Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 18.4.2021.
Meniny má Valér, zajtra Jela.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 23.11.2011

zápisnica (PDF, 177 KB)

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek ospravedlnený(á)
5 Ing. Alžbeta Kramarová prítomný(á)
6 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
7 Mgr. Martin Petrus ospravedlnený(á)
8 MUDr. Vladimír Tvrdý prítomný(á)
9 Ing. Štefan Bučo prítomný(á)
10 Bc. Ivan Kostelný prítomný(á)
11 Stanislav Struhal prítomný(á)
12 Michal Školek prítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
14 Július Lovás prítomný(á)
15 Július Kozák prítomný(á)
16 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
17 Ing. Milan Ovseník prítomný(á)

 

uznesenie č. 157/2011

Mestské zastupiteľstvo
I.Ukladá:
1/ Predkladanie informatívnych správ o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bytči.
Zodpovedný: prednosta úradu               
Termín:     na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva
2/ Vypracovanie prehľadu o všetkých platných uzneseniach Mestského zastupiteľstva v Bytči, ktoré sú v plnení, resp. nesplnené.
Zodpovedný: prednosta úradu               
Termín:     na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva
II.Berie na vedomie:
- prehľad plnenia uznesení MZ zo dňa 8. 9. 2011 a 27. 10. 2011,
- prehľad plnenia uznesení MZ zo dňa 27. 1. 2011, 14. 4. 2011, 30. 6. 2011 a 8. 9. 2011, ktoré sú plnené priebežne alebo nesplnené,
- čerpanie dotácií za šport od 1. 1. 2011 do 10. 11. 2011
predložené hlavnou kontrolórkou Mesta.

Hlasovanie poslancov číslo 157

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 158/2011

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu Mesta Bytča za III. štvrťrok 2011.

Hlasovanie poslancov číslo 158

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 159/2011

Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu Mesta Bytča č. 7.
II. Schvaľuje:
1/ Rozpočtové opatrenie č. 7, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 11. 2011 podľa priloženej tabuľky.
2/ Úhradu finančných prostriedkov vo výške 204.250,- Eur (faktúra č. 10011 vo výške 214.996,09 Eur) spoločnosti STABIL, a.s. Žilina z finančných prostriedkov rezervného fondu, vzhľadom k tomu, že do konca rozpočtového roka Mesto Bytča neobdrží kapitálový príjem z prostriedkov EÚ a ŠR na financovanie rekonštrukcie zariadenia pre seniorov Jesienka.

Hlasovanie poslancov číslo 159

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník proti - proti

 

uznesenie č. 160/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Úpravu rozpočtu Technických služieb Mesta Bytča k 30. 11. 2011.
2/ Predkladanie plnenia rozpočtu organizácie TS MB za jednotlivé štvrťroky v úplnom znení (podnikateľská aj nepodnikaľská časť) mestskému zastupiteľstvu.

Hlasovanie poslancov číslo 160

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 161/2011

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 19 v zmysle Štatútu Mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 161

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

uznesenie č. 162/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zmenu príloh č. 1 a 2 k VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 162

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 163/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Podpísanie Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 13. 07. 2011 medzi prenajímateľom (Mesto Bytča) a nájomcom (KTR, s. r. o.), kde predmet nájmu je ... „Televízny káblový rozvod Bytča“ ...., v čl. III. Doba nájmu a to z ....“ na dobu určitú od 01. 07. 2001, t. j. na dobu 12 rokov – do 30. 06. 2013“, na dobu určitú ku dňu účinnosti predaja obchodného podielu Mesta Bytča v spoločnosti KTR, s. r. o. (79,1 %) ako celku“., ako aj v článku VI. Záverečné ustanovenia, kde ... pri zmene obchodných podielov spoločníkov v spoločnosti KTR Bytča, s. r. o. sa nájomný vzťah končí dohodou ku dňu zápisu vykonaných zmien v obchodnom registri“ na „nájomný vzťah končí dohodou ku dňu účinnosti predaja obchodného podielu Mesta Bytča v spoločnosti KTR, s. r. o. (79,1 %) ako celku.“
2/ Príprava odpredaja, a to formou verejnej súťaže, podľa VZN 5/2010, v roku 2012, 100 % obchodného podielu Mesta Bytča v KTR Bytča, s. r. o. (79,1 %) podmienený predajom 100 % “Televízneho káblového rozvodu Bytča“ v majetku Mesta Bytča tretiemu záujemcovi (viď tab. č. 1 riadok B).

Hlasovanie poslancov číslo 163

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 164/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Bytča a obcami na základe novelizácie zákona o obecnej polícii s nasledovnými úpravami:
- Čl. II. Úhrada nákladov ods. 1 písmeno a/ bude znieť „ hodinovú sadzbu za výkon jedného policajta v sume 8,20 Eur“.
- Čl. V. Trvanie zmluvy, ods. 1 bude znieť „Zmluva sa uzatvára na dobu 6 mesiacov a je platná a účinná deň
po zverejnení na webovej stránke Mesta“.

Hlasovanie poslancov číslo 164

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 165/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vytvorenie stavebných pozemkov v lokalite bývalého Amfiteátra, k.ú. Veľká Bytča v súlade s geometrickým plánom č. 10978283-92/2011 a to:
parc. CKN č. 385/40, zast. plocha o výmere 419 m2
parc. CKN č. 385/41, zast. plocha o výmere 409 m2
parc. CKN č. 385/42, zast. plocha o výmere 398 m2
parc. CKN č. 385/43, zast. plocha o výmere 387 m2
parc. CKN č. 385/44, zast. plocha o výmere 377 m2
parc. CKN č. 385/45, zast. plocha o výmere 366 m2
parc. CKN č. 385/46, zast. plocha o výmere 356 m2
parc. CKN č. 385/47, zast. plocha o výmere 345 m2
a prístupová cesta ku týmto pozemkom parc. CKN č. 385/48, zast. plocha o výmere 390 m2.
2/ Vypracovanie urbanistickej štúdie časti územia „Na Rajčuli“ ulíc Rázusova, Hlinkova a Janka Kráľa v dvoch variantných riešeniach a kalkuláciu nákladov na zriadenie inžinierskych sietí s ich predložením na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré vyberie jednu z variant.
3/ Príprava odpredaja stavebných pozemkov v súlade s geometrickým plánom s tým, že napojenie na inžinierske siete si budú vlastníci pozemkov (stavebníci) riešiť na vlastné náklady a na základe vypracovanej štúdie.

Hlasovanie poslancov číslo 165

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa proti - proti
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

uznesenie č. 166/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Výstavbu nájomného bytového domu na časti parc. EKN 3519/4 a časti parc. CKN 385/2 v k. ú. Veľká Bytča (lokalita Rajčula) cestou Štátneho Fondu Rozvoja Bývania.
2/ Investorom stavby bude firma,(vzíde z verejného obstarávania), ktorá po výstavbe bytového domu byty odpredá Mestu, čím Mestu nevzniknú do ich odkúpenia žiadne náklady.

Hlasovanie poslancov číslo 166

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

uznesenie č. 167/2011

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Výsledok verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku parc. CKN. Č. 385/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 810 m2 a objektu č. s. 743 v k. ú. Veľká Bytča, v ktorej sa neprihlásil žiadny záujemca.

Hlasovanie poslancov číslo 167

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 168/2011

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Informáciu, že iniciatívnym návrhom poslancov „Program Revitalizácie verejných priestranstiev na roky 2012-2014“ sa budú komisie zaoberať na nasledujúcom zasadnutí komisie v rámci schvaľovania rozpočtu mesta Bytče na rok 2012.
II.Schvaľuje:
Vypracovanie pasportizácie mestských komunikácií v termíne do 30. 6. 2012.

Hlasovanie poslancov číslo 168

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo neprítomný(á) - neprítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 169/2011

Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Zriadenie „Thurzovo kultúrne centrum – bytčianske múzeum s knižnicou“.
II.Poveruje:
Primátora mesta vypracovaním Štatútu „Thurzovo kultúrne centrum - bytčianske múzeum s knižnicou“ s jeho predložením na schválenie mestským zastupiteľstvom v Bytči na nasledujúce zasadnutie.

Hlasovanie poslancov číslo 169

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Bc. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek proti - proti
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Július Kozák zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
16 Ing. Peter Solčanský proti - proti
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 170/2011

Mestské zastupiteľstvo
I.Neschvaľuje:
Zriadenie trhového miesta „Bytčiansky rínek“.
II.Nepoveruje:
1/ Primátora mesta predložením návrhu aktualizácie Všeobecne záväzných nariadení Mesta Bytča č. 8/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a o trhovom poriadku a č. 1/2001 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorý bude zohľadňovať zriadenie „Bytčianskeho rínku“.
2/ Primátora mesta predložením návrhov trhových poriadkov príležitostných trhov vypracovaných v zmysle čl. III, bodu 3 č. 1/2001 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorý bude zohľadňovať zriadenie „Bytčianskeho rínku“.

Hlasovanie poslancov číslo 170

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová proti - proti
6 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
11 Stanislav Struhal zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš proti - proti
14 Július Lovás zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Július Kozák zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
16 Ing. Peter Solčanský zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Ing. Milan Ovseník proti - proti

 

uznesenie č. 171/2011

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Informáciu, že iniciatívnym návrhom poslancov zriadenie trhového miesta „Bytčiansky rínek“ sa budú komisie zaoberať na nasledujúcom zasadnutí komisie v rámci schvaľovania rozpočtu mesta Bytče na rok 2012.

Hlasovanie poslancov číslo 171

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 172/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Zriadenie „Komisie riadenia pomoci a podpory určenej na rozvoj Mesta Bytče“ v zložení: pp. Peter Bologa, Branislav Chúpek, Ján Melocík, Martin Petrus, Július Kozák, Milan Ovseník, Miloš Greguš a Anton Kotešovský, člen a zapisovateľ komisie.
2/ Komisia bude pracovať bez nároku na odmenu za svoju činnosť.

Hlasovanie poslancov číslo 172

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 173/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Priamy odpredaj novovytvoreného pozemku parc. CKN č. 999/6, zastavaná plocha  o výmere  16 m2 (časť vo dvore žiadateľov),  v k.ú. Hliník nad Váhom p. Jozefovi Bzdylovi a manž. Kataríne, rod. Černákovej, Hliník nad Váhom 379, Bytča za cenu 20,- €/m2 a to ako prevod podľa § 9a, ods.8, písm.b zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov s tým, že žiadatelia uhradia i všetky náklady spojené s prevodom.

Hlasovanie poslancov číslo 173

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík neprítomný(á) - neprítomný(á)
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 174/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli ZŠ v Bytči – objekty č.s. 993, 1234 a 1336 za účelom záujmovej činnosti detí CVČ Bytča, s výškou nájmu spolu so službami 2.980,- € za dobu nájmu, doba nájmu od 1.9.2011 do 31.12.2011 a to ako prenájom nebytových priestorov podľa § 9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – osobitný zreteľ, dôvod osobitného zreteľa je podpora mimoškolských aktivít detí a mládeže.

Hlasovanie poslancov číslo 174

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 175/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Predĺženie nájmu s sociálnom byte č. 6 p. Jaroslavovi Kalusovi, Márii Balážovej a ich synovi Jaroslavovi na dobu určitú do 30. 6. 2012.

Hlasovanie poslancov číslo 175

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek proti - proti
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 176/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi p.  Pavle Maceášikovej vo výške 50 Eur na  nevyhnutné ošatenie pre Dieťa.
2/ Neposkytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi:
a/ p. Ľubošovi Gaňovi,
b/ p. Márii Rakovanovej,
c/ p. Martine Balážovej,
e/ p. Zdenke Chylovej.

Hlasovanie poslancov číslo 176

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 177/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vydanie súhlasného stanoviska Mesta k zaradeniu výdajne školskej jedálne Gymnázia, ul. Štefánikova 219/4, Bytča do siete škôl a školských zariadení.

Hlasovanie poslancov číslo 177

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 178/2011

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení Mesta Bytča za školský rok 2010/2011.

Hlasovanie poslancov číslo 178

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 179/2011

Mestské zastupiteľstvo
Neschvaľuje:
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Bytča a spoločnosťou DOSA Slovakia,s.r.o., so sídlom Dostojevského č. 12, Bytča, IČO 36 412 678, na základe ktorej sa po schválení nenávratného finančného príspevku k projektu „Kompostáreň bioodpadov Bytča – 1. etapa“ v prospech spoločnosti DOSA Slovakia, s.r.o. uzatvorí do 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia od spoločnosti DOSA Slovakia, s.r.o. o schválení nenávratného finančného príspevku Mestu Bytča riadna zmluva o zriadení vecného bremena. Predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena bude povinnosť Mesta Bytča, ako vlastníka pozemku parc. CKN č. 982/13 o výmere 11.981 m2, zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľká Bytča, obec Bytča, zapísaný na LV č. 2403 a pozemku parc. CKN č. 981/34 o výmere 7539 m2, ostatné plochy v k.ú. Veľká Bytča, obec Bytča, zapísaný na LV č. 23902, strpieť na uvedených pozemkoch uloženie inžinierskych sietí, prechod a prejazd motorovými vozidlami k objektu (stavbám) „Kompostáreň bioodpadov Bytča – 1. etapa“ a výstavbu, umiestnenie, údržbu a opravy objektu (stavieb) „Kompostáreň bioodpadov Bytča – 1. etapa“ pozostávajúcich z SO 01 – Hala fermentora, SO 02 – Sociálno-prevádzkový objekt, SO 03 – Prípojka VN a transformácia, SO 04 - Prípojka NN, SO 05  - Vonkajšie osvetlenie, SO 06 – Vnútro areálové rozvody, SO 08 – Požiarny vodovod, SO 09 – Splašková kanalizácia + žumpa, SO 10 – Dažďová kanalizácia, SO 11 – Komunikácia a spevnené plochy, SO 12 – Oplotenie, SO 13 – Sadové a terénne úpravy.

Hlasovanie poslancov číslo 179

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa proti - proti
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
11 Stanislav Struhal zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
16 Ing. Peter Solčanský zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Ing. Milan Ovseník nehlasoval(a) - nehlasoval(a)

 

uznesenie č. 180/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v V. kole r. 2011.

Hlasovanie poslancov číslo 180

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová neprítomný(á) - neprítomný(á)
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 181/2011

Mestské zastupiteľstvo
Poveruje:
Komisiu riadenia pomoci a podpory určenej na rozvoj Mesta Bytče rokovaním so zástupcom firmy DOSA.

 

Hlasovanie poslancov číslo 181

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
7 Mgr. Martin Petrus - - -
8 MUDr. Vladimír Tvrdý zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek proti - proti
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

2.12.2011