SVSJČ

Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu (SVSJČ)

  • vykonáva informačnú a poradenskú činnosť v oblasti včelárstva
  • usporadúva prednášky a vzdelávacie kurzy pre svojich členov
  • uskutočňuje zájazdy na rôzne včelárske akcie a národné včelárske výstavy.
  • uskutočňuje včelárske výstavy SVSJČ spojené s laickou degustáciou a súťažou o „Najlepší med“ v Bytčianskom regióne

Predseda: Miroslav Novák

Sídlo: Ráztoky 1240,  013 62 Veľké Rovné
Kontakt: +421 910 428827,  +421 41 5582884
Viac informácií na webe:  http://www.svsjanacajdu.sk/
email: svsjanacajdu@gmail.com


3. Výročný Snem SVSJČ

3. Výročný Snem SVSJČ dňa 16.3.2014 otvoril predseda SVSJČ Miroslav Novák, ktorý ho zároveň aj viedol. Slávnostnú atmosféru umocňovala prítomnosť nášho Čestného člena primátora mesta Bytče pána Miroslava Minárčika a prítomnosť člena ZO SZV Považská Bystrica – Považan a bývalého predsedu RSVS v Bytči pána Alexandra Čelka. Už tradične na našom sneme nemohla chýbať dychová hudba Hrabovanka z Bytče – Hrabového.

Po úvodnej uvítacej reči , 3.VS  SVSJČ  ďalej prebiehal podľa schváleného programu a celý jeho priebeh sa niesol v príjemnej a priateľskej atmosfére. Správu o hospodárení za rok 2013 a Rozpočet SVSJČ na rok 2014 predniesla pokladníčka Mária Králiková. Správu  Revíznej komisie SVSJČ za rok 2013 predniesol predseda Revíznej komisie SVSJČ  Ing. Oliver Čvirik. Čestné uznania zaslúžilým členom SVSJČ odovzdal Predseda SVSJČ Miroslav Novák  týmto členom:

1.Čestné uznanie za dlhoročnú funkcionársku prácu – Vincentovi  Šuchovi

2.Čestné uznanie  za dlhodobý  prínos a prácu v prospech včelárskej obce – Jozefovi  Augustínovi, Jozefovi  Bulíkovi, Evke Červencovej, Vladimírovi Kocincovi, Jozefovi Várošovi.

3.Diplom za angažovanosť  v prospech včelárskej spoločnosti – Pavlovi  Mikolášikovi, Vladimírovi Krajčimu, Zdeňkovi Ciesarikovi, Františkovi Heškovi.

Všetkým prítomným sa prihovoril a slovami uznania a obdivu za včelársku prácu nešetril primátor mesta Bytče pán Miroslav Minárčik. Na začiatku sa poďakoval za pozvanie na 3.VS SVSJČ nielen z postu primátora ale aj preto, že je našim Čestným členom. Povedal : “Všetko čo robíte, robíte  radi a z lásky, máte veľmi kladný vzťah k prírode. Vítam to, že sa Vaše rady neustále zväčšujú a o veľkosti svedčí aj to, že si dokážete oceniť svojich včelárov a dovoľte mi, aby som zablahoželal  a poprial veľa zdravia nielen im, ale i ich príslušníkom. Sľubujem, že sa budem snažiť pomáhať Vám aspoň materiálne, napríklad poskytovaním priestorov pre Vaše stretnutia, je to len malým darom, aby ste sa aj naďalej mohli stretávať. Rád by som Vám zaželal, aby Vám práca  vyšla podľa Vašich predstáv, aby sa Vám darilo a aby ste v blízkom okolí oslovili ďalších. Želám Vám pevné zdravie, veľa úspechov a veľa pochopenia vo Vašich  rodinách.“   

S krátkym príhovorom  vystúpil tiež  člen ZO SZV z Považskej Bystrice – Považan pán Alexander Čelko. Poďakoval sa predovšetkým predsedovi SVSJČ Miroslavovi  Novákovi za všetky pozvania a umožnenie sa zúčastniť aj so svojim  predsedom ZO SZV v Považskej Bystrici – Považan Ing.Petrom Čerňanským na včelárskych podujatiach SVSJČ, ako sú  prednášky a zájazdy, ktoré mohli  bezplatne absolvovať a za všetky získané poznatky z týchto podujatí. Ocenil  výber prednášajúcich lektorov a poprial  všetkým členom SVSJČ hlavne pevné zdravie, veľa úspechov vo  včelárení, a aby čo sa týka produkcie medu tento rok bol lepší ako ten predchádzajúci.

Potom sa uskutočnili Voľby do funkcií Výkonnej Rady a Revíznej komisie SVSJČ. Nakoľko na kandidátnu listinu do volieb funkcionárov do VR SVSJČ a RK  SVSJČ okrem nominovaných členov nebol nik navrhnutý, voľby neprebehli tajným hlasovaním, ale verejným hlasovaním.

VR
Predseda: Novák Miroslav
Podpredseda: Bulík Jozef
Výkonná sekretárka: Ing. Franeková Beatrix
Pokladníčka: Králiková Mária
1.člen VR: Frolová Lýdia
2.člen VR: Heško František
3.člen VR: Hrabovský Ján
náhradník: Ing. Laurenčík Jozef

RK
Predseda: Ing. Čvirik Oliver
1.člen RK: Ing. Gaňa Jozef
2.člen RK: Ing. Matušek Dušan
náhradník: Marcišová Anna

Všetci kandidáti do uvedených funkcií vo VR a RK SVSJČ boli zvolení  jednomyselne. Správu  Mandátovej a Návrhovej komisie, výsledok volieb  funkcionárov  VR a RK  SVSJČ a Návrh na uznesenie predniesol Ing.Vladimír Sadloň.

Na záver sa predseda SVSJČ Miroslav Novák všetkým veľmi srdečne poďakoval, za účasť na našom 3.Výročnom sneme SVSJČ prítomným hosťom, za hojnú účasť včelárom a zaželal všetkým hlavne veľa zdravia a veľa úspechov v nastávajúcom včelárskom období, ako aj veľa pekných chvíľ prežitých na včelniciach pri svojich včelstvách.

9.10.2014


Poďakovanie bytčianskych včelárov

Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu (SVSJČ) vyslovuje veľké ďakujem vedeniu Považskému múzeu Žilina v Budatíne pod vedením pána Ing. Ladislava Cimeráka, ako aj zamestnancom Sobášneho paláca v Bytči pod vedením  ich správcu Miloša Majtána a pani Vladimíre Horváthovej za pomoc a príkladnú spoluprácu pri príprave a vlastnej realizácií včelárskeho seminára na tému: „Apiterapia – liečba včelími produktmi“, ktorý  úspešne prebehol v sobotu 23.marca 2013 od 10 tej do 14-tej hodiny v renesančnej sále sobášneho paláca v Bytči.

Včelársky seminár lektorovali  MUDr. Štefan Košlík CSc. – primár naturálneho oddelenia Internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa  Pastera z Košíc a Doc. MVDr. Juraj Toporčák PhD.- univerzitný pedagóg z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmakológie z Košíc. Pán doktor Košlík sa prišiel podeliť s nami s výsledkami svojej dlhoročnej lekárskej praxe v liečbe svojich pacientov včelími produktmi a z nich hlavne včelím peľom. Počas svojej pútavej prednášky uviedol aj niektoré konkrétne prípady liečby včelím peľom na svojich pacientoch. Včelí peľ pôsobí blahodarne na všetky orgány ľudského tela. Je to najväčší antioxidant, ktorý sa vôbec nachádza v prírode na našej planéte. Cenné informácie, ktoré sme sa dozvedeli z úst pána doktora Košlíka, boli pre nás veľkým obohatením našich doterajších znalostí.

Druhým prednášajúcim bol Doc. MVDr. Juraj Toporčák PhD., ktorého doménou sú choroby včelieho plodu a choroby dospelých včiel, ale popritom sa venuje aj výžive včelej populácie, ktorá úzko súvisí z ich možnou chorobnosťou. Včelí peľ je dôležitou zložkou vo výžive včiel. Včelí peľ je jediný zásadný zdroj bielkovín, vitamínov, minerálov a tukov v ich ideálnom vzájomnom pomere. V budúcnosti bude určite aj včelí peľ dôležitou zložkou ľudskej potravy. Prednášky sa stretli s veľkou odozvou od ich poslucháčov, čo vyjadrili aj formou mnohých otázok na lektorov, ktorí im fundovane a vyčerpávajúco na nich odpovedali.

SVSJČ sa snaží formou prednášok zvyšovať vedomostnú úroveň svojich členov, a nebude tomu inak ani v blízkej budúcnosti, najbližšie privítame v Bytči pána Prof. RNDr. Zdeňka Opatrného CSc., z Karlovej univerzity z Prahy.
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme!

Miroslav Novák

8.4.2013


Z výročného snemu v Bytči

V nedeľu 27.januára 2013 krátko po 10.00 hodine za zvuku tónov slovenskej a včelárskej hymny, ktoré zneli celým priestorom renesančnej sály Sobášneho paláca Bytčianskeho zámku bol zahájený Výročný snem Slovenskej včelárskej spoločnosti Jána Čajdu (SVSJČ). V posledných  rokoch  sa stal Sobášny palác miestom konania našich Výročných snemov. Snem našej včelárskej spoločnosti je do určitej miery  pre našich včelárov aj sviatkom.  Po roku tak mali opäť možnosť niektorí naši včelári sa spoločne stretnúť vo väčšom počte, porozprávať sa vzájomne medzi sebou, vymeniť   si skúsenosti a pouvažovať nad  ďalšou včelárskou činnosťou. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Slávnostnú atmosféru umocňovala prítomnosť nášho Čestného člena primátora mesta Bytče pána Miroslava Minárčika a prítomnosť tajomníka ZO Slovenského zväzu záhradkárov zo Žiliny pána Ing. Ľudovíta Deáka. Už tradične na našom sneme nemohla chýbať dychová hudba Hrabovanka z Bytče – Hrabového.

Po úvodnej uvítacej reči, Výročný snem SVSJČ  ďalej prebiehal podľa schváleného programu a celý jeho priebeh sa niesol v príjemnej a priateľskej atmosfére.
Minuloročnú včelársku sezónu sme zhodnotili v dvoch rovinách. Z pohľadu medného výnosu  rok 2012 sa zapísal ako veľmi nepriaznivý. Čo sa týka našej aktívnej činnosti v rámci včelárskej spoločnosti podarilo   sa nám zrealizovať všetky naše podujatia, ktoré sme si naplánovali. Uskutočnili sme 6 autobusových zájazdov pre členov SVSJČ bez ich finančného prispenia, absolvovali sme 6 odborných prednášok  a podporili sme Včelársku Paseku v Kráľovej pri Senci brigádnickou činnosťou.

Pred prestávkou si prevzali ocenení včelári vyznamenania za ich prácu v prospech včelárskej obce a naše Čestné členstvo sme  udelili aj  zástupcovi ZO SZZ v  Žiline pánovi  Ing. Ľudovítovi  Deákovi, ako výraz  za veľmi dobrú a dlhoročnú spoluprácu medzi záhradkármi a včelármi žilinského a bytčianskeho regiónu. Veď záhradkári a včelári vždy tvorili jednu veľkú spoločnú rodinu a dobré spoločné vzťahy by sme si mali aj naďalej zachovávať.
Slová uznania, obdivu a vďaky adresoval primátor mesta Bytče pán Miroslav Minárčik včelárom za ich ušľachtilú a spoločensky veľmi významnú a ničím nenahraditeľnú prácu, ktorú vykonávajú pre svoje široké okolie na včelárskom poli.

Počas prestávky sa rozprúdila živá vzájomná debata medzi včelármi na rôzne témy a hudobníci svojou kultúrnou vložkou prikorenili jedlo a nápoje konzumujúcim včelárom. Na stoloch nemohli chýbať už tradične sladké, pekne vyzdobené medovníky  našej včelárky Evky Červencovej.
Počas diskusie sme si povedali niečo o možnostiach čerpania dotácií z Národného programu v rámci Nariadenia vlády č.31/2011, zaznel diskusný príspevok s návrhom, aby každý včelár vo svojom okolí  vysadil aspoň dva  nektárodajné listnaté stromčeky.

V súčasnosti ale máme problémy s vysokou a čiernou zverou, ktorá nám robí veľké škody na záhradách, ako aj už na vysadených porastoch nektárodajných stromčekov.
Okrem iného sme jednohlasne odsúhlasili aj návštevu Včelárskej Paseky v Kráľovej pri Senci  formou brigády  a v tomto zmysle sme prijali  uznesenie na Výročnom sneme SVSJČ.

Veľké moje poďakovanie patrí predsedovi Žilinského samosprávneho kraja  Ing. Jurajovi Blanárovi, riaditeľovi PMZA Ing. Jánovi Bukovčanovi, primátorovi mesta Bytče Miroslavovi Minárčikovi, pracovníkom Sobášneho paláca v Bytči pod vedením Miloša Majtána, za ich veľkú ústretovosť, spoluprácu a materiálnu pomoc v prospech členov SVSJČ.
Moje veľké poďakovanie taktiež patrí všetkým funkcionárom našej včelárskej spoločnosti, ktorí svojou obetavou, nezištnou a príkladnou prácou v prospech včelárov našej spoločnosti prispeli k jej rozvoju.
Ak spojíme svoje sily,  vždy sa dobré dielo podarí. Nech nás všetkých spája včelárenie a múdrosť prírody. O rok v Sobášnom paláci opäť dovidenia!

Miroslav Novák

21.2.2013


História včelárstva v Bytčianskom regióne

O histórií sa hovorí, že je učiteľkou života, svedkom minulosti a svetlom pravdy. Vždy by sme mali mať úctu ku všetkým prameňom dejín ľudstva a k našim slovenským včelárskym predkom, ktorí prispeli svojou obetavou a nezištnou prácou na včelárskom poli  pre jeho zachovanie a rozvoj budúcim včelárskym generáciám!

Za nášho najväčšieho  včelára na Bytčiansku je považovaný Ján Čajda, ktorý sa zaradil do radu popredných včelárov a slovenských včelárskych spisovateľov v druhej polovici 19.storočia. Ján Čajda sa narodil 27.januára 1840  vo Veľkom Rovnom, v rodine, ktorá sa nehanbila hlásiť k svojmu národu.

Jeho otec Jozef  Čajda, nadšený národovec,  bol učiteľom a organistom. Matka sa volala Karolína, a bola  rodená Mužíková. Ján bol prostredným dieťaťom. Mal ešte staršiu sestru Karolínu a mladšieho brata Viktora. Vo Veľkom Rovnom chodil mladý Ján do Ľudovej školy. Keď mal 15 rokov stratil matku. Otec sa znovu oženil a mal ešte jednu dcéru Sidóniu.
Nevieme kde Ján chodil  do nižšej strednej školy, ale Učiteľský ústav dokončil v Banskej Bystrici.  Po ukončení štúdia v r.1860 alebo 1862 nastúpil ako organista v susednej dedine v Kolároviciach. Učiteľom a organistom bol  do roku 1872.  Dňa 25.8.1863  sa vo Veľkom Rovnom oženil s Rozáliou Beňovskou, s ktorou mal dvoch synov  Ladislava a Leodegára.
Dospelého veku sa dožil len Leodegár, ktorý bol okresným slúžnym v Bytči. V roku 1872 zanechal Ján Čajda miesto učiteľa a prevzal v Kolároviciach notársky úrad, v ktorom zostal až do roku 1916, kedy odišiel na odpočinok. Dožil sa veku 79 rokov, no na sklonku života mu osud pripravil bolestný úder, jeho manželka zomrela v r.1917 a o rok neskôr 1918 zomrel jeho jediný syn .
Z priamych potomkov zostala len dcéra Leodegára vydatá Bartlová. Ján Čajda zomrel 14.10.1919 v Kolároviciach, kde je pochovaný s manželkou Rozáliou neďaleko včelára rímskokatolíckeho farára Andreja Tvrdého. Ján Čajda, ako jeden  zo zakladajúcich členov Spolku včelárov slovenských sa pričinil veľkou mierou o rozvoj slovenského včelárstva.
Matica slovenská vydala v r.1871 jeho knihu o včelárstve „Včelár na Slovensku“ . Drevený dom,ktorý postavil v Kolároviciach slúžil ako notársky úrad i pošta. Schádzali sa tu slovenskí včelári na dôležitých zasadnutiach. Dom v nezmenenej podobe je obývaný dodnes,  a je peknou ukážkou architektúry obce. Ján Čajda patril k uvedomelým Slovákom, pre ktorých odrodilci  mali pomenovanie Panslav.

V roku 1871 bol vydaný prvý včelársky časopis v slovenskom jazyku.

Bol ľudomilom, ktorý vynaložil veľa úsilia na to, aby povzniesol po každej stránke chudobný ľud drotárskej dediny, v ktorej žil. Spoluobčanov učil pestovať ovocné stromy a tiež včeláriť. Bol riadnym členom prírodovedeckej spoločnosti trenčianskej župy. Z odboru včelárstva nerozdával dobré rady len slovom vo svojom včelíne, ale poučoval svojimi článkami   v časopise „ OBZOR “. Ján Čajda včeláril najmodernejším spôsobom v tej dobe, bola to doba Dzierzonovská  – s rozoberateľným dielom nových úľových systémov, chovom matiek a využívaním poznatkov zo zahraničných skúseností.
Chov talianskych včiel –  Vlašiek v Kolároviciach dosvedčuje krátka správa uverejnená v časopise Obzor číslo 2/1868. Ján Čajda  bol vo svojom čase jeden z najvyspelejších včelárov na Slovensku.  Predstavitelia slovenských včelárov sa zišli 28.4.1870 na tretej schôdzi v Kolároviciach. Ku cti kolárovských včelárov patrí, že pri chove a zavádzaní talianskych matiek sa mohli včelári obrátiť  na nich, lebo dvojica včelárov Ján Čajda a Andrej Tvrdý sa ruka v ruke venovali tejto problematike.
Dvojicu kolárovských včelárov dopĺňal Ján Nepomuk Neterda, učiteľ z Petrovíc, z obce susediacej s Kolárovicami, ktorý bol tiež zakladajúcim členom Spolku včelárov slovenských a tiež napísal knižku„ Včelár “. Včelárstvu sa  po Jánovi Čajdovi venovala rodina Cyrila Hudeca, ktorá celý majetok s domom i veľkou ovocnou záhradou od rodiny Jána Čajdu odkúpila. Cyril Hudec pracoval ako robotník v Amerike, aby mohol majetok vyplatiť a manželka Mária doma včelárila.
Včelárstvu sa  po Jánovi Čajdovi venovala rodina Cyrila Hudeca, ktorá celý majetok s domom i veľkou ovocnou záhradou od rodiny Jána Čajdu odkúpila.
Cyril Hudec pracoval ako robotník v Amerike, aby mohol majetok vyplatiť a manželka Mária doma včelárila. Kontinuita včelárenia i počas I. svetovej vojny bola zachovaná. Z tejto generácie boli známi včelári Ondrej Helo i Hlavoň-Bujný od Babiši.  Výkonným včelárom bol aj Eduard Vaško. Niektorí bytčianski včelári vstúpili v roku 1919 do Zemského včelárskeho spolku v Žiline.

Vznik spolku a jeho činnosť
Základný kameň v budovaní samostatnej včelárskej činnosti  na Bytčiansku bol položený 3.dňa v treťom mesiaci v roku 1929  na ustanovujúcom zhromaždení Prvého včelárskeho spolku pre Bytču a okolie, konanom v budove Vzájomnej roľníckej pokladnice na námestí v okresnom meste Veľkej Bytči.
Zakladajúcimi členmi boli :
Alojz Arleth ,Viktor Arleth, Ján Bíza, Jozef Blahovec, Oldrich Hanuš, Imrich Holák, Stanislav Holák, František Holánik,  Ján Hromec, Jozef Hromec, Jozef Kantor, Štefan Komada, Viliam Komárek,Karolína Krutošíková, Jozef Laurenčík, Karol Maleček, Ján Malobický, Pavol Mičušík, FrantišekPavlíček,Juraj Rosina, Ladislav Russ, Viktor Rybárik, Jozef Stanik,Juraj Tomaník ml., Pavol Trúchly a Jozef Žilinčár.

Ustanovujúceho zhromaždenia v Bytči sa zúčastnil aj delegát zo Zemského Ústredia všetkých doterajších včelárskych spolkov Nadšin.  Za dočasného predsedu bol zvolený Viliam Komárek  a za zapisovateľa Ladislav Russ. Dočasný predseda zahájil zhromaždenie a požiadal delegáta  zo Zemského Ústredia Nadšina, aby vysvetlil význam včelárstva a výhody organizácie prítomným včelárom.             
Po jeho vystúpení sa ustanovujúce zhromaždenie jednohlasne uznieslo na tom, že Spolok včelárov v Bytči vstúpi  za člena Zemského  Ústredia včelárskych spolkov pre Slovensko v Bratislave. Následne sa uskutočnil akt voľby predsedu  a miestopredsedu revízorov účtov a členov výboru.

Zvolení boli :
za predsedu – Viliam  Komárek,  za miestopredsedu – Ladislav Russ, za členov výboru  – Alojz Arleth, Jozef Laurenčík, Oldrich Hanuš, – všetci z Bytče,  – Pavol Mičušík z Hliníka, – František Holánik z Dlhého Poľa  a Karolína Krutošíková  s Viktorom  Rybárikom z Kotešovej. Revízormi účtov boli Jozef Žilinčár z Kotešovej a Ján Bíza z Hliníka.  

Okresný úrad v Bytči pod číslom 8877 z r.1929 schválil stanovy Včelárskeho spolku v Bytči so sídlom vo Veľkej Bytči.
V 80- ročnej histórií bytčianskeho včelárskeho spolku sa na poste predsedov vystriedali a boli zvolení títo včelári:
– V apríli 1932  Ladislav Russ,
– 8. decembra 1937 Felix Šukala,
– 12.decembra 1954 Viktor Alakša,
– V roku 1967 Štefan Václavík,
– V roku 1969 Jozef Slaninka
– 28.februára  1987 Rudolf Dóczy
– 29.apríla 2007 Miroslav Novák

Prvým pisateľom kroniky sa stáva priateľ Martin Bršiak, rodák z Kolárovíc. Narodil sa 6.mája 1921.

Kronika bytčianskej včelárskej organizácie má 476 strán. V samotnom úvode kroniky naznačil priateľ Martin Bršiak ako napreduje rozvoj vied a výroby na všetkých úsekoch ľudskej činnosti, tak ako aj samí včelári sú svedkami takmer prevratných zmien v chove včiel a tiež, že treba objavovať obdivuhodné nové zákonitosti života tohto tvora z ríše hmyzu, ktorý svojim inštinktom pracovitosti a organizácie spoločného života môže byť vzorom a pre človeka.

„Prvá pamätná doska “
V apríli 1999   bola odhalená prvá Pamätná doska Jánovi Čajdovi na jeho dome v Kolároviciach,  ako malý vklad pri vzdaní úcty tomuto  veľkému človeku.

V RSVS Bytča – voľba nového predsedu
29.apríla 2007  na Výročnej členskej schôdzi v reštaurácií “Gól”  v Bytči sa konala voľba nového predsedu RSVS Bytča.  Jednohlasne a okamžite bol zvolený do funkcie za Predsedu RSVS Bytča 49-ročný Miroslav Novák z Veľkého Rovného. Nový Výbor RSVS Bytča tvorili predseda Miroslav Novák, podpredseda Vincent Šucha, tajomník a sekretár Juraj Chalupianský, pokladníčka a hospodárka Mária Králiková .

27.4.2008  sa konal Výročný snem RSVS  Bytča.  Pozvanie na Výročný snem RSVS v Bytči prijal a poctil ho svojou návštevou  aj Predseda  Spolku včelárov Slovenska  p. Ing. Pavol Kameník.  Po jeho príhovore, v ktorom zhodnotil celkovú situáciu chovateľov včiel a včelstiev na Slovensku informovala účastníkov snemu o dotáciách a hospodárení Spolku včelárov Slovenska vedúca sekretariátu Ústredia Spolku včelárov Slovenska pani Lýdia Kubinová. Súčasťou programu bolo aj ocenenie včelárov. Z celkového počtu 16 ocenení bolo udelených 8 bronzových medailí  Štefana Závodníka, 4 strieborné medaile Štefana Závodníka  a 4 pochvalné uznania.

Na najvyššie vyznamenanie „Zlatú medailu Štefana Závodníka“ bol nominovaný včelár pán Vincent Šucha z Bytče.

18. máj 2008  bol dňom, kedy sa bytčianski včelári z Veľkého Rovného, Bytče, Svederníka a Žiliny vydali na zájazd do Českej republiky cez mestá Bystřicepod Hostynem, Chvalčov a Sv.Hostyn  kde sa konala „Česká včelárska púť“.

Na  Výročnej členskej schôdze R SVS Bytča v r. 2008
Predseda RSVS v Bytči predstavil svojim členom novú členku RSVS v Bytči Ing. Beatrix Franekovú, ktorú zároveň poveril vedením kroniky.

25.10.2012


Výstava ovocia a zeleniny

Slnečné sobotné ráno privítalo v Dome kultúry záhradkárov s najkrajšími výpestkami z ich záhrad … » čítaj viac »