Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 2.2.2023.
Meniny má Erik, Erika, zajtra Blažej.

logo

Ďen profesií

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme, že v termíne:

od: 27.02.2023 07:30:00 do: 27.02.2022 15:30:00bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohách:

Príloha


25.1.2023

Oznámenie o rekonštrukcii plynovodov a prípojok

Vážení odberatelia zemného plynu,

 

zákon o energetike zaväzuje našu spoločnosť, ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu, udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácností boli vždy bezpečné a spoľahlivé. Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete plynu je nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov. Na základe spomínaného hodnotenia pristupuje naša spoločnosť aj k rekonštrukciám plynovodov a plynových prípojok vo Vašej lokalite.

Rekonštrukciu plynovodu a prípojok plánujeme realizovať v termíne

 

od 1.2.2023 do 30.9.2023
s konečnou úpravou do 30.10.2023

v týchto lokalitách  Bytče -  ul. Okružná, Javorová, Gaštanová, Brezová, Lúčna, Komenského, Dostojevského. 

Rekonštrukcia prípojok bude pozostávať z vysadenia hlavného uzáveru plynu (do oplotenia, na hranici pozemku, resp. na iné miesto v zmysle prevádzkovej dokumentácie) a z rekonštrukcie prípojky až po pôvodný hlavný uzáver plynu. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že v rámci uvedenej rekonštrukcie sme nútení prerušiť distribúciu zemného plynu počas rekonštrukčných prác. Za týmto účelom bude potrebná Vaša súčinnosť s našimi pracovníkmi. Záleží nám na Vašom včasnom informovaní, preto presný termín rekonštrukcie konkrétnych prípojok plynu budeme vopred oznamovať každému odberateľovi, resp. správcovi objektu.

Obmedzenie Vášho komfortu vnímame veľmi citlivo, preto urobíme všetko pre to, aby sme rekonštrukciu čo najviac urýchlili, dobu prerušenia distribúcie plynu čo najviac skrátili a stavby odovzdali v požadovanej kvalite. Naša spoločnosť vykonáva uvedenú rekonštrukciu plynovodov na základe platného stavebného povolenia č. VaŽP/526/2020 Kyt. z 26.5.2021 ,ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.6.2021

Upozorňujeme Vás, že zákonnou povinnosťou SPP - distribúcia, a. s., je po ukončení prác obnoviť distribúciu zemného plynu po hlavný uzáver plynu (HUP), t. j.bod medzi nami prevádzkovanou sieťou a Vašim odberným plynovým zariadením (OPZ). Právnické osoby (organizácie a spoločnosti)  upozorňujeme, že pri prepojení ich objektu na zrekonštruovaný plynovod sú povinné predložiť kladnú revíznu správu plynoinštalácie nie staršiu ako 3 roky.

Kvôli zaisteniu plynulosti rekonštrukčných prác si vás dovoľujeme požiadať o rešpektovanie dočasného dopravného značenia odsúhlasené Okresným dopravným inšpektorátom v Žiline. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme neodkladne informovať.

Našu spoločnosť mrzí, že musí zasahovať do terénneho vzhľadu ulíc a Vášho komfortu, uvedená rekonštrukcia plynovodov je však nevyhnutná pre zvýšenie Vašej bezpečnosti, ochrany Vašich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do Vašich domácností. Preto Vás prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť až do ukončenia rekonštrukčných prác.

 

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.

                                                                                                                        


25.1.2023

Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „zákon o poplatkoch“) v znení neskorších predpisov a časti IV § 5 ods. 2 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 7/2008 zo dňa 16.12.2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „VZN o poplatkoch“) v znení neskorších zmien a doplnkov, prevádzkovatelia malých zdrojov, ktorými sú právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia, sú povinní:

- oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Bytča za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Malým zdrojom, podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, je ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.

Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.
Prevádzkovateľovi, ktorý si nesplnil uvedenú oznamovaciu povinnosť, v zmysle § 8 ods. 3 zákona o poplatkoch a časti VIII § 9 ods. 2 VZN o poplatkoch, Mesto Bytča uloží pokutu do výšky 663,87 €.

Tlačivo oznámenia je dostupné aj na webe mesta: www.bytca.sk/tlaciva

S prevádzkovateľmi, ktorí nevyužijú nedoručia zákonom stanovené oznámenie, bude začaté správne konanie vo veci porušenia príslušných ustanovení zákona o poplatkoch a VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZO a uloženia sankcie.


23.1.2023

Oznam - Referendum 2023

Oznamujeme občanom, že  výsledky referenda budú zverejnené na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky - link


20.1.2023

Oznam pre občanov

ONLINE REZERVAČNÝ SYSTÉM ŠPORTOVÁ HALA BYTČA

 

Mesto Bytča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že od 19.1.2023 spúšťa rezervačný systém pre verejnosť na možnosť prenájmu novopostavenej športovej haly na Ul. S. Sakalovej č. 1977 v Bytči. Záujemcovia si môžu užívací čas haly rezervovať a zaplatiť prostredníctvom predmetného rezervačného systému na webovom linku – rezervacie.bytca.sk

 

Prevádzkové hodiny športovej haly:

Pondelok – Nedeľa                  7:30 hod. – 22:00 hod.

 

  • Základné školy ( ZŠ Ul. Mieru, ZŠ Ul. E. Lániho )

Pondelok – Piatok                        07:30 hod. – 13:30 hod.

  • Mestské kluby, CVČ

Pondelok – Piatok                        13:30 hod. – 15:00 hod.      

  • Futbalový klub MFK Bytča, Hádzanársky klub MHK Bytča

Pondelok – Piatok                       15:00 hod. – 19:30 hod.  

Sobota – Nedeľa                         08:00 hod. – 12:00 hod. - v prípade súťažných zápasov            

  • Verejnosť

Pondelok - Piatok                        19:30 hod. – 22:00 hod.

Sobota – Nedeľa                          07:30 hod. – 22:00 hod. ( v prípade súťažných zápasov zostávajúci čas,                               viď rezervačný systém )  

 

 

Poplatok za využívanie športovej haly:

 

  • Mestské kluby                                                                     25.-€ / hod.
  • Verejnosť                                                                             40.-€ / hod.
  • Prenájom haly viac ako 5 hod.                                        500.-€ /deň

 

Uvedený poplatok zahŕňa prenájom športovej plochy, šatni, hygienického a sociálneho zariadenia ( spŕch a toaliet).

 

Rezervačný systém po zadaní vstupných údajov vygeneruje nájomnú zmluvu za prenájom športovej haly, ktorá bude vytlačená a podpísaná pri preberaní haly.

Každý nájomca je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok športovej haly.

Rezervovať a zaplatiť je možné iba bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty priamo v rezervačnom systéme.


19.1.2023

Nábor mladých futbalistov U6 a U7 do MFK Bytča

Dajte svoje deti na futbal!

Futbalový klub MFK Bytča, akadémia Roberta Boženíka, otvára kategóriu najmladšej predprípravky U6 – U7, pre deti narodené v rokoch 2016 a 2017.

Ak sa vaše dieťa rado hýbe, či kope do lopty, a chcete, aby hralo futbal, prípadne sa športovo rozvíjalo pod vedením trénerov v MFK Bytča, príďte s ním medzi nás.

Trénujeme vždy v pondelok o 15.30 v telocvični na ZŠ Ul. Mieru a v piatok v športovej hale na štadióne v Bytči rovnako o 15.30.

Priveďte k nám chlapcov (kľudne aj divčatá), budúce hviezdy a my s nimi budeme športovať a pracovať, aby sme z nich vychovali zdravých ľudí a futbalistov.

Tešíme sa na vás!

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať: 0903 884 651, michal.filek@gmail.com, ua1083@gmail.com.  


14.1.2023

Oznam pre občanov

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že dňa: 13.01.2023 (p i a t o k) bude referát Matriky, Ohlasovne pobytuOsvedčovania podpisov na listinách na  Mestskom úrade v Bytči zatvorený, z dôvodu účasti  pracovníčok na školení.

Pozn. osvedčenie je možné vykonať taktiež na Okresnom úrade v klientskom centre Bytča - Zámok 104, na všetkých okolitých obecných úradoch, mestských úradoch ako aj  notárskych  úradoch.


12.1.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme, že v termíne:

od: 01.02.2023 07:30:00 do: 01.02.2022 13:30:00bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohách:

Príloha


3.1.2023