Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 9.5.2021.
Meniny má Roland, zajtra Viktória.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 27.10.2011

Zápisnica (PDF, 68 KB)

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Alžbeta Kramarová prítomný(á)
6 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
7 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
8 MUDr. Vladimír Tvrdý prítomný(á)
9 Ing. Štefan Bučo prítomný(á)
10 Bc. Ivan Kostelný prítomný(á)
11 Stanislav Struhal prítomný(á)
12 Michal Školek prítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
14 Július Lovás prítomný(á)
15 Július Kozák prítomný(á)
16 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
17 Ing. Milan Ovseník prítomný(á)

 

uznesenie č. 150/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 za účelom realizácie  projektu „Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom Mesta Bytča a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
c/ Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.z. vo výške 10.736,53 €.

Hlasovanie poslancov číslo 150

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo neprítomný(á) - neprítomný(á)
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 151/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V súlade s § 9a, ods.9, zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Bytča č. 5/2010, zverejnenie zámeru prenajatia mestského nebytového priestoru o výmere 18,5 m2, nachádzajúceho sa v objekte č.s. 814/5 na Ul. Treskoňovej v Bytči za účelom  prevádzkovania holičstva – kaderníctva a to formou priameho prenájmu za minimálnu cenu nájmu vo výške 25,- €/m2/rok a s 20-dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú, s 3-mesačnou výpovednou lehotou.

Hlasovanie poslancov číslo 151

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás neprítomný(á) - neprítomný(á)
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 152/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Vydanie kladného záväzného stanoviska Mesta k umiestneniu obchodného strediska TESCO na parc. KNE 1596 a 1597 a parc. KNC 1633/13 a 1633/23 v k.ú. Veľká Bytča spoločnosti Arkádia Dca, s.r.o. Dubnica nad Váhom s tým, že súčasťou stavby bude aj križovatka.
2/ Vydanie kladného záväzného stanoviska Mesta k umiestneniu predajných jednotiek za obchodné stredisko TESCO na parc. KNE 1596 a 1597 a parc. KNC 1633/13 a 1633/23 v k.ú. Veľká Bytča spoločnosti Arkádia Dca, s.r.o. Dubnica nad Váhom s tým, že súčasťou stavby bude aj križovatka.

Hlasovanie poslancov číslo 152

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník proti - proti

 

uznesenie č. 153/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Bytča, častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrabové, v podiele 11968819200/44192563200, zameraných geometrickým plánom č. 117.17.1/2009, vypracovaným Ing. V. Hrončekom – GEOREAL dňa 11.1.2011, ocenených znaleckým posudkom č. 95/2011 zo dňa 12.7.2011, vypracovaným Ing. Luciou Masárovou, ÚEOS – Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava 26, kupujúcemu– Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61  Bratislava, IČO: 31364501 a to za znaleckú cenu určenú znaleckým posudkom č. 95/2011, t.j. za kúpnu cenu spolu vo výške 13 298,61 Eur, slovom: trinásťtisícdvestodeväťdesiatosem Eur a šesťdesiatjeden centov.
Predmet predaja:
1. časť parc. EKN č. 259/4, TTP o výmere 123 m2, v podiele 11968819200/44192563200
2. časť parc. EKN č. 259/3, ostatná plocha o výmere 184 m2, v podiele 11968819200/44192563200
3. časti parc. EKN č. 259/2, TTP o výmere 3436 m2 spolu, v podiele 11968819200/44192563200
4. časti parc. EKN č. 259/1, TTP o výmere 2601 m2 spolu v podiele 11968819200/44192563200
Predaj predmetných častí pozemkov v podiele 11968819200/44192563200 za znaleckú cenu kupujúcemu sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods.8, písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Dôvodom osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva týchto pozemkov je realizácia stavby – „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa“, resp. majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod touto stavbou. Náklady spojené s predajom pozemkov uhradí kupujúci.

Hlasovanie poslancov číslo 153

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 154/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 6, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31. 10. 2011 nasledovne:
-   spolufinancovanie projektu „Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.z. vo výške 10.740,- €,
-   oprava a dobudovanie mestskej komunikácie v m.č. Hliník nad Váhom vo výške 11.900,- €.
Uvedené investičné akcie budú hradené z finančných prostriedkov rezervného fondu Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 154

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

uznesenie č. 155/2011

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Možnosť uzatvárania zmlúv s inými obcami v okrese Bytča, na základe ktorých bude Mestská polícia Bytča v súlade s § 2a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií vykonávať úlohy stanovené zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií aj na území iných obcí v okrese Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 155

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

uznesenie č. 156/2011

Mestské zastupiteľstvo
I.      Ruší:
Bod II. uznesenia č. 33/2011 zo dňa 14. 4. 2011, ktorým bolo schválené vybudovanie hokejbalového ihriska na „Rajčuli“ na parc. KN č. 385/2 v k.ú. Veľká Bytča.
II.    Schvaľuje:
Vybudovanie hokejbalového ihriska na spevnenej ploche hádzanárskeho ihriska v Bytči.

Hlasovanie poslancov číslo 156

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa neprítomný(á) - neprítomný(á)
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

28.10.2011