Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 25.9.2023.
Meniny má Vladislav, zajtra Edita.

logo

Dotácie z rozpočtu Mesta Bytča

Grantový systém mesta Bytča – podpora skvalitnenia životného a sociálneho prostredia v meste

Všeobecné informácie


Cieľ projektu: Cieľom projektu je podporiť aktivity na území mesta smerujúce ku skvalitneniu života jeho občanov.

Grantový systém mesta Bytča sa riadi podľa VZN Mesta Bytča č. 14/2016 o poskytovaní dotácií.

Dlhodobé ciele projektu:

 • zlepšovať kvalitu života v Bytči,
 • skvalitňovanie životného prostredia občanov Bytče,
 • podporovať kultúrny a športový život Bytčanov, vzdelávanie a aktivity v sociálnej oblasti v meste Bytča,
 • podporovať zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže,
 • zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí, najmä detí a mládeže, do pravidelných športových aktivít – šport pre všetkých,
 • zapojiť občanov Bytče do správy vecí verejných, zveľaďovania mesta, životného a spoločenského prostredia,
 • zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií na oblasti kultúry, vzdelávania, športu a filantorpie prostredníctvom odborných komisií a poskytovanie informácií o tomto procese médiám.


Propozície grantového systému mesta Bytča


Granty na podporu projektov sa vypisujú v 4 oblastiach

 • kultúra
 • vzdelávanie
 • sociálna a zdravotná oblasť
 • šport

 

 1. Žiadateľ o grant môže byť fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba, mimovládna organizácia, cirkevná inštitúcia, prípadne iná osoba s právnou subjektivitou, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Bytča alebo ktoré pôsobia na jeho území a ktoré ku žiadosti o grant priložia kópiu o pridelení IČO,
 2. Aktivity predkladaných projektov sa musia uskutočniť na území mesta Bytča, alebo musia súvisieť s podporou občanov mesta Bytča,
 3. Maximálny príspevok mesta na 1 projekt je 830 Eur.
 4. Mesto poskytne na realizáciu víťazných projektov maximálne 75 % finančných prostriedkov z celkových nákladov na projekt, v ktorých nesmú byť pri vyúčtovaní zarátané náklady na občerstvenie,
 5. Žiadateľ vyplní v elektronickej podobe, alebo na písacom stroji žiadosť o grant – grantový formulár (dostupný na internete – www.bytca.sk, alebo na mestskom úrade v Bytči, na finančnom oddelení) a odošle ho na adresu Mestský úrad, podateľňa, Námestie SR 1, 014 01 Bytča, alebo zanesie osobne najneskôr v deň uzávierky (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 6. Žiadateľ je povinný v žiadosti o grant špecifikovať (podrobne rozpísať) materiálové výdavky,
 7. O projekte bude rozhodovať komisia, ktorá bude zložená z poslancov MZ a odborníkov z jednotlivých oblastí (3 poslanci + 2 neposlanci),
 8. Členovia komisie majú právo dať projekty posúdiť aj ďalším odborníkom, ich názor však bude len poradný, o víťazných projektoch rozhodne komisia,
 9. Komisia si vyhradzuje právo nevybrať ani jeden projekt, ak nebude spĺňať kritériá.


Hodnotenie a výber víťazných projektov podľa rokovacieho poriadku: icopdf Rokovací poriadok (PDF, 64 KB)


Čerpanie príspevku

Po schválení príspevku podpíše primátor mesta do 14 dní s predkladateľom projektu dohodu o poskytnutí príspevku. V dohode budú uvedené i lehoty čerpania príspevku, a to tak, že predkladateľ obdrží príspevok v lehote do 15 dní po predložení správy o akcii a záverečného finančného vyúčtovania – prevodom na účet, resp. v pokladni mesta. Predkladateľ môže dostať preddavok na projekt len na základe odporučenia komisie.

Výstup projektu

 • Po skončení realizácie projektu musí realizátor predložiť vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu.
 • Správu a záverečné vyúčtovanie je žiadateľ povinný predložiť do 15 dní po ukončení akcie. V prípade, že žiadateľ mešká s predložením správy a vyúčtovania, je mesto oprávnené od dohody odstúpiť a žiadať vrátenie už poskytnutého preddavku.

 

Dôležité termíny:

I. kolo GK

Uzávierka GK : 09.02.2023

Zasadnutie GK : 13.02.2023

 

II. kolo GK

Uzávierka GK : 13.04.2023

Zasadnutie GK : 17.04.2023

 

III. kolo GK

Uzávierka GK : 15.06.2023

Zasadnutie GK : 19.06.2023

 

IV. kolo GK

Uzávierka GK : 07.09.2023

Zasadnutie GK : 11.09.2023

 

V. kolo GK

Uzávierka GK : 02.11.2023

Zasadnutie GK : 06.11.2023

 

Informácie na stiahnutie:

icopdf Správa z komisie I. kolo 2015 (PDF, 25 KB)

icopdf Správa z komisie II. kolo 2015 (PDF, 38 KB)

icopdf Správa z komisie III. kolo 2015 (PDF, 36 KB)

icopdf Správa z komisie IV. kolo 2015 (PDF, 21 KB)

icopdf Správa z komisie I. kolo 2016 (PDF, 31 KB)

icopdf Správa z komisie II. kolo 2016 (PDF, 31 KB)

icopdf Správa z komisie III. kolo 2016 (PDF, 31 KB)

icopdf Správa z komisie IV. kolo 2016 (PDF, 21 KB)

icopdf Správa z komisie V. kolo 2016 (PDF, 20 KB)

icopdf Správa z komisie I. kolo 2017 (PDF, 31 KB)

icopdf Správa z komisie II. kolo 2017 (PDF, 26 KB)

icopdf Správa z komisie III. kolo 2017 (PDF, 25 KB)

icopdf Správa z komisie I. kolo 2018 (PDF, 31 KB)

icopdf Správa z komisie II. kolo 2018 (PDF, 30 KB)

icopdf Správa z komisie III. kolo 2018 (PDF, 30 KB)

icopdf Správa z komisie IV. kolo 2018 (PDF, 23 KB)

icopdf Správa z komisie I. kolo 2019 (PDF, 29 KB)

icopdf Správa z komisie II. kolo 2019 (PDF, 37 KB)

icopdf Správa z komisie III. kolo 2019 (PDF, 27 KB)

icopdf Správa z komisie I. kolo 2020 (PDF, 178 KB)

icopdf II. kolo 2020 - oznam (PDF, 20 KB)

icopdf Správa z komisie III. kolo 2020 (PDF, 302 KB)

icopdf Správa z komisie IV. kolo 2020 (PDF, 106 KB)

icopdf Správa z komisie V. kolo 2020 (PDF, 208 KB)

icopdf Správa z komisie I. kolo 2021 (PDF, 71 KB)

icopdf Správa z komisie II. kolo 2021 (PDF, 23 KB)

icopdf Správa z komisie III. kolo 2021 (PDF, 299 KB)

icopdf Správa z komisie V. kolo 2021 (PDF, 109 KB)

icopdf Správa z komisie I. kolo 2022 (PDF, 132 KB)

icopdf Správa z komisie II. kolo 2022 (PDF, 134 KB)

icopdf Správa z komisie III. kolo 2022 (PDF, 132 KB)

icopdf Správa z komisie IV. kolo 2022 (PDF, 295 KB)

icopdf Správa z komisie V. kolo 2022 (PDF, 96 KB)

icopdf Správa z komisie I. kolo 2023 (PDF, 145 KB)

icopdf Správa z komisie II. kolo 2023 (PDF, 168 KB)

icopdf Správa z komisie III. kolo 2023 (KOLO, 134 KB)

 

 

 

 

icoword Žiadosť o dotáciu (DOCX, 31 KB)

icoword Žiadosť o grant (DOCX, 32 KB)

Logo grantového systému (PNG, 510 KB)


18.5.2011