Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 9.5.2021.
Meniny má Roland, zajtra Viktória.

logo

V JESIENKE si "Darovali radosť" ...

V JESIENKE si "Darovali radosť" ...


 

      V Zariadení pre seniorov JESIENKA bolo v pondelok 22.06.2015 opäť veselo. Pri príležitosti Dňa otcov a dodatočne aj Dňa matiek zavítali medzi klientov zariadenia deti  z Materskej školy na Dostojevského ulici v Bytči s hudobno-tanečným ľudovým pásmom, ktorý si spolu s pani učiteľkami pripravili v rámci  projektu "Darujme si radosť".

Spontánny prejav detí, ich nadšenie a radosť , s akou nacvičený program predviedli, sa postarali o vynikajúcu  atmosféru  a  vyčarili nejeden úsmev na tvárach divákov.  Veríme , že táto návšteva deťúreniec z MŠ Dostojevského v našom zariadení nebola posledná a táto "družba" bude pokračovať aj naďalej po skončení realizácie projektu.... Na záver teda vyslovujeme všetkým zainteresovaným veľké "ďakujeme" a tešíme sa do budúcnosti na veľa spoločne zaspievaných piesní.

Projekt "Darujme si radosť" sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange. 


Text: Mgr. Adriana Tichá - riaditeľka ZPS a DS JESIENKA


30.6.2015
 

Tlačivá na stiahnutie

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a dennom stacionáre Jesienka v Bytči si musí o poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení požiadať. Vykoná tak podaním písomnej žiadosti. Túto žiadosť je potrebné osobne, alebo poštou doručiť na adresu zariadenia /uvedená je v sekcii kontakty/.

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby :

icopdf žiadosť o zabezpečenie poskytovania SS (PDF, 221 KB)

Náležitosti potrebné pred nástupom do zariadenia :

pred-nastupom.pdf 


20.5.2015
 

Informácie o prijímaní klientov:

Postup pri prijímaní klientov do zariadenia :

Pri prijímaní klientov do zariadenia platí zásada rovnakého zaobchádzania  v zmysle zákona č.365/2004 Z.z. (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

Plne sa rešpektujú práva fyzických osôb pri poskytovaní sociálnych služieb ustanovené v §6, zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a zaručujú sa rovnako každému. Politika zariadenia sa riadi §7 zákona o sociálnych službách a plnenie povinností poskytovateľa sociálnych služieb je tu samozrejmosťou.

Fyzická osoba má právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania ako aj  právo výberu poskytovateľa sociálnej služby, čiže občan, ktorý je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby si môže sám podľa vlastného výberu zvoliť konkrétne zariadenie sociálnej starostlivosti, v ktorom by mal záujem o umiestnenie.

V prípade potreby poskytovania sociálnej služby si musí občan najskôr  na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. 
Ak príslušná obec požiada konkrétne zariadenie o bezodkladné umiestnenie svojho občana, posudok bude vypracovaný dodatočne.

Sociálny pracovník mesta alebo obce vypracuje sociálny posudok a zmluvný posudkový lekár  vypracuje na základe sociálneho posudku a lekárskeho nálezu Lekársky posudok o odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, kde bude presne stanovený stupeň odkázanosti podľa prílohy č.3, zák.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Tento stupeň určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré sa majú občanovi poskytovať.  Do zariadenia pre seniorov sa vyžaduje odkázanosť najmenej na úrovni IV. stupňa.

Na základe uvedených dokladov príslušná obec alebo mesto vydajú Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službuPosudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, kde sa určí konkrétny druh a forma sociálnej služby, ktorá má byť občanovi poskytovaná.

 

Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu obsahuje :

a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým

zdravotným stavom v oblasti samoobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,

c) návrh druhu sociálnej služby /môže byť ja viac druhov/,

d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 

Po obdržaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a posudku si môže občan podať Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v príslušnom zariadení podľa vlastného výberu, avšak pri plnom rešpektovaní druhu a formy sociálnej služby určenej v rozhodnutí.   V prípade, že v zariadení, ktoré si občan vybral, nie je voľné miesto, bude občan zapísaný do poradovníka vedeného príslušným zariadením, alebo mu bude obcou ponúknuté umiestnenie v inom zariadení, ktoré disponuje voľnými kapacitami. Občan si zvolí tú možnosť, ktorá je pre neho prijateľnejšia. 


12.5.2015
 

ZPS a DS Jesienka - kontakty

Mgr. Adriana Tichá, riaditeľka zariadenia

tel. 0917 137 331
mail: adriana.ticha@bytca.sk


Mgr. Jaroslava Kmeťová, sociálna pracovníčka 

tel. 0948 062 637
mail: jaroslava.kmetova@bytca.sk

Mgr. Jadranka Moravcová, hlavná sestra              tel. 0948 770 802

Mária Begáňová, vedúca stravovacej jednotky       tel. 0948 090 840 

Ing. Stella Kulišková, hlavná ekonómka              tel. 0948 345 758

                                                                                                                                              

Dôležité dokumenty:

icopdf 448/2008 Zz o sociálnych službách.pdf (PDF, 2 MB)

Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Jesienka (PDF, 86 KB)

icopdf VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesienka (PDF, 115 KB)

icopdf Cennik_služieb_JESIENKA (PDF, 78 KB)


18.3.2013
 

Milý úsmev, pohladenie, či veselá pesnička pomôžu často viac ako doktor a sestrička

Milý úsmev, pohladenie, či veselá pesnička pomôžu často viac ako doktor a sestrička

Október je nielen mesiacom plným farieb, kedy sa zbiera posledná úroda zo záhrad a využívajú sa posledné krásne slnečné dni na prechádzky prírodou, ale je najmä mesiacom, ktorý bol Organizáciou spojených národov v roku 1990 vyhlásený za Mesiac úcty k starším ... » čítaj viac »


ZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudí

ZPS a DS JESIENKA je tu už dva roky pre ľudí

16. júla 2014  uplynuli už dva roky, čo boli do Zariadenia pre seniorov JESIENKA v Bytči prijatí prví klienti. Pre niekoho malé výročie, no pre klientov zariadenia ich každodenná „jeseň života“ v ich druhom domove, ktorý tu v JESIENKE našli ... » čítaj viac »


JESIENKA - možnosť stravovania

JESIENKA - možnosť stravovania

JESIENKA – zariadenie pre seniorov a denný stacionár v Bytči dáva do pozornosti občanom mesta, že okrem sociálnych služieb poskytovaných v zariadení ponúka aj možnosť stravovania v jedálni priamo v priestoroch zariadenia na Treskoňovej ulici, a to za výhodných finančných podmienok ... » čítaj viac »


Jesienka ako denný stacionár

Jesienka ako denný stacionár

Jesienka - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár v Bytči oznamuje širokej verejnosti, že od 1.9.2013 bude poskytovať sociálne služby i formou DENNÉHO STACIONÁRA ... » čítaj viac »