Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 20.9.2020.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 25.09.2014

 

icopdf Zápisnica (PDF, 234 KB)

icopdf Dochádzka (PDF, 29 KB)

icopdf Výpis o hlasovaní (PDF, 44 KB)

 

uznesenie č. 93/2014
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
- prehľad plnenia uznesení z Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného dňa 30.5.2014 a 26.6.2014,
- Správy o výsledkoch vykonaných kontrol predložené hlavnou kontrolórkou Mesta.

uznesenie č. 94/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Monitorovacej správe programového rozpočtu Mesta Bytča za I. polrok 2014.
II.Schvaľuje:
Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Bytča za I. polrok 2014.

uznesenie č. 95/2014
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Zmenu rozpočtu č. 3 a 4/2014 v zmysle § 13 písm. b) Štatútu Mesta Bytča, spolu vo výške 440,- €.

uznesenie č. 96/2014
Mestské zastupiteľstvo
Konštatuje, že
v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a s poukázaním na zákon o verejnom obstarávaní nie je možné spätné preplatenie faktúr, nakoľko automatizácia zvonov v DS Hrabové už bola vykonaná, preto nie je možné žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Predmier vyhovieť.

uznesenie č. 97/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti OZ ANTIKOMPLEX.SK, Banská Bystrica o povolenie inštalácie pripomienkových kameňov, súčinnosť Mesta a finančnú podporu pri realizácii projektu.

uznesenie č. 98/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie dotácie pre FK Hliník nad Váhom o 750,- € na úhradu elektrickej energie v zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 4/2014.

uznesenie č. 99/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zaradenie požiadavky DHZ Hrabové na výmenu okien na garáži Hasičskej zbrojnice v Hrabovom medzi požiadavky na čerpanie výdavkov z rozpočtu Mesta na r. 2015.

uznesenie č. 100/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zaradenie požiadavky DHZ Hrabové na výmenu dverí na Hasičskej zbrojnice v Hrabovom medzi požiadavky na čerpanie výdavkov z rozpočtu Mesta na r. 2015.

uznesenie č. 101/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Využitie zostávajúcich finančných prostriedkov schválených MZ pre ZŠ v Bytči, ul. E. Lániho 261/7, Bytča vo výške 2.471,17 € na rekonštrukciu schodiska a zábradlia do školskej záhrady.

uznesenie č. 102/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie dotácie o 100,- € Jednote dôchodcov Slovenska, klub seniorov Malá Bytča za účelom úhrady nákladov na dopravu pre členov klubu, v zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 4/2014.

uznesenie č. 103/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vypracovanie PD riešenia stavebných úprav križovatky ulíc Komenského, SNP, Rázusova a Treskoňova z rozpočtovej položky - územný plán mesta vo výške 3.000,- €, v zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 4/2014.

uznesenie č. 104/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti MŠ na Ul. Hurbanovej v Bytči na rekonštrukciu schodov, nakoľko v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách nie je možné použitie prostriedkov rezervného fondu po 31.8.2014.
II.Odporúča:
Použitie vlastných finančných prostriedkov v rámci rozpočtu rozpočtovej organizácie MŠ Hurbanova, Bytča.

uznesenie č. 105/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Využívanie časti voľného nebytového priestoru v budove Spoločenského pavilónu (bývalá očná optika) na sídlisku pre potreby mestskej knižnice s tým, že náklady spojené s rekonštrukciou nebytových priestorov budú zaradené do rozpočtu Mesta na r. 2015.

uznesenie č. 106/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 4/2014 k 30.9.2014.
II.Schvaľuje:
1/Zmenu rozpočtu Mesta Bytča č. 4/2014 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/-d/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 9. 2014 podľa priloženej tabuľky s nasledovnými úpravami:
Bežné výdavky
-FO Hliník nad Váhom dotácia na el. energiu   +750,- €
-ZŠ mieru-účelovo určená dotácia                  -500,- €
-Mikšová-klub dôchodcov                             -250,- €
Kapitálové výdavky
-vypracovanie PD križovatka Komenského, SNP, Razusova +3.000,- €
-územný plán    -3.000,- €
-stavebné úpravy - križovatka Komenského, SNP, Rázusova -35.000,- €
Finančné operácie príjmové
-zapojenie prostriedkov rezervného fondu    -35.000,- €
-MŠ Ul. Hurbanova Bytča
Platy, mzdy... (610)                                -2.000,- €
Tovary a služby (630)                           +2.000,- €

uznesenie č. 107/2014
Mestské zastupiteľstvo
Konštatuje, že:
trvá na uznesení prijatom Mestským zastupiteľstvom v Bytči č. 89/2014 zo dňa 26.6.2014.

uznesenie č. 108/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Konštatuje, že:
trvá na uznesení prijatom Mestským zastupiteľstvom v Bytči č. 106/2013 zo dňa 27.6.2013.
II.Schvaľuje:
Nevyhlásenie súťaže na prenájom časti mestského pozemku z parcely CKN 1345, v k.ú Veľká Bytča o výmere 10 m2, za účelom umiestnenia predajného zariadenia na predaj ovocia a zeleniny.

uznesenie č. 109/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Protokol - zmluvu č. 2/2014 o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Bytča, preberajúci „Jesienka - Zariadenie pre seniorov  a Denný stacionár" - rekonštrukcia elektroinštalácie v časti budovy - kuchyni, č.s. 813, spolu vo výške 1401,11 €, na dobu neurčitú od 30.9.2014.

uznesenie č. 110/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča (VZN č. 5/2010) prevod správy hnuteľného majetku z Technických služieb Mesta Bytča na Mesto Bytča, t.j. Protokol - zmluvu č. 1/2014 na prevod majetku: viacúčelová štvorkolka, EČ BY 579 AB, VIN RGJNFUJL19H000417.

uznesenie č. 111/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Ruší:
Bod 2 uznesenia č. 4/2009 zo dňa 26.2.2009.
II. Schvaľuje:
Poplatky za prenájom Domu kultúry v Bytči:

  Hlavná sála Kino sála
1/ Ples, stužková
   a iné spoločenské
   tanečné podujatia
15,- €/hod.      
+ služby
10,- €/hod.
+ služby
2/ Firmy, umelecké
   agentúry - súkromné
   prenájmy, koncerty
50,- €/hod.
+ služby
50,- €/hod.
+ služby
3/ Školské podujatia
   organizované školskými
   a predškolskými zariadeniami
1,- €/podujatie 1,- €/podujatie
4/ Výchovné koncerty pre          
   Školy organizované
   agentúrami -nie komerčné
10,- €/hod.
+ služby
10,- €/hod.
+ služby
5/ Akcie organizované          
   referátom kultúry, ale
   spoplatnené pre účastníkov
5,- €/hod.      
+ služby
5,- €/hod.      
+ služby
6/ Foayé - výstavy
   (neorganizované Mestom)
1,- €/akcia  
7/ Školenia, prednášky,
   osobné prezentácie
10,- €/hod.
+ služby
10,- €/hod.
+ služby
8/ Príprava sály 3,- €/hod. platí pre všetky sály
9/ Záloha na ples, stužkovú 150,- €  
10/ Kaucia 350,- €  

Vysvetlivky:
k bodu 1/ Ide o spoločenské akcie ako sú plesy a stužkové slávnosti, prípadne iné tanečné podujatia.
k bodu 2/ Ide o podujatia organizované umeleckými agentúrami, nie Mestom.
k bodu 3/ Ide o školské akadémie, kultúrne podujatia organizované školami, MŠ, mestským CVČ, ZUŠ, vyhodnotenia súťaží organizované týmito zariadeniami.
k bodu 4/ Ide o kultúrne podujatia, ktoré neorganizuje referát kultúry, nie komerčné, ale napr. výchovný koncert pre školské zariadenie organizované agentúrou.
k bodu 5/ Ide o akcie organizované referátom kultúry, nie komerčné, ktoré sú však pre občanov spoplatnené (napr. tanečné kurzy).
k bodu 6/ Vstupná chodba slúži na prezentáciu (výstavy) a je možný podľa záujmu prenájom týchto priestorov na výstavu, ktorú neorganizuje Mesto.
k bodu 7/ Burzy pracovných príležitostí, osobné prezentácie vykonávané občanmi, tiež prezentácie regionálnych výrobkov a výpestkov občanov.
k bodu 8/ Ide o čas prípravy pred akciou a po akcií.
k bodu 9/ Záloha na ples, stužkovú, v prípade zrušenia akcie zo strany organizátora 60 dní pred jej konaním, sa nevracia.
K bodu 10/ Kaucia na účely poškodenia Domu kultúry resp. jeho zariadenia vo výške 350 Eur.
- služby sú el. energia, plyn, vodné a stočné a budú účtované podľa skutočného čerpania,
- práce osvetľovacieho technika si nájomcovia objednajú a uhradia individuálne,
- klubové priestory slúžia spravidla pre stretnutia mestských klubov na podporu ich činnosti, pričom ich stretnutia spravidla nepresiahnu čas 2 hodiny, slúžia tiež na účely prenájmu pre prednáškovú činnosť, napr. pre personálnu agentúru. Je potrebné zosúladenie času tak, že mestské kluby majú prednostné právo pri konaní ich činnosti.
- prenájom nebude poskytovaný za účelom konania svadobných hostín, karov, diskoték a pod.

uznesenie č. 112/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Návrh „Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav“ v k.ú. Veľká Bytča, ktorý vypracoval Ing. Ján Sýkora GEODET, Kľače 123, 013 19 Kľače.

uznesenie č. 113/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vykonanie voľby hlavného kontrolóra terajším mestským  zastupiteľstvom.

uznesenie č. 114/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Bytča v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 4.12.2014 o 14,00 hodine v zasadačke MsÚ Bytča (na poschodí), Námestie SR č. 1, Bytča s tým, že so zvoleným kontrolórom bude uzatvorená pracovná zmluva na plný úväzok od 1.2.2015.
2/ Náležitosti prihlášky: meno, priezvisko, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní, stručný profesionálny životopis, motivačný list so zameraním na zdokumentovanie predpokladov na profesionálny výkon kontrolnej činnosti.  
3/ Uchádzač doručí prihlášku doporučeným listom alebo osobne do podateľne MsÚ v Bytči v obálke s označením „voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby.
4/ Otváranie obálok a vykonanie kontroly splnenia podmienok uchádzačov na pozíciu hlavného kontrolóra Mesta Bytča bude prednostkou úradu za prítomnosti členov mestskej rady, dňa 21.11.2014 o 10,00 hodine v kancelárii prednostky úradu. Z uvedeného úkonu bude vyhotovená zápisnica.
5/ Voľba hlavného kontrolóra Mesta Bytča sa uskutoční tajným hlasovaním.
II.Berie na vedomie, že:
každý uchádzač bude mať možnosť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bytči na osobnú prezentáciu v trvaní do 10 minút, ktorej cieľom je dokumentovať odbornú a komunikačnú pripravenosť uchádzača na výkon funkcie hlavného kontrolóra.

uznesenie č. 115/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 9a, ods.9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a § 22, písm.c) VZN mesta Bytča č. 5/2010, prenájom časti mestského pozemku z parc. CKN č. 978/6, 978/17 a 978/18, o výmere 9.600 m2 (80mx120m), k.ú. Veľká Bytča, za účelom výstavby ihriska s umelou trávou,  žiadateľovi - OZ FO Bytča, S. Sakalovej, 014 01  Bytča, IČO: 42 387 086 a to nájomnou zmluvou na dobu určitú 15 rokov, priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa, s výškou nájomného 100,- €/rok. Ďalšie podstatné náležitosti nájmu sú:
1/ Nájomca pozemku je povinný zahájiť výstavbu ihriska s umelou hracou plochou najneskôr do jedného roka odo dňa získania dotácie, v príp., že túto povinnosť nedodrží, nájomný vzťah zanikne.
2/ Nájomca sa zaväzuje a je povinný po uplynutí náj. vzťahu – 15 rokov, bezodplatne odovzdať mestu Bytča vybudované ihrisko, spolu s jeho príslušenstvom.
3/ Ak nájomca nezíska dotáciu na výstavbu ihriska, nájomná zmluva bude bezodkladne zrušená.
Účelom nájmu je výstavba ihriska s umelou hracou plochou a jeho príslušenstva na prenajatom pozemku. Dôvodom prenájmu dotknutého pozemku, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, je podpora občanom mesta Bytča a ich voľnočasových a športových aktivít.

uznesenie č. 116/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a § 22, písm. c) VZN mesta Bytča č.5/2010, prenájom nebytových priestorov v ZŠ Hliník nad Váhom, o výmere 25 m2, za účelom zriadenia fitness centra, žiadateľovi – Lukáš Sekyra, Hliník nad Váhom 207, Bytča a to nájomnou zmluvou na dobu neurčitú, priamy prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa, s výškou nájomného 1,- €/m2/rok a s úhradou spotrebovaných energií.
Dôvodom tohto prenájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa je podpora občanov mesta Bytča a ich voľnočasových a športových aktivít.  

uznesenie č. 117/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Výsledok OVS č. 3/2014 v súlade s  protokolom o vyhodnotení tejto OVS č. 3/2014 zo dňa 20.8.2014, t.j. predaj pozemkov č.1 - parc. CKN č. 824/32, záhrada o výmere 790 m2 a č.2 - parc. CKN č. 824/33, záhrada o výmere 792 m2, k.ú. Veľká Bytča kupujúcemu p. Ing. Ivanovi Hlavoňovi, nar. 5.11.1967, Rozkvet 2055/118, 017 01  Považská Bystrica, za kúpnu cenu vo výške 65,05 €/m2 (102.909,10 €).

uznesenie č. 118/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 9a, ods.8, písm.b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov a VZN mesta Bytča č. 5/2010 odpredaj pozemku parc. CKN č. 48, záhrady o výmere 353 m2, k.ú. Mikšová žiadateľom - Marián Blažko, Albína Kočová, Ján Sakala a manž. Melánia, Ing. Peter Sabo a Jana Nováková, do ich podielového spoluvlastníctva nasledovne:
a/ p. Albína Kočová, Sarajevská 997/29, Praha 2, Vinohrady v podiele 736/3029,
b/ p. Ján Sakala a manž. Melánia, rod. Podolinská, Mikšová 65, Bytča v podiele 793/3029,
c/ p. Peter Sabo, Ing., Gaštanová 1008/31, Bytča v podiele 764/6058,
d/ p. Jana Nováková, rod. Nováková, Mikšová 92, Bytča v podiele 764/6058,
e/ p. Marián Blažko, Mikšová 73, Bytča v podiele 736/3029
za kúpnu cenu vo výške 22,- €/m2.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.

uznesenie č. 119/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vybudovanie inžinierskych sietí spol. HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, cez areál TSMB na pozemkoch parc. CKN č. 1659/19, 1719/3, 1722/2, v rozsahu grafického vyznačenia návrhu trás vedenia I.S. zo dňa 13.8.2014 (alternatívna trasa).

uznesenie č. 120/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zmluvu o spolupráci pri výstavbe stavby: „miestna komunikácia“, ktorá je uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov medzi Mestom Bytča a spoločnosťou HANT BA, Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica.

uznesenie č. 121/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1. V súlade s §9a, ods.1, písm.a) a ods.2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN mesta Bytča č. 5/2010 zverejnenie zámeru predaja majetku Mesta Bytča a to:
a) pozemok č.3 - parc. CKN č. 824/34, záhrada o výmere 729 m2 a parc. CKN č. 824/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2, k.ú. V. Bytča,
b) pozemok č.4 - parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m2 a parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2, k.ú. V. Bytča,
tretej osobe, resp. tretím osobám formou obchodnej verejnej súťaže a to za účelom zabezpečenia bývania – výstavba RD. Zámer predať tento majetok sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na web stránke mesta a v regionálnej tlači.
2. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 4/2014 zo dňa 4.9.2014 na predaj majetku Mesta Bytča uvedeného v bode 1 tohto uznesenia.
3. Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných  návrhov obchodnej verejnej súťaže č. 4/2014 na predaj majetku mesta Bytča uvedeného v bode 1 tohto uznesenia tretej osobe, resp. tretím osobám na vyššie uvedený účel a to v zložení: pp. Ing. Ján Melocík, Ing. Štefan Bučo, Stanislav Struhal, Jozef Raždík a Milan Behrík.
4. Zapisovateľa komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov tejto obchodnej verejnej súťaže č. 4/2014 - p. Ing. Anton Kotešovský.
II. Poveruje:
Primátora mesta vyhlásením obchodnej verejnej súťaže č. 4/2014 so schválenými súťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito podmienkami.

uznesenie č. 122/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevydanie povolenia na umiestnenie kanalizácie na pozemok parc. CKN č. 58/1, k.ú. Mikšová pre p. Dominika Parčiša s manž. Máriou, Beňov č. 21, Bytča.

uznesenie č. 123/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Ponechanie časti pozemku z parc. CKN č. 651/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 30 m2, k.ú. Veľká Bytča vo vlastníctve Mesta a nevyhlasovanie súťaže na odpredaj časti tohto pozemku z dôvodu znemožnenia dostatočného prístupu vlastníkov k susediacim nehnuteľnostiam (garáže).
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania uznesenie nebolo prijaté.

uznesenie č. 124/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Martina Dudoňa ml. a spoluobčanov, SNP 905/12, Bytča o úpravu prístupovej komunikácie pri rodinných domoch.

uznesenie č. 125/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie 1-izb. bytu žiadateľke pani Márii Mikulíkovej  v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka na dobu určitú 1 rok od 1.10.2014.

uznesenie č. 126/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Predĺženie nájmu v bytovom dome č.s. 814 na Ul. Treskoňovej (sociálne byty) nasledovným nájomníkom:
a/ p. Branislav Nagy a p. Helena Praženicová o 1 rok, t.j. do 30.9.2015,
b/ p. Anna Kancnýřová o 1 rok, t.j. do 30.9.2015,
c/ p. Emília Zbojová o 1 rok, t.j. do 30.9.2015,
d/ p. Lucia Šelmeková o 1 mesiac t.j. do 31.10.2014.

uznesenie č. 127/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie sociálnych bytov v bytovom dome č.s. 814 na Ul. Treskoňovej v Bytči nasledovným žiadateľom:
a/ p. Jolana Reisingerová, byt č. 3 na dobu určitú 1 rok od 1.10.2014,
b/ p. Viera Rabarová, byt č. 6 na dobu určitú 1 rok od 1.10.2014.

uznesenie č. 128/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v IV. kole r. 2014.


26.9.2014