Mesto Opoczno

S mestom Opoczno (PL) naše mesto udržiava dlhoročne veľmi dobré partnerské vzťahy. Za toto obdobie sa uskutočnili veľmi pekné akcie či už kultúrno-spoločenské podujatia, hasičské súťaže, športové podujatia (futbal), alebo výmenné pobyty škôl i účasť zástupcov miest na oslavách Dni miest.

V tomto roku oslávili 35. výročie založenia Regionálneho múzea v Opoczne, kde pri tejto príležitosti popri iných súvisiacich akciách sa uskutočnila aj výstava ikon z tvorby našej spoluobčianky p. Kataríny Kasagrandovej. Podobná  výstava sa uskutočnila i v našom meste. Taktiež sa uskutočnila návšteva hasičov v meste Opoczno a potom recipročne účasť na hasičskom výročí v mestskej časti Hliník nad Váhom.

Propagáciou mesta sme v Opoczne spropagovali celý bytčiansky región aj SR.

Odkaz na oficiálne stránky mesta Opoczno: www.opoczno.pl

Pozdrav z Opoczna

Vážení spoluobčania, primátor mesta p. Miroslav Minárčik zaslal primátorovi partnerského mesta Opoczno list, v ktorom vyjadril solidaritu a povzbudil obyvateľov mesta Opoczno v týchto neľahkých časoch pandémie koronavírusu. Dovoľujeme si vám dať na vedomie odpoveď primátora mesta Opoczno p. Dariusza Kosno (s prekladom do slovenčiny).

List z Opoczna + preklad (PDF, 305 KB)

Návšteva z družobného mesta

V dňoch 3.-5. apríla 2014 navštívila Bytču delegácia z družobného poľského mesta Opoczno (slov. Opočno), ktorú tvorili: Jan Wieruszewski – primátor mesta a obce Opoczno, Jarosław Wiktorowicz – zástupca primátora, Andrzej Kacprzak – zástupca predsedu Mestsko-obecného zastupiteľstva v Opočne, Jarosław Jurowski – poslanec miestneho zastupiteľstva a  Waldemar Kaleta – zástupca OSP Opoczno (DHZ).

Vzácnu návštevu, ktorá pricestovala do Bytče vo štvrtok popoludní, na pôde Mestského úradu v Bytči privítal Miroslav Minárčik, primátor mesta. Po srdečnom privítaní zástupcovia obidvoch samospráv zasadli Sobášnej sieni MsÚ v Bytči,  kde sa venovali rozhovorom a výmene názorov a skúseností, týkajúcich sa samosprávnej činnosti, v ktorej pokračovali aj neskôr pri spoločnej večeri.

Témou obojstranných rozhovorov a diskusie boli okrem iného problémy, súvisiace s odpadovým hospodárstvom, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Inou oblasťou diskusie bolo riešenie problémov v oblasti bývania v komunálnych a sociálnych bytoch. Do problémov, ktoré musia riešiť obidve samosprávy, patrí tiež parkovanie vozidiel a spôsoby jeho skvalitnenia a efektívnejšieho využitia. Hovorilo sa tiež  o financovaní a hospodárení miest, právnych predpisov, určujúcich činnosť samosprávy a na iné podobné témy.

Dôležitou súčasťou rozhovorov bola vzájomná výmena informácií a skúseností, súvisiacich so získavaním podporných prostriedkov, najmä z príslušných operačných programov EÚ, ktoré zásadným spôsobom umožnili hospodársky a spoločenský rozvoj miest a prispeli k uspokojovaniu potrieb občanov. Zástupcovia samospráv pritom s prekvapením zistili, že napriek rôznym špecifickým rozdielom a podmienkam, obidve mestá majú tie isté problémy a priority rozvoja, týkajúce sa oblasti dopravy a ochrany životného prostredia.

Členovia samospráv sa zhodli v názore, že medzi hlavné priority uspokojovania potrieb obyvateľstva patrí najmä výstavba, úprava a údržba miestnych komunikácií. Občania očakávajú tiež kvalitnejší kultúrny a spoločenský život, vytvorenie priestorov pre rekreáciu. Väčší dôraz si vyžaduje starostlivosť o starších občanov, výchova a starostlivosť o deti a mládež.

Na druhý deň sa delegácia z Opočna mala možnosť vďaka zaujímavej prednáške PhDr. Jany Kurucárovej, riaditeľky Štátneho archívu v Bytči, oboznámiť s históriou mesta a zámku. Hostia z Poľska mohli vidieť množstvo vzácnych archívnych dokumentov. Prezreli si obnovený, z prostriedkov nórskeho finančného mechanizmu, Svadobný palác. Poobede sa v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci stretli s ľudovou kultúrou a históriou Kysúc. Večer absolvovali pobyt v bazéne s liečebnou vodou v Rajeckých Tepliciach. Posledný deň (sobota, 5.04.2014) nasledovalo rozlúčkové stretnutie primátora mesta s delegáciou na Mestskom úrade v Bytči.

Členovia delegácie z Opočna, ktorí navštívili Bytču s odstupom niekoľkých rokov, si všimli viditeľné zmeny v meste. Boli prekvapení pokračujúcim rozvojom mesta a chválili úspešnú činnosť samosprávy. Na záver poďakovali primátorovi a samospráve Mesta Bytča za pozvánku, zaujímavú a prospešnú návštevu. Primátor Bytče pozval tiež svojho poľského partnera, primátora Opočna na slávnostné otvorenie Bytčianskeho kultúrneho leta 2014, ktoré sa bude niesť v znamení 780. výročia prvej zmienky o meste Bytča.

 

Ing. Waldemar Oszczęda

 

 

Partnerstvo Bytče a Opoczna

V dňoch 7.-9. septembra 2019 zástupcovia samosprávy Mesta Bytča navštívili poľskú obec a mesto Opoczno (Opočno). Delegáciu, ktorú viedol zástupca primátora mesta, Ing. Juraj Babušík, tvorili poslanci Mestského zastupiteľstva v Bytči: Mária Fujdiaková, Peter Svetloššák a vedúci zamestnanec úradu Ing. Waldemar Oszczęda.
Návšteva, ktorá sa konala na pozvanie samosprávy Opoczna, súvisela s podpísaním poslancami MZ v Bytči skoršie schválenej dohody o pokračovaní vzájomného partnerstva a spolupráce medzi obidvoma mestami, ktorá sa traduje od roku 1998.
Počas návštevy zástupca primátora Bytče a zástupca primátora Opoczna, Tomasz Łuczkowski, slávnostne zasadili spoločný dub v novotvoriacom sa stromoradí partnerských miest, zriadenom pri Mestskom kultúrnom dome v Opočne. Neskôr delegácia uskutočnila exkurziu do jedného z miestnych závodov OPOCZNO S.A., kde mala možnosť pozrieť si modernú technologickú linku na výrobu keramických dlaždíc a obkladačiek. Po návrate do centrum mesta sa zúčastnila kultúrneho podujatia Národné čítanie, konaného s účasťou širokej verejnosti v parku na hlavnom námestí mesta.
V sobotu večer sa uskutočnilo slávnostné podpísanie dohody o pokračovaní partnerstva miest v rokoch 2019-2022. Po tomto akte sa konalo spoločné stretnutie zástupcov obidvoch samospráv spojené s večerou.
V nedeľné popoludnie delegácia Bytče v sprievode poľských priateľov, sa zúčastnila obecných a mestských dožinkových slávností, ktoré sa začali ďakovnou svätou omšou, pri príležitosti úspešného zberu poľnohospodárskej úrody. So sprievodom ulicami mesta sa presunula na miesto, kde sa konala dožinková slávnosť a s touto spojené prezentácie, výstavy a kultúrne podujatia. Spolu so zástupcami Opočna, niektorými poslancami a senátormi poľského parlamentu, prítomnými na slávnosti, navštívili prezentácie viacerých obcí. Mali možnosti porozprávať sa s miestnymi roľníkmi, vidieť a ochutnať plody ich ťažkej práce ako aj niektoré regionálne špeciality.
Záverom návštevy zástupcovia Bytče navštívili mestský úrad, kde sa rozlúčili so zástupcami družobného Opočna. Súčasne poďakovali za pozvanie na peknú dožinkovú slávnosť, srdečne prijatie, pohostinnosť a pozvali domácich na recipročnú návštevu do Bytče.

Text: Ing. Waldemar Oszczęda
Foto: UM Opoczno

Návšteva z partnerského mesta Opoczno

V dňoch od 8. do 10. júla 2011 sa v našom meste uskutočnila návšteva zástupcov partnerského mesta Opoczno, pri príležitosti osláv 90. výročia založenia Mestského dobrovoľného hasičského zboru Hliník nad Váhom. Táto nadviazala na stretnutie našich zástupcov mesta v Opoczne (máj 2011), kde obe strany podpísali na ďalšie 4 roky dohodu o partnerskej spolupráci medzi mestami Bytča a Opoczno. Našu delegáciu doplnila p. Katarína Kasagrandová, ktorá reprezentovala umeleckú obec výstavou prác – ikon.

V nadväznosti na oslavy 90. výročia bola pripravená hasičská súťaž na ihrisku v Hliníku nad Váhom. Medzi cca 40 zúčastnenými družstvami súťažil aj 10 členný hasičský zbor z partnerského mesta Opoczno. Ostatní členovia poľskej delegácie si prezreli priestory ZŠ na Ul. Mieru, navštívili Štátny oblastný archív Bytča spojený s odborným výkladom pani riaditeľky PhDr. Janky Kurucárovej a obhliadka mesta bola ukončená prehliadkou drotárskych prác v priestoroch Sobášneho paláca.

O 17,00 hodine sa v Dome kultúry v Bytči konala vernisáž výstavy našich umelcov p. Bohuslava Behríka a p. Ladislava Prítla v spojení s prezentáciou prác poľského ľudového umelca p. Andrzeja Oliwu. Predmetná výstava bude v našich priestoroch trvať do 22.7.2011.

Vo večerných hodinách delegáciu našich hostí, ktorú viedol zástupca primátora p. Janusz Macierzynski a prednosta úradu p. Kazimierz Kozuchowski, sprevádzanú našimi zástupcami mesta p. Vladimírom Tvrdým, zástupcom primátora a p. Andrejom Gallom, prednostom úradu, čakali vyhlásenia výsledkov hasičskej súťaže.

V nedeľu, v posledný deň návštevy, sa pri príležitosti už spomínanej oslavy, uskutočnila slávnostná svätá omša v Dome obradov Hliník nad Váhom venovaná záslužnej práci hasičov, na ktorej sa zúčastnil aj predseda Žilinského samosprávneho kraja p. Juraj Blanár, zástupcovia mesta Opoczno, mesta Bytča p. Miroslav Minárčik, primátor mesta a p. Andrej Gallo, prednosta úradu. Po svätej omši sa v doprovode dychovej hudby Hrabovanka sprievod presunul na ihrisko v Hliníku nad Váhom, kde za účasti p. Blanára a p. Minárčika boli odovzdané ocenenia členom MHV DZ Hliník nad Váhom a ich priaznivcom.

Po oficiálnom ukončení osláv a slávnostnom obede sa primátor mesta p. Minárčik rozlúčil s návštevou z partnerského mesta Opoczno.