Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Sobota 23.1.2021.
Meniny má Miloš, zajtra Timotej.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 20.05.2013

 

 

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko 
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
7 Jozef Raždík
prítomný(á)
8 Ing. Štefan Bučo ospravedlnený(á)
9 Mgr. Ivan Kostelný ospravedlnený(á)
10 Stanislav Struhal prítomný(á)
11 Michal Školek prítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
13 Július Lovás prítomný(á)
14 Július Kozák prítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
16 Ing. Milan Ovseník prítomný(á)
17 Mgr. František Garabík prítomný(á)

 

 icopdf Zápisnica (PDF, 47 KB)

 

uznesenie č. 77/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN Mesta Bytča č. 5/2010 zverejnenie zámeru prenájmu  nehnuteľného majetku mesta Bytča – Domy smútku Veľká Bytča, č.s. 392 na pozemku parc. CKN č. 1191/1, Malá Bytča č.s.169 na pozemku parc. CKN č. 294, Pšurnovice č.s. 154 na pozemku parc. CKN č. 409/2 a časti domov smútku Hrabové č.s. 289 na pozemku parc. CKN č. 633/2,  Mikšová č.s. 131 na pozemku parc. CKN č. 245/4 a Hliník nad Váhom č.s. 53 na pozemku parc. CKN č. 186/2,  7 cintorínov nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká Bytča  na pozemku parc. CKN č. 1202, ostatné plochy o výmere 6405 m2 a parc. CKN č. 1191/1, ostatné plochy o výmere 15584 m2, v k.ú. Malá Bytča na pozemku parc. CKN č. 294, ostatné plochy o výmere 3040 m2, v k.ú. Hliník nad Váhom na pozemku parc. CKN č. 186/1, ostatné plochy o výmere 11105 m2, v k.ú. Pšurnovice na pozemku parc. CKN č. 409/1, ostatné plochy o výmere 4427 m2, v k.ú. Hrabové na pozemku parc. CKN č. 633/1, ostatné plochy o výmere 3980 m2, v k.ú. Mikšová na pozemku parc. CKN č. 498, ostatné plochy o výmere 2145 m2 a na pozemku parc. CKN č. 584, ostatné plochy o výmere 714 m2 (Beňov) a hnuteľný majetok mesta Bytča nachádzajúci sa v domoch smútku v obstarávacej cene spolu 26.381,31 € nájomcovi - G.A.S., s.r.o., Komenského č. 38, Žilina, IČO: 36374148 a to nájomnou zmluvou na dobu určitú (priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa).
2/ Podstatné náležitosti nájmu:
-účel nájmu – prevádzkovanie pohrebných služieb a pohrebísk,
vrátane domov smútku na území mesta,
-výška nájmu 1,- €/mesiac za predmet nájmu,
-doba nájmu od 6. 6. 2013 do doby prevzatia správy pohrebísk
na území mesta novým prevádzkovateľom,
-kosenie a úpravu trávnatých plôch a čistenie komunikácii
v areáloch pohrebísk bude počas celej doby nájmu zabezpečovať
prenajímateľ,
-odvoz odpadu z prenajatých pohrebísk bude počas celej doby
nájmu zabezpečovať prenajímateľ.
3/ Nasledovné dôvody zriadenia tohto dočasného prenájmu majetku Mesta ako prípadu hodného osobitného zreteľa:
- neúspešná obchodná verejná súťaž na prenájom pohrebísk mesta zo dňa 4. 4. 2013,
- výpoveď z nájomného vzťahu doterajšieho nájomcu k 31. 5. 2013,
- neschválenie mestským zastupiteľstvom dňa 25. 4. 2013 prevádzkovanie cintorínov prostredníctvom Technických služieb Mesta Bytča,
- zdĺhavý proces ďalšej obchodnej verejnej súťaže na prenájom predmetného majetku s vyššie uvedeným účelom,
- povinnosť Mesta zabezpečiť prevádzkovanie pohrebísk na svojom území.

Hlasovanie:
Za: Ing. Peter Bologa, Miroslav Frolo, Mgr. František Garabík, Ing. Miloš Greguš, Branislav Chúpek, Július Kozák, Július Lovás, Ing. Ján Melocík, Ing. Milan Ovseník, Mgr. Martin Petrus, Jozef Raždík, Ing. Peter Solčanský, Stanislav Struhal, Michal Školek
Zdržal sa: Ľubomír Hrobárik

uznesenie č. 78/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
- vykonávanie správy pohrebísk na území mesta Bytča    prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta – Technické služby Mesta Bytča, po splnení všetkých zákonných podmienok a získaní príslušných oprávnení,
- dodatok č. 1 zriaďovacej listiny Technických služieb Mesta Bytča zo dňa 1.7.2011, s doplnením predmetu činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Bytča (bod E) o novú činnosť – prevádzkovanie pohrebiska,
- prípravu zmluvy na zabezpečenie správy a údržby pohrebísk a domov smútku na území mesta Bytče pre príspevkovú organizáciu Mesta -  Technické služby Mesta Bytča, so začiatkom vykonávania činnosti od nasledujúceho dňa po získaní všetkých príslušných oprávnení na vykonávanie správy pohrebísk na území mesta Bytča,
- ekonomickú kalkuláciu nákladov Technickým službám Mesta Bytča pre kopanie hrobov, pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania, úpravy a odvozu prebytočnej zeminy a uloženie zomrelých v chladiacom zariadení (pre zabezpečenie cenového výmeru pre max. ceny regulované v pôsobnosti VÚC),
- prípravu a vypracovanie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča o správe pohrebísk na území Mesta Bytča pre správcu Technické služby Mesta Bytča,  spolu s cenníkom služieb správcu pohrebísk a jeho predloženie na schválenie na zasadnutie MZ v Bytči,
- finančné prostriedky pre Technické služby Mesta Bytča na vyššie uvedený účel vykonávania správy pohrebísk vo výške 25.000,- € na r. 2013 z rozpočtovej položky oprava a údržba chodníka Ul. 1. mája Bytča – viď. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 47/2013.

Hlasovanie:
Za: Ing. Peter Bologa, Miroslav Frolo, Mgr. František Garabík, Ing. Miloš Greguš, Branislav Chúpek, Július Kozák, Július Lovás, Ing. Ján Melocík, Ing. Milan Ovseník, Mgr. Martin Petrus, Jozef Raždík, Ing. Peter Solčanský, Stanislav Struhal
Zdržal sa: Ľubomír Hrobárik
Neprítomný na hlasovaní: Michal Školek

uznesenie č. 79/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov podľa hodnotenia projektov grantovej komisie žiadateľovi – Telovýchovná Jednota Pšurnovice na akciu pri príležitosti MDD „Otcovia a deti - rozvíjame dobré vzťahy v rodinách“ vo výške 200,- €.

Hlasovanie:
Za: Ing. Peter Bologa, Miroslav Frolo, Mgr. František Garabík, Ing. Miloš Greguš, Ľubomír Hrobárik, Branislav Chúpek, Július Kozák, Július Lovás, Ing. Ján Melocík, Ing. Milan Ovseník, Mgr. Martin Petrus, Jozef Raždík, Ing. Peter Solčanský, Stanislav Struhal, Michal Školek


21.5.2013