Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 18.4.2021.
Meniny má Valér, zajtra Jela.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 8.9.2011

Zápisnica (PDF, 147 KB)

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Alžbeta Kramarová prítomný(á)
6 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
7 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
8 MUDr. Vladimír Tvrdý prítomný(á)
9 Ing. Štefan Bučo ospravedlnený(á)
10 Bc. Ivan Kostelný prítomný(á)
11 Stanislav Struhal prítomný(á)
12 Michal Školek prítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
14 Július Lovás prítomný(á)
15 Július Kozák prítomný(á)
16 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
17 Ing. Milan Ovseník prítomný(á)

 

uznesenie č. 122/2011

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
- správu o výsledkoch kontrol za I. polrok 2011,
- prehľad plnenia uznesení MZ zo dňa 30. 6. 2011,
- čerpanie dotácií za šport za I. polrok 2011 predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 122

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 123/2011

Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
1/ Plnenie rozpočtu Mesta Bytča za I. polrok 2011.
2/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k Monitorovacej správe.
II. Schvaľuje:
Monitorovaciu správu k 30. 6. 2011.

Hlasovanie poslancov číslo 123

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 124/2011

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
1/ Rozpočtové opatrenia č. 12 až 18 v zmysle Štatútu mesta Bytča.
2/ Rozpočtové opatrenie č. 1 v zmysle Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a EÚ do rozpočtu mesta k 30. 6. 2011.

Hlasovanie poslancov číslo 124

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

uznesenie č. 125/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie dotácie pre OZ Mestský hádzanársky klub Bytča vo výške 6.000,- € na prenájom športovej haly a prepravné.

Hlasovanie poslancov číslo 125

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 126/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Poskytnutie dotácie TJ Pšurnovice vo výške 1.000,- €  na výdavky na rozhodcov, prevádzkové náklady, výdavky na nájom, cestovné a stravné, materiálové vybavenie za účelom zabezpečenia športovej reprezentácie.

Hlasovanie poslancov číslo 126

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 127/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Presun finančných prostriedkov z položky oprava a údržba Kultúrneho domu v m.č. Pšurnovice na položku oprava a údržba budovy a areálu TJ Pšurnovice vo výške 5.200,- € v rozpočtovom opatrení č. 5.

Hlasovanie poslancov číslo 127

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 128/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Neposkytnutie dotácie pre ŠKTPŠ Kinex Bytča vo výške 3.000,- € na materiálne zabezpečenie družstva v zjazdovom lyžovaní zdravotne postihnutých a to športové a tréningové oblečenie, lyže, viazania a lyžiarky.

Hlasovanie poslancov číslo 128

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš proti - proti
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 129/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
a/ predloženie žiadosti o Finančný príspevok v rámci výzvy 05/FMP Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 na realizáciu mikroprojektu „Turistický infoportál Bytčianska kotlina - Javorníky“,
b/ Zabezepčenie realizácie predmetného projektu po jeho schválení,
c/ spolufinancovanie projektu vo výške 1.746,42 € z vlastných zdrojov mesta (z rozpočtu).

Hlasovanie poslancov číslo 129

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 130/2011

Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č. 5.
II. Schvaľuje:
1/ Rozpočtové opatrenie č. 5, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 9. 2011 podľa priloženej tabuľky so zmenou v položke – KTR s.r.o. – navýšenie základného imania 33.310,- €, ktorá bude znieť: Návratná finančná výpomoc pre KTR s.r.o. Bytča vo výške 5.000,- € príloha (PDF, 27 KB)
2/ Poskytnutie dotácií:
- OZ Mestský hádzanársky klub Bytča vo výške 6.000,- € na prenájom športovej haly a prepravné,
- TJ Pšurnovice vo výške 1.000,- €  na výdavky na rozhodcov, prevádzkové náklady, výdavky na nájom, cestovné a stravné, materiálové vybavenie,
Uvedené bude financované presunom z položiek:
- geodetické práce                - 1.000,- €
- štúdie, posudky, ...            – 1.000,- €
- Hrabové – vodné, stočné         - 1.000,- €
- údržba verejnej zelene          - 1.000,- €
- požičovné za filmy              - 2.000,- €
- grantový systém mesta           - 1.000,- €
3/ Presun  finančných prostriedkov z položky oprava a údržba Kultúrneho domu v m.č. Pšurnovice na položku oprava a údržba budovy a areálu TJ Pšurnovice vo výške 5.200,- €.
4/ Zabezpečenie spolufinancovania mikroprojektu vo výške 5% z celkovej ceny diela vo výške 1.750,- Eur z rezervného fondu.
5/ Presun finančných prostriedkov z položky oprava a údržba MŠ Pšurnovice vo výške 1.260,- na položky dohody o vykonaní práce (637027) vo výške 1.160,- € a položku všeobecný materiál vo výške 100,- €.
6/ Presun finančných prostriedkov z položky oprava a údržba ŠJ Mieru 250,- € na zabezpečenie softwaru pre ŠJ Mieru.
7/ Presun finančných prostriedkov z položky zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení vo výške 3.300,- € na zabezpečenie odstránenia nedostatkov vyplývajúcich z kontroly na ŠJ Mieru.  
8/ Presun finančných prostriedkov z položky oprava a údržba PZ  Hrabové vo výške 1.500,- € na zakúpenie a inštalovanie sochy Sv. Floriána.

Hlasovanie poslancov číslo 130

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

uznesenie č. 131/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 10/2011, ktorým sa mení VZN Mesta Bytča č. 2/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie poslancov číslo 131

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 132/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 11/2011, ktorým sa mení VZN Mesta Bytča č. 6/2008 o ostatných miestnych daniach.

Hlasovanie poslancov číslo 132

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 133/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zmenu prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Bytča č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Bytča – určenie výšky dotácie na r. 2011 – 2. zmena.

Hlasovanie poslancov číslo 133

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 134/2011

Mestské zastupiteľstvo
I. Schvaľuje:
1/ Zverejnenie zámeru predaja objektu č.s. 743 na Ul. Hlinkovej v Bytči a pozemku parc. CKN č. 385/4 zastavaná plocha o výmere 2810 m2 v k.ú. Veľká Bytča formou obchodnej verejnej súťaže (zverejnenie zámeru na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači).
2/ Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže zo dňa 10. 8. 2011 a doplnením zo dňa 8.9.2011 na predaj objektu č.s. 743 na Ul. Hlinkovej v Bytči a pozemku parc. CKN č. 385/4, zastavaná plocha o výmere 2.810 m2 v k.ú. Veľká Bytča.
3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže na predaj objektu č.s. 743 na Ul. Hlinkovej v Bytči a pozemku parc. CKN č. 385/4, zastavaná plocha o výmere 2.810 m2 v k.ú. Veľká Bytča v zložení:
p. Ján Melocík, p. Branislav Chúpek, p. Miloš Greguš, p. Július Kozák, p. Róbert Mendel
4/ Zapisovateľa komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže p. Antona Kotešovského.
II. Poveruje:
Primátora mesta, aby vyhlásil vyššie uvedenú obchodnú verejnú súťaž so schválenými súťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito podmienkami.

Hlasovanie poslancov číslo 134

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek proti - proti
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník proti - proti

 

uznesenie č. 135/2011

Mestské zastupiteľstvo
Doporučuje:
Prejednať v komisii vyhlásenie nadbytočnosti pozemku parc. CKN č. 58/1 trvalý trávnatý porast o výmere 913 m2 v k.ú. Mikšová a spôsob jeho odpredaja tretej osobe.

Hlasovanie poslancov číslo 135

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 136/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zaradenie žiadosť klubu „Hlasy a ohlasy bytčianska v Bytči o finančný príspevok na zhotovenie pamätnej dosky pre významného bytčianskeho rodáka pána Rudolfa Kamasa vo výške 520,- € do rozpočtu Mesta Bytča na r. 2012.

Hlasovanie poslancov číslo 136

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 137/2011

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Informáciu, že do súťaže na odpredaj mestského pozemku parc. CKN č. 1410/11, v k.ú. V. Bytča sa neprihlásil žiadny záujemca.

Hlasovanie poslancov číslo 137

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 138/2011

Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
1/ Informáciu, že do súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte č.s. 1020/3 na ul. Komenského v Bytči sa neprihlásil žiadny záujemca.
2/ Informáciu, že dňa 7. 9. 2011 (po termíne vyhlásenej súťaže) písomne požiadal o prenájom nebytových priestorov p. Jaroslav Pánik.

Hlasovanie poslancov číslo 138

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 139/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Odpredaj časti mestského pozemku z parc. CKN č. 999/1 v k.ú. Hliník nad Váhom o výmere cca 40 m2, ktorá sa nachádza v uzavretom dvore žiadateľa p. Jozefa Bzdyla pri jeho rodinnom dome, priamym odpredajom za cenu 20,- €/m2 a to ako prevod podľa § 9a, ods.8, písm.b zák. č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov.

Hlasovanie poslancov číslo 139

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 140/2011

Mestské zastupiteľstvo
I. Ruší:
Uznesenie MZ č. 116/2011 zo dňa 30. 6. 2011, ktorým bola schválená ponuka p. Márie Mudrákovej, Hliník nad Váhom č. 256, Bytča na odpredaj parcely č. CKN 829/37 o výmere 1.000 m2 pod prístupovú cestu k novovybudovaným rodinným domom v lokalite Lánce v k.ú. Hliník nad Váhom Mestu Bytča za symbolickú cenu 1,- € s tým, že Mesto Bytča uhradí náklady na odvkladovanie príslušnej kúpnej zmluvy.
II. Schvaľuje:
Odkúpenie parcely č. CKN 829/37 o výmere 1.000 m2 pod prístupovú cestu k novovybudovaným rodinným domom v lokalite Lánce v k.ú. Hliník nad Váhom Mestu Bytča za cenu 1.000,- € od p. Márie Mudrákovej, Hliník nad Váhom č. 256, Bytča s tým, že Mesto Bytča uhradí náklady na odvkladovanie príslušnej kúpnej zmluvy.

Hlasovanie poslancov číslo 140

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 141/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Poskytnutie jednorazovej dávky vo výške 100,- € p. Anne Cabajovej na nevyhnutné ošatenie jej dvoch detí.

Hlasovanie poslancov číslo 141

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník nehlasoval(a) - nehlasoval(a)

 

uznesenie č. 142/2011

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Informáciu, že spoločnosť VAJMELS, s.r.o., Považská Bystrica odstúpila od zámeru prenájmu pozemkov za účelom výstavby športového centra.

Hlasovanie poslancov číslo 142

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 143/2011

Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
Informácie zo zasadnutia komisie zaoberajúcej sa ohodnotením majetku KTR, s.r.o. Bytča a káblových rozvodov vo vlastníctve Mesta – viď. správa predložená tajomníkom komisie a konateľom KTR, s.r.o. Bytča za Mesto Bytča p. Andrejom Gallom.
II. Schvaľuje:
Dodatok č. 3 k zmluve o prenájme káblového distribučného systému Bytča uzatvorenej dňa 14. 10. 2008 medzi KTR Bytča, s.r.o., Bytča a TES Media, s.r.o., Žilina.

Hlasovanie poslancov číslo 143

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 144/2011

Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
1/ Informáciu o výsledku kontroly čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu „Vzdelávanie v Základnej škole“ na ZŠ Ul. Mieru a ZŠ Ul. E. Lániho v Bytči vykonanú Najvyšším kontrolným úradom SR.
2/ Určenie zodpovednosti riaditeľov škôl a príslušných zamestnancov vykonávajúcich účtovnú agendu.
II. Poveruje:
Primátora mesta vykonaním opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly v zmysle Zákonníka práce.

Hlasovanie poslancov číslo 144

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 145/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v IV. kole r. 2011.

Hlasovanie poslancov číslo 145

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 146/2011

Mestské zastupiteľstvo
Zaväzuje:
1/ Mestský úrad vypracovaním jednoduchého projektu korčuliarskej dráhy (kolieskové korčule) na účelovej komunikácií v časti za kanálom.
2/ Požiadanie Slovenského vodohospodárskeho podniku, závod Nimnica o možnosť využívania účelovej komunikácie v ich vlastníctve na zriadenie korčuliarskej dráhy s určením podmienok.

Hlasovanie poslancov číslo 146

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
7 Mgr. Martin Petrus nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
8 MUDr. Vladimír Tvrdý zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 147/2011

Mestské zastupiteľstvo
Poveruje:
Mestský úrad vypracovaním návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča alebo inej formy predpisu Mesta, podľa ktorej bude vyplatená finančná podpora pre novonarodené deti.

Hlasovanie poslancov číslo 147

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 148/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Prípravu podkladov pre vyhotovenie projektu na prepojenie chodníka z Ul. Malobytčianskej (autobusová zastávka) do m.č. Hrabové (odbočka na diaľnicu).

Hlasovanie poslancov číslo 148

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 149/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zverejnenie zápisníc zo zasadnutí Mestských zastupiteľstiev v Bytči na webovej stránke Mesta.

Hlasovanie poslancov číslo 149

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo - - -
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

16.9.2011