Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 1.10.2020.
Meniny má Arnold, zajtra Levoslav.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 06.11.2014

 

icopdf Zápisnica (PDF, 120 KB)

icopdf Dochádzka (PDF, 28 KB)

icopdf Výpis o hlasovaní (PDF, 43 KB)

 

uznesenie č. 133/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
- prehľad plnenia uznesení z Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného dňa 25. 9. 2014 a 7. 10. 2014,
- informatívna správa o čiastočne splnených, resp. nesplnených uzneseniach MZ za obdobie rokov 2011 až 2014,
- informatívna správa o vykonaných kontrolách HK za funkčné obdobie rokov 2009 až 2014,
- správa o výsledkoch kontroly.
II.Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Bytča na I. polrok 2015.

uznesenie č. 134/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zaradenie OZ Tajomstvo Tanca do klubov Mesta Bytča.

uznesenie č. 135/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 8/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území Mesta Bytča.

uznesenie č. 136/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 13/2013 zo dňa  12. 12. 2013 o poskytovaní dotácií, poskytnutie dotácií na „zabezpečenie športových akcií v roku 2015“:
Futbalový oddiel Kinex Bytča    41.500,- €                                                       
Futbalový klub Hliník n/V      2.830,- €                                                           
TJ Tatran Hrabové     2.830,- €
TJ Pšurnovice       2.830,- €
Mestský hádzanársky klub Bytča   27.600,- €                                             
Stolnotenisový oddiel TZO Bytča   3.430,- €                                                   
Šachový oddiel TZO Bytča       670,- €                                             
Horolezecký klub Direct Bytča    600,- €                                                        
Športový klub telesne postihnutých športovcov Bytča    1.000,- €                         
Benet Lawn – tenis klub Bytča     1.000,- €                                         

uznesenie č. 137/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 13/2013 zo dňa  12. 12. 2013 o poskytovaní dotácií, poskytnutie dotácie Zariadeniu pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť na zvýšenie kvality sociálnych služieb, vo výške 100,- €.

uznesenie č. 138/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Bytča k návrhu Programového rozpočtu Mesta Bytča na rok 2015, s výhľadom na roky 2016 – 2017.
II.Schvaľuje:
Programový rozpočet Mesta Bytča na rok 2015 v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa predloženého návrhu so zapracovanou zmenou:
Bežné výdavky
Program 13 Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram 13.4 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít
Mestský klub „Kamenná hora jazdcov“ – cyklistický klub    +200,- €
Program 15 Sociálna pomoc a sociálne služby
Podprogram 15.6 Kluby dôchodcov
Klub dôchodcov Hliník nad Váhom     -200,- €

uznesenie č. 139/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 7/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2015.

uznesenie č. 140/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu Mesta Bytča č. 6/2014 k 30. 11. 2014.
II.Schvaľuje:
1/Zmenu rozpočtu Mesta Bytča č. 6/2014 vrátane zmeny programov, v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/-d/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 11. 2014 podľa priloženej tabuľky s nasledovnými úpravami:
Bežné výdavky
RO Jesienka ZPS a DS                                 
-632 energie, voda, komunikácie     -6.000,- €
-635 rutinná štandardná údržba        -1.400,- €
-637 služby           -3.000,- €
-610 mzdy, platy,...        +7.000,- €
-620 poistné a príspevky do poisťovní      +2.400,- €
-633 materiál     +1.000,- €
Kapitálové výdavky
-ZŠ mieru-rekonštrukcia budovy     -10.000,- €
-ZŠ mieru-kapitálový transfer na rekonštrukciu budovy ZŠ   +10.000,- €
-ZŠ E.Lániho-oporný múr schodiska       +.2.450,- €
-ZŠ E.Lániho-kapitálový transfer na vybudovanie oporného múru schodiska   - 2.450,- €
2/ V prípade neprijatia finančných prostriedkov z projektu „Spoločne za bezpečnosť...“ čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu ako mimoriadnu okolnosť podľa § 10, ods. 9 vo výške 80.670,- € a na kapitálové výdavky vo výške 56.980,- €.

uznesenie č. 141/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 6/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení.

uznesenie č. 142/2014
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Zmenu programového rozpočtu č. 1/2014 v zmysle „Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta, k 30. 9. 2014.

uznesenie č. 143/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zrušenie členstva Mesta Bytča v Združení Únia miest Slovenska, Biela č. 6, Bratislava.

uznesenie č. 144/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena v prospech vlastníka pozemku - parc. CKN č. 1659/97, zast. plochy a nádvoria, o výmere 118 m2 a objektu, ktorý bude na ňom postavený (in rem), spočívajúce v povinnosti vlastníka časti pozemkov – parc. CKN č. 3500/2, ostatné plochy o výmere 354 m2 a 3500/3, ostatné plochy o výmere 942 m2, k.ú. V. Bytča, vyznačenej GP č. 102/2014 zo dňa 18.6.2014, vypracovaným Tiborom Melišom a úradne overeným Okresným úradom Bytča dňa 25.6.2014 (Mesto Bytča), strpieť uloženie, vedenie, budúce opravy a údržbu kanalizačnej a vodovodnej prípojky k pozemku parc. CKN č. 1659/97, k.ú. V. Bytča.

uznesenie č. 145/2014
Mestské zastupiteľstvo
Odporúča:
Riešenie žiadosti o zriadenie parkovacích miest pri bytovom dome Brezová č. 1016 v Bytči po schválení koncepcie regulácie a rozvoja statickej dopravy (koncept: „Zabezpečenie podmienok pre regulované parkovanie v meste Bytča“).

uznesenie č. 146/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Predĺženie ubytovania v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, Ul. Treskoňova 813/4, Bytča p. Alene Hrošovej v 1-izbovom byte č. 43, na dobu určitú do 30. 11. 2015.
2/ Ubytovanie v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka, Ul. Treskoňova 813/4, Bytča p. Jozefovi Majtánovi do 1-izbového bytu č. 29 (k nájomníčke p. Márii Mikulíkovej) na dobu určitú do 30. 9. 2015.

uznesenie č. 147/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Predĺženie ubytovania v sociálnych bytoch na Ul. Treskoňovej č. 814/5, Bytča:
1/ p. Natália Pániková s manž. Tiborom do 30. 11. 2015.    
2/ p. Peter Macek do  30. 11. 2015.
3/ p. Michaela Bušovská do 30. 11. 2015.
4/ p. Peter Bubla do 30. 12. 2015.

uznesenie č. 148/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
Ubytovanie v sociálnych bytoch na Ul. Treskoňovej č. 814/5, Bytča:
1/ p. Andrea Špániková do 1-izbového bytu č. 6 na dobu určitú 1 rok.
2/ p. Michaela Plačková do garsónky č. 18 na dobu určitú 1 rok.
3/ p. Dušan Kadora a p. Michaela Hozáková do 1-izbového bytu č. 23 na dobu určitú 1 rok.
4/ p. Peter Pivoda do garsónky č. 19 na dobu určitú 1 rok.

uznesenie č. 149/2014
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2013/2014.

uznesenie č. 150/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 27 VZN Mesta Bytča č. 5/2010 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča v znení VZN č. 1/2011 trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky Mesta Bytča voči neb. Viliamovi Fuljerovi nar. 31. 03. 1950 za nájomné a služby spojené s užívaním bytu vo výške 2.035,75 € a poplatok z omeškania vo výške 1.500,81 €.

uznesenie č. 151/2014
Mestské zastupiteľstvo
I.Zvolilo:
Podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2014-2018:
1/ p. Juraja Vengrického
2/ p. Mgr. Petra Koiša
II. Vydáva:
Osvedčenie o zvolení za prísediaceho Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2014-2018 p. Jurajovi Vengrickému a p. Mgr. Petrovi Koišovi.

uznesenie č. 152/2014
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu Mesta Bytča k 30. 9. 2014.

uznesenie č. 153/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Bytča – „budúci povinný z vecného bremena“ a spoločnosťou HANT BA, Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 328 375 – „budúci oprávnený z vecného bremena“, za účelom výstavby, údržby, rekonštrukcií a prevádzkovania inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky, dažďovej a splaškovej kanalizácie na pozemkoch mesta Bytča parc. CKN č. 1719/3, 1722/2 a 1659/19 v k.ú. V. Bytča a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo dňa 6.11.2014

uznesenie č. 154/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku medzi Mestom Bytča – nájomca a prenajímateľmi v rade I. – p. Jozefa Hryzáková, Pšurnovice č.s. 201, Bytča, v rade II. – p. Jozef Marciš, Pšurnovice č.s. 57, Bytča, v rade III. – p. Rudolf Marciš, Pšurnovice č.s. 188, Bytča a v rade IV. – p. Oľga Marcišová, Pšurnovice č.s. 188, Bytča, na prenájom pozemkov parc. CKN č. 352/4 a CKN č. 352/5 v k.ú. Pšurnovice, za účelom vybudovania vodného zdroja pre MŠ Pšurnovice a to v súlade s návrhom tejto zmluvy zo dňa 6.11.2014.

uznesenie č. 155/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vypracovanie zmeny projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Bytča v oblasti výmeny halogenidových výbojok za LED osvetlenie.

uznesenie č. 156/2014
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zmenu v uznesení Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 63/2014 zo dňa 26. 6. 2014 v časti „spolu vo výške 6.435,26 €“ na „spolu vo výške 8.500,10 €“.


8.11.2014