, ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov a v súlade s VZN Mesta Bytča 5/2010, priamy predaj pozemku parc. CKN č.1410/11, ostatná plocha o výmere 58 m2, k.ú. V.Bytča, kupujúcemu (víťazovi verejného ponukového konania) p. Jozefovi Kalašovi, Hlavná 1160, Bytča za kúpnu cenu vo výške 33,-Eur/m2 s tým, že kupujúci uhradí i všetky náklady spojené s predmetnou kúpou (odvkladovanie zmluvy, vyhotovenie znaleckého posudku).

Hlasovanie poslancov číslo 101

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek neprítomný(á) - neprítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík neprítomný(á) - neprítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 102/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Podľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. a §22, ods.c VZN mesta Bytča č. 5/2010 prenájom nebytových priestorov o výmere 197 m2 nachádzajúcich sa v suteréne Tribúny mesta, na Ul. S. Sakalovej č.182 v Bytči, ako prípad osobitného zreteľa, nájomcovi – Slovenskej asociácii Kung-Fu, Mestský klub Škola Lam Ga Hung Kuen Slovakia – Ján Hrankay, Javorova 1001/10, Bytča, za účelom vykonávania športových aktivít – cvičenie Kung Fu, nájomnou zmluvou na  dobu neurčitú, s výškou nájomného 66,- € mesačne paušálne, vrátane spotreby
energií s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená od 1.10.2012 s platbou za nájomné od 1.1.2013 z dôvodu vykonávania úpravy a rekonštrukcie nebytových priestorov nájomcom v období od 1.10.2012 do 31.12.2012. Dôvodom zriadenia osobitného zreteľa je podpora športových aktivít občanov mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 102

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 103/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Podľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. a §22, ods.c VZN mesta Bytča č. 5/2010 prenájom pozemku parc. CKN č. 2167/14, TTP o výmere 1146 m2 a parc. CKN č. 2167/3, zast. plocha o výmere 30 m2 nachádzajúcich sa v k.ú. V.Bytča, v podiele ? , ako prípad osobitného zreteľa, nájomcovi p. Ing. Róbertovi Gärtnerovi, Schweitzarova 76, Olomouc, ČR, nájomnou zmluvou na dobu určitú päť rokov a s výškou nájmu pre Mesto Bytča 150,-Eur/rok. Dôvodom prenájmu pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa je nájom pozemku zastavaného stavbou – chatou, vo vlastníctve nájomcu, vrátane priľahlej plochy.

Hlasovanie poslancov číslo 103

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík neprítomný(á) - neprítomný(á)

 

uznesenie č. 104/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Žiadosti HORDEX, s.r.o., S. Sakalovej 88, Bytča o odpredaj časti pozemku z parc. CKN č. 981/24, TTP v k.ú. V. Bytča za navrhovanú kúpnu cenu max. 20 Eur/m2 nevyhovieť.

Hlasovanie poslancov číslo 104

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 105/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zmenu uznesenia MZ v Bytči č. 13/2009, bod 20, kde sa zmení kupujúci v rade II. z p. Stanislava Sučanského a manž. Andrey na Antona Jurčíka, Bottova 1208/28, Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 105

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 106/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie opätovnej žiadosti p. Mgr. Barbory Klúčikovej a manž. Martina o odkúpenie alebo prenájom časti pozemku, ktorý tvorí verejné priestranstvo (žiadateľom nič nebráni využívať verejnú zeleň za účelom vstupu na svoj pozemok aj pri stavbe rodinného domu).

Hlasovanie poslancov číslo 106

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 107/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zriadenie vecného bremena na pozemok mesta Bytča parc. CKN č. 829/37, ostatná plocha o výmere 1000 m2, k.ú. Hliník nad Váhom a to právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami cez tento pozemok v celom rozsahu ku pozemkom p. Žanety Hujíkovej, Hliník nad Váhom 443, Bytča. Toto vecné bremeno zriaďuje bezplatne a na dobu neurčitú a v prospech vlastníka pozemkov parc. CKN č. 829/53, 829/56 a 829/57, v k.ú. Hliník nad Váhom s tým, že p. Žaneta Hujíková uhradí všetky náklady spojené s odvkladovaním predmetnej zmluvy.

Hlasovanie poslancov číslo 107

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 108/2012

Mestské zastupiteľstvo
Doporučuje:
Orgánom mesta zaoberať sa požiadavkou p. Petra Hrtánka, Na Salaš 1275/20A, Bytča o vyasfaltovanie komunikácie pri tvorbe rozpočtu Mesta Bytča na rok 2013.

Hlasovanie poslancov číslo 108

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 109/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Zmenu termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bytči zo dňa 15.11.2012 na 14.11.2012.

Hlasovanie poslancov číslo 109

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal neprítomný(á) - neprítomný(á)
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 110/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Informáciu o aktuálnom užívaní nájomných bytov nájomníkmi
a/ v Jesienke:
byt č. 27  - Jozef Motyčík
byt č. 41  - Oľga Pacíková
byt č. 50  - Božena Papúchová
byt č. 54  - Anton Ficek a manž. Oľga
byt č. 66  - Marián Pánik
byt č. 68  - Mária Bubicová    
byt č. 65  - Janka Mináriková
Kvetoslava Begáňová
Sidónia Fučeková
b/ v sociálnych bytoch:
byt č.5  -  Milan Šukala
Stanislav Kumičík – žiadosť viď bod 3/
byt č.19 -  Jaroslav Gál
byt č.16 -  František Reš

Hlasovanie poslancov číslo 110

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný neprítomný(á) - neprítomný(á)
10 Stanislav Struhal neprítomný(á) - neprítomný(á)
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 111/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Uzatváranie nových nájomných zmlúv na ubytovanie v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka na dobu určitú 1 rok.
2/ Súčasných neplatičov a porušovateľov domového poriadku riešiť v tých prípadoch, kde to je možné a dovoľujú príslušné právne predpisy výpoveďou nájomných zmlúv a vysťahovaním nájomníkov.

Hlasovanie poslancov číslo 111

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
2 Miroslav Frolo nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 112/2012

Mestské zastupiteľstvo
Doporučuje:
Nevyhovenie opätovnej žiadosti p. Kvetoslavy Begáňovej o povolenie bývania vnučky v byte spolu s ňou v Jesienke.

Hlasovanie poslancov číslo 112

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 113/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Predĺženie nájomnej zmluvy p. Ladislavovi Urbanovi v Jesienke na dobu určitú do 31.8.2013.

Hlasovanie poslancov číslo 113

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík neprítomný(á) - neprítomný(á)

 

uznesenie č. 114/2012

Mestské zastupiteľstvo
Poveruje:
Právnika mesta a konateľa spoločnosti Bytča Invest, s.r.o. JUDr. Róberta Mendela, aby vykonal úkony smerujúce k zrušeniu a zániku spoločnosti Bytča Invest, s.r.o., IČO 36 420 557 so sídlom: Námestie SR 1/1, 014 38 Bytča a jej následnému výmazu z obchodného registra.

Hlasovanie poslancov číslo 114

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

uznesenie č. 115/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Žiadosť ZUŠ Bytča, Zámok č.105 o poskytnutie priestorov sály Domu kultúry na vyučovanie žiakov v literárno-dramatickom a tanečnom odbore v školskom roku 2012/2013 na 3 dni v týždni pondelok od 13,00 hodiny do 17,30 hodiny, utorok od 14,30 hodiny do 16,00 hodiny, streda od 13,00 hodiny do 16,00 hodiny.

Hlasovanie poslancov číslo 115

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík neprítomný(á) - neprítomný(á)

 

uznesenie č. 116/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ V prípade, že nájomca v sociálnych bytoch p. Jozef Žák v termíne do 15.12.2012 neuhradí celú výšku podlžnosti za užívanie mestského bytu, bude s ním ukončená nájomná zmluva.
2/ Doplnenie nájomných zmlúv na ubytovanie v sociálnych bytoch o ustanovenie o dohode o finančnej zábezpeke vo výške trojmesačného nájomného a to v zmysle § 12 ods.7 až 10 zákona č. 443/2010 Z.z.. Túto finančnú zábezpeku zloží nájomca do 30 dní pred podpisom nájomnej zmluvy a podľa citovaného zákona slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívania nájomného bytu.
3/ Ubytovanie v sociálnych bytoch:
-byt č.23 p. Jozef a p. Anna Kancnýřová na dobu 1 rok od dátumu podpísania nájomnej zmluvy,
-byt č.20 p. Stanislav Kumičík na dobu 1 rok od dátumu podpísania nájomnej zmluvy,
-byt č. 2 p. Helena Praženicová a Branislav Nagy na dobu 1 rok od dátumu podpísania nájomnej zmluvy.

Hlasovanie poslancov číslo 116

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 117/2012

Mestské zastupiteľstvo
I. Zvolilo:
Podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z. z. prísediacich na Okresnom súde v Žiline na obdobie rokov 2012 – 2016
1/ p. Marta Kratochvílová
2/ p. Anna Bučová
3/ p. Jozef Kolkus
4/ p. Eleonóra Boocová
II. Vydáva:
Osvedčenie o zvolení za prísediaceho na Okresnom súde v Žiline na obdobie rokov 2012 – 2016 p. Marte Kratochvílovej, p. Anne Bučovej, p. Jozefovi Kolkusovi a p. Eleonóre Boocovej.

Hlasovanie poslancov číslo 117

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek neprítomný(á) - neprítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 118/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v IV. kole r. 2012.

Hlasovanie poslancov číslo 118

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 119/2012

Mestské zastupiteľstvo
I.Poveruje:
Právnu zástupkyňu p. JUDr. Zuzanu Tomášovú, poverenú zastupovaním Mesta Bytča v súdnom spore vedenom s p. Jaroslavom Masarykom, aby v prípade súdneho konania upravila návrh zo sumy 16 469,53 € na sumu 6 948,83 €.
II.Schvaľuje:
Uzatvorenie mimosúdnej dohody s p. Jaroslavom Masarykom, v ktorej bude ustálená čiastka dlhu 6 948,83 €.

Hlasovanie poslancov číslo 119

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 120/2012

Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
1/ Zriadenie trhového miesta „Bytčiansky rínek“ na pozemkoch v k.ú. Veľká Bytča, parc. KN č. 62/1 o výmere 249 m2, parc. KN č. 64, zastavaná plocha o výmere 204 m2, parc. KN č. 65, zastavaná plocha o výmere 136 m2 a parc. KN č. 67 zastavaná plocha o výmere 162 m2.
2/ Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu (vrátane urbanistickej a architektonickej štúdie) trhového miesta „Bytčiansky rínek“ a jeho výstavbu s termínom sprevádzkovania do 4/2013. Na vypracovanie PD v r. 2012 použitie finančných prostriedkov  z programu 1., podprogramu 1.3 strategické plánovanie a projekty, EK 06.2,0 Rozvoj obcí – rozpočtová položka – Zber odpadu (4.1) – monitorovanie projektu.
3/ Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 9.výzvy číslo 09/FMP v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektov na predkladanie žiadosti o finančný príspevok zameranej na podporu aktivít v cestovnom ruchu, ktorej výstupmi bude aj „Bytčiansky rínek“.
II.Poveruje:
1/ Mestskú radu predložením aktualizácie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 8/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a trhovom poriadku a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 1/2001 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorý bude zohľadňovať zriadenie „Bytčianskeho rínku“.
2/ Predložením návrhov trhových poriadkov príležitostných trhov vypracovaných v zmysle čl. III bodu 3 č. 1/2001 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorý bude zohľadňovať zriadenie „Bytčianskeho rinku“.
3/ Komisiu riadenia pomoci a podpory určenej na rozvoj mesta Bytča vypracovaním projektového zámeru, ktorý bude podkladom na spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP pre interného, prípadne vybraného externého spracovateľa.

Hlasovanie poslancov číslo 120

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 Jozef Raždík - - -
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 121/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vypracovanie projektovej dokumentácie na základe dopravno-bezpečnostného projektu na rekonštrukciu križovatky Ul. Okružná, 1. Mája, Malobytčianska (vo výške do 3.000,- Eur).
2/ Vypracovanie projektovej dokumentácie na základe dopravno-bezpečnostného projektu na rekonštrukciu križovatky Ul. Rázusova, Treskoňova, SNP (vo výške do 3.000,- Eur).
3/ Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie príjazdovej komunikácie na ulicu Sídlisko križovatka Okružná s ulicami Lúčna, Brezová (vo výške do 3.000,- Eur).
4/ Na vypracovanie projektovej dokumentácie v r. 2012 použitie finančných prostriedkov z z programu 1., podprogramu 1.3 strategické plánovanie a projekty, EK 06.2,0 Rozvoj obcí – rozpočtová položka – Zber odpadu (4.1) – spolufinancovanie 5%.
Za navrhované uznesenie hlasovali: p. Miloš Greguš a p. Milan Ovseník.
Hlasovania sa zdržali: pp. Peter Bologa, Štefan Bučo, Miroslav Frolo, Ľubomír Hrobárik, Július Lovás, Ján Melocík, František Garabík, Branislav Chúpek, Ivan Kostelný, Július Kozák, Peter Solčanský, Michal Školek, Stanislav Struhal, Martin Petrus.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania, návrhovou komisiou predložený návrh uznesenia nebol schválený.

uznesenie č. 122/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Inštaláciu a prevádzku ľadového klziska na Námestí SR v Bytči na trojuholníku pri soche sv. Jána v zimnom období počas vhodných klimatických podmienok.
2/ Na zakúpenie ľadového klziska v r. 2012 použitie finančných prostriedkov z programu 1., podprogramu 1.3 strategické plánovanie a projekty, EK 06.2,0 Rozvoj obcí – rozpočtová položka – Zber odpadu (4.1) – spolufinancovanie 5%.
Za navrhované uznesenie hlasovali: pp. Branislav Chúpek, p. Peter Bologa, Miloš Greguš a Milan Ovseník.
Hlasovania sa zdržali: pp. Štefan Bučo, Miroslav Frolo, Ľubomír Hrobárik, Július Lovás, Ján Melocík, František Garabík, Ivan Kostelný, Július Kozák, Peter Solčanský, Michal Školek, Stanislav Struhal, Martin Petrus.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania, návrhovou komisiou predložený návrh uznesenia nebol schválený.


20.9.2012