Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 23.2.2020.
Meniny má Roman, Romana, zajtra Matej.

logo

Úradná tabuľa


EKONOMICKÉ INFORMÁCIE   PETÍCIE   VÝRUBY DREVÍN   OZNÁMENIA O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ   STAVEBNÉ KONANIA

 

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020

15.01.2020 icopdf Oznam k žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (PDF, 28 KB)

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020: podatelna@bytca.sk

11.11.2019 icopdf Volebné okrsky (PDF, 45 KB)

05.11.2019 icopdf Informácie pre voliča (PDF, 42 KB)

E-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia: podatelna@bytca.sk

icopdf Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia (PDF, 67 KB)

icopdf Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia (PDF, 38 KB)

 

17.02.2020 icopdf Oznámenie o zámere činnosti - Výrobná hala Leader Gasket Bytča (PDF, 46 KB)

03.01.2020 icopdf Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2020 (PDF, 80 KB)

04.12.2019 icopdf Oznámenie o začatí územného konania - rozšírenie FTTH Thurzove sady (PDF, 210 KB)

16.09.2019 icopdf Predbežné termíny pristavenia veľkoplošných kontajnerov - jeseň 2019 (PDF, 235 KB)

18.06.2019 icopdf Oznam ŠÚ SR o štatistickom zisťovaní EHIS 2019 (PDF, 186 KB)

27.05.2019 icopdf Informovanie - Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK (PDF, 49 KB)

05.04.2019 icopdf Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie - Thurzove sady (PDF, 51 KB)

25.03.2019 icopdf Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie - Thurzove sady (PDF, 205 KB)

26.02.2019 icopdf Informovanie - Územný plán obce D. Hričov (PDF, 50 KB)

20.02.2019 icopdf Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti OC Thurzove sady (PDF, 46 KB)

29.01.2019 icopdf Oznam ŠÚ SR o štatistickom zisťovaní (PDF, 57 KB)

22.01.2019 icopdf Vyjadrenie k návrhu Akčného plánu ochrany proti hluku (PDF, 1 MB)

11.01.2019 icopdf Oznámenie o zmene navrh. činnosti Sihoť za Váhom I. a II. - likvidácia a rekultivácia (PDF, 56 KB)

10.01.2019 icopdf Oznámenie o strateg. dokumente ÚP obce Predmier - dopln č.3 (PDF, 53 KB) + icopdf Príl. (PDF, 219 KB)

07.01.2019 icopdf Harmonogram vývozu triedeného odpadu - rok 2019 (PDF, 47 KB)

10.12.2018 icopdf Oznam ŠÚ SR o štatistickom zisťovaní (PDF, 50 KB)

 

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

12.11.2018 icopdf Detailné výsledky - primátor (PDF, 16 KB)

12.11.2018 icopdf Detailné výsledky - poslanci (PDF, 20 KB)

11.11.2018 icopdf Výsledky komunálnych volieb 2018 (PDF, 96 KB)

 

03.10.2018 icopdf Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020 (PDF, 190 KB) + icopdf Sprievodný list (PDF, 49 KB)

28.09.2018 icopdf Spolufinancovanie projektu rekonštrukcie PZ Hliník nad Váhom (PDF, 134 KB)

28.09.2018 icopdf Spolufinancovanie projektu rekonštrukcie PZ Hrabové (PDF, 133 KB)

18.09.2018 icopdf Zber odpadu VKK - jeseň 2018 (PDF, 41 KB)

12.09.2018 icopdf Oznam o povinnosti čipovania psov (PDF, 23 KB)

06.09.2018 icopdf Oznámenie o zámere: Rozšírenie zberu ostatných odpadov (PDF, 46 KB) icopdf Príloha (PDF, 3 MB)

04.06.2018 icopdf Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia - Bytové domy Bytča (PDF, 148 KB)

18.04.2018 icopdf Záverečné stanovisko - Bytové domy Bytča (PDF, 2 MB)

07.03.2018 icopdf Žiadosť o predloženie architektonických návrhov - Bytča-Úvažie (PDF, 435 KB)

10.01.2018 icopdf Oznámenie o verejnom prerokovani - Bytové domy Bytča (PDF, 51 KB)

29.12.2017 icopdf Informovanie verejnosti o doručení správy o hodnotení činnosti na ŽP - Bytové domy Bytča (PDF, 810 KB)

29.09.2017 icopdf VZN č. 7/2017 o záväznej časti zmeny a doplnku č. 5 ÚP SÚ Bytča (PDF, 56 KB)

26.09.2017 icopdf Informovanie verejnosti o zámere - Bytové domy Bytča (PDF, 45 KB)

03.08.2016 icopdf Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bytča (PDF, 285 KB)

 

13.07.2016 Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Bytča

Mesto Bytča ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. ( Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu sídelného útvaru Bytča (ďalej len ÚPN–SÚ Bytča) obstarávaním Zmeny a Doplnku č.5 ÚPN–SÚ Bytča.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona predkladá mesto Bytča Návrh Zmeny a Doplnku č. 5 ÚPN–SÚ Bytča na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu Bytča v dňoch pondelok, utorok a piatok v čase od 7ºº hod. do 15ºº hod. a v stredu od 7ºº hod. do 16ºº hod., ako aj na oficiálnej stránke mesta www.bytca.sk po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 5 ÚPN–SÚ Bytča na adresu Mestského úradu Bytči v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

icopdf Informovanie verejnosti (PDF, 49 KB)

 

12.07.2016 icopdf Oznam SPP - sprísnenie postihov (PDF, 55 KB)

30.06.2016 icopdf Upozornenie SSE na podomových predajcov (PDF, 193 KB)

29.06.2016 icopdf Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami (PDF, 49 KB)

 

01.04.2015 Oznámenie o pokračovaní obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Týmto oznamujeme, že Mestské zastupiteľstvo v Bytči, na zasadnutí dňa 26.03.2015, schválilo pokračovanie začatého v r. 2013 procesu prípravy a obstarávania územnoplánovacej dokumentácie – Zmena a doplnok č. 5 ÚPN SÚ /ÚPO/ Bytča, s možnosťou predkladania doplňujúcich návrhov, podnetov a podkladov od tretích osôb (vrátane mesta Bytča) do 31. mája 2015.
V nadväznosti na rozhodnutie poslancov MZ, verejnosť – fyzické osoby, právnické osoby, dotknuté orgány, dotknutý samosprávny kraj a dotknuté obce, majú možnosť:
- aktualizovať v roku 2013, 2014, 2015 predložené podania súvisiace so zverejneným oznámením o začatí obstarávania ÚPD zo dňa 03.06.2013,
- predkladať nové podnety, návrhy a podklady súvisiace s obstarávaním ÚPD – Zmena a doplnok č.5 ÚPN SÚ /ÚPO/ Bytča, Mestu Bytča prostredníctvom Mestského úradu v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č.1, 014 01 Bytča,  v termíne najneskôr do 31. mája 2015.
Na aktualizácie a návrhy podané po tomto termíne orgán územného plánovania nemusí prihliadať.

icopdf Oznámenie o pokračovaní obstarávania územnoplánovacej dokumentácie (PDF, 94 KB)

 

OZNAM MATRIČNÉHO ÚRADU V BYTČI

Matričný úrad Mesta Bytča oznamuje verejnosti zmeny v sobášnych dňoch Mesta Bytča, ktoré stanovuje primátor mesta p. Miroslav Minárčik nasledovne:
- každý pracovný štvrtok od 8,00 hodiny do 14,00 hodiny,
- každú párnu sobotu od 13,00 hodiny do 16,30 hodiny.
Sobášne dni sú stanovené s účinnosťou od 1.1.2014.

icopdf Kalendár sobášnych dní (PDF, 39 KB)

 

22.08.2013  Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu mesta Bytča

Mesto Bytča ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu sídelného útvaru Bytča (ďalej len ÚPN-SÚ Bytča) obstarávaním Zmeny a Doplnku č.3 ÚPN-SÚ Bytča.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona predkladá mesto Bytča Návrh Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-SÚ Bytča na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu Bytča v dňoch pondelok, utorok a piatok v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. a v stredu od 7,00 hod. do 16,00 hod., ako aj na oficiálnej stránke mesta www.bytca.sk/uzemny-plan-mesta po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-SÚ Bytča na adresu Mestského úradu Bytči v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

 

05.06.2013 icopdf Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie (PDF, 30 KB)

 

OZNAM - osvedčovanie

Podľa zákona č. 599/2001 Z. z. podľa  § 3 – sa  osvedčovanie vykonáva v úradnej miestnosti mesta. Ak žiada o osvedčenie podpisu  osoba, ktorá sa zo závažných zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti mesta, možno osvedčenie vykonať aj v domácnosti. Túto službu poskytuje aj  Mesto Bytča  a to v nestránkový deň ŠTVRTOK. V neodkladných prípadoch po  predložení všetkých dokladov a po dohode s pracovníčkou vykonávajúcou túto agendu, je možné osvedčenie aj mimo uvedeného dňa. V prípade zneužitia tejto služby je možné udeliť poriadkovú pokutu.

 

Informácia pre verejnosť

V súvislosti s posudzovaním opodstatnenosti žiadosti o odlov medveďa hnedého, Správa CHKO Strážovské vrchy oznamujeme, že v prípade akýchkoľvek stretov alebo konfliktov ľudí s medveďom na území Mesta Bytča a v jeho blízkom okolí, najmä takých pri ktorých dôjde ku škode na majetku, živote a zdraví osôb, je takúto skutočnosť potrebné bezprostredne ohlásiť Správe CHKO. Je možné tak urobiť na kontaktné telefónne čísla: 042/432 28 02 (pevná linka) alebo 0907 622 685 (mobilné číslo), prípadne na kontakty uvedené na webovej stránka www.sopsr.sk (kontakty/pracovisko/ Strážovské vrchy – Správa CHKO).

V prípade, že sa tak nestane a takéto prípady nebudú prešetrené zamestnancami Správy CHKO Strážovské vrchy, táto organizácia nebude vo svojich stanoviskách ku vzniknutým škodám alebo odlovu medveďa hnedého na takéto skutočnosti prihliadať

 

Upozornenie:

Nepodpisujte zmluvy s podomovými predajcami (PDF, 348 KB)

 

Do pozornosti občanov dávame portál zameraný na vyhľadávanie lekárov s prístupom k databáze lekárov:
www.navstevalekara.sk

 

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku meteorol. javov (PDF, 44 KB)

 

Sprístupnenie areálu ihriska verejnosti
Mesto Bytča oznamuje občanom, že od pondelka 1. augusta 2011 bude pre občanov otvorený areál futbalového štadióna. K dispozícií bude bezplatne hádzanárske ihrisko a pomocné futbalové ihrisko od pondelka do piatka v čase od 8,00 do 19,00 hod. Touto cestou chceme vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu občanov mesta.

 

OZNAM:
Oznamujeme občanom, že úradné dni primátora  mesta Bytča sú pondelok, streda a piatok.
Utorok a štvrtok sú nestránkové dni určené na vybavovanie písomností, zabezpečenie investičných akcií mesta a miestne obhliadky.

 

INFORMÁCIE O POČTE NÁJOMNÝCH BYTOV SPRAVOVANÝCH MSÚ

Stav k 30.6.2014:

Počet bytov celkom:  81
Počet pridelených bytov: 77
Počet voľných bytov:  4

 20.5.2011