Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 20.9.2020.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 29.04.2014

 

icopdf Zápisnica (PDF, 218 KB)

icopdf Dochádzka (PDF, 29 KB) 

icopdf Výpis o hlasovaní (PDF, 43 KB)

 

uznesenie č. 27/2014
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
- prehľad plnenia uznesení z Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného dňa 27. 2. 2014,
- prehľad nesplnených, resp. čiastočne splnených uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v rokoch 2011, 2012 a 2013.

uznesenie č. 28/2014
Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
1/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Bytča za rok 2013.
2/ Správu nezávislej audítorky z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia Mesta Bytča k 31. 12. 2013.
II.Schvaľuje:
1/ Záverečný  účet mesta a celoročné hospodárenie mesta za r. 2013 v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad.
2/ Usporiadanie schodku rozpočtu vo výške -597,04 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Schodok rozpočtu sa zvyšuje o nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  vo  výške  7.024,09 €, a to na :
- Jesienka, ZPS a DS - nevyčerpaná dotácia       5.186,10 €
- Mesto Bytča osobitný príjemca – štátne dávky   1.003,88 €
- mesto Bytča osobitný príjemca - štátne dávky      40,71 €
- ROEP – nezúčtované poplatky                      638,60 €
- ZŠ Ul. mieru - prepravné                           0,72 €
- ZŠ Ul. E. Lániho – prepravné                     154,08 €
Uvedené prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odseku 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Schodok rozpočtu zvýšený o nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške -7.621,13 € sa vykryje finančnými prostriedkami z rezervného fondu vo výške 7.621,13 €.
3/ Zostatok finančných operácií vo výške +124.681,47 €, a usporiadanie zostatku finančných operácií nasledovne:
- Úhrada schodku rozpočtu vo výške  7.621,13 €
- Zostatok finančných operácií, po usporiadaní, vo výške +117.060,34 €, bude použitý na tvorbu rezervného fondu.
4/ Použitie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie TS MB z hlavnej činnosti za rok 2013 vo výške 466,37 € na tvorbu rezervného fondu.
5/ Použitie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie TS MB z podnikateľskej činnosti za rok 2013 vo výške 31.457,33 € na technický rozvoj (nákup strojov a techniky).

uznesenie č. 29/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu sociálnych zariadení v objektoch MŠ Ul. Dostojevského, MŠ Ul. Hurbanova a  MŠ Hliník n/Váhom za účelom zvýšenia kapacity a vyhoveniu požiadavkám úradu verejného zdravotníctva v celkovej výške 42.000,- €, z rezervného fondu pri zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 2/2014.

uznesenie č. 30/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Hodnotu stavebného zhodnotenia predmetu nájmu – nebytové priestory „Reštaurácie Palatín“, nachádzajúce sa v budove č. s. 105 v Bytči, vykonaného nájomcom  týchto priestorov p. Petrom Kulíškom, Pšurnovická 1321/62A, Bytča vo výške 2.500,- €.
2/ Započítanie uvedených nákladov vo výške 2.500,- € t.z. hodnoty stavebného zhodnotenia predmetu nájmu – nebytové priestory „Reštaurácie Palatín“,  p. Petrovi Kulíškovi, Pšurnovická 1321/62A, Bytča s nájomným za tieto nebytové priestory.
                 
uznesenie č. 31/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie príspevku o 260,- € v rozpočtovom roku 2014 mestskému klubu – Dychová hudba Hrabovanka na zakúpenie komponentov ozvučovacej techniky v zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 2/2014.

uznesenie č. 32/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Opravu KD Mikšová, ktorý je v havarijnom stave, v zmene rozpočtu č. 2/2014.

uznesenie č. 33/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 2/2014 k 30. 4. 2014.
II.Schvaľuje:
1/Zmenu rozpočtu Mesta Bytča č. 2/2014 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 4. 2014 podľa priloženej tabuľky s nasledovnými úpravami:
Bežné výdavky
- DS Bytča – oprava chodníkov     - 15.000,- €
- Klasicistická budova (Palatín)  -    820,- €
- PZ Bytča + 2 ks garážová brána  +  3.600,- €
- Hrabovanka                      +     260,-€
- Mestské hasičské zbory          -     260,-€
Finančné operácie príjmové  
- Prevod prostriedkov z peňažných fondov   -12.220,- €
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 75.100,- € na odstránenie havarijného stavu v zmysle ustanovenia § 10, odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov:
- KD Mikšová                              5.000,- €
- TS MB – výtlky                         10.000,- €
- Ul. Okružná-parkovisko                 21.000,- €
- Hrabové chodník                        35.500,- €
- PZ Bytča + 2 ks garážová brána          3.600,- €
3/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 42.500,- € na mimoriadnu okolnosť v zmysle ustanovenia § 10, odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov:
- MŠ Ul. Hurbanova                         6.000,- €
- MŠ Hliník n/Váhom                       12.500,- €
- MŠ Ul. Dostojevského                    24.000,- €

uznesenie č. 34/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2014 o zbere, preprave a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu.

uznesenie č. 35/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve – zabezpečenie zberu a odvozu separovaného BRO“, medzi Mestom Bytča, Námestie SR č. 1, Bytča, IČO: 00 321 192 a Technickými službami Mesta Bytča, Hlinická cesta  403/16,  Bytča, IČO: 00 185 655 v súlade s návrhom tejto zmluvy zo dňa 27.3.2014. Účelom uzatvorenia zmluvy je zabezpečenie realizácie projektu Mesta Bytča – „Zvýšenie separácie odpadu v Bytči a okolitých obciach zameraných na zber BRO, ITMS kód: 24140110108, v rámci Operačného programu Životné prostredie, opatrenie 4.1 Odpadové hospodárstvo.                 

uznesenie č. 36/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2014 - Trhový poriadok, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste „Mestská tržnica Bytča“, na Hlinkovej ulici v Bytči, v priestoroch nádvoria domu č. s. 1437/A so zmenou:
Body C,D a E prepracovať - trhové dni Po až So, prevádzkový čas Po až Pia a So, predajný čas od 1.4 do 30.9.

uznesenie č. 37/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 4/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2010 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča, v navrhovanom znení.

uznesenie č. 38/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1. V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 Z.b. o majetku obcí a VZN Mesta Bytča č. 5/2010 zverejnenie zámeru predaja nasledujúceho majetku Mesta Bytča:
- pozemok č.1  - parc. CKN č. 824/32, záhrada o výmere 790 m2, k.ú. Veľká Bytča,
- pozemok  č.2  - parc. CKN č. 824/33, záhrada o výmere 792 m2, k.ú. Veľká Bytča,
- pozemok č.3  - parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m2 a  parc.   CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2  , k.ú. Veľká Bytča,
- pozemok č.4  -  parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m2 a  parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2  , k.ú. Veľká Bytča,
tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej verejnej súťaže a to za účelom zabezpečenia bývania – výstavba RD. Zámer predať tento majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regionálnej tlači.
2/ Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2014 zo dňa 10.03.2014 na predaj majetku mesta Bytča uvedeného v bode 1/ tohto uznesenia s ich doplnením o informáciu, že pri predávaných pozemkoch sa nenachádzajú inžinierske siete a najbližšie jestvujúce siete sú na ul. Hollého.  
3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže č. 1/2014 na predaj majetku mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, resp. tretím osobám, na vyššie uvedený účel v zložení: pp. Branislav Chúpek, Stanislav Struhal, Jozef Raždík, Ing. Štefan Bučo a Ing. Ján Melocík.
4/ Zapisovateľa komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov tejto obchodnej verejnej súťaže č. 1/2014 – p. Ing. Antona Kotešovského.
II.Poveruje:
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchodnú verejnú súťaž č.1/2014 so schválenými súťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito podmienkami.

uznesenie č. 39/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 Z.b. o majetku obcí a VZN Mesta Bytča č. 5/2010 zverejnenie zámeru predaja nasledovného majetku Mesta Bytča:
- pozemok parc. CKN č. 1/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 238 m2, k.ú. Pšurnovice
- pozemok parc. CKN č. 2/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 156 m2, k.ú. Pšurnovice
- pozemok parc. CKN č. 2/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, k.ú. Pšurnovice
- objekt škola č.s. 303  postavený na pozemku parc. CKN č. 1/2, k.ú. Pšurnovice
tretej osobe, formou obchodnej verejnej súťaže za účelom zabezpečenia bývania. Zámer predať tento majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regionálnej tlači.
2/ Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2014 zo dňa 10.03.2014 na predaj majetku mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia.
3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže č. 2/2014 na predaj majetku Mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe na vyššie uvedený účel v zložení: pp. Branislav Chúpek, Stanislav Struhal, Jozef Raždík, Ing. Štefan Bučo a Ing. Ján Melocík.
4/ Zapisovateľa komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov tejto obchodnej verejnej súťaže č. 2/2014 – p. Ing. Antona Kotešovského.
II.Poveruje:
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchodnú verejnú súťaž č. 2/2014 so schválenými súťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito podmienkami.                                                                                                                                                                                        

uznesenie č. 40/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Oznámenie Miroslava Bachoríka – PRIM, Hlinkova 739/79, Bytča o realizácii drobnej stavby:
- prípojky pozemku na verejnú rozvodnú sieť – káblovej 1 kV prípojky pre prívod elektrickej energie k pozemku parc. č. KN 1659/97 v k.ú. Veľká Bytča,
- oplotenia (časti) pozemku parc. č. KN 1659/97 v k.ú. Veľká Bytča a zriadení vecného bremená na pozemku parc. č. 1659/98 v k.ú. Veľká Bytča na uloženie plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava.
II. Schvaľuje:
Vrátenie finančnej zábezpeky vo výške  3.319,39 € p. Miroslavovi Bachoríkovi - PRIM, Hlinkova 739/79, Bytča.

uznesenie č. 41/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Žiadosť cyklistického klubu „Kamenná Hora Jazdcov“ o zaradenie medzi kluby Mesta Bytča.

uznesenie č. 42/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Žiadosť p. Márie Justrovej, Thurzova 963/4, Bytča o vyčistenie pozemku a odporúča vykonať vyčistenie pozemku až po termíne odstránenia dvoch predajných buniek, ktoré sa nachádzajú na tomto pozemku.
II.Odporúča:
Využitie pozemku parc. č. KN 62/1, 64, 65, 67 v k.ú. Veľká Bytča na vybudovanie spevnenej plochy a bezbariérového verejného WC s pripojeným na verejné siete.

uznesenie č. 43/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Bytča č. 5/2010, zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov v MŠ Hrabové, č. 89, o výmere 10 m2, žiadateľovi - Lesné pozemkové spoločenstvo Lípie, Hrabové, IČO : 35 660 465 a to nájomnou zmluvou na dobu neurčitú - priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa, s výškou nájomného 33,-Eur/m2/rok. Dôvodom prenájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa je efektívne narábanie s majetkom mesta – priamy prenájom nebytových priestorov o malej výmere.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.  

uznesenie č. 44/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Margity Baránkovej, Pšurnovická 1047/70, Bytča o odkúpenie časti príjazdovej cesty v k.ú. Veľká Bytča a to parc. CKN 2969/5, 2969/21 a 3490/2.

uznesenie č. 45/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Bezplatné užívanie časti KD Mikšová (bývalá predajňa Potravín)  Mestským dobrovoľným hasičským zborom Mikšová-Beňov.

uznesenie č. 46/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Petra Hrtánka, Na Salaš 1275/20A, Bytča o vyasfaltovanie miestnej komunikácie na pozemku parc. č. KN 2508/3 k.ú. Veľká Bytča.

uznesenie č. 47/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Úpravu existujúcej miestnej komunikácie na pozemku parc. č. KN 884/3 k.ú. Pšurnovice jej odvodnením, prostredníctvom Technických služieb Mesta Bytča, ako správcu.

uznesenie č. 48/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Urbanistickú zastavovaciu štúdiu projektu „IBV Bytča Okružná“ predloženú p. Mgr. Lýdiou Hofericovou a spol..

uznesenie č. 49/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Prenájom bytov v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka:
Byt č. 69 - p. Márii Burandovej na dobu určitú 1rok,
Byt č. 23 - p. Jozefovi Holáňovi na dobu určitú 1rok,
Byt č. 24 - p. Božene Cimprichovej na dobu určitú 1rok,
Byt č. 26 - p. Mariánovi Kováčikovi na dobu určitú 1rok.

uznesenie č. 50/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Ubytovanie v sociálnych bytoch na Ul. Treskoňovej č. 814:
1/ p. Emília Zbojová, byt č. 1 na dobu určitú do 30. 9. 2014,
2/ p. Lýdia Súľovská, byt č. 21 na dobu určitú na jeden rok,
3/ p. Oľga Pániková, byt č. 23 na dobu určitú do 30. 9. 2014,
4/ p. Anna Václavíková, byt č. 7 na dobu určitú na jeden rok,
5/ p. Jana Hubocká, byt č. 8 na dobu určitú o jeden rok,
6/ p. Silvia Starychová, byt č. 15 na dobu určitú na jeden rok,
7/ p. Ľubomíra Chylová, byt č. 6 na dobu určitú do 30. 9. 2014,
8/ p. Anna Čikotová, byt č. 11 na dobu určitú o jeden rok,
9/ p. Martina Mikolková, byt č. 22 na dobu určitú o jeden rok,
10/ p. Janka Jakúbechová, byt č. 13 na dobu určitú na jeden rok,
11/ p. Marek Hrabovský, byt č. 14 na dobu určitú na jeden rok,
12/ p. Roman Davida, byt č. 4 na dobu určitú na jeden rok,
13/ p. Michaela Rybárová, byt č. 24 na dobu určitú o jeden rok.

uznesenie č. 51/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov delegovanie zástupcu zriaďovateľa Jozefa Raždíka do Rady pri Základnej škole, Ul.E.Lániho, Bytča.

uznesenie č. 52/2014
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Petíciu občanov ulice Hviezdoslavovej v Bytči, v ktorej poukazujú na nepriaznivú dopravnú situáciu na ulici a žiadajú  riešenie tejto situácie umiestnením vhodných dopravných značiek.

uznesenie č. 53/2014
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Petíciu občanov mestskej časti Hliník nad Váhom, v ktorej žiadajú „neuskutočnenie výstavby bytových domov v Hliníku nad Váhom“ prestavbou budovy bývalej ZŠ a výstavby bytov na priľahlom pozemku.
 
uznesenie č. 54/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z.. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, zvýšenie platu primátora o 48,8 % (zníženie o 3,5% oproti roku 2013) t. z. na sumu 3.103,- € od 01. 01. 2014, ktorá zodpovedá poberanému platu v r. 2013.

uznesenie č. 55/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v II. kole r. 2014.


2.5.2014