Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 3.12.2020.
Meniny má Oldrich, zajtra Barbora.

logo

Číslo: KUP_002/2019
Názov:Kúpna zmluva
Popis:

Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností a to poz. parc. „C“ KN č. 137/4, záhrada o celkovej výmere 676 m2 a podielovým spoluvlastníkom, v podiele ½ nehnuteľnosti a to poz. parc. „C“ KN č. 136, zastavená plocha a nádvoria o celkovej výmere 774 m2, ktoré sa nachádzajú v
katastrálnom území Veľká Bytča a sú zapísané na Okresnom úrade v Bytči, Odbor katastrálny, na LV č. 2343 a č. 897. Predávajúci predáva kupujúcemu
nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v kat. území Veľká Bytča, okres Bytča, a to novovytvorené pozemky – parcela registra „C“ KN č. 136/2, zastavaná plocha a
nádvoria o výmere 5 m² v podiele ½ a parcela registra „C“ KN č. 137/9, záhrada o výmere 74 m² v podiele 1/1, vytvorené geometrickým plánom č.
10978283-3/2013 zo dňa 12.02.2013 (Richard Kubáň) z parc. „C“ KN č. 136, zastavaná plocha o celkovej výmere 774 m2 a z parc. „C“ KN č. 137/4, záhrada
o celkovej výmere 676 m2 v katastrálnom území Veľká Bytča a kupujúci tieto nehnuteľnosti kupuje za dohodnutú kúpnu cenu do svojho vlastníctva.

Celková hodnota (*):1111.62 €
Dátum uzatvorenia: 02.07.2019
Dátum zverejnenia: 03.07.2019
Zmluvný partner: Jana Varáčková, rod. Šamajová
Sídlo zmluvného partnera: Švecova č. 461/4, 014 01 Bytča
Uzatvoril: Ing. Miroslav Minárčik, primátor
Súbor:  PDF (123 KB)


(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH