Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 19.1.2021.
Meniny má Drahomíra, zajtra Dalibor.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 13.12.2012

 

Zápisnica (PDF, 130 KB)

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus ospravedlnený(á)
7 Jozef Raždík
prítomný(á)
8 Ing. Štefan Bučo prítomný(á)
9 Mgr. Ivan Kostelný ospravedlnený(á)
10 Stanislav Struhal prítomný(á)
11 Michal Školek prítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
13 Július Lovás prítomný(á)
14 Július Kozák prítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
16 Ing. Milan Ovseník prítomný(á)
17 Mgr. František Garabík ospravedlnený(á)

 

 

uznesenie č. 155/2012

Mestské zastupiteľstvo
I. Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 predložený hlavnou kontrolórkou Mesta.

II. Ukladá:
hlavnej kontrolórke:
a/ vykonať kontrolu dodržiavania platnej legislatívy pri zadávaní a realizácii všetkých stavebných prác súvisiacich s opravou miestnych komunikácii (vrátane súčastí mestských komunikácii - chodníkov) a rekonštrukcií a opráv budov v období od 26.4.2012 do 14.11.2012, najmä dodržanie § 5, ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. a zákona č. 502/2002 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,
b/ vykonať kontrolu zadania a realizácie služby „Verejné obstarávanie - športová hala PD (zmluva Ing. Bariš, Skalka pri Trenčíne),
c/ vykonať kontrolu zadania a realizácie služby „PD-športová hala“ (zmluva BM Construction Modra),
d/ vykonať kontrolu zadania a realizácie služby, ktorú na základe mandátnej zmluvy poskytuje PPLA, s.r.o. Bratislava,
e/ vykonať kontrolu rozpočtového opatrenia č. 7 a č. 8/2012 vykonané v zmysle § 13, písm. b/ Štatútu Mesta Bytča s dôrazom na vyhodnotenie dodržania § 5, ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. a dodržanie Štatútu Mesta Bytča.

III. Berie na vedomie:
Plnenie uznesení z Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného
dňa 14. 11. 2012 predložené hlavnou kontrolórkou Mesta.

Hlasovanie poslancov číslo 155 I.

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný neprítomný(á) - neprítomný(á)
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

Hlasovanie poslancov číslo 155 II., III.

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 156/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 12 a 13/2012 v zmysle § 13, písm. b/ Štatútu Mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 156

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 157/2012

Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu Mesta Bytča č. 9/2012.
II. Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie Mesta Bytča č. 9/2012 okrem položiek:
- Propagácia činnosti MsÚ v médiách – 2.000,- €,
- Verejné obstarávanie – športová hala PD – 1.000,- €.

Hlasovanie poslancov číslo 157

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 158/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 13/2012 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území Mesta Bytča s nasledovnými úpravami:
- Daň z bytov § 5 „Sadzba dane“  písm. c) 1,80 € za nebytové priestory využívané alebo určené na podnikateľské účely - zvýšiť na úroveň sadzby dane zo stavieb § 4 ods. 1 písm. f), t. j. 2,17 €.

Hlasovanie poslancov číslo 158

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš proti - proti
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 159/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 14/2012 o poplatku, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2008 v znení VZN č. 13/2011 zo dňa 15. 12. 2011 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

Hlasovanie poslancov číslo 159

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 160/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 16/2012 o ostatných miestnych daniach, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o ostatných miestnych daniach.

Hlasovanie poslancov číslo 160

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 161/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 17/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Jesienka“, Ul. Treskoňova č. 813/4, Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 161

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 162/2012

Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Programového rozpočtu Mesta Bytča na rok 2013 a viacročného 2014 a 2015.
II. Schvaľuje:
Programový rozpočet Mesta Bytča na r. 2013 v súlade s § 9 a §10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa predloženého návrhu so zapracovanými zmenami:
A/ Kapitálové výdavky: Podprogram 8.1 – výstavba nového parkoviska na ulici 1. mája vo výške 40.500,- € - uvedené finančné prostriedky presunúť do „Podprogramu 8.2 – výstavba MK“.
B/ v Podprograme  1.1 Riadenie mesta – Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora znížiť položku „reprezentačné“ a položku „fond primátora“ na 4.000,- Eur.
C/ v Podprograme  2.2 Marketingová komunikácia znížiť položku 637 služby (propagácia činnosti MsÚ v médiách, informátor) na 2.000,- Eur.
D/ v Podprograme 13.4 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít znížiť položku 637002 „Akcie mesta“ z výšky 21.510,- € na 20.000,- €.
E/ v Podprograme 13.4 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít zvýšiť položku 640 Bežné transfery „Grantový systém“ z 5.000,- € na 10.000,- €.
F/Bežný príjem
Výnos dane poukázaný územnej samospráve -32.880,-
Bežný transfer na projekt (Cezhraničná spolupráca MHZ) +93.140,-                       
Kapitálový príjem
Kapitálový transfer na projekt (Cezhraničná spolupráca MHZ) -93.140,-
1. Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola – bežné výdavky
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty
Doplnenie bežných výdavkov na projekt „Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc“ (Cezhraničná spolupráca MHZ)
Položka 637 Projekt „Spoločne....“ – verejné obstarávanie (EÚ+ŠR) +3.130,-
Položka 637 Projekt „Spoločne....“ – verejné obstarávanie (5% spolufin.) +170,-
Položka 637 Projekt „Spoločne....“ – ostatné služby (EÚ+ŠR) +21.940,-
Položka 637 Projekt „Spoločne....“ – ostatné služby (5% spolufin.) +1.160,-
Položka 633 Projekt „Spoločne....“ – materiál (EÚ+ŠR) + 68.070,-
Položka 633 Projekt „Spoločne....“ – materiál (5% spolufin.) +3.590,-
SPOLU  +98.060,-
2. Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola – kapitálové výdavky
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty
Rozpísanie kapitálových výdavkov na projekt „Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc“ (Cezhraničná spolupráca MHZ)
Položka 713005 Projekt „Spoločne....“ -204.000,-
Položka 713005 Projekt „Spoločne....“ -10.740,-
Položka 713005 Projekt „Spoločne....“ +110.840,-
Položka 713005 Projekt „Spoločne....“ +5.840,-
SPOLU  -98.060,-
3. Program 3: Interné služby pre mesto
Podprogram 3.2: Ostatné služby a poradenská činnosť
Služby – odborný posudok KTR s. r. o. +11 980,-
4. Program 11: Vzdelávanie a mládež
Podprogram 11.1: Materské školy
MŠ Dostojevského - položka 635006 – oprava a údržba budov     -8.000,-
MŠ Hurbanova – položka 635006 – oprava a údržba budov  -6.000,-
MŠ Hliník n./V.– položka 635006 – oprava a údržba budov -3.000,-
MŠ Pšurnovice – položka 635006 – oprava a údržba budov  -3.000,-
SPOLU -20.000,-
Podprogram 11.3: Školské stravovanie
ŠJ Ul. mieru - položka 635006 – oprava a údržba budov -2.000,-
ŠJ Ul.E.Lániho- položka 635006 – oprava a údržba budov -6.000,-
SPOLU -8.000,-
5. Program 12: Šport, oddych a relax
Podprogram 12. 1 : Dotácie na šport
FO Bytča -4.150,-
FO Hliník n/V -280,-                  
FO Hrabové  -280,-        
TJ Pšurnovice -280,-
TZOB hádzaná -2.760,-
TZOB stolní tenis -280,-  
TZOB šach -60,-
DIRECT Bytča – horolezecký klub -60,-
Športový klub telesne postihnutých športovcov Bytča -100,-           
Benet, tenisový klu Bytča -100,-  
SPOLU -8.350,-
6. Program 13 Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram 13.1 Organizovanie a podpora kultúrnych a filmových podujatí
Kultúrne akcie -2.000,-

III. Neschvaľuje:
1/ V programe 12 Šport, oddych a relax v podprograme 12.2 Tribúna – 3.000,- € a presunúť do podprogramu:1.5 Manažment investícií na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu križovatky Ul. Komenského, SNP, Rázusova, Treskoňova +3.000,- €.
2/ V programe 13 Kultúra a spoločenské aktivity podprogram 13.4 znížiť položku 637002-Konkurzy a súťaže-akcie mesta -3.000,- € a presunúť do podprogramu:1.5 Manažment investícií na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu (vrátane urbanistickej a architektonickej štúdie) trhového miesta „Bytčiansky rínek“ +3.000,- €.
3/ V programe 8 Miestne komunikácie v podprograme 8.1 údržba miestnych komunikácii účelovo viazať rozpočtovú sumu 42.000,- € na rekonštrukciu križovatky Ul. Komenského, SNP, Rázusova, Treskoňova a parkovisko Javorová, Okružná a Lúčna.
4/ V podprograme 13.4 FK 8.2.0.9 zvýšiť položku 637004 mestský klub Glória Bytča +750,- € a znížiť položku 637002-Konkurzy a súťaže-akcie mesta -750,- €.

Hlasovanie poslancov číslo 162 I., II.

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík - - -

Hlasovanie poslancov číslo 162 III.

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
8 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Kozák zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Ing. Peter Solčanský zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 163/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 15/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení.

Hlasovanie poslancov číslo 163

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 164/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Neprijatie ponuky spoločnosti Danubia Trading a.s. Bratislava na zakúpenie súboru zariadení slúžiacich ako chladenie a technologický systém k prevádzkovaniu ľadovej plochy vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu Mesta.

Hlasovanie poslancov číslo 164

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík neprítomný(á) - neprítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 165/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Protokol č. 5/2012 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Bytča, preberajúci ZŠ E. Lániho Bytča - zrekonštruované sociálne zariadenie vo výške 45.909,49 €.

Hlasovanie poslancov číslo 165

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík neprítomný(á) - neprítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 166/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vydanie kladného záväzného stanoviska Mesta k umiestneniu a prevádzke splyňovacej stanice na výrobu elektrickej energie o výkone 999 kWe z odpadovej biomasy resp. cielene pestovaných energetických plodín, vo výrobnej hale na parcele č. 578/8 v k.ú. Hrabové spoločnosti BUILDER GROUP s.r.o., Hrabové 1, Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 166

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
16 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 167/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Ubytovanie p. Petra Maceka v sociálnom byte č. 9 na Ul. Treskoňovej č.s. 814/5, Bytča na dobu určitú 12 mesiacov od dátumu podpísania nájomnej zmluvy.

Hlasovanie poslancov číslo 167

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
3 Ľubomír Hrobárik neprítomný(á) - neprítomný(á)
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo neprítomný(á) - neprítomný(á)
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 168/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Presťahovanie p. Sidónie Fučekovej do bytu č. 44 v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka na dobu neurčitú (ako mala uzatvorenú nájomnú zmluvu pred nutným presťahovaním).

Hlasovanie poslancov číslo 168

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik neprítomný(á) - neprítomný(á)
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo neprítomný(á) - neprítomný(á)
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák neprítomný(á) - neprítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 169/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Návrh termínov zasadnutia MR a MZ na I. polrok 2013
Mestská rada: 19. 2. 2013, 16. 4. 2013, 18. 6. 2013
Mestské zastupiteľstvo: 28. 2. 2013, 25. 4. 2013, 27. 6. 2013.

Hlasovanie poslancov číslo 169

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik neprítomný(á) - neprítomný(á)
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo neprítomný(á) - neprítomný(á)
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák neprítomný(á) - neprítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 170/2012

Mestské zastupiteľstvo
I. Ruší:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 100/2012 zo 14. 11. 2012.
II. Schvaľuje:
Zámer výstavby IBV na nehnuteľnostiach vedených v Katastrálnom úrade Žilina,  Správa katastra  Bytča, v zmysle geometrického plánu č. 44/2012, kde boli z pozemku registra E KN parcelné číslo 3020/238, orná pôda o výmere 7 079 m2 a z pozemku registra E KN parcelné číslo 3020/239, ostatné plochy o výmere 482 m2 vytvorené pozemky registra C KN parcelné číslo 3020/238, orná pôda o výmere  540 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/261, orná pôda o výmere  1 074 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/262, orná pôda o výmere 683 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/263, orná pôda o výmere 683 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/264, orná pôda o výmere 684 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/265, orná pôda o výmere 684 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/266, orná pôda o výmere 684 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/267, orná pôda o výmere 684 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/268, orná pôda o výmere  684 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/269, orná pôda o výmere 679 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/239, ostatné plochy o výmere  408 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 3020/260, ostatné plochy  o výmere  74 m2, nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Veľká Bytča a sú zapísané v Katastrálnom úrade v Žiline Správa katastra Bytča na LV č. 1424.

Hlasovanie poslancov číslo 170

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik neprítomný(á) - neprítomný(á)
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 171/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Ubytovanie p. Petra Pivodu v sociálnom byte č. 10 na Ul. Treskoňovej č.s. 814/5, Bytča na dobu určitú od dátumu podpísania nájomnej zmluvy 3 mesiace.

Hlasovanie poslancov číslo 171

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik neprítomný(á) - neprítomný(á)
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo za - za
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

 

uznesenie č. 172/2012

Mestské zastupiteľstvo
Neschvaľuje:
Uloženie povinnosti primátorovi mesta - hľadať možnosti vybudovania ľadovej plochy na multifunkčnom ihrisku na ZŠ na Ul. mieru v Bytči.

 

Hlasovanie poslancov číslo 172

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus - - -
7 Jozef Raždík za - za
8 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
9 Mgr. Ivan Kostelný - - -
10 Stanislav Struhal zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Kozák zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Ing. Peter Solčanský neprítomný(á) - neprítomný(á)
16 Ing. Milan Ovseník za - za
17 Mgr. František Garabík - - -

18.12.2012