Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 20.9.2020.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 26.06.2014

 

icopdf Zápisnica (PDF, 226 KB)

icopdf Dochádzka (PDF, 28 KB) 

icopdf Výpis o hlasovaní (PDF, 44 KB)

 

uznesenie č. 59/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014.
II. Berie na vedomie:
- prehľad plnenia uznesení z Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného dňa 29. 4. 2014,
- správa o výsledkoch kontroly predložené hlavnou kontrolórkou Mesta.

uznesenie č. 60/2014
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2014.

uznesenie č. 61/2014
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Zmenu rozpočtu Mesta Bytča č. 1/2014 a č. 2/2014 v zmysle § 13 písm. b) Štatútu mesta Bytča.

uznesenie č. 62/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

uznesenie č. 63/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Protokol - Zmluvu číslo 1/2014 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Bytča, preberajúci „Jesienka-zariadenie pre seniorov a denný stacionár“ časť budovy č.s. 813, nebytové priestory o výmere 69 m2 na II. poschodí (bývalý byt č. 65) spolu vo výške 6.435,26   €, na dobu neurčitú.

uznesenie č. 64/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie dotácie o 300,- € v rozpočtovom roku 2014 Futbalovému klubu TJ Tatran Hrabové na zakúpenie práčky v zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 3/2014.

uznesenie č. 65/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Dotáciu Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Bytča na nákup rybej osádky do chovného revíru Petrovička Mesto vo výške 500,- € v zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 3/2014.

uznesenie č. 66/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov vo výške 1.000,- € na dokončenie kuchynskej linky v KD Hrabové v zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 3/2014.

uznesenie č. 67/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti Materskej školy Hurbanova 247/5, Bytča o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie základnej zostavy interaktívnej tabule s diaprojektorom.

uznesenie č. 68/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti Technických služieb Mesta Bytča o finančný príspevok na odstránenie viacerých nedostatkov a porúch na plavárni v Bytči vo výške 2.500,- €.
II.Odporúča:
Odstránenie porúch na plavárni v Bytči v rámci schváleného príspevku pre TS MB.

uznesenie č. 69/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti Technických služieb Mesta Bytča o poskytnutie finančného príspevku vo výške 2.500,- € na náter mosta cez riečku Petrovička na Ul. Okružná – Fraňa Kráľa.
II.Odporúča:
Práce spojené s náterom mosta cez riečku Petrovička na Ul. Okružná – Fraňa Kráľa realizovať v rámci schváleného príspevku pre TS MB.

uznesenie č. 70/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie dotácie vo výške 600,- € Stolnotenisovému oddielu Bytča na náklady spojené s využívaním malej telocvične ZŠ na Ul. Mieru v Bytči (energie) v zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 3/2014.

uznesenie č. 71/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zámer odkúpenia pozemkov od súkromných vlastníkov, v k.ú. Veľká Bytča, v časti lokality „Horné pole za cintorínom“, pod prístupovú komunikáciu,  za kúpnu cenu vo výške do 40,- €/m2 s podmienkou, že spoločnosť HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, sa pred samotným odkupovaním zmluvne zaviaže, že vybuduje teleso komunikácie na vlastné náklady spoločnosti a toto bezodplatne odovzdá do vlastníctva Mesta Bytča.

uznesenie č. 72/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nerealizovanie výstavby športovej haly v r. 2014.

uznesenie č. 73/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Navýšenie finančných prostriedkov na grantový systém o 1.000,- €  v návrhu zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 3/2014.
2/ Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v III. kole r. 2014.

uznesenie č. 74/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 3/2014 k 30. 6. 2014.
II.Schvaľuje:
1/Zmenu rozpočtu Mesta Bytča č. 3/2014 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/-d/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 6. 2014 podľa priloženej tabuľky s nasledovnými úpravami:
Bežné výdavky
- TJ Tatran Hrabové – zvýšenie dotácie          +300,- €
- MO SRZ – dotácia                              +500,- €
- KD Hrabové – interiérové vybavenie          +1.000,- €
- poistenie nových hasičských vozidiel        +2.000,- €
- chránené pracovisko (mzdy, odvody)          +2.860,- €
- TS MB príspevok na projekt z ÚPSVR          +1.840,- €
- oprava fontány na námestí v rieke           +1.500,- €
- chodníky                                   -10.000,- €
- chodníky (46 rez. fond)                    -80.550,- €
- grantový systém                            + 1.000,- €
- pracovné náradie a ochranné prac. pomôcky
  (poberatelia dávok v hm. núdzi)            + 1.700,- €
-stolnotenisový oddiel zvýšenie dotácie          600,- €
- MsÚ kanc. materiál                         -   500,- €
- archív materiálové vybavenie               -   500,- €
- archív oprava a údržba                     - 1.300,- €
- MsÚ oprava telekomunik. techniky           -   500,- €
- CO – dary v zmysle smernice                -   500,- €
Kapitálové výdavky
- spevnená plocha (vedľa tržnice)            -31.900,- €
- križovatka Komenského, SNP a Rázusova      +35.000,- €
- nákup pozemkov pod komunikáciu             +72.000,- €
- posilňovacie fitnes prvky (oddych.zóna)     + 7.000,- €
Finančné operácie príjmové                    +1.550,- €
2/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 16.080,- € na odstránenie havarijného stavu v zmysle ustanovenia § 10, odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov:
- PZ Bytča – garážová brána                – 3.600,-  €
- chodník Hrabové                          -   500,-  €
- chodník Hrabové obrubníky                +10.000,-  €
- ulica Okružná parkovisko                 – 9.270,-  €
- DS Bytča – cintorín chodníky             +10.000,-  €
- chodníky (Ul.Červeňanského Dokončenie)     + 9.450,-  €

uznesenie č. 75/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti Technických služieb Mesta Bytča na odpredaj viacúčelovej štvorkolky evidenčné číslo BY 579 AB.
II.Ukladá:
Vedúcemu Technických služieb Mesta Bytča, aby spracoval návrh na využitie vozidla - štvorkolka, ev.č. BY 579AB, vzhľadom na jeho účelnosť, pre potreby technických služieb a Mestskej polície Bytča.

uznesenie č. 76/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Vypracovanie návrhu novej nájomnej zmluvy na prenájom televízneho káblového rozvodu mesta, nájomcovi – spoločnosti KTR Bytča, s.r.o., Námestie SR č. 1, Bytča na dobu neurčitú.
II.Poveruje:
Primátora mesta, pp. Ing. Antona Kotešovského, Ing. Štefana Buča a Júliusa Kozáka rokovaním so spoločnosťami TES Media, s.r.o., Žilina a KTR Bytča, s.r.o., Bytča za účelom ukončenia platnosti doterajšej zmluvy o prenájme káblového distribučného systému Bytča zo dňa 14. 10. 2008, medzi týmito zmluvnými stranami a so zámerom vypracovania návrhu novej zmluvy o nájme, resp. podnájme (televízneho káblového rozvodu mesta, hlavnej stanice a ostatných častí káblového systému) medzi spoločnosťami KTR Bytča, s.r.o. a TES Media, s.r.o., s platnosťou na dobu neurčitú, za účelom zabezpečenia šírenia káblovej televízie a internetu v meste Bytča.

uznesenie č. 77/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 9, ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, na nasledujúce funkčné obdobie volebné obvody a počty poslancov Mestské zastupiteľstva v Bytči, ktorí sa v nich budú voliť:
volebný obvod č. 1 Veľká Bytča      - počet poslancov 12
volebný obvod č. 2 Hliník nad Váhom - počet poslancov  1
volebný obvod č. 3 Hrabové          - počet poslancov  1
volebný obvod č. 4 Pšurnovice       - počet poslancov  1
volebný obvod č. 5 Malá Bytča       - počet poslancov  1
volebný obvod č. 6 Mikšová          - počet poslancov  1

uznesenie č. 78/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
1/ Informáciu z exkurzie vykonanej poslancami MZ v prevádzke na spracovanie odpadu v Zúgove.
2/ Informáciu podanú zástupcami spoločnosti EUROCOMPANY  Group s. r. o., Vrútky k žiadosti o vydanie záväzného stanoviska mesta k projektu „Energetické centrum Bytča“.
II.Schvaľuje:
Vydanie záporného stanoviska Mesta Bytča k zámeru realizácie projektu „Energetické centrum Bytča“.

uznesenie č. 79/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Bytča č. 5/2010, zverejnenie zámeru prenájmu časti pozemku z parc. CKN č.978/6, 978/17 a 978/18, o výmere 9600 m2 (80m x120m), k.ú. V.Bytča, žiadateľovi- OZ FO Bytča, S.Sakalovej, 014 01 Bytča, IČO : 42 387 086 a to nájomnou zmluvou na dobu určitú – 15 rokov, priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa, s výškou nájomného 100,-€/rok. Ďalšie podstatné náležitosti nájmu sú :
1/ Nájomca pozemku je povinný zahájiť výstavbu ihriska s umelou hracou plochou najneskôr do jedného roka odo dňa získania dotácie, v prípade, že túto povinnosť nedodrží nájomný vzťah zanikne.
2/ Nájomca sa zaväzuje a je povinný po uplynutí nájomného vzťahu – 15 rokov, bezodplatne odovzdať Mestu Bytča vybudované ihrisko, spolu s jeho príslušenstvom.
3/ Ak nájomca nezíska dotáciu na výstavbu ihriska, nájomná zmluva bude bezodkladne zrušená.
Účelom nájmu je výstavba ihriska s umelou hracou plochou a jeho príslušenstva na prenajatom pozemku. Dôvodom prenájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa je podpora občanov mesta a ich voľnočasových a športových aktivít.
 
uznesenie č. 80/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.9, písm. c), zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Bytča č. 5/2010, zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Hliník nad Váhom, o výmere 25 m2, žiadateľovi p. Lukášovi Sekyrovi, Hliník nad Váhom 207, nájomnou zmluvou na dobu neurčitú - priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa, s výškou nájomného 1,- €/m2/rok a s úhradou spotrebovaných energií. Účelom nájmu je zriadenie fitnes-centra. Dôvodom prenájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa je podpora občanov mesta a ich voľnočasových a športových aktivít.

uznesenie č. 81/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Martina Malobického Pšurnovice 165, Bytča a spol. o vybudovanie prístupovej miestnej komunikácie na pozemku parc. č. KN 335/1 v k.ú. Malá Bytča.

uznesenie č. 82/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vybudovanie - predĺženie verejného osvetlenia k nehnuteľnostiam vo vlastníctve p. Martina Malobického a spol. v k.ú. Malá Bytča, Technickými službami Mesta Bytča.

uznesenie č. 83/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti občanov mestskej časti Mikšová o úpravu povrchu komunikácie.

uznesenie č. 84/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti vlastníkov nehnuteľností na Ul. Pšurnovickej v Bytči o úpravu povrchu prístupovej komunikácie.

uznesenie č. 85/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie novovybudovaných bytov v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka:
byt č.70 – p. Alene Mrenovej,
byt č.25 – p. Dáši Alakšovej.

uznesenie č. 86/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Predĺženie nájmu v jednej izbe 2-izbového bytu č. 66 p. Ing. Ladislavovi Urbanovi na dobu určitú jeden rok, t.z. do 30. 9. 2015.

uznesenie č. 87/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Predĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytov na Ul. Treskoňovej č.s. 814 v Bytči:
- v byte č. 23 od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 p. Oľge Pánikovej,
- v byte č. 24 p. Lucii Šelmekovej  od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014,
- v byte č. 12 Jozefovi Hrabovskému o ďalší rok do 31.8.2015.

uznesenie č. 88/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Ruší
Bod č. 13 uznesenia MZ č. 50/2014 zo dňa 29. 4. 2014.
II.Schvaľuje:
Pridelenie voľných nájomných bytov na Ul. Treskoňovej č.s. 814 nasledovne:
- byt č. 3 prideliť na 1 rok od 1. 7. 2014 p. Veronike Martinkovej,
- byt č. 14 prideliť p. Michaele Rybárovej na 1 rok od 1. 7. 2014,
- byt č. 15 prideliť p. Anne Raždíkovej na 1 rok od 1. 7. 2014,
- byt č. 21 prideliť p. Milanovi Tvrdému a p. Andrei Blaškovej na 1 rok od 1.7.2014.

uznesenie č. 89/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Marty Dolinajcovej, Ul. Mieru č. 972/2, Bytča o prepis v nájomnej zmluve v osobe nájomcu, na jej dcéru Lenku Dolinajcovú, v byte vo vlastníctve Mesta.

uznesenie č. 90/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
1. V súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 138/1991 Z.b. o majetku obcí a VZN Mesta Bytča č. 5/2010 zverejnenie zámeru predaja majetku mesta Bytča a to :
- pozemok č.1  - parc. CKN č. 824/32, záhrada o výmere 790 m2, k.ú. Veľká Bytča,
- pozemok  č.2  - parc. CKN č. 824/33, záhrada o výmere 792 m2, k.ú. Veľká Bytča,
- pozemok č.3  - parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m2 a  parc.   CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2  , k.ú. Veľká Bytča,
- pozemok č.4  -  parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m2 a  parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2  , k.ú. Veľká Bytča,
tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej verejnej súťaže a to za účelom zabezpečenia bývania – výstavba RD. Zámer predať tento majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regionálnej tlači.
2. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 3/2014 zo dňa 19.06.2014 na predaj majetku mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia.
3. Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže č. 3/2014 na predaj majetku mesta Bytča uvedeného v bode 1. tohto uznesenia, tretej osobe, resp. tretím osobám, na vyššie uvedený účel v zložení: pp. Branislav Chúpek, Stanislav Struhal, Jozef Raždík, Ing. Štefan Bučo a Ing. Ján Melocík.
4. Zapisovateľa komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov tejto obchodnej verejnej súťaže č. 3/2014 p. Ing. Antona Kotešovského.
II:Poveruje:
Primátora mesta, aby vyhlásil túto predmetnú obchodnú verejnú súťaž č. 3/2014 so schválenými súťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito podmienkami.

uznesenie č. 91/2014
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Návrh termínom zasadnutia MZ na II. polrok 2014:
MR – 16. 9. 2014, 28. 10. 2014, 25. 11. 2014
MZ - 25. 9. 2014, 6. 11. 2014, 4. 12. 2014

uznesenie č. 92/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Žiadosť AVELLO, s.r.o., Stráža 211, Žilina o predĺženie otváracích hodín v prevádzke Mc burger, Námestie SR č. 18, Bytča v mesiacoch júl a august, v pracovných dňoch pondelok až štvrtok od 8,30 do 23,00 hodiny, v zmysle VZN mesta Bytče č. 4/2005.


2.7.2014