Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 4.3.2021.
Meniny má Kazimír, zajtra Fridrich.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 23.02.2012

Zápisnica (PDF, 126 KB)

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek ospravedlnený(á)
5 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
6 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
7 MUDr. Vladimír Tvrdý prítomný(á)
8 Ing. Štefan Bučo ospravedlnený(á)
9 Bc. Ivan Kostelný prítomný(á)
10 Stanislav Struhal prítomný(á)
11 Michal Školek prítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
13 Július Lovás prítomný(á)
14 Július Kozák prítomný(á)
15 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
16 Ing. Milan Ovseník ospravedlnený(á)
17 Mgr. František Garabík prítomný(á)

 

uznesenie č. 1/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
-   Správu o kontrolnej činnosti v r. 2011
-   Správu o výsledkoch kontroly za II. polrok 2011
-   Správa o čerpaní grantov v r. 2011
-   Čerpanie dotácií za šport v r. 2011
-   Plnenie uznesení z MZ zo dňa 15. 12. 2011
predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 1

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý neprítomný(á) - neprítomný(á)
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 2/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vypracovanie podkladov – geometrický plán, znalecký posudok, na prípravu realizácie súťaže na prenájom pozemku v lokalite Rajčula, časť parc. EKN č. 3519/4 a parc. CKN č. 385/2 v k.ú. V. Bytča, (súťaž podľa zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí a VZN mesta Bytča č. 5/2010, resp. 6/2010) a to za účelom výstavby náj. bytového domu s 24 b.j. na tomto pozemku treťou osobou, spĺňajúceho podmienky, resp. požiadavky ŠFRB na náj. bytové domy a možnosť budúceho poskytnutia úveru zo ŠFRB a dotácie na odkupovanie týchto bytov mestom Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 2

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 3/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bytči.

Hlasovanie poslancov číslo 3

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 4/2012

Mestské zastupiteľstvo
I.Schvaľuje:
1/ Zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie Jesienka – Zariadenie pre seniorov a denný stacionár s účinnosťou od 01.03.2012
2/ Zriadenie rozpočtovej organizácie Jesienka – Zariadenie pre seniorov a denný stacionár s účinnosťou od 01.03.2012 na dobu neurčitú.
II.Menuje
Pani Mgr. Adrianu Tichú za riaditeľku rozpočtovej organizácie Jesienka – Zariadenie pre seniorov a denný stacionár s účinnosťou od 01.03.2012.

Hlasovanie poslancov číslo 4

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 5/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Poskytnutie účelovo viazanej dotácie vo výške 100,- € na zakúpenie CD prehrávača a nosičov CD pre klientov na voľnočasové aktivity pre Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť v rozpočtovom opatrení mesta Bytča č. 1/2012.

Hlasovanie poslancov číslo 5

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 6/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Kapitálový transfér vo výške 1.700,- Eur na zakúpenia klavíra Základnou umeleckou školou v rozpočtovom opatrení Mesta Bytča č. 1/2012.

Hlasovanie poslancov číslo 6

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek neprítomný(á) - neprítomný(á)
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník neprítomný(á) - neprítomný(á)
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 7/2012

Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu Mesta Bytča č. 1.
II.    Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 1, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 29. 2. 2012 podľa priloženej tabuľky s doplnením:
- Poskytnutie účelovej dotácie zariadeniu DSS Novoť na zakúpenie CD prehrávača a nosičov CD vo výške 100,- € z programu 15.10 zariadenie pre seniorov z položky 633004 (prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – 100.
- Kapitálový transfér vo výške 1.700,- Eur účelovo určený na zakúpenia klavíra Základnou umeleckou školou z rezervného fondu mesta Bytča (zostatky z minulých období). Rozpočtové opatrenie č.1 (PDF, 19 KB)

Hlasovanie poslancov číslo 7

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 8/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 22/2011, č. 1/2012 a č. 2/2012 v zmysle Štatútu Mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 8

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 9/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenie v zmysle Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu mesta č. 2/2011 k 31.12.2011.

Hlasovanie poslancov číslo 9

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 10/2012

Mestské zastupiteľstvo
I.Doporučuje:
1/ Vypracovanie Zásad na poskytovanie dotácií Mesta na podporu pripomenutia si významných osobností pôsobiacich v našom meste a udeľovanie čestného občianstva Mesta.
2/ Opätovné prerokovanie žiadosti Klubu Hlasy a ohlasy bytčianska v Bytči o pridelenie finančných prostriedkov na zhotovenie pamätnej dosky pre p. Rudolfa Kamasa po prijatí zásad.
II.Ruší:
Uznesenie MZ č. 136/2011 zo dňa 8.9.2011.

Hlasovanie poslancov číslo 10

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík
zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

uznesenie č. 11/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Zaslanie žiadosti o poskytnutie finančných  prostriedkov na výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým povrchom pre všetky mestské časti a Veľkú Bytču (2x), kde to budú umožňovať majetkové vzťahy k pozemkom vo vlastníctve mesta.
2/ Finančnú spoluúčasť Mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 11

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek neprítomný(á) - neprítomný(á)
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 12/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zverejnenie zámeru prenájmu časti objektu Tribúna mesta č.s. 182 na Ul. S. Sakalovej v Bytči o výmere 104 m2 formou priameho prenájmu podľa §9a, ods. 9, písm. c/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí, ako prenájmu hodného  osobitného zreteľa z dôvodu podpory Mesta Bytča v oblasti športových aktivít občanov mesta, t.z. poskytnutie predmetných nebytových priestorov  nájomcovi p. Martinovi Ozánikovi, Hlinícka ulica č. 406/17, Bytča za účelom realizovania športových aktivít ako box, taibox a pod. Podmienky sú nasledovné:
a/ výška nájmu 300,- Eur ročne + úhrada všetkých nákladov na spotrebované energie a vodu,
b/ nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou.

Hlasovanie poslancov číslo 12

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 13/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 9a, ods.9, zák. č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Bytča č.5/2010, zverejnenie zámeru prenajatia mestských pozemkov, resp. ich dvoch častí o výmere každá max. 70 m2 z parc. CKN č. 1344, k.ú. Veľká Bytča (trojuholník na Námestí SR v Bytči), na účel umiestnenia 2 letných terás (zverejnenie - úradná tabuľa mesta, webové sídlo a regionálna tlač) a to formou priameho prenájmu za minimálnu cenu nájmu 0,09 €/m2/deň (33 €/m2/rok) a s 20-dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú – 5 rokov a podmienkou dodržania hygienických predpisov (zabezpečenie sociálnych zariadení).

Hlasovanie poslancov číslo 13

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 14/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 9a, ods.9, zák. č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Bytča č.5/2010, zverejnenie zámeru prenajatia mestského nebytového priestoru o výmere 79 m2, nachádzajúceho sa v objekte č.s. 1020/3 na Ul. Komenského v Bytči na reštauračný účel, resp. iný obchodný účel (úradná tabuľa mesta, webové sídlo a regionálna tlač) a to formou priameho prenájmu za minimálnu cenu nájmu 35 €/m2/rok a s 20-dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú, s 3-mesačnou výpovednou lehotou.

Hlasovanie poslancov číslo 14

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík nehlasoval(a) - nehlasoval(a)

 

uznesenie č. 15/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Bytča – nebytové priestory o výmere cca 900 m2 nachádzajúce sa v objekte Športovej tribúny č.s. 182 na ul. S. Sakalovej v Bytči (bývalá reštaurácia Gól a penzión) za prebytočný majetok mesta.
2/ V súlade s § 9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení  neskorších predpisov a VZN mesta Bytča č. 5/2010 zverejnenie zámeru prenajatia mestských nebytových priestorov o výmere cca 900 m2 nachádzajúcich sa v objekte Športovej tribúny č.s. 182 na ul. S. Sakalovej v Bytči  (bývalá reštaurácia Gól, penzión) na účel : Zariadenie na výchovno-vzdelávací proces (úradná tabuľa mesta, webové sídlo mesta, regionálna tlač) a to formou priameho prenájmu za min. cenu nájmu 1€/m2/rok (§25, ods.1, písm.b  VZN  mesta Bytča č. 5/2010) s 20-dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 25 rokov a ostatné podmienky nájmu sú:
- Všetky náklady spojené s rekonštrukciou a stavebnými úpravami nebytových priestorov potrebnými na uvedenie nebytových priestorov do prevádzkyschopného stavu by vykonal a hradil na svoje náklady nájomca.
- Počas celej doby nájmu by nájomca na svoje náklady udržiaval prenajaté priestory v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, t.j. vykonával by všetky opravy a akúkoľvek údržbu predmetu nájmu (a to aj v budúcnosti po vykonaní potrebných stavebných a rekonštrukčných prácach).

Hlasovanie poslancov číslo 15

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

uznesenie č. 16/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s §9a, ods.8, písm.a), zák. č. 138/1991 Zb. a §17, písm.a) VZN mesta Bytča č. 5/2010 odpredaj pozemkov v k.ú. Veľká Bytča a to:
-   parc. CKN č. 3020/6, zast. plocha o výmere 376 m2, v podiele 60/932,
-   parc. CKN č. 3020/93, zast. plocha o výmere 1565 m2, v podiele 8500/591446,
-   parc. CKN č. 3020/85, zast. plocha o výmere 1608 m2, v podiele 213/4632,
-   parc. CKN č. 3020/88, zast. plocha o výmere 762 m2, v podiele 9965/238947,
-   parc. CKN č. 3020/97, zast. plocha o výmere 439 m2, v podiele 15054/110382,
-   parc. CKN č. 714/3, zast. plocha o výmere 740 m2, v podiele 10062/420732,
-   parc. CKN č. 1327/5, zast. plocha o výmere 1910 m2, v podiele 342146/967728,
Stavebnému bytovému družstvu Bytča, IČO: 00693677, za cenu 0,10 €/m2 s tým, že predaj pozemkov sa bude realizovať každému nájomníkovi bytu – kupujúcemu jednou zmluvou, kde budú predávajúci v rade I. – SBD Bytča (byt) a v rade II. – Mesto Bytča (pozemok), pričom návrh na vklad zmluvy sa podá po zaplatení kúpnej ceny za pozemok Mestu Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 16

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus neprítomný(á) - neprítomný(á)
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný neprítomný(á) - neprítomný(á)
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 17/2012

Mestské zastupiteľstvo
Ruší:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 14/2011 zo dňa 27.1.2011.

Hlasovanie poslancov číslo 17

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 18/2012

Mestské zastupiteľstvo
Doporučuje:
Realizáciu kanalizačnej prípojky na Ul. Miksovej v Bytči na vlastné náklady žiadateľa p. Ľubomíra Beňu.

Hlasovanie poslancov číslo 18

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 19/2012

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Termíny zasadnutia MR a MZ v I. polroku 2012:
MR - 17.4.2012 a 12.6.2012.
MZ - 26.4.2012 a 21.6.2012.

Hlasovanie poslancov číslo 19

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 20/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Neposkytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi p. Elene Paučkovej a p. Ľudmile Danišovej.

Hlasovanie poslancov číslo 20

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 21/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V zmysle § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 25 ods. 4 a 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
1/ Počet členov v príslušných radách škôl a školských zariadení nasledovne:
11 členov - Základná škola, Ulica mieru, Bytča, Základná škola, Ul. E.Lániho, Bytča
7 členov – Základná umelecká škola, MŠ Dostojevkého, MŠ Hurbanova
5 členov – Centrum voľného času, MŠ Hrabové, MŠ Hliník nad Váhom, MŠ Pšurnovice
2/  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do príslušných rád škôl a školských zariadení:    
ZŠ E.Lániho -  Mgr. František Garabík, Ing. Peter Bologa, Ing. Miloš Greguš, Ing. Bohuslav Tiso   
ZŠ mieru -  Mgr. Martin Petrus, Mgr. Ivan Kostelný, Ing. Ján Melocík, Ing. Anna Tarneková
ZUŠ - Ing. Peter Solčanský
CVČ - Stanislav Struhal
MŠ Dostojevského - Branislav Chúpek
MŠ Hurbanova     - Július Kozák   
MŠ Hrabové       - Ľubomír Hrobárik
MŠ Hliník n/V    - Miroslav Frolo
MŠ Pšurnovice    - Július Lovás

Hlasovanie poslancov číslo 21

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 22/2012

Mestské zastupiteľstvo
I.Berie na vedomie:
Informáciu z komisie pre hodnotenie grantov grantového systému Mesta Bytča, ktorá pripravuje novelizáciu rokovacieho poriadku komisie, propozícií GS a následný návrh na úpravu VZN.
II.Schvaľuje:
Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v I. kole r. 2012.

Hlasovanie poslancov číslo 22

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš za - za
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík za - za

 

uznesenie č. 23/2012

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Otváracie hodiny prevádzky Music club SWAY, Mikšová č. 169, Bytča nasledovne: piatok od 21,00 hodiny do 04,00 hodiny.

Hlasovanie poslancov číslo 23

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek - - -
5 Ing. Ján Melocík za - za
6 Mgr. Martin Petrus za - za
7 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
8 Ing. Štefan Bučo - - -
9 Bc. Ivan Kostelný za - za
10 Stanislav Struhal za - za
11 Michal Školek za - za
12 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Július Lovás za - za
14 Július Kozák za - za
15 Ing. Peter Solčanský za - za
16 Ing. Milan Ovseník - - -
17 Mgr. František Garabík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

27.2.2012