Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Sobota 23.1.2021.
Meniny má Miloš, zajtra Timotej.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 05.06.2013

 

 

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko 
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
7 Jozef Raždík
ospravedlnený(á)
8 Ing. Štefan Bučo ospravedlnený(á)
9 Mgr. Ivan Kostelný ospravedlnený(á)
10 Stanislav Struhal prítomný(á)
11 Michal Školek prítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
13 Július Lovás ospravedlnený(á)
14 Július Kozák prítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
16 Ing. Milan Ovseník prítomný(á)
17 Mgr. František Garabík prítomný(á)

 

 

icopdf Zápisnica (PDF, 75 KB)

 

uznesenie č. 80/2013

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Podľa §9a, ods.9, písm. c), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN Mesta Bytča č. 5/2010 prenájom  nehnuteľného majetku mesta Bytča – Domy smútku Veľká Bytča, č.s. 392 na pozemku parc. CKN č. 1191/1, Malá Bytča č.s.169 na pozemku parc. CKN č. 294, Pšurnovice č.s. 154 na pozemku parc. CKN č. 409/2 a časti domov smútku Hrabové č.s. 289 na pozemku parc. CKN č. 633/2,  Mikšová č.s. 131 na pozemku parc. CKN č. 245/4 a Hliník nad Váhom č.s. 53 na pozemku parc. CKN č. 186/2,  7 cintorínov nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká Bytča  na pozemku parc. CKN č. 1202, ostatné plochy o výmere 6405 m2 a parc. CKN č. 1191/1, ostatné plochy o výmere 15584 m2, v k.ú. Malá Bytča na pozemku parc. CKN č. 294, ostatné plochy o výmere 3040 m2, v k.ú. Hliník nad Váhom na pozemku parc. CKN č. 186/1, ostatné plochy o výmere 11105 m2, v k.ú. Pšurnovice na pozemku parc. CKN č. 409/1, ostatné plochy o výmere 4427 m2, v k.ú. Hrabové na pozemku parc. CKN č. 633/1, ostatné plochy o výmere 3980 m2, v k.ú. Mikšová na pozemku parc. CKN č. 498, ostatné plochy o výmere 2145 m2 a na pozemku parc. CKN č. 584, ostatné plochy o výmere 714 m2 (Beňov) a hnuteľný majetok mesta Bytča nachádzajúci sa v domoch smútku v obstarávacej cene spolu 26.381,31 € nájomcovi - G.A.S., s.r.o., Komenského č. 38, Žilina, IČO: 36374148 ako prípad osobitného zreteľa a to nájomnou zmluvou na dobu určitú.
2/ Podstatné náležitosti nájmu:
- účel nájmu - prevádzkovanie pohrebných služieb a pohrebísk, vrátane domov smútku na území mesta,
- výška nájmu 1,- €/mesiac za predmet nájmu,
- doba nájmu od 6. 6. 2013 do doby prevzatia správy pohrebísk na území mesta novým prevádzkovateľom,
- kosenie a úpravu trávnatých plôch a čistenie komunikácii v areáloch pohrebísk bude počas celej doby nájmu zabezpečovať prenajímateľ,
- odvoz odpadu z prenajatých pohrebísk bude počas celej doby nájmu zabezpečovať prenajímateľ.
3/ Nasledovné dôvody zriadenia tohto dočasného prenájmu majetku Mesta ako prípadu hodného osobitného zreteľa:
- neúspešná obchodná verejná súťaž na prenájom pohrebísk mesta zo dňa 4. 4. 2013,
- výpoveď z nájomného vzťahu doterajšieho nájomcu k 31. 5. 2013,
- neschválenie mestským zastupiteľstvom dňa 25. 4. 2013 prevádzkovanie cintorínov prostredníctvom Technických služieb Mesta Bytča,
- zdĺhavý proces ďalšej obchodnej verejnej súťaže na prenájom predmetného majetku s vyššie uvedeným účelom,
- povinnosť Mesta zabezpečiť prevádzkovanie pohrebísk na svojom území.

Hlasovanie:
Za: Ing. Peter Bologa, Miroslav Frolo, Mgr. František Garabík, Ing. Miloš Greguš, Ľubomír Hrobárik, Branislav Chúpek, Július Kozák, Ing. Ján Melocík, Ing. Milan Ovseník, Mgr. Martin Petrus, Ing. Peter Solčanský, Stanislav Struhal, Michal Školek

uznesenie č. 81/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Ruší:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 9/2012 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území mesta Bytča spolu s návrhom cenovej kalkulácie služieb, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 95/2012 z dňa 13. 9. 2013.
II.Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytče č. 2/2013 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území mesta s cenovou kalkuláciou služieb spoločnosti G.A.S., s.r.o., Komenského č. 38, Žilina.

Hlasovanie:
Za: Ing. Peter Bologa, Miroslav Frolo, Mgr. František Garabík, Ing. Miloš Greguš, Ľubomír Hrobárik, Branislav Chúpek, Július Kozák, Ing. Ján Melocík, Ing. Milan Ovseník, Mgr. Martin Petrus, Ing. Peter Solčanský, Stanislav Struhal, Michal Školek

uznesenie č. 82/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
1/ Vypracovanie analýzy vzniku záväzku Mesta Bytča voči firme Stabil, a.s., Žilina zo zmluvy o dielo „Zariadenie pre seniorov – Jesienka“ – nové sociálne služby v Bytči a návrhy na riešenie.
2/ Poverenie poslancov Komisie riadenia pomoci a podpory určenej na rozvoj Mesta Bytče na vypracovanie analýzy uvedenej v bode 1/ a jej predloženie na najbližšie rokovanie MZ.
II. Ukladá:
Mestskému úradu poskytnúť maximálnu súčinnosť členom komisie pri vypracovaní analýzy uvedenej v bode 1/.

Hlasovanie:
Za: Ing. Peter Bologa, Miroslav Frolo, Mgr. František Garabík, Ing. Miloš Greguš, Ľubomír Hrobárik, Branislav Chúpek, Július Kozák, Ing. Ján Melocík, Ing. Milan Ovseník, Mgr. Martin Petrus, Ing. Peter Solčanský, Stanislav Struhal
Proti: Michal Školek

uznesenie č. 83/2013

Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
1/ Vypracovanie analýzy vzniku záväzku Mesta Bytča voči firme Hastra, s.r.o., Žilina za dielo „Obnova historického centra, srdca mesta Bytča“ za práce naviac vo výške 14.440,34 €.
2/ Poverenie poslancov Komisie riadenia pomoci a podpory určenej na rozvoj Mesta Bytče na vypracovanie analýzy uvedenej v bode 1/ a jej predloženie na najbližšie rokovanie MZ.
II. Ukladá:
Mestskému úradu poskytnúť maximálnu súčinnosť členom komisie pri vypracovaní analýzy uvedenej v bode 1/.

Hlasovanie:
Za: Ing. Peter Bologa, Miroslav Frolo, Mgr. František Garabík, Ing. Miloš Greguš, Ľubomír Hrobárik, Branislav Chúpek, Július Kozák, Ing. Ján Melocík, Ing. Milan Ovseník, Mgr. Martin Petrus, Ing. Peter Solčanský, Stanislav Struhal, Michal Školek


6.6.2013