Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 19.1.2021.
Meniny má Drahomíra, zajtra Dalibor.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 25.04.2013

 

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek ospravedlnený(á)
5 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
7 Jozef Raždík
prítomný(á)
8 Ing. Štefan Bučo prítomný(á)
9 Mgr. Ivan Kostelný prítomný(á)
10 Stanislav Struhal prítomný(á)
11 Michal Školek prítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš ospravedlnený(á)
13 Július Lovás prítomný(á)
14 Július Kozák prítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
16 Ing. Milan Ovseník prítomný(á)
17 Mgr. František Garabík prítomný(á)

 

Zápisnica (PDF, 315 KB)

Výpis o hlasovaní (PDF, 47 KB)

 

uznesenie č. 34/2013

Mestské zastupiteľstvo
Neschvaľuje:
Doplnenie bodu II. do uznesenia č. 35/2013 – návrh na zrušenie uznesenia č. 1/2013 zo dňa 28. 2. 2013.

uznesenie č. 35/2013

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Plnenie uznesení z MZ konaných v dňoch 28. 2. 2013 a 14. 3. 2013 predložené hlavnou kontrolórkou mesta.

uznesenie č. 36/2013

Mestské zastupiteľstvo
Neschvaľuje:
Doplnenie bodu III. do uznesenia č. 37/2013 - mestské zastupiteľstvo ukladá primátorovi mesta predložiť na najbližšie rokovanie opatrenia a návrhy na zefektívnenie hospodárenia Mesta Bytče a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytče, ktoré budú v súlade s odporučeniami hlavnej kontrolórky uvedenými v jej odbornom stanovisku k záverečnému účtu za r. 2011 a 2012.  

uznesenie č. 37/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie::
1/Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Bytča za rok 2012.
2/Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia Mesta Bytča k 31. 12. 2012.
II.Schvaľuje:
1/Záverečný  účet mesta a celoročné hospodárenie mesta za  r. 2012 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad.
2/Usporiadanie schodku rozpočtu vo výške -408.592,13 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Schodok rozpočtu sa zvyšuje o nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  vo  výške  59.504,31 €, a to na :
- Jesienka - ZPS a DS - nevyčerpaná dotácia 58.240,00 €
- mesto Bytča osobitný príjemca - štátne dávky vo výške  1.262,17 €
- mesto Bytča osobitný príjemca - štátne dávky vo výške 0,48 €
- mesto Bytča osobitný príjemca - štátne dávky vo výške 0,37 €
- Dotačný účet - výnosy z prostr. ŠR 1,29 €
Uvedené prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Schodok rozpočtu zvýšený o nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške -468.096,44 € sa vykryje finančnými prostriedkami z rezervného fondu vo výške 468.096,44 €.
3/Zostatok finančných operácií vo výške +635.471,55 €, a usporiadanie zostatku finančných operácií nasledovne:
- Úhrada schodku vo výške  468.096,44 €
- Zostatok finančných operácií, po usporiadaní, vo výške +167.375,11 €, bude použitý na tvorbu rezervného fondu.
4/ Použitie výsledku hospodárenia TS-príspevková organizácia vo výške 419,- € na tvorbu rezervného fondu.
5/ Použitie hospodárskeho výsledku Technických služieb Mesta Bytča za rok 2012 z podnikateľskej činnosti vo výške 32.031,- € na technický rozvoj (nákup strojov a techniky).

uznesenie č. 38/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Rekonštrukciu sociálnych zariadení v objekte MŠ Dostojevského v Bytči vo výške 10.000,- € z rezervného fondu pri návrhu zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 2/2013 s tým, že vykonanie predmetných prác bude priamo zadané Technickým službám Mesta Bytča ako rozpočtovej organizácii Mesta Bytča.

uznesenie č. 39/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vykonanie vrtu v lokalite pri MŠ Pšurnovice za účelom zistenia kvality pitnej vody pre potreby MŠ Pšurnovice s tým, že náklady na vykonanie vrtu v predpokladanej výške 1.000.- € a prípadné následné realizačné práce (ak budú vzorky vody vyhodnotené ako vyhovujúce) v predpokladaných nákladoch vo výške 4.000,- € budú hradené z rezervného fondu pri návrhu zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 2/2013.

uznesenie č. 40/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Ruší:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 5/2013 zo dňa 28. 2. 2013.
II.Schvaľuje:
Rekonštrukciu priestorov bytového domu pre dočasné ubytovanie Jesienka za účelom vytvorenia šiestich bytových jednotiek stavebnými úpravami vo výške 70.000,- € z rezervného fondu pri návrhu zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 2/2013 s tým, že finančné prostriedky získané z odpredaja bytov vo vlastníctve Mesta budú zdrojom rezervného fondu.

uznesenie č. 41/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zabezpečenie montáže vodomerov na odber studenej vody (42 ks) v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka.

uznesenie č. 42/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zakúpenie kotlov do objektov MŠ Hrabové a MŠ Hliník nad Váhom vo výške 7.500,- €. Na uvedený účel budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu, v zmysle § 10, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľko ide o havarijný stav, pri návrhu zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 2/2013.

uznesenie č. 43/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nezakúpenie motorového vozidla pre potreby mestskej polície.

uznesenie č. 44/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Poskytnutie dotácie na opravu miestných komunikácií – výtlkov, vo výške 20.000,- € Technickým službám Mesta Bytča. Na uvedený účel budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu, v zmysle § 10, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľko ide o likvidáciu škôd spôsobených mimoriadnou okolnosťou (poveternostný vplyv zimného počasia), pri
návrhu zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 2/2013.

uznesenie č. 45/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Dotáciu ZŠ na Ul. Lániho v Bytči na opravu havarijného stavu dievčenských toaliet vo výške 10.000,- €. Na uvedený účel budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu, v zmysle § 10, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľko ide o havarijný stav, pri návrhu zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 2/2013 s tým, že vykonanie predmetných prác bude priamo zadané Technickým službám Mesta Bytča ako rozpočtovej organizácii Mesta Bytča.
II. Odporúča:
Aby dofinancovanie opravy havarijného stavu dievčenských toaliet v budove ZŠ Ul. Lániho v Bytči vo výške 15.000,- € bolo hradené  z vlastných finančných zdrojov ZŠ na Ul. Lániho v Bytči.

uznesenie č. 46/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti ZUŠ Bytča o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie čembala.

uznesenie č. 47/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 28.300,- € na likvidáciu škôd spôsobených mimoriadnou okolnosťou (poveternostný vplyv zimného počasia) na opravu chodníka Ul. 1. mája v Bytči v úprave rozpočtu Mesta Bytča č. 2/2013 s tým, že realizácia prác bude zahájená podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bytči.

uznesenie č. 48/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zvýšenie dotácie pre FKH Hliník nad Váhom vo výške 1.500,- € na dokončenie úprav hracej plochy futbalového ihriska z rozpočtovej položky oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája Bytča.

uznesenie č. 49/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Poskytnutie dotácie na zakúpenie násad amura do chovného revíru Petrovička vo výške 1.000,- € Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Bytča pri návrhu zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 2/2013 z rozpočtovej položky oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája Bytča.

uznesenie č. 50/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zakúpenie 25 ks výtlačkov knihy „Palatín – Životné osudy Juraja Thurzu“ Mestom Bytča na reprezentačné účely ako dary a pod.

uznesenie č. 51/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Milana Vároša o poskytnutie dotácie na vydanie knihy „Osudy umeleckých zbierok“.

uznesenie č. 52/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zvýšenie dotácie pre Futbalový klub TJ Tatran Hrabové vo výške 800,- € účelovo viazanej na úhradu energií za r. 2011 a 2012 pri návrhu zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 2/2013 z rozpočtovej položky oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája Bytča.

uznesenie č. 53/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
- vykonávanie správy pohrebísk na území Mesta Bytča od 1.6.2013 prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta - Technické služby Mesta Bytča (ďalej len TSMB),
- dodatok č. 1 zriaďovacej listiny TSMB zo dňa 1.7.2011, s doplnením predmetu činnosti príspevkovej organizácie TSMB (bod E) o novú činnosť – prevádzkovanie pohrebiska,
- zmluvu o nájme nebytových priestorov, pozemkov  a hnuteľných vecí zo dňa 28.2.2013, pre nájomcu TSMB,
- ekonomickú kalkuláciu nákladov TSMB pre kopanie hrobov, pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania, úpravy a odvozu prebytočnej zeminy a uloženie zomrelých v chladiacom zariadení (pre zabezpečenie cenového výmeru pre max. ceny regulované v pôsobnosti VÚC),
- prípravu a vypracovanie VZN Mesta Bytča o správe pohrebísk na území Mesta Bytča pre správcu TSMB,  spolu s cenníkom služieb správcu pohrebísk a jeho predloženie na schválenie na najbližšom zasadnutí MZ v Bytči
- finančné prostriedky pre TSMB na vyššie uvedený účel vykonávania správy pohrebísk vo výške 25.000,- € na r. 2013 pri návrhu zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 2/2013 z rozpočtovej položky oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája Bytča.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.

uznesenie č. 54/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu
Mesta Bytča č. 2/2013.
II.Schvaľuje:
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča č. 2/2013 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 4. 2013 podľa priloženej tabuľky s nasledovným doplnením:
1/ Rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte MŠ Dostojevského v Bytči vo výške 10.000,- € z prostriedkov rezervného fondu.
2/ MŠ Pšurnovice vybudovanie nového zdroja pitnej vody vo výške  5.000.- € z prostriedkov rezervného fondu.
3/ Rekonštrukcia priestorov bytového domu pre dočasné ubytovanie Jesienka za účelom vytvorenia šiestich bytových jednotiek stavebnými úpravami vo výške 70.000,- € z prostriedkov rezervného fondu.
4/ Zakúpenie kotlov do objektov MŠ Hrabové a MŠ Hliník nad Váhom vo výške 7.500,- € z prostriedkov rezervného fondu.
5/ Poskytnutie dotácie na opravu mestských komunikácií – výtlkov, vo výške 20.000,- € Technickým službám Mesta Bytča z prostriedkov rezervného fondu.
6/ Dotáciu ZŠ na Ul. Lániho v Bytči na opravu havarijného stavu dievčenských toaliet vo výške 10.000,- € z prostriedkov rezervného fondu.
7/ Poskytnutie dotácie na zakúpenie násad amura do chovného revíru Petrovička vo výške 1.000,- € Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Bytča z rozpočtovej položky oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája Bytča.
8/ Zvýšenie dotácie pre Futbalový klub TJ Tatran Hrabové vo výške 800,- € oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája Bytča.
9/ Navýšenie dotácie klubu FKH, Hliník nad Váhom vo výške 1.500,- €  na dokončenie úprav hracej plochy futbalového ihriska z rozpočtovej položky oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája Bytča.

uznesenie č. 55/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Ruší:
1/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2004 v znení neskorších doplnkov.
2/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 9/2001 v znení neskorších doplnkov.
II.Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2013 o vývoze a nakladaní s komunálnym odpadom.  

uznesenie č. 56/2013

Mestské zastupiteľstvo
Neschvaľuje:
Navrhovanú zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bytči.

uznesenie č. 57/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zriadenie rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – Materská škola, Hurbanova č. 247/5, Bytča, od 1. 1. 2014.

uznesenie č. 58/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Poskytnutie finančného daru vo výške 200,- € p. Božene Majzelovej na likvidáciu škôd spôsobených požiarom.

uznesenie č. 59/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Aktualizáciu databázy všetkých bytčianskych podnikateľských subjektov s uvedením zamerania podnikateľskej činnosti.
2/ Postupovať pri všetkých nákupoch a objednávkach takým spôsobom, že sa pri všetkých nákupoch a objednávkach bude oslovovať minimálne päť podnikateľských subjektov, ktoré sa zaoberajú predmetnou podnikateľskou činnosťou a pôsobia na území mesta Bytča, a to od sumy 2.000,- €.
3/ Zverejňovanie  zámeru obstarania tovarov a služieb minimálne 5 pracovných dní vopred na webovom sídle Mesta Bytča.

uznesenie č. 60/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Odpredaj  nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Bytča, pozemku parc. CKN č. 821/300, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25m2 , nachádzajúceho v k.ú. Hrabové, zameraného geometrickým plánom č.2/2010, vypracovaným Ing. Emíliou Rybárskou dňa 10.4.2010, oceneného znaleckým posudkom č. 9/2010 zo dňa 3.11.2010 vypracovaného znalcom Ing. Petrom Bátorym, kupujúcemu – Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 820 09 Bratislava, IČO : 35919001 a to za znaleckú cenu určenú znaleckým posudkom č. 9/2010, t.j. za kúpnu cenu spolu vo výške 228,50 €, slovom : dvestodvadsaťosem eur a päťdesiat centov. Predaj predmetného pozemku za znaleckú cenu kupujúcemu sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods.8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Dôvodom osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva tohto pozemku je výstavba diaľnice „ D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie“, resp. majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod touto diaľnicou. Náklady spojené s predajom pozemku uhradí kupujúci.

uznesenie č. 61/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Opätovné prerokovanie žiadosti p. Márie Justrovej o kúpu pozemku parc. CKN č. 62/1, zastavaná plocha o výmere 248 m2 v k.ú. V. Bytča v orgánoch Mesta.

uznesenie č. 62/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 9a, ods.9, zák. č.138/1991 Zb. v znení  neskorších predpisov a VZN Mesta Bytča č.5/2010, zverejnenie zámeru prenajatia mestského pozemku parc. CKN č. 58/1, TTP o výmere 913 m2, k.ú. Mikšová, na účel poľnohospodárske využívanie – záhrada (zverejnenie - úradná tabuľa mesta, internetová stránka mesta a regionálna tlač) a to formou priameho prenájmu za minimálnu cenu nájmu 0,1 €/m2/rok a s 20-dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s 12- mesačnou výpovednou lehotou.

uznesenie č. 63/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pripravenie podkladov na možnosť prenájmu časti mestského pozemku parc. CKN č. 3020/7 na sídlisku v Bytči, za účelom vybudovania letnej terasy pri prevádzke Hostinec – Panelák s tým, že podrobné podmienky prípadného prenájmu stanoví mestské zastupiteľstvo na svojom najbližšom mimoriadnom zasadnutí.

uznesenie č. 64/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. a VZN mesta Bytča č.5/2010 priamy prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká Bytča a to parc. EKN č. 2137, orná pôda o výmere 2934 m2, parc. EKN č. 2131, orná pôda o výmere 516 m2, v podiele ?, parc. EKN č. 2086, orná pôda o výmere 1251 m2 , parc. EKN č. 2083, orná pôda o výmere 511 m2 , parc. EKN č. 2133, orná pôda o výmere 2002 m2  , parc. EKN č. 2130, orná pôda o výmere 545 m2 , parc. EKN č. 2084, orná pôda o výmere 538 m2 nájomcovi, víťazovi súťaže – s.r.o, FOREST progres, Štefánikova 217, Bytča. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 10 rokov, s účelom nájmu – poľnohospodárske využívanie pozemkov, kosenie, pasienky, produkcia biomasy a s výškou nájomného 0,0035€/m2/rok.

uznesenie č. 65/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Podľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. a §22, ods.c VZN mesta Bytča č. 5/2010 prenájom nebytových priestorov o výmere 90m2 nachádzajúcich sa v suteréne Športovej tribúny, na ul. S. Sakalovej č.182 v Bytči, ako prípad osobitného zreteľa, nájomcovi – Marek Mihok, bytom ul. Sidónie Sakalovej č.s. 99 v Bytči, na účel vykonávania športových aktivít –posilňovňa, biliard club, nájomnou zmluvou na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, s výškou nájomného 35,- € mesačne, paušálne, vrátane spotreby energií. Dôvodom zriadenia osobitného zreteľa je podpora športových aktivít občanov mesta Bytča.

uznesenie č. 66/2013

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Vyhodnotenie verejnej ponuky na priamy predaj pozemku Mesta parc. CKN. č. 981/58 v k.ú. V. Bytča, TTP o výmere 1791 m2 s tým, že  v lehote na doručenie cenových ponúk, t.j. do 3.4.2013 nebola na MsÚ v Bytči doručená žiadna cenová ponuka.

uznesenie č. 67/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Prípravu predĺženia nájomného vzťahu medzi Mestom Bytča a SVP, š.p. Piešťany, OZ Piešťany, J. Krasku 834/3 na prenájom pozemkov v k.ú. Mikšová, parc. CKN 1/3, zastavané plochy o výmere 139m2 , parc. CKN 1/1 zastavané plochy o výmere 1077 m2 a parc. CKN 2 ostatné plochy o výmere 914 m2 š.p. a vypracovanie znaleckého posudku na uvedené nehnuteľnosti.
II.Odporúča:
Primátorovi mesta rokovať so zástupcami SVP, š.p. Piešťany, OZ Piešťany o možnosti odkúpenia uvedených pozemkov.

uznesenie č. 68/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Petra Hrtánka o vyasfaltovanie komunikácie.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.

uznesenie č. 69/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Ruší:
Uznesenie MZ č. 146/2012 z dňa 14. 11. 2012.
II.Schvaľuje:
Vydanie kladného záväzného stanoviska mesta k prípadnej výstavbe IBV na pozemkoch parc. KN č. 931/5 v k.ú. Hliník nad Váhom p. Eugenovi Šutarikovi.

uznesenie č. 70/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Predĺženie nájomnej zmluvy p. Anne Petrovskej v 1-izbovom byte č. 43 v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka na dobu určitú do 31.10.2013.

uznesenie č. 71/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Predĺženie ubytovania v sociálnych bytoch:
1/ p. Emília Zbojová do 15. 6. 2014.
2/ p. Oľga Pániková  do 15.6.2014.
3/ p. Marián Kováčik do 15.6.2014.
4/ p. Zuzana Čerňanská do 31.5.2014.
II. Neschvaľuje:
Ubytovanie v sociálnych bytoch p. Anne Holáňovej.
III. Berie na vedomie:
Informáciu, že MsÚ využil všetky zákonné prostriedky v snahe zabezpečiť vysťahovanie p. Petra Pivodu zo sociálneho bytu.

uznesenie č. 72/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Správu o stave a činnosti rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Jesienka.
II.Ukladá:
a/ riaditeľke Zariadenia pre seniorov a denný stacionár Jesienka vyhodnotiť dôvody oneskoreného spustenia kuchyne až 8. 4. 2013 a predložiť spolu so správou o stave a činnosti na nasledujúce Mestské zastupiteľstvo v Bytči,
b/ riaditeľke Zariadenia pre seniorov a denný stacionár Jesienka predkladať správy o stave a činnosti rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Jesienka vrátane vyhodnocovania plnenia a čerpania rozpočtu za kalendárny štvrťrok.

uznesenie č. 73/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2  a ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z.. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie platu primátora o 52,3 %, t. j. na sumu 3.103,- € od 01. 01. 2013.

uznesenie č. 74/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v II. kole r. 2013.

uznesenie č. 75/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Protokol č. 3/2013 o zverení majetku Mesta Bytča – motorové vozidlo Peugeot Partner FT 170C  do správy preberajúcemu Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Bytča.

uznesenie č. 76/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Ruší:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 29/2013 zo dňa 28. 2. 2013.
II.Schvaľuje:
1/ V zmysle § 30, ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov preskúmanie schváleného územného plánu mesta Bytča, či sú potrebné jeho zmeny a doplnky.  
2/ Zahájenie prípravných prác na Doplnku územného plánu Mesta Bytča v zmysle § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov.


30.4.2013