Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Sobota 4.7.2020.
Meniny má Prokop, zajtra Sviatok sv. Cyrila a Metoda.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 12.12.2013

 

icopdf Zápisnica (PDF, 245 KB)

icopdf Dochádzka (PDF, 28 KB)

icopdf Výpis o hlasovaní (PDF, 43 KB)


uznesenie č. 193/2013
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Bytča na I. polrok 2014.
II. Berie na vedomie:
Plnenie uznesení z Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného dňa 13.11.2013.

uznesenie č. 194/2013
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 11/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Bytča č. 10/2012 o správnych poplatkoch.

uznesenie č. 195/2013
Mestské zastupiteľstvo
I. Konštatuje, že
a) Návrh Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Bytča bol po dobu viac ako 30 dní zverejnený na úradnej tabuli a na oficiálnej web stránke mesta Bytča a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 22 Stavebného zákona.
b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb sú zapracované v Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Bytča, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie.
c) Verejnosť ani fyzické osoby nevzniesli k prerokovanému návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Bytča pripomienky ani námietky.
d) Okresný úrad Žilina, Odbor Opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva vydal k predloženému návrhu súhlas podľa §13 Zákona č.220/2004 Z.z. listom č. OÚ-ZA-OOP4 2013/00049/ O zo dňa 25.10.2013 na budúce použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a na iné zámery, v celom požadovanom rozsahu 15,74 ha natrvalo.
e) Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného plánovania preskúmal návrh Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Bytča a vydal k nemu súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZA-OVBP1/V/2013/00104/TOM zo dňa 18.11.2013 Mestskému zastupiteľstvu v Bytči schváliť predmetnú zmenu a doplnok územného plánu.
II. Súhlasí:
S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Bytča.
III. Schvaľuje:
a) Zmenu a Doplnok č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Bytča podľa ustanovenia § 26, ods. 3) Stavebného zákona a
b) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 12/2013 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Bytča podľa ustanovenia § 27, ods. 3) Stavebného zákona

uznesenie č. 196/2013
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 13/2013 o poskytovaní dotácií.

uznesenie č. 197/2013
Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 8/2013 k 31.12.2013.
II. Schvaľuje:
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča č. 8/2013 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 12. 2013 podľa priloženej tabuľky s nasledovnými úpravami:
Podprogram 12.2 tribúna mesta
- mzdy platy ... (610)  +300,- €
Podprogram 13.2 mestská knižnica
- mzdy, platy... (610)  +1.500,- €
Podprogram 15.4 opatrovateľská služba v domácnosti občana
- mzdy, platy... (610)  -1.800,- €

uznesenie č. 198/2013
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 14/2013, ktorým s mení a dopĺňa VZN č. 15/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení.

uznesenie č. 199/2013
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 7/2013 v zmysle § 13 písm. b Štatútu Mesta Bytča.

uznesenie č. 200/2013
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Realizáciu opravy hasičskej striekačky z finančných prostriedkov rozpočtu na rok 2014.

uznesenie č. 201/2013
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Bytča č. 5/2010, zverejnenie zámeru prenájmu priestorov MŠ Dostojevského, Hurbanova a Hliník nad Váhom, o výmere 408 m2, žiadateľovi - SCVČ Lombardiniho 26, Bytča, IČO: 42 059 992, a to nájomnou zmluvou na dobu neurčitú - priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa, s výškou nájomného 1,- €/hodina/trieda (resp. prenajatý objekt) + náklady na spotrebované energie. Dôvodom prenájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa je podpora mimoškolskej činnosti detí – prevádzkovanie záujmových útvarov SCVČ Bytča.

uznesenie č. 202/2013
Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Programového rozpočtu Mesta Bytča na rok 2014 a viacročného 2015 a 2016.
II. Schvaľuje:
Programový rozpočet Mesta Bytča na r. 2014 v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa predloženého návrhu so zapracovanými zmenami:
1. Bežný príjem
- Výnos dane poukázaný územnej samospráve +52.550,- €
SPOLU bežný príjem: +52.550,- €
1. Kapitálový príjem
- Príjem z kapitálových aktív  -4.810,- €
SPOLU kapitálový príjem:  -4.810,- €
2. Bežné výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola - bežné výdavky
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty
Doplnenie bežných výdavkov na zabezpečenie verejného obstarávania projektov
- Projekt „Spoločne....“ - verejné obstarávanie +3.000,- €
- Projekt „Rekonštr. VO“ - verejné obstarávanie +2.400,- €
SPOLU  program 1: +5.400,- €
Program 3: Interné služby pre mesto
Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov
- PZ Hliník n/V - interiérové vybav.(stoličky) +2.500,- €
- Cintorín Bytča - údržba chodníkov, priestr.pred DS, údržba  osvetlenia +50.000,- €
SPOLU  program 3: +52.500,- €
Program 11: Vzdelávanie a mládež
Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity voľnočasové
- Centrum voľného času Bytča  -22.180,- €
Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia                
- Súkromné centrum voľného času  -7.480,- €
SPOLU program 11:  -29.660,- €
Program 13: Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram 13.3 Podpora kultúrnych domov
- KD Pšurnovice - interiérové vybavenie  +2.500,- €
SPOLU program 13:  +2.500,- €
3. Kapitálové výdavky
Program 8: Miestne komunikácie, verejné priestranstvá a zeleň
Podprogram 8.2 Výstavba MK ...
- Realizácia stavieb (výstavba parkoviska, križovatky - Ul. 1. mája  +12.000,- €
SPOLU program 8:  +12.000,- €
Program 9: Prostredie pre život
Podprogram 9.5 Detské ihriská
- Budovanie nových detských ihrísk   +5.000,- €
SPOLU program 9:  +5.000,- €
REKAPITULÁCIA
Príjem spolu  +47.740,- €
Výdaj spolu  +47.740,- €                                                                     

uznesenie č. 203/2013
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 15/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení s tým, že výška normatívu na žiaka v CVČ bude 115,39.

uznesenie č. 204/2013
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Protokol – zmluvu č. 4/2013 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Bytča, preberajúci „Materská škola Hurbanova“.

uznesenie č. 205/2013
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Pričlenenie materských škôl: Dostojevského 933/5, Bytča, Hrabové 89, Bytča, Hliník nad Váhom 167, Bytča, Pšurnovice 176, Bytča k  právnemu subjektu : Materská škola, Hurbanova 247/5,  Bytča od 1.9.2015.
2/ Podanie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2015
a/ Materská škola, Dostojevského 933/5, Bytča vrátane jej súčasti Výdajná školská jedáleň, Dostojevského 933/5, Bytča,
b/ Materská škola, Hrabové 89, Bytča vrátane jej súčasti Výdajná školská jedáleň, Hrabové 89, Bytča,
c/ Materská škola, Hliník nad Váhom 167, Bytča vrátane jej súčasti Výdajná školská jedáleň, Hliník nad Váhom 167, Bytča,
d/ Materská škola, Pšurnovice 176, Bytča vrátane jej súčasti Výdajná školská jedáleň, Pšurnovice 176, Bytča.
3/ Podanie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zaradenie do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2015 elokované pracoviská ako súčasť Materskej školy, Hurbanova 247/5, Bytča:
a/ Elokované pracovisko, Dostojevského 933/5, Bytča vrátane jeho súčasti Výdajná školská jedáleň, Dostojevského 933/5, Bytča,
b/ Elokované pracovisko, Hrabové 89, Bytča vrátane jeho súčasti Výdajná školská jedáleň, Hrabové 89, Bytča,
c/ Elokované pracovisko, Hliník nad Váhom 167, Bytča vrátane jeho súčasti Výdajná školská jedáleň 167, Bytča,
d/ Elokované pracovisko, Pšurnovice 176, Bytča vrátane jeho súčasti Výdajná školská jedáleň, Bytča.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.

uznesenie č. 206/2013
Mestské zastupiteľstvo
I. Schvaľuje:
Neprenajatie ani neodpredanie pozemku CKN parc. číslo 62/1 v k.ú. Veľká Bytča o výmere 30 m2 pod predajnou bunkou p. Lenky Jurgošovej.
II. Ukladá:
Primátorovi mesta zabezpečiť kroky (úkony) k odstráneniu oboch predajných buniek z danej lokality.

uznesenie č. 207/2013
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie parc. EKN č. 3079/1 a parc. č. EKN č. 3523/1 v k.ú. Veľká Bytča za prebytočný majetok Mesta Bytča.
2/ V súlade s § 9a, ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a §17 a §18 VZN Mesta Bytča č. 5/2010, zverejnenie zámeru predaja novovytvorených pozemkov parc. CKN č. 3074/24, ostatná plocha o výmere 526 m2 a parc. CKN č. 3074/31 ostatná plocha o výmere 175 m2 v k.ú. Veľká Bytča, podľa geometrického plánu č. 10978283-55/2013, žiadateľovi Kinex, a.s., 1. mája 71/36, Bytča, IČO 31 561 896 a to predajom ako prípadu hodného osobitného zreteľa (zverejnenie – úradná tabuľa mesta a webové sídlo mesta).
Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy:
- kúpna cena bude stanovená znaleckým posudkom ako cena trhová s tým, že znalecký posudok dá vypracovať a náklady spojené s jeho vpracovaním uhradí Kinex, a.s. Bytča,
- účel predaja je výstavba parkoviska.
Dôvodom predaja týchto pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa je odľahčenie osobnej a nákladnej dopravy na vstupe do mesta Bytča, nakoľko prístup na predmetné parkovisko je realizovaný z obchvatu.

uznesenie č. 208/2013
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 9a, ods. 9, písm. c), zákona č. 138/1991 v Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Bytča č. 5/2010, prenájom nebytových priestorov o výmere 31m2 nachádzajúcich sa v objekte KD Mikšová p. Zuzane Pitlíkovej, Beňov 19, nájomnou zmluvou na dobu neurčitú – priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a s výškou nájomného 3,85 €/m2/rok. Dôvodom schválenia prenájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa je podpora zásobovania občanov v mestskej časti Mikšová potravinami, t.j. podpora zriadenia prevádzky potravín.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.

uznesenie č. 209/2013
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 9a, ods. 9, písm. c), zákona č. 138/1991 v Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Bytča č. 5/2010, prenájom nebytových priestorov o výmere 24 m2 nachádzajúcich sa v suteréne KD Mikšová p. Marekovi Pánikovi, Mikšova 32, Bytča, nájomnou zmluvou na dobu neurčitú – priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a s výškou nájomného 13,27 €/mesiac paušálne spolu, vrátane spotreby energií. Dôvodom prenájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa je podpora športových a kultúrnych aktivít občanov mesta – fitness a hudobná produkcia.   

uznesenie č. 210/2013
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti pozemku parc. CKN č. 177/1 v k.ú. Hliník nad Váhom v predpokladanej výmere 9 m2, v navrhovanom znení so žiadateľom - Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8,  Žilina, IČO: 36 442 151  s tým,  že žiadateľ bude znášať všetky náklady spojené s kúpou pozemku.

uznesenie č. 211/2013
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Prenájom priestorov nachádzajúcich sa v areáli ZŠ Mieru v Bytči – objekty č.s. 993, 1234 a 1336, prenajímateľ ZŠ Mieru, nájomca CVČ Bytča, za účelom záujmovej činnosti detí CVČ, s výškou poplatkov za spotrebované energie 1.400,- Eur za dobu nájmu, doba nájmu od 1.1.2014 do 30.6.2014 a to ako prenájom nebytových priestorov podľa § 9a, ods. 9, písm. c zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – osobitný zreteľ. Dôvodom osobitného zreteľa je podpora mimoškolských aktivít detí a mládeže.

uznesenie č. 212/2013
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Ukončenie platnosti nájomnej zmluvy na lesné pozemky Mesta s Urbárskym spolumajiteľstvom, pozemkové spoločenstvo Bytča, zo dňa 2.1.1998 dohodou zmluvných strán.
2/ Uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na lesné a poľnohospodárske pozemky Mesta s nájomcom Lesné spoločenstvo Bytča, s.r.o., E. Lániho č. 253/1, Bytča, na dobu určitú do 31.12.2022, t.j. nájomnej zmluvy zo dňa 1.1.2013.

uznesenie č. 213/2013
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevydanie kladného záväzného stanoviska Mesta Bytča k umiestneniu prevádzky: “Zariadenie na zhodnotenie kovových odpadov“, pre firmu SAKER, s. r. o. Horný Hričov č. 298, v areáli fy KINEX, a. s.  Bytča v jestvujúcej priemyselnej hale, súp. č. 1149, na pozemku par č. KNC 820/21 v k. ú. Veľká Bytča.

uznesenie č. 214/2013
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie bytu č. 20 na Ul. Treskoňovej č.s. 814/5 v Bytči p. Petrovi Bublovi na dobu určitú 1 rok.

uznesenie č. 215/2013
Mestské zastupiteľstvo
I. Schvaľuje:
1/ Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce v rozsahu navrhovaných zmien a doplnkov ÚPD.
2/ Spolufinancovanie územnoplánovacej dokumentácie (Zmena a doplnok č. 5 Územného plánu obce Bytča /ÚPN-SÚ Bytča/) najmenej vo výške 20% oprávnených nákladov na účel dotácie.
II. Súhlasí:
So záväzkom Mesta, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie (Zmena a doplnok č. 5 Územného plánu obce Bytča /ÚPN-SÚ Bytča/) potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom – Mestom Bytča.
III. Schvaľuje:
Zaradenie návrhov a podnetov občanov odporučených Mestskou radou do spracovania zmeny ÚPD v rámci Územného plánu obce, podľa priloženého materiálu.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.

uznesenie č. 216/2013
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Návrh termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na I. polrok 2014:
MR – 18. 2. 2014, 15. 4. 2014, 17. 6. 2014
MZ - 27. 2. 2014, 24. 4. 2014, 26. 6. 2014


16.12.2013