Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Streda 8.4.2020.
Meniny má Albert, zajtra Milena.

logo

Úradná tabuľa


EKONOMICKÉ INFORMÁCIE   PETÍCIE   VÝRUBY DREVÍN   OZNÁMENIA O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ   STAVEBNÉ KONANIA

 

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020

15.01.2020 icopdf Oznam k žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (PDF, 28 KB)

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020: podatelna@bytca.sk

11.11.2019 icopdf Volebné okrsky (PDF, 45 KB)

05.11.2019 icopdf Informácie pre voliča (PDF, 42 KB)

E-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia: podatelna@bytca.sk

icopdf Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia (PDF, 67 KB)

icopdf Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia (PDF, 38 KB)

 

13.03.2020 icopdf Informácie o triedenom odpade (PDF, 311 KB)

03.03.2020 icopdf Predbežné termíny pristavenia VK kontajnerov - jar 2020 (PDF, 235 KB)

17.02.2020 icopdf Oznámenie o zámere činnosti - Výrobná hala Leader Gasket Bytča (PDF, 46 KB)

03.01.2020 icopdf Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2020 (PDF, 80 KB)

04.12.2019 icopdf Oznámenie o začatí územného konania - rozšírenie FTTH Thurzove sady (PDF, 210 KB)

18.06.2019 icopdf Oznam ŠÚ SR o štatistickom zisťovaní EHIS 2019 (PDF, 186 KB)

27.05.2019 icopdf Informovanie - Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK (PDF, 49 KB)

05.04.2019 icopdf Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie - Thurzove sady (PDF, 51 KB)

25.03.2019 icopdf Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie - Thurzove sady (PDF, 205 KB)

20.02.2019 icopdf Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti OC Thurzove sady (PDF, 46 KB)

22.01.2019 icopdf Vyjadrenie k návrhu Akčného plánu ochrany proti hluku (PDF, 1 MB)

11.01.2019 icopdf Oznámenie o zmene navrh. činnosti Sihoť za Váhom I. a II. - likvidácia a rekultivácia (PDF, 56 KB)

 

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

12.11.2018 icopdf Detailné výsledky - primátor (PDF, 16 KB)

12.11.2018 icopdf Detailné výsledky - poslanci (PDF, 20 KB)

11.11.2018 icopdf Výsledky komunálnych volieb 2018 (PDF, 96 KB)

 

03.10.2018 icopdf Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020 (PDF, 190 KB) + icopdf Sprievodný list (PDF, 49 KB)

12.09.2018 icopdf Oznam o povinnosti čipovania psov (PDF, 23 KB)

06.09.2018 icopdf Oznámenie o zámere: Rozšírenie zberu ostatných odpadov (PDF, 46 KB) icopdf Príloha (PDF, 3 MB)

04.06.2018 icopdf Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia - Bytové domy Bytča (PDF, 148 KB)

18.04.2018 icopdf Záverečné stanovisko - Bytové domy Bytča (PDF, 2 MB)

07.03.2018 icopdf Žiadosť o predloženie architektonických návrhov - Bytča-Úvažie (PDF, 435 KB)

10.01.2018 icopdf Oznámenie o verejnom prerokovani - Bytové domy Bytča (PDF, 51 KB)

29.12.2017 icopdf Informovanie verejnosti o doručení správy o hodnotení činnosti na ŽP - Bytové domy Bytča (PDF, 810 KB)

29.09.2017 icopdf VZN č. 7/2017 o záväznej časti zmeny a doplnku č. 5 ÚP SÚ Bytča (PDF, 56 KB)

26.09.2017 icopdf Informovanie verejnosti o zámere - Bytové domy Bytča (PDF, 45 KB)

03.08.2016 icopdf Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bytča (PDF, 285 KB)

 

13.07.2016 Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Bytča

Mesto Bytča ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. ( Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu sídelného útvaru Bytča (ďalej len ÚPN–SÚ Bytča) obstarávaním Zmeny a Doplnku č.5 ÚPN–SÚ Bytča.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona predkladá mesto Bytča Návrh Zmeny a Doplnku č. 5 ÚPN–SÚ Bytča na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu Bytča v dňoch pondelok, utorok a piatok v čase od 7ºº hod. do 15ºº hod. a v stredu od 7ºº hod. do 16ºº hod., ako aj na oficiálnej stránke mesta www.bytca.sk po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 5 ÚPN–SÚ Bytča na adresu Mestského úradu Bytči v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

icopdf Informovanie verejnosti (PDF, 49 KB)

 

12.07.2016 icopdf Oznam SPP - sprísnenie postihov (PDF, 55 KB)

30.06.2016 icopdf Upozornenie SSE na podomových predajcov (PDF, 193 KB)

29.06.2016 icopdf Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami (PDF, 49 KB)

 

01.04.2015 Oznámenie o pokračovaní obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Týmto oznamujeme, že Mestské zastupiteľstvo v Bytči, na zasadnutí dňa 26.03.2015, schválilo pokračovanie začatého v r. 2013 procesu prípravy a obstarávania územnoplánovacej dokumentácie – Zmena a doplnok č. 5 ÚPN SÚ /ÚPO/ Bytča, s možnosťou predkladania doplňujúcich návrhov, podnetov a podkladov od tretích osôb (vrátane mesta Bytča) do 31. mája 2015.
V nadväznosti na rozhodnutie poslancov MZ, verejnosť – fyzické osoby, právnické osoby, dotknuté orgány, dotknutý samosprávny kraj a dotknuté obce, majú možnosť:
- aktualizovať v roku 2013, 2014, 2015 predložené podania súvisiace so zverejneným oznámením o začatí obstarávania ÚPD zo dňa 03.06.2013,
- predkladať nové podnety, návrhy a podklady súvisiace s obstarávaním ÚPD – Zmena a doplnok č.5 ÚPN SÚ /ÚPO/ Bytča, Mestu Bytča prostredníctvom Mestského úradu v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č.1, 014 01 Bytča,  v termíne najneskôr do 31. mája 2015.
Na aktualizácie a návrhy podané po tomto termíne orgán územného plánovania nemusí prihliadať.

icopdf Oznámenie o pokračovaní obstarávania územnoplánovacej dokumentácie (PDF, 94 KB)

 

OZNAM MATRIČNÉHO ÚRADU V BYTČI

Matričný úrad Mesta Bytča oznamuje verejnosti zmeny v sobášnych dňoch Mesta Bytča, ktoré stanovuje primátor mesta p. Miroslav Minárčik nasledovne:
- každý pracovný štvrtok od 8,00 hodiny do 14,00 hodiny,
- každú párnu sobotu od 13,00 hodiny do 16,30 hodiny.
Sobášne dni sú stanovené s účinnosťou od 1.1.2014.

icopdf Kalendár sobášnych dní (PDF, 39 KB)

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 Vám dávame do pozornosti, že zverejnený kalendár sobášov je pre matričný úrad nezáväzný. Termín a podmienky sobáša je nutné dohodnúť s matrikárkou. Ďakujeme za pochopenie

 

22.08.2013  Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu mesta Bytča

Mesto Bytča ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu sídelného útvaru Bytča (ďalej len ÚPN-SÚ Bytča) obstarávaním Zmeny a Doplnku č.3 ÚPN-SÚ Bytča.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona predkladá mesto Bytča Návrh Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-SÚ Bytča na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu Bytča v dňoch pondelok, utorok a piatok v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. a v stredu od 7,00 hod. do 16,00 hod., ako aj na oficiálnej stránke mesta www.bytca.sk/uzemny-plan-mesta po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-SÚ Bytča na adresu Mestského úradu Bytči v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

 

05.06.2013 icopdf Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie (PDF, 30 KB)

 

OZNAM - osvedčovanie

Podľa zákona č. 599/2001 Z. z. podľa  § 3 – sa  osvedčovanie vykonáva v úradnej miestnosti mesta. Ak žiada o osvedčenie podpisu  osoba, ktorá sa zo závažných zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti mesta, možno osvedčenie vykonať aj v domácnosti. Túto službu poskytuje aj  Mesto Bytča  a to v nestránkový deň ŠTVRTOK. V neodkladných prípadoch po  predložení všetkých dokladov a po dohode s pracovníčkou vykonávajúcou túto agendu, je možné osvedčenie aj mimo uvedeného dňa. V prípade zneužitia tejto služby je možné udeliť poriadkovú pokutu.

 

Informácia pre verejnosť

V súvislosti s posudzovaním opodstatnenosti žiadosti o odlov medveďa hnedého, Správa CHKO Strážovské vrchy oznamujeme, že v prípade akýchkoľvek stretov alebo konfliktov ľudí s medveďom na území Mesta Bytča a v jeho blízkom okolí, najmä takých pri ktorých dôjde ku škode na majetku, živote a zdraví osôb, je takúto skutočnosť potrebné bezprostredne ohlásiť Správe CHKO. Je možné tak urobiť na kontaktné telefónne čísla: 042/432 28 02 (pevná linka) alebo 0907 622 685 (mobilné číslo), prípadne na kontakty uvedené na webovej stránka www.sopsr.sk (kontakty/pracovisko/ Strážovské vrchy – Správa CHKO).

V prípade, že sa tak nestane a takéto prípady nebudú prešetrené zamestnancami Správy CHKO Strážovské vrchy, táto organizácia nebude vo svojich stanoviskách ku vzniknutým škodám alebo odlovu medveďa hnedého na takéto skutočnosti prihliadať

 

Upozornenie:

Nepodpisujte zmluvy s podomovými predajcami (PDF, 348 KB)

 

Do pozornosti občanov dávame portál zameraný na vyhľadávanie lekárov s prístupom k databáze lekárov:
www.navstevalekara.sk

 

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku meteorol. javov (PDF, 44 KB)

 

Sprístupnenie areálu ihriska verejnosti
Mesto Bytča oznamuje občanom, že od pondelka 1. augusta 2011 bude pre občanov otvorený areál futbalového štadióna. K dispozícií bude bezplatne hádzanárske ihrisko a pomocné futbalové ihrisko od pondelka do piatka v čase od 8,00 do 19,00 hod. Touto cestou chceme vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu občanov mesta.

 

OZNAM:
Oznamujeme občanom, že úradné dni primátora  mesta Bytča sú pondelok, streda a piatok.
Utorok a štvrtok sú nestránkové dni určené na vybavovanie písomností, zabezpečenie investičných akcií mesta a miestne obhliadky.

 

INFORMÁCIE O POČTE NÁJOMNÝCH BYTOV SPRAVOVANÝCH MSÚ

Stav k 30.6.2014:

Počet bytov celkom:  81
Počet pridelených bytov: 77
Počet voľných bytov:  4

 20.5.2011