Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 11.12.2023.
Meniny má Hilda, zajtra Otília.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 27.01.2011

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Alžbeta Kramarová prítomný(á)
6 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
7 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
8 MUDr. Vladimír Tvrdý prítomný(á)
9 Ing. Štefan Bučo prítomný(á)
10 Bc. Ivan Kostelný prítomný(á)
11 Stanislav Struhal prítomný(á)
12 Michal Školek prítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
14 Július Lovás prítomný(á)
15 Július Kozák prítomný(á)
16 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)

 

Uznesenia MZ:

1

Mestské zastupiteľstvo

I. Berie na vedomie:

Vzdanie sa poslaneckého mandátu p. Milanom Zátekom (písomne dňa 27. 1. 2011).

II. Vyhlasuje:

Nastúpenie náhradníka p. Ing. Milana Ovseníka (prvý náhradník v zmysle zápisnice mestskej volebnej komisie) podľa výsledkov volieb do orgánov samosprávy.

 

2

Mestské zastupiteľstvo

III. Schvaľuje:

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011 predložený hlavnou kontrolórkou Mesta.

IV. Berie na vedomie:

Materiály predložené hlavnou kontrolórkou Mesta:

- správa o výsledkoch kontrol za r. 2010,

- vyúčtovanie grantov za r. 2010,

- vyúčtovanie dotácii poskytovaných Mestom v r. 2010,

- prehľad plnenia uznesení MZ z dňa 28. 10. 2010 a 9. 11. 2010,

- čerpanie dotácii za šport za r. 2010.

Hlasovanie poslancov číslo 2

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

3

Mestské zastupiteľstvo

I. Schvaľuje:

Rozpočtové opatrenie č. 1, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 1. 2011 okrem položky – Námestie SR – dofinancovanie vo výške 16.760,- €.

II. Poveruje:

Primátora mesta a právneho zástupcu Mesta jednaním s fou HASTRA za účelom vyriešenia vzniknutej situácie.

III. Berie na vedomie:

Rozpočtové opatrenie č. 1 vypracované v zmysle § 13, písm. b/ Štatútu Mesta Bytče.

Hlasovanie poslancov číslo 3

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

4

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Finančnú dotáciu vo výške 200,- € na nákup relaxačných pomôcok v rozpočtovom opatrení Mesta Bytča č. 2, pre Zariadenie seniorov a dom sociálnych služieb Novoť vzhľadom k tomu, že v uvedenom zariadení je umiestnený občan Mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 4

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

5

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Neposkytnutie finančnej dotácie Združeniu občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA vzhľadom na to, že nie je známe či v Združení občanov postihnutých epilepsiou AURA sú členmi občania mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 5

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal proti - proti
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

6

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

1/ Zaoberanie sa žiadosťami poslanca m. č. Hliník nad/Váhom a DV HZ Hrabové o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta pre rok 2011 až po oboznámení sa s hospodárskym prebytkom mesta za rok 2010 a rozpočtovými možnosťami Mesta v r. 2011.

2/ Pri žiadostiach o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta predkladať orgánom mesta presnejší odhad predpokladaných prác a dodávok materiálu (kalkuláciu ceny).

Hlasovanie poslancov číslo 6

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

7

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Nezníženie výšky nájmu za prenájom nebytových priestorov p. Petrovi Kulíškovi Reštaurácia Palatín z dôvodu, že by došlo k porušeniu súťažných podmienok, a tiež k porušeniu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytča č. 5/2010.

Hlasovanie poslancov číslo 7

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

8

Mestské zastupiteľstvo

I. Schvaľuje:

1/ Nezvyšovanie poplatkov za prenájom priestorov v Dome kultúry Bytča.

2/ Neodpúšťanie platieb (žiadnemu subjektu) za spotrebované energie pri prenájme všetkých domov kultúry vo vlastníctve Mesta (aj v mestských častiach), t.z. v prípade podania žiadosti bude žiadateľom MsÚ hneď odpovedané, že platbu za spotrebované energie Mesto neodpúšťa.

II. Ukladá:

Správcom kultúrnych domov mesačné predkladanie evidencie akcií (spotrebované energie) vedúcemu oddelenia OS.

III. Doporučuje:

Jednanie so zástupcami Gymnázia o výmene hodín (doba trvania akcie napr. Akadémia študentov) Gymnázia v Dome kultúry za hodiny strávené športovými klubmi Mesta v telocvični Gymnázia.

Hlasovanie poslancov číslo 8

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo proti - proti
3 Ľubomír Hrobárik proti - proti
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

9

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Dodatok č. 6 Štatútu Mesta Bytča v navrhovanom znení s tým, že § 13, písm. b/ bude znieť 10.000,- €.

Hlasovanie poslancov číslo 9

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

10

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

1/ Odvolanie zástupcov zriaďovateľa v školských radách:

pp. Jozef Raždík, JUDr. Róbert Mendel, Ing. Ondrej Skotnický, Ing. Peter Weber, Ing. Peter sakala, Anežka Vlčíková, Michal Filek.

2/ Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do príslušných rád škôl a školských zariadení na území mesta:

ZŠ na Ul. E. Lániho – Bc. Ivan Kostelný, Ing. Miloš Greguš

ZUŠ – Ing. Peter Solčanský

CVČ – Stanislav Struhal

MŠ na Ul. Hurbanovej - Július Kozák

MŠ Pšurnovice – Július Lovás

ŠZIŠ – Ing. Štefan Bučo.

Hlasovanie poslancov číslo 10

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

11

Mestské zastupiteľstvo

I. Schvaľuje:

Neprijatie ponuky MY Žilinské noviny na spoluprácu s Mestom v navrhovanom rozsahu.

II. Doporučuje:

Vydávanie informácií o meste cestou informátora mesta.

Hlasovanie poslancov číslo 11

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

12

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Nevyhovieť žiadosti o zámenu pozemkov p. PhDr. Martinovi Gácikovi.

Hlasovanie poslancov číslo 12

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

13

Mestské zastupiteľstvo

I. Neschvaľuje:

Zverejnenie zámeru predaja časti parc. CKN č. 1327/1 o výmere cca 27 m2 , k.ú. V. Bytča (pri garážach na Úvaží).

II. Schvaľuje:

Vrátenie žiadosti p. Daniela Adamova na prešetrenie na príslušné oddelenie MsÚ a s ich odborným stanoviskom bude žiadosť opätovne prejednaná v orgánoch Mesta.

Hlasovanie poslancov číslo 13

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová proti - proti
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Ing. Miloš Greguš proti - proti
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

14

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Priamy odpredaj pozemku parc. CKN č.140/46, orná pôda o výmere 165 m2 p. Miroslavovi Kubicovi, za cenu 33,- €/m2 a to ako prevod podľa § 9a, ods.8, písm. b zák. č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov s tým, že žiadateľ uhradí i všetky náklady spojené s prevodom.

Hlasovanie poslancov číslo 14

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

15

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Neodpredanie časti mestského pozemku o výmere cca 20 m2 z parc. EKN č. 925, ostatná plocha o výmere 3052 m2 k.ú. Hliník nad Váhom p. Karolovi Glazlovi s manželkou.

Hlasovanie poslancov číslo 15

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

16

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

1/ Neprenajatie nebytových priestorov v Tribúne mesta o výmere cca 197 m2 (bývalý Biliard Club) p. Martinovi Ozaníkovi.

2/ Ponechanie nebytových priestorov Tribúny mesta t.č. bez nájomníkov, vzhľadom k tomu, že Mesto hľadá nájomcu prostredníctvom verejnej súťaže.

Hlasovanie poslancov číslo 16

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek proti - proti
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus proti - proti
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný proti - proti
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek nehlasoval(a) - nehlasoval(a)
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský proti - proti

 

17

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Prenájom nebytových v Tribúne mesta (suterén) o výmere 16 m2 p. Michalovi Beňovi na dobu neurčitú, s účelom nájmu – skúšky kapely, s výškou nájmu (nájomné a energie) 13,27 € paušálne mesačne (rovnaké podmienky ako u všetkých nájomcov) a to v súlade s § 9a, ods.9, písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (prípad osobitného zreteľa, podpora kultúrno-spoločenských aktivít).

Hlasovanie poslancov číslo 17

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

18

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Prenájom uvoľnených nebytových priestorov v budove školskej jedálne na Ul. Mieru v Bytči Centru voľného času Bytča o výmere 265 m2, nájomnou zmluvou na dobu neurčitú, s výškou nájmu 10 €/rok + príslušné platby za spotrebované energie a to priamym prenájom podľa §9a, ods.9, písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (osobitný zreteľ, podpora mimoškolských aktivít detí).

Hlasovanie poslancov číslo 18

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

19

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Určenie stavebníka p. PaedDr. Mgr. art. Petra Lalinského, PhD. s manž. Mgr. Martinou Lalinskou, v zmysle vecného bremena na LV, pre realizáciu vstavby v podkroví domu súp. č. 988 na ul. Mieru v Bytči, nad bytom č. 4 a súčasne doporučuje stavebníkom, aby pred začatím výstavby uzatvorili s ostatnými vlastníkmi nehnuteľnosti a spoločných častí domu zmluvu o vstavbe bytu v podkrovnej časti domu k budúcemu zápisu na Správe katastra.

Hlasovanie poslancov číslo 19

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

20

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Zmenu užívania nebytového priestoru č. 1 v Polyfunkčnom dome na Ul. Komenského 819 v Bytči, z kancelárskych priestorov na užívanie obchodného priestoru za účelom zriadenia obchodu s rozličným tovarom a odevmi p. Miroslavovi Sedlákovi a p. Zuzane Sedlákovej.

Hlasovanie poslancov číslo 20

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

21

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Zmenu užívania nebytového priestoru č. 2 v Polyfunkčnom dome na Ul. Komenského 819 v Bytči, z kancelárskych priestorov na zriadenia obchodu s rozličným tovarom a hračkami p. Darine Džanajovej.

Hlasovanie poslancov číslo 21

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

22

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Zmenu užívania nebytového priestoru č. 3 v Polyfunkčnom dome na Ul. Komenského 819 v Bytči, z kancelárskych priestorov na zriadenie obchodu s rozličným tovarom p. Petrovi Maračkovi a p. Miroslave Maračkovej.

Hlasovanie poslancov číslo 22

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

23

Mestské zastupiteľstvo

I. Berie na vedomie:

Petíciu občanov z Dukelskej ulice v Bytči.

II. Konštatuje, že

Mestské zastupiteľstvo nezistilo nesúlad využitia objektu č.s. 281/20 na Ul. Dukelskej v Bytči s právnymi predpismi a verejným záujmom.

Hlasovanie poslancov číslo 23

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

24

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Vydanie kladného stanoviska Mesta k územnému rozhodnutiu stavby „Supermarket Bytča“ v lokalite „Rudé“ spoločnosti ARKÁDIA Dca s.r.o., Pod hájom 952/1 – Filagor, Dubnica nad Váhom s tým, že ak Dopravný inšpektorát neschváli zriadenie ďalšej kruhovej križovatky, investor vybuduje plnohodnotnú svetelnú križovatku, kde bude zaručená bezpečnosť chodcov a motoristov s vyriešením prístupu do lokality (TRW Automative, garáže).

Hlasovanie poslancov číslo 24

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

25

Mestské zastupiteľstvo

Berie na vedomie:

Ponuku na umiestnenie oddychových lavičiek v meste Bytča s reklamnou plochou, spoločnosti ARTON s.r.o., Národná 34, Žilina a nesúhlasí s ich umiestnením na požadovaných miestach v meste.

Hlasovanie poslancov číslo 25

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
8 MUDr. Vladimír Tvrdý proti - proti
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

26

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

1/ Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Bytči nasledovne:

- 60,- € poslancovi MZ za zasadnutie MZ a jeho aktívnu účasť,

- 60,- € poslancovi MR za zasadnutie MR a jeho aktívnu účasť,

- 40,- € predsedovi komisie za zasadnutie komisie,

- 30,- € členovi komisie za zasadnutie komisie,

- 20,- € zapisovateľovi komisie za zasadnutie komisie,

- 67,- € štvrťročne obradníkovi, účinkujúcim pri 1-5 občianskych obradoch,

- 100,- € štvrťročne obradníkovi, účinkujúcim pri 6-tich a viac občianskych obradoch.

2/ Odmeny za zasadnutie budú vyplácané štvrťročne.

Hlasovanie poslancov číslo 26

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

27

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Občerstvenie poslancov a pracovníkov Mesta po zasadaní MZ formou večere.

Hlasovanie poslancov číslo 27

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

28

Mestské zastupiteľstvo

I. Schvaľuje:

Demontovanie betónových zábran na oboch trojuholníkoch na Námestí SR.

Z: pracovník poverený zastupovaním vedúceho TS mesta

T: priebežne do konca marca r. 2011.

II. Poveruje:

Pracovníkov mestského úradu vypracovaním návrhov na komplexné riešenie dopravnej situácie na Námestí SR.

Hlasovanie poslancov číslo 28

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

29

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v I. kole r. 2011.

Hlasovanie poslancov číslo 29

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek -
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš za - za
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

8.6.2011