Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 20.9.2020.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 27.02.2014


icopdf Zápisnica (PDF, 190 KB)

icopdf Dochádzka (PDF, 28 KB)

icopdf Výpis o hlasovaní (PDF, 42 KB)


uznesenie č. 1/2014
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Materiály predložené hlavnou kontrolórkou:
- správa z kontrolnej činnosti za r. 2013,
- správy o NFK – Jesienka, PPLA s.r.o., PD športová hala,
- prehľad plnenia uznesení z Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného dňa 12. 12. 2013.

uznesenie č. 2/2014
Mestské zastupiteľstvo
Odporúča:
Prerokovanie návrhu stavebných úprav 3-izb. bytu v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka až po schvaľovaní záverečného účtu Mesta Bytča za r. 2013.

uznesenie č. 3/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Realizáciu zvýšenia počtu hrobových miest na cintoríne v Bytči vo výške 5.500,- € z účelovo určeného príspevku na zimnú údržbu poskytnutého Mestom Bytča Technickým službám Mesta Bytča.
II.Odporúča:
Primátorovi mesta rokovať s vlastníkom pozemku KN č. 1191/1 v k.ú. Veľká Bytča o odkúpení jeho časti za účelom rozšírenia cintorína v Bytči.

uznesenie č. 4/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Opravu mosta nad riekou Petrovička (smerom Na kaplnku) Technickými službami Mesta Bytča, vo výške  9.500,- €, za účelom odstránenie havarijného stavu mosta, pri zmene rozpočtu mesta č. 1/2014, z rezervného fondu.

uznesenie č. 5/2014
Mestské zastupiteľstvo
Odporúča:
Prerokovanie žiadosti MŠ, Hurbanova č. 247/5, Bytča o pridelenie finančných prostriedkov na realizáciu stabilnej spálne, až po schvaľovaní záverečného účtu Mesta Bytča za r. 2013.

uznesenie č. 6/2014
Mestské zastupiteľstvo
Odporúča:
Prerokovanie žiadosti MŠ, Hurbanova č. 247/5, Bytča o pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu sociálneho zariadenia (umyvárka) pre deti, až po schvaľovaní záverečného účtu Mesta Bytča za r. 2013.

uznesenie č. 7/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Finančné prostriedky na odstránenie poruchy s dodávkou teplej vody v objekte Tribúna Mesta Bytča vo výške 3.700,- €, pri zmene rozpočtu mesta č. 1/2014, z rezervného fondu.
2/ V prípade nutnosti, vyhotovenie odborného stanoviska, ktoré by zohľadňovalo technické možnosti a finančné náklady namontovania meradiel dodávaných médií u jednotlivých odberateľov v Tribúne Mesta Bytča.

uznesenie č. 8/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Bytča pozemok parc. CKN č. 824/1, záhrady o výmere 3605 m2 a pozemok parc. 824/11, zast. plochy o výmere 139 m2 k. ú. Veľká Bytča, za prebytočný majetok mesta.
2/ Vypracovanie a zápis geometrického plánu na rozdelenie pozemkov parc. CKN 824/1, resp. 824/9 a 824/10 nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká Bytča v súlade s pracovným návrhom na rozdelenie týchto pozemkov zo dňa 31. 1. 2014 (vyhotovil p. Kubáň).
3/ Prípravu odpredaja tohto majetku mesta Bytča – štyroch novo- vyhotovených pozemkov o výmere 787 m2, resp. 786 m2, tretím osobám formou OVS, t.z. prípravu záväzných súťažných podmienok OVS s týmito podstatnými náležitosťami:
- minimálna kúpna cena: 70,- €/m2
- účel predaja: výstavba rodinných domov.

uznesenie č. 9/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.8, písm. e), zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN mesta Bytča č. 5/2010, predaj novovytvorených pozemkov parc. CKN č. 3074/24, ost. plocha o výmere 526 m2 a parc. CKN č. 3074/31, ost. plocha o výmere 175 m2 v k.ú. V.Bytča (GP č. 10978283 – 55/2013) žiadateľovi - a.s. KINEX Bytča, 1.mája č. 71/36, Bytča. IČO: 31561896 a to za kúpnu cenu vo výške 13.600 €. Tento predaj schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa a účelom predaja je výstavba parkoviska na odkúpených pozemkoch. Dôvodom predaja týchto pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa je odľahčenie osobnej a nákladnej dopravy na vstupe do mesta Bytča.

uznesenie č. 10/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Ruší:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 30/2013 zo dňa
28. 2. 2013.
II.Schvaľuje:
1/ Uzatvorenie dohody medzi Mestom Bytča a obcami bytčianskeho okresu o spolupráci pri realizácii projektu „Zvýšenie separácie odpadu v Bytči a v okolitých obciach zameraných na zber BRO“, v súlade s návrhom dohody zo dňa 27. 2. 2014.
2/ Vybudovanie a spravovanie zberného dvora v časti „Na Sihoti“ za účelom zvozu a separácie biologicky rozložiteľného odpadu a tuhého komunálneho odpadu Technickými službami Mesta Bytča.

uznesenie č. 11/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.1, písm. c), ods. 2,5,6,7 zák. č. 138/1991 Zb. a v súlade s VZN Mesta Bytča č.5/2010, predaj novovytvoreného pozemku parc. CKN č. 62/3, zast. plocha o výmere 48 m2, k.ú. V.Bytča (GP č.5/2014, Ing. Peter Novotný) žiadateľovi, kupujúcemu – p. Mária Justrová, nar. dňa 29.7.1949, bytom Thurzova ul. č.963/4,  Bytča (víťazný uchádzač verejného ponukového konania). Ďalej odporúča schváliť nasledovné podstatné náležitosti kúpnej zmluvy :
a) kúpna cena vo výške 111,- €/m2, resp. 5.328,- €,
b) účel predaja – zriadenie trhového miesta, tržnice,
c) povinnosť kupujúceho zriadiť na odkúpenom pozemku parc. CKN č. 62/3 ako i na dotknutom pozemku v jeho vlastníctve – časť parc. CKN č. 62/2 a 60/2, tržnicu v termíne do 30.6.2014,
d) povinnosť kupujúceho prevádzkovať na odkúpenom pozemku parc. CKN č.62/3 ako i na dotknutom pozemku v jeho vlastníctve - časť parc. CKN č. 62/2 a 60/2, predmetnú tržnicu 10 rokov odo dňa uvedenia do prevádzky,
e) právo spätnej kúpy pozemku parc. CKN č. 62/3, zast. plocha o výmere 48 m2, k.ú. V.Bytča, pre Mesto Bytča, v prípade nedodržania osobitných dojednaní pod bodmi c) a d) za rovnakú kúpnu cenu – 111,- €/m2 , resp. 5.328,- €,
f) splnenie povinnosti kupujúceho zriadiť a prevádzkovať na odkúpenom pozemku parc. CKN č. 62/3 ako i na dotknutom pozemku v jeho vlastníctve - časť parc. CKN č. 62/2 a 60/2, tržnicu v určených dobách – body c) a d), zabezpečiť zmluvnou pokutou vo výške 100% kúpnej
ceny, t.j. vo výške 5.328,- €,
g) kupujúci uhradí okrem kúpnej ceny vo výške 5.328,- € i náklady spojené s vyhotovením GP na odčlenenie, resp. zameranie parcely CKN č. 62/3, náklady za vyhotovenie znaleckého posudku na ocenenie pozemku parc. CKN č. 62/3 ako i náklady za odvkladovanie kúpnej zmluvy.

uznesenie č. 12/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 1/2014 k 28. 2. 2014.
II.Schvaľuje:
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča č. 1/2014 vrátane zmeny programov,
v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 28. 2. 2014 podľa priloženej tabuľky
s nasledovnými úpravami:
DS Hliník n/V - dokončenie fasády         -15.000,- €
Hrabové - oprava chodníka                 -35.070,- €
Príprava nových hrobových miest            -5.000,- €
Bytový dom Jesienka – rekonštrukcia      -18 000,- €
MŠ Hurbanova - Rekonštrukcia - vytvorenie stabilnej spálne  -6 000,- €
MŠ Hurbanova - Rekonštrukcia umyvárky     -5 000,- €
Finančné operácie príjmové               -84.070,- €
Príspevok TS MB na zimnú údržbu        -5 500,- €
Účelovo určený príspevok na vytvorenie nových hrobových miest  +5 500,- €

uznesenie č. 13/2014
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Zmenu rozpočtu č. 3/2013 v zmysle „Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu Mesta Bytča“ k 31. 12. 2013.

uznesenie č. 14/2014
Mestské zastupiteľstvo
Odporúča:
Prerokovanie žiadostí, návrhov, podnetov k Zmene a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Bytča na ďalšej spoločnej komisii za účasti odborných pracovníkov MsÚ Bytča, ktorí by komisii predložili odborné stanoviská a vyjadrenia k jednotlivým žiadostiam.

uznesenie č. 15/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2014 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby.

uznesenie č. 16/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie majetku Mesta Bytča – škola č. súp. 303 a pozemky parc. CKN č. 1/2,zast. plocha o výmere 238 m2, parc. CKN č. 2/2, zast. plocha o výmere 156 m2 a parc. CKN č.2/3, zast. plocha o výmere 9 m2 v k.ú. Pšurnovice, za prebytočný majetok Mesta.
2/ Prípravu odpredaja tohto majetku Mesta Bytča, tretej osobe a to formou OVS, t.j. prípravu záväzných súťažných podmienok OVS s týmito podstatnými náležitosťami :
min. kúpna cena:   46.762,81 Eur (znalecká cena nehnuteľností spolu)
účel predaja:      zabezpečenie bývania

uznesenie č. 17/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Lenky Jurgošovej, Rázusova 754/10, Bytča a p. Petra Burandu, Kolárova 632/8, Bytča o zrušenie uznesenia MZ č. 206/2013 zo dňa 12. 12. 2013.
POZNÁMKA: Z prítomných 14 poslancov sa prezentovalo iba 8 poslancov z toho nehlasoval žiadny poslanec za uznesenie, proti uzneseniu hlasovali 2 poslanci, hlasovania sa zdržalo 5 poslancov a nehlasoval 1 poslanec.  

uznesenie č. 18/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Splátkový kalendár úhrady kúpnej ceny za pozemok parc. CKN č. 1360/11, zastavaná plocha o výmere 46 m2 v k.ú. Veľká Bytča, a poplatky spojené so zavkladovaním, kupujúcemu p. Jarmile Ďubekovej, Popoliška 821/1, Bytča, v mesačných splátkach vo výške 30,-€ s tým, že tento pozemok bude prevedený do vlastníctva žiadateľky po uhradení kúpnej ceny a poplatkov spojených so zavkladovaním.

uznesenie č. 19/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN mesta Bytča č. 5/2010, prenájom priestorov MŠ Dostojevského, MŠ Hurbanova a MŠ Hliník nad Váhom, o výmere 408 m2, žiadateľovi - SCVČ Lombardiniho 26, Bytča, IČO: 42 059 992, a to nájomnou zmluvou na dobu neurčitú - priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa, s výškou nájomného 1,- €/hodina/ trieda (resp. prenajatý objekt) + náklady na spotrebované energie. Dôvodom prenájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa je podpora mimoškolskej činnosti detí – prevádzkovanie záujmových útvarov SCVČ Bytča.

uznesenie č. 20/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Predĺženie ubytovania v sociálnych bytoch:
1/ p. Miroslav Jurgoš - predĺženie ubytovania v byte č.17 o ďalší  rok, t.j. do 6.3.2015.
2/ p. Lucia Šelmeková - predĺženie ubytovania v byte č.24 do 30.6.2014.
3/ p. Vilma Špániková - predĺženie ubytovania v byte č.13 do 30.6.2014.
4/ p. Martina Mikolková - predĺženie ubytovania v byte č.22 do 30.6.2014.

uznesenie č. 21/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v I. kole r. 2014.

uznesenie č. 22/2014
Mestské zastupiteľstvo
Ruší:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 206/2013 zo dňa 12.12.2013.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo schválené.


4.3.2014