Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 19.1.2021.
Meniny má Drahomíra, zajtra Dalibor.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 28.02.2013

 

Zápisnica (PDF, 251 KB)

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík ospravedlnený(á)
6 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
7 Jozef Raždík
prítomný(á)
8 Ing. Štefan Bučo ospravedlnený(á)
9 Mgr. Ivan Kostelný prítomný(á)
10 Stanislav Struhal prítomný(á)
11 Michal Školek prítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
13 Július Lovás prítomný(á)
14 Július Kozák prítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský ospravedlnený(á)
16 Ing. Milan Ovseník prítomný(á)
17 Mgr. František Garabík ospravedlnený(á)

 

Výpis o hlasovaní (PDF, 43 KB)

 

uznesenie č. 1/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
- správu o kontrolnej činnosti za r. 2012,
- prehľad plnenia uznesení MZ zo dňa 13. 12. 2012,
- prehľad nesplnených uznesení za r. 2011 a r. 2012,
- následné finančné kontroly – CCVČ, TS MB, príjmy v Dome kultúry a verejné obstarávanie – dodávka a montáž hokejbalového ihriska predložené hlavnou kontrolórkou Mesta.
II.Ruší:
1/ Uznesenia č. 4/2011, č. 8/2011 zo dňa 27. 1. 2011,
2/ Uznesenie č. 65/2011 zo dňa 14. 4. 2011,
3/ Uznesenia č. 104/2011 zo dňa 30. 6. 2011,
4/ Uznesenia č. 135/2011, č. 146/2011 a č. 148/2011 zo dňa 8. 9. 2011,
5/ Uznesenia č. 166/2011, č. 168/2011, č. 169/2011 a č. 191/2011 zo dňa 23. 11. 2011.
6/ Uznesenie č. 11/2012 zo dňa 23. 2. 2012.
7/ Bod č. III. uznesenia č. 25/2012, bod č. III. uznesenia č. 27/2012, uznesenie č. 44/2012 zo dňa 26. 4. 2012.
8/ Bod č. II. uznesenia č. 84/2012, č. 108/2012, č. 120/2012 zo dňa 13. 9. 2012.

uznesenie č. 2/2013

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenia č. 1 a 2/2013 v zmysle § 13 písm. b) Štatútu Mesta Bytča.

uznesenie č. 3/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Doplnok č. 7 Štatútu Mesta Bytča - zmenu § 13 písm. b) štatútu Mesta Bytča nasledovne: „... mestské zastupiteľstvo poveruje primátora mesta vykonávať zmeny bežného a kapitálového rozpočtu mesta Bytča v súhrnnej výške do 10.000,- € za príslušný rozpočtový rok, pričom rozpočtovým opatrením nie je možné meniť celkový objem rozpočtovaných príjmov.....“

uznesenie č. 4/2013

Mestské zastupiteľstvo
Odporúča:
1/ Zaoberať sa zakúpením motorového vozidla pre potreby Mestskej polície Bytča pri rokovaní o záverečnom účte Mesta z rezervného fondu.
2/ Vykonanie prieskumu ponuky motorových vozidiel spĺňajúcich požiadavky na vozidlo mestskej polície (výbava, technické parametre) s prihliadnutím možnosti zakúpenia predvádzacieho vozidla.

uznesenie č. 5/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nerealizáciu rekonštrukcie priestorov bytového domu pre dočasné ubytovanie Jesienka za účelom vytvorenia šiestich bytových jednotiek stavebnými úpravami vo výške 70.000,- € z rezervného fondu pri návrhu zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 1/2013.

uznesenie č. 6/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nerealizáciu rekonštrukcie kotolní v objektoch MŠ Hrabové a MŠ Hliník nad Váhom – havarijný stav, vo výške 40.000,- € z rezervného fondu v návrhu zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 1/2013.

uznesenie č. 7/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zvýšenie rozpočtovej položky PD výstavba nového parkoviska + križovatky o sumu vo výške 300.- € z rezervného fondu pri návrhu zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 1/2013.

uznesenie č. 8/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 1/2013.
II.Schvaľuje:
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča č. 1/2013 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 28. 2. 2013 podľa priloženej tabuľky s nasledovným doplnením:
- PD výstavba nového parkoviska + križovatky o sumu vo výške 300.- € z rezervného fondu,
- použitie rezervného fondu spolu vo výške 300,- €.

uznesenie č. 9/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Protokol č. 1/2013 o zverení majetku Mesta Bytča do správy preberajúcemu Zariadenie pre seniorov a denný stacionár.

uznesenie č. 10/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Protokol č. 2/2013 o zverení majetku Mesta Bytča do správy preberajúcemu ZŠ E.Lániho v Bytči, č. súp. 261/7.

uznesenie č. 11/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov DS a cintorínov na území Mesta Bytča od nájomcu – p. Anna Lokajová.
II. Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Bytča – Domy smútku Veľká Bytča, č.s. 392 na pozemku parc. CKN č. 1191/1, Malá Bytča č.s.169 na pozemku parc. CKN č. 294, Pšurnovice č.s. 154 na pozemku parc. CKN č. 409/2 a časti domov smútku Hrabové č.s. 289 na pozemku parc. CKN č. 633/2,  Mikšová č.s. 131 na pozemku parc. CKN č. 245/4 a Hliník nad Váhom č.s. 53 na pozemku parc. CKN č. 186/2,  7 cintorínov nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká Bytča  na pozemku parc. CKN č. 1202, ostatné plochy o výmere 6405 m2 a parc. CKN č. 1191/1, ostatné plochy o výmere 15584 m2, v k.ú. Malá Bytča na pozemku parc. CKN č. 294, ostatné plochy o výmere 3040 m2, v k.ú. Hliník nad Váhom na pozemku parc. CKN č. 186/1, ostatné plochy o výmere 11105 m2, v k.ú. Pšurnovice na pozemku parc. CKN č. 409/1, ostatné plochy o výmere 4427 m2, v k.ú. Hrabové na pozemku parc. CKN č. 633/1, ostatné plochy o výmere 3980 m2, v k.ú. Mikšová na pozemku parc. CKN č. 498, ostatné plochy o výmere 2145 m2 a na pozemku parc. CKN č. 584, ostatné plochy o výmere 714 m2 (Beňov) a hnuteľný majetok mesta Bytča nachádzajúci sa v domoch smútku v obstarávacej cene spolu 26.381,31 € (viď zoznam),  za prebytočný majetok mesta Bytča
2/ Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, na dobu určitú 5 rokov, formou obchodnej verejnej súťaže a to za účelom prevádzkovania pohrebných služieb a pohrebísk, vrátane domov smútku na území mesta Bytča.
3/ Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže zo dňa 25.2.2013 na prenájom majetku mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, na dobu určitú 5 rokov, formou obchodnej verejnej súťaže a to za účelom prevádzkovania pohrebných služieb a pohrebísk, vrátane domov smútku na území mesta Bytča a návrh nájomnej zmluvy, zo dňa 25.2.2013.
4/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, na dobu určitú 5 rokov, na vyššie uvedený účel prenájmu, v zložení: Ing. Ján Melocík, Mgr. Martin Petrus, Ing. Peter Bologa, Július Kozák, Branislav Chúpek. Predsedom komisie je p. Ing. Ján Melocík.
5/ Zapisovateľa komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov tejto obchodnej verejnej súťaže – p. Ing. Antona Kotešovského.
III. Poveruje:
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchodnú verejnú súťaž so schválenými súťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito podmienkami.                                                                                                                                                                                      

uznesenie č. 12/2013

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Informáciu o rokovaní primátora mesta s p. Ing. Smatanom za účelom dohodnutia postupu na vykonanie identifikácie (zameranie) lesných pozemkov v zmysle vydaného LV Mesta.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.

uznesenie č. 13/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Ruší:
Uznesenia MZ č. 137/2012 zo dňa 14. 11. 2012.
II.Schvaľuje:
Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli ZŠ Mieru v Bytči, prenajímateľ ZŠ Mieru, nájomca CVČ Bytča, za účelom záujmovej činnosti detí CVČ Bytča, s výškou nájmu spolu so službami 50 Eur za dobu nájmu, doba nájmu od 1.3.2013 do 30.6.2013 a to ako prenájom nebytových priestorov podľa § 9a, ods. 9, písm. c), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – osobitný zreteľ, dôvod osobitného zreteľa je podpora mimoškolských aktivít detí a mládeže.

uznesenie č. 14/2013

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Návrh riešenia finančnej situácie v mestskom CVČ do júna r. 2013 predložený pani riaditeľkou.

uznesenie č. 15/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Podľa § 9a, ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov a v súlade s VZN Mesta Bytča 5/2010 schváliť zverejnenie zámeru predaja požadovaného novovytvoreného mestského pozemku parc. CKN č. 981/58, susediaceho s nehnuteľnosťami žiadateľa, o výmere 1791 m2, TTP, k.ú. V. Bytča (úradná tabuľa mesta, webové sídlo mesta a regionálna tlač) a to formou priameho predaja za min. cenu predaja vo výške 30 €/m2 a s 20-dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov s tým, že budúci kupujúci uhradí i náklady spojené s odvkladovaním zmluvy (správne poplatky, znalecký posudok, geom. plán).

uznesenie č. 16/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Márie Šutaríkovej o kúpu pozemkov parc. CKN č. 62/1, 64, 65 a 67, v k.ú. V. Bytča, za účelom vybudovania polyfunkčného domu.

uznesenie č. 17/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí a §22, písm.c) zverejnenie zámeru prenájmu neb. priestorov o výmere 90 m2 nachádzajúcich sa v suteréne budovy Športovej tribúny, na ul. S. Sakalovej č. 182 v Bytči, žiadateľovi – Marekovi Mihokovi, S.Sakalovej 99, Bytča a to nájomnou zmluvou na dobu neurčitú (priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa) a s výškou nájomného 35,- €/mesiac paušálne (nájom + energie spolu). Dôvodom prenájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa je podpora športových aktivít občanov mesta Bytča.

uznesenie č. 18/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Mgr. Antona Cudráka o záber verejného priestranstva na námestí SR v Bytči za účelom umiestnenia predajného stánku.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté, žiadosť bude opätovne prerokovaná o orgánoch Mesta.

uznesenie č. 19/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ V súlade s § 9a, ods.9, zák. č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Bytča č.5/2010, zverejnenie zámeru prenajatia mestských pozemkov, parc. EKN č. 2137, orná pôda o výmere 2934 m2, parc. EKN č. 2131, orná pôda o výmere 516 m2, v podiele 1/2, parc. EKN č. 2086, orná pôda o výmere 1251 m2 , parc. EKN č. 2083, orná pôda o výmere 511 m2 , parc. EKN č. 2133, orná pôda o výmere 2002 m2  , parc. EKN č. 2130, orná pôda o výmere 545 m2 , parc. EKN č. 2084, orná pôda o výmere 538 m2 , k.ú. Veľká Bytča, na účel poľnohospodárske využívanie – kosenie, pasienky, produkcia biomasy (zverejnenie - úradná tabuľa mesta, webové sídlo Mesta a regionálna tlač) a to formou priameho prenájmu za minimálnu cenu nájmu 0,0033 €/m2/rok a s 20-dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú – 10 rokov.
2/ Vydanie súhlasu s výstavbou objektu - prevádzková budova lesníckej prevádzky, na novovytvorenom pozemku mesta parc. CKN č. 2166/9,o výmere 142 m2, zast. plocha, v k.ú. V. Bytča (časť pozemku parc. EKN č. 2161) a to nájomcom tohto pozemku – FOREST progress, s.r.o., Štefánikova č. 217, Bytča. Tento súhlas doporučuje MZ riešiť formou dodatku nájomnej zmluvy.

uznesenie č. 20/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vydanie kladného stanoviska Mesta k zariadeniu prevádzky na zber papiera a plastov v areáli bývalého SAD v Bytči spoločnosti KREDUS, s.r.o., Rašov 231, Maršová – Rašov.

uznesenie č. 21/2013

Mestské zastupiteľstvo
Odporúča:
Doplnenie žiadosti p. Mgr. Petra Koiša o vydanie stanoviska Mesta o schválený bezpečnostno-dopravného projekt v zmysle platných právnych predpisov.

uznesenie č. 22/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vydanie kladného stanoviska Mesta - objekt (rodinný dom) súp. č. 36 na pozemku parc. KN-C č. 501 v k.ú. Hrabové je po zrealizovaní stavebných a rekonštrukčných úprav možné využívať ako Obytný bytový dom 6 b.j. p. Mgr. Petrovi Koišovi.

uznesenie č. 23/2013

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Informáciu o návrhu KOODIS s.r.o. Šaľa  na umiestnenie líniovej stavby „Telekomunikačný prepoj bytových domov – Sídlisko Bytča“ a nadväznosti tohto návrhu, na uznesenie MZ v Bytči č. 65/2012 zo dňa 21.6.2012.

uznesenie č. 24/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Ubytovanie p. Oľgy Žďánskej v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka v byte č. 67 na dobu určitú 1 rok z dôvodu poskytovania opatery rodičom.

uznesenie č. 25/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Prenájom sociálnych bytov na Ul. Treskoňovej v Bytči:
1/ Predĺženie nájomnej zmluvy končiacej  30.4.2013 o 1 rok žiadateľke p. Martine Mikolkovej v byte č.22.
2/ Predĺženie nájomnej zmluvy končiacej 30.4.2013 o 1 rok žiadateľke Špánikovej Vilme v byte č.13.
3/ Ubytovanie p. Anny a Jozefa Kancnýřa v 2-izbový byte č. 16 na dobu určitú do 31.9.2013.
4/ Ubytovanie p. Oľgy Pánikovej v byte č. 23 na dobu do 15. 6. 2013.
5/ Ubytovanie p. Miroslava Jurgoša v byte č. 17 na dobu určitú 1 rok.
6/ Ubytovanie p. Aleny Hrošovej v byte č. 10 na dobu určitú do 30. 6. 2013.
7/ Ubytovanie p. Michaely Búšovskej v byte č. 20 na dobu 1 rok.

uznesenie č. 26/2013

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Správu o pôsobení Mestskej polície Bytča na území iných obcí (v zmysle uzatvorených zmlúv) v r. 2013.

uznesenie č. 27/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v I. kole r. 2013.

uznesenie č. 28/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pani Mgr. Jaroslavu Kmeťovú za osobu, ktorá bude primátorom mesta poverená dočasným výkonom funkcie štatutárneho orgánu (riaditeľa) v Jesienke - Zariadení pre  seniorov a denný stacionár Bytča počas zastupovania riaditeľky Mgr. Adriány Tichej cez jej materskú dovolenku.

uznesenie č. 29/2013

Mestské zastupiteľstvo
Neschvaľuje:
1/ V zmysle § 30, ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov preskúmanie schváleného územného plánu mesta Bytča, či sú potrebné jeho zmeny a doplnky.  
2/ Zahájenie prípravných prác na Doplnku územného plánu Mesta Bytča v zmysle § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov.

uznesenie č. 30/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Dohodu o spolupráci pri realizácii projektu, uzatvorenú medzi Mestom Bytča a obcami bytčianskeho obvodu, ktorej predmetom je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Mestom Bytča ako prijímateľom a Ministerstvom životného prostredia SR ako poskytovateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu: „Zvýšenie separácie odpadu v Bytči a v okolitých obciach zameraných na zber BRO“

uznesenie č. 31/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vypracovanie finančnej analýzy kultúrnej akcie „Mestský ples“, t.z. položkovite výšku príjmov a výdavkov, z akých finančných prostriedkov bola zakúpená tombola a ako bol použitý výťažok z nej.


8.3.2013